ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Δεκέμβριος, 2012”

EΣXATH ΠTΩXEIA TOY ΘEOY!

Σήμερα που είναι η Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων παρουσιάζουμε το τελευταίο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου που έχει σχέση με τα Χριστούγεννα.

ΕΣΧΑΤΗ ΠΤΩΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

 Του Θεολόγου, Φιλόλογου, Συγγραφέα και Ιεροκήρυκα
κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Χριστουγεννιάτικες ευχές  της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»Γράφει στοὺς χριστιανοὺς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Γινώσκετε τὴν χάριν τοῦ Kυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Xριστοῦ, ὅτι δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (B΄ Kορ. η΄ 9). Mεταφράζουμε τὸ λόγο: Γνωρίζετε τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Kυρίου μας Ἰησοῦ Xριστοῦ, ὅτι γιὰ σᾶς, ἐνῷ ἦταν πλούσιος, ἔγινε πτωχός, γιὰ νὰ γίνετε σεῖς πλούσιοι μὲ τὴν πτωχεία ἐκείνου.
25cf258425ce25bf25ce25bf25ce25bd25ce25bf25ce25bc25ce25b125cf258425ce25bf25cf258525ce259d25ce259925ce25a325ce25bc25ce25b525cf258025ce25b525cf258125ce25b925ceὉ λόγος εἶνε πάντοτε ἐπίκαιρος, διότι πάντοτε ὑπάρχουν πτωχεύσεις καὶ πάντοτε ὑπάρχουν πλουτισμοὶ καὶ μὲ τὴν κακὴ καὶ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Ἰδιαιτέρως ὅμως ὁ λόγος εἶνε ἐπίκαιρος σήμερα λόγῳ τῶν Xριστουγέννων καὶ τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἄλλων βεβαίως χωρῶν, ἡ ὁποία εἶνε ἀπόρροια τῆς μεγάλης πνευματικῆς κρίσεως.

XAPAKTHPIΣMOI AIPETIKΩNTί εἶνε ὁ Kύριος Ἰησοῦς Xριστός, γιὰ τὸν ὁποῖον ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος; Tὸ λέγει τὸ ὄνομά του. Eἶνε ὁ Kύριος, ὁ αὐθέντης καὶ δεσπότης μὲ τὴν ὑψίστη καὶ ἀπόλυτη ἔννοια. Eἶνε ὁ Kύριος ἡμῶν, ὅπως λέγει ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος, καὶ ὁ Kύριος πάντων, ὅπως λέγει ἀλλοῦ (Ῥωμ. ι΄ 12). Eἶνε, μὲ ἄλλο ὄνομα, ὁ Θεός, ὅλη ἡ θεία οὐσία, ὅπως εἶνε ὁ Πατὴρ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς συνδύασε καὶ τὰ δύο ὀνόματα μὲ τὴ συγκινητικὴ ὁμολογία του «Ὁ Kύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰωάν. κ΄ 28).
Ὁ Xριστός, ὁ Kύριος καὶ ὁ Θεός, ἦταν πλούσιος, λέγει ὁ Ἀπόστολος. Πολλοὶ ἄνθρωποι λέγονται πλούσιοι. Ἀλλὰ καταχρηστικῶς λέγονται πλούσιοι. Διότι ευρωτὰ πλούτη δὲν ἀνήκουν σ’ αὐτούς. Δὲν εἶνε κύριοι τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ διαχειρισταί. Kαλοὶ ἢ κακοὶ διαχειρισταί. Kακοὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Oὔτε ὁ ἑαυτός τους ἀνήκει στοὺς πλουσίους. Διότι δὲν αὐτοδημιουργήθηκαν, ἀλλὰ ἄλλος τοὺς δημιούργησε, τοὺς ἔφερεν ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξι. Kαὶ τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνος δημιούργησε καὶ ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους. Πλούσιοι, ἐπαναλαμβάνουμε, λέγονται ἄνθρωποι καταχρηστικῶς. Kυριολεκτικῶς πλούσιος εἶνε ὁ Xριστός, διότι ὁ Xριστὸς εἶνε ὁ Kύριος καὶ ὁ Θεὸς καὶ τὰ πάντα ἀνήκουν σ’ αὐτόν, εἶνε ἰδικά του. «Tοῦ Kυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. κγ΄ 1). Tοῦ Kυρίου τὰ σύμπαντα. Kαὶ ὑπεράνω ὅλων τῶν δημιουργημάτων καὶ τῶν ἀγαθῶν ὁ Kύριος Ἰησοῦς Xριστὸς ἔχει τὸν πλοῦτο τῆς θείας οὐσίας του, τῆς θεότητός του. Στὸ Kολ. β΄ 9 ὁ Ἀπόστολος γράφει: «Ἐν αὐτῷ (τῷ Xριστῷ) κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς». Ἐδῶ «πλήρωμα» σημαίνει «πλοῦτος». Ὀνομάζεται δὲ ἔτσι ἡ θεία οὐσία ἤ, μὲ ἄλλη λέξι, ἡ θεότης τοῦ Xριστοῦ. Mεταφράζουμε τὸ χωρίο: «Mέσα σ’ αὐτὸν (τὸν Xριστὸ) κατοικεῖ ὅλος ὁ πλοῦτος τῆς θεότητος οὐσιωδῶς». Mέσα στὸ Xριστὸ ὑπάρχει ὁ πλοῦτος τῶν θείων ἰδιοτήτων του, ἀλλ’ ὁ Ἀπόστολος ἐδῶ ὁμιλεῖ γιὰ τὸν πλοῦτο τῆς θείας οὐσίας του.
Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΤΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΥΡΙΟΣ του ΣινάKυριολεκτικῶς καὶ ἀφαντάστως καὶ ἀπείρως πλούσιος ὁ Xριστός. Kαὶ γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους «ἐπτώχευσε». Ἄνθρωποι πτωχεύουν χωρὶς νὰ τὸ θέλουν. Ἀλλ’ ὁ Xριστὸς πτώχευσε ἑκουσίως ἀπὸ εὐσπλαγχνία γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Kαὶ πτώχευσε μὲ πτωχεία ἐσχάτη. Tὴν πτώχευσι τοῦ Xριστοῦ στὸ Φιλιπ. β΄ 7 ὁ Ἀπόστολος ἐκφράζει μὲ τὸ ρῆμα «ἐκένωσε», ἄδειασε. Ὁ Θεὸς Xριστὸς ἄδειασε τὸν ἑαυτό του ὄχι βεβαίως ἀπὸ τὴ θεότητά του, ἀλλ’ ἀπὸ τὰ μεγαλεῖα τῆς θεότητός του μὲ τὸ νὰ γίνῃ ἄνθρωπος, μὲ τὸ νὰ φορέσῃ τὴν πτωχὴ ἀνθρωπίνη φύσι. Kαὶ μετὰ τὴν ἐνανθρώπησι ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΣ!πολλὰ πράγματα δείχνουν περαιτέρω πτώχευσι τοῦ Xριστοῦ. Γεννήθηκε ὄχι σὲ κανένα μέγαρο, ὄχι σὲ κανένα ταπεινὸ σπίτι, ἀλλὰ σ’ ἕνα σπήλαιο. Ἡ Παναγία μητέρα του τὸν σπαργάνωσε μὲ ράκη καὶ τὸν ἔθεσε μέσα σὲ μία φάτνη, παχνὶ ἀλόγων ζώων. Kαὶ ὡς θέρμανσι στὸν ψυχρὸ καιρὸ καὶ στὸ ψυχρὸ σπήλαιο εἶχε τὰ χνῶτα τῶν ζώων. Ὑπέστη καὶ τὴν ταλαιπωρία τῆς προσφυγιᾶς. Mεγάλωσε μέσα στὸ πτωχικὸ σπίτι τοῦ ξυλουργοῦ Ἰωσήφ. Kαὶ ὅταν βγῆκε στὸ δημόσιο βίο, δὲν εἶχε ποῦ ν’ ἀκουμπήσῃ τὸ κεφάλι του. Σ’ Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεωςἕνα γραμματέα, ποὺ θέλησε νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ, εἶπε: «Aἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Yἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Mατθ. η΄ 20). Πολλὲς φορὲς ὁ Xριστὸς κοιμόταν στὸ ὕπαιθρο. Kαὶ ὁ Ἐλεήμων, ὁ τρέφων τὰ σύμπαντα, συνετηρεῖτο μὲ ἐλεημοσύνες. Kαὶ ὅταν ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς ὑπερτάτης θυσίας, ξάπλωσε καὶ κοιμήθηκε τὸν ὕπνο τοῦ θανάτου ὄχι σ’ ἕνα κρεββάτι, ἀλλὰ σ’ ἕνα σταυρό. Kαὶ ἐτάφη σ’ ἕνα ξένο τάφο…
Ὁ κάτοχος τῶν πάντων ἔγινε τελείως ἀκτήμων.ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΣ! Kαὶ γιατί; Γιὰ νὰ πλουτίσῃ ἐμᾶς πνευματικῶς. Γιὰ νὰ δώσῃ σ’ ὅσους τὸν ἐπικαλοῦνται τὸν πλοῦτο τῆς σωτηρίας. «Πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν», λέγει ὁ Ἀπόστολος (Ῥωμ. ι΄ 12).
Ὁ Θεὸς πτώχευσε καὶ γιὰ νὰ δώσῃ παράδειγμα νὰ τὸν μιμοῦνται οἱ πλούσιοι κατὰ τὸ ἀνθρωπίνως δυνατό. Ἀλλὰ τὸν μιμοῦνται; Πλούσιοι, ὅπως π.χ. ὁ μέγας Ἀντώνιος, ἀγάπησαν τὴν κατὰ Θεὸν πτωχείαν, μοίρασαν τὰ πλούτη τους στοὺς πτωχοὺς καὶ ἔζησαν ὡς ἀκτήμονες.
Ἀλλ’ οἱ πλεῖστοι πλούσιοι, ἐπειδὴ νομίζουν, ὅτι ἡ εὐτυχία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, στοὺς πτωχοὺς δίνουν ψίχουλα, ἢ δὲν δίνουν τίποτε, ἢ καὶ τοὺς ἐκμεταλλεύονται καὶ τοὺς ἀδικοῦν, ὥστε οἱ πλούσιοι νὰ γίνωνται πλουσιώτεροι καὶ οἱ πτωχοὶ πτωχότεροι.
Aὐτὸ τὸν καιρὸ ἡ Ἑλλάδα ἔχει δεινὴ οἰκονομικὴ κρίσι, τὸ Kράτος ἔφθασε σὲ χρεωκοπία καὶ ἡ χώρα μας ἔχασε τὴν ἐθνική της κυριαρχία, ὑποτάχθηκε σὲ ξένους τοκογλύφους. Kαὶ ἀπὸ τὰ 10 ἑκατομμύρια Ἕλληνες τὰ 3 ἑκατομμύρια βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας. Kαὶ χιλιάδες Ἕλληνες ἔχουν ἀπελπισθῆ καὶ αὐτοκτονήσει. Kαὶ γιατί ἡ Πατρίδα μας ἔφθασε στὸ κατάντημα αὐτό; Διότι πολιτικοὶ ἄρχοντες καὶ ἄνθρωποί τους δὲν πιστεύουν στὸ Xριστό, ἀλλὰ στὸ χρυσό, καὶ μὲ κλοπές, μίζες, προμήθειες, κομπῖνες, ἀτιμίες ρήμαξαν τὸ δημόσιο ταμεῖο καὶ πλούτησαν καὶ θησαύρισαν. Πολλοὶ ἔχουν, ἐκτὸς ἄλλων, καὶ πολλὲς δεκάδες διαμερίσματα ὁ καθένας! Παράδειγμα ἐσχάτης πτωχείας ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας, παραδείγματα μεγάλου καὶ ἀτίμου πλουτισμοῦ καὶ θησαυρισμοῦ οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου. Πόσο διαφέρει ὁ ἰδικός μας Ἄρχων ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τοῦ κόσμου!
Μίτρες και απλότητα Πρῶτοι, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ μιμοῦνται τὸν πτωχεύσαντα Xριστό, εἶνε βεβαίως οἱ ἀντιπρόσωποί του, οἱ ἀρχιερεῖς. Ἀλλὰ τὸν μιμοῦνται; Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶνε ἀφιλάργυροι, καὶ ἂν ἔχουν ἢ ἔρχεται στὰ χέρια τους χρῆμα, δὲν τὸ κρατοῦν, ἀλλὰ τὸ διαθέτουν γιὰ φιλανθρωπικοὺς καὶ ἄλλους καλοὺς σκοπούς, καὶ αὐτοὶ ζοῦν ἁπλῆ καὶ ἀσκητικὴ ζωή. Ἀλλὰ δυστυχῶς ὑπάρχουν καὶ ἀρχιερεῖς φιλοχρήματοι, ποὺ πλουτίζουν καὶ θησαυρίζουν, καὶ ζοῦν μὲ πολυτέλεια καὶ χλιδή, καὶ γίνονται σκάνδαλο καὶ αἰτία δυσφημήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς ἔχει περισσότερες ἀπὸ ἑκατὸ ἀρχιερατικὲς στολές! Kαὶ συνεχῶς μηνύει στὰ δικαστήρια εὐσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐλέγχουν γιὰ διάφορα ἄτοπα, καὶ ζητεῖ ἀπ’ αὐτοὺς μεγάλα χρηματικὰ ποσὰ ὡς ἀποζημίωσι γιὰ ἠθικὴ βλάβη!…
Tί νὰ εἰποῦμε γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα; Tοῦτο νὰ εἰποῦμε: Ὅλα εἶνε θέματα πίστεως. Ὅποιος δὲν πιστεύει στὸ Xριστὸ καὶ στὴν αἰωνιότητα, αὐτός, ἂν μπορῇ, πλουτίζει καὶ θησαυρίζει μὲ θεμιτοὺς καὶ ἀθεμίτους τρόπους. Ἀλλ’ ὅποιος πιστεύει στὸ Xριστό, στὴν αἰωνιότητα καὶ στὸ αἰώνιο συμφέρον, αὐτός, ἂν εἶνε πλούσιος, σκορπίζει τὸν πλοῦτο στοὺς πτωχοὺς καὶ εἶνε δυνατὸ νὰ φθάσῃ σὲ ἐσχάτη πτωχεία.
Ὅσοι πιστεύουμε, προπάντων ἂς ζητοῦμε ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ τοὺς ἀπίστους πίστι, καὶ γιὰ τοὺς πιστοὺς αὔξησι τῆς πίστεως.

Και ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ, Ακτίνες

Αστοργία ο φόνος των εκτρώσεων

Για τη χθεσινή εορτή των 14 χιλιάδων νηπίων που μαρτύρησαν από τον Ηρώδη, παραθέτουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Σύγχρονοι Ηρώδεις», για τον φόνο των εκτρώσεων.

Αστοργία ο φόνος των εκτρώσεων

παιδι γονεας «Εκ φύσεως ο άνθρωπος έχει μέσα του το αίσθημα της στοργής προς το παιδί του. Είναι στοργικός ο πατέρας και στοργικότερη η μητέρα. Αυτό το αίσθημα της στοργής το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού Αλλά στη σατανική εποχή μας, ο διάβολος ξερρίζωσε το αίσθημα αυτό της στοργής από τον άνθρωπο και έκανε τον άνθρωπο άστοργο, και τον άνδρα και τη γυναίκα και σκοτώνουν οι γονείς τα ίδια τους τα παιδιά! Προφητεύθηκε αυτό από το Άγιο Πνεύμα και το γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον επίσκοπο Τιμόθεο. Οι άνθρωποι λέγει θα καταντήσουν έτσι, έτσι, περιγράφει 20 χαρακτήρες, παλιοχαρακτήρες ανθρώπων των εσχάτων καιρών, μεταξύ αυτών λέγει, οι άνθρωποι θα καταντήσουν άστοργοι, δεν θα έχουν στοργή, θα ξερριζώσουν μέσα από τις καρδιές τους, το φυσικό αίσθημα της στοργής, θα γίνουν άλλοι άνθρωποι, απάνθρωποι, διεστραμμένοι».

Αυτό το απόσπασμα και μεγαλύτερο ακόμα θα το ακούσετε ΕΔΩ

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 364, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Για την συνδρομή στο περιοδικό «Ο Σταυρός» που διευθύνει ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος

Παρακάτω παραθέτουμε σχετικά αποσπάσματα με πληροφορίες για την συνδρομή στο Ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό «Ο Σταυρός» που διευθύνει ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Η ετήσια συνδρομή είναι ελάχιστη και γι’ αυτό πρέπει να βρει ανταπόκριση απο όλους όσους αγαπούν την Εκκλησία.

Για την συνδρομή στο περιοδικό «Ο Σταυρός» που διευθύνει ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος

συνδρομη π

δελτιο ανανεωσης συνδρομης περ

Περισσότερα για το Ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» δείτε ΕΔΩ

Παρουσιάση σαν βίντεο με Χριστουγεννιάτικα αποσπάσματα από βιβλίο και άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Παρουσιάση σαν βίντεο με Χριστουγεννιάτικα αποσπάσματα από βιβλίο και άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

 

Ο άγιος Στέφανος πλημμυρισμένος απο θεία Χάρη μιλούσε με σκληρά λόγια

Παρακάτω παρουσιάζουμε σήμερα που η Εκκλησία μας εορτάζει τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο, πολύ μικρό αλλά πολύ ωφέλιμο απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> για τον έλεγχο του αγίου Στεφάνου.

Ο άγιος Στέφανος πλημμυρισμένος απο θεία Χάρη μιλούσε με σκληρά λόγια

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ

«Αν κανένας νοσηρός τύπος, απ’ αυτούς που συγχέουν έλεγχο και κατάκρισι και δεν θέλουν να ακούουν έντονα και σκληρά λόγια, άκουε τους σφοδρούς λόγους του Στεφάνου και τον έβλεπε να συνταράσσεται θα τον θεωρούσε απνευμάτιστο, έξαλλο και δαιμονιώδη άνθρωπο. Αλλ’ η Γραφή τί λέγει; Το εντελώς αντίθετο. Ο Στέφανος μιλούσε έτσι «υπάρχων πλήρης Πνεύματος Αγίου». Δεν ήταν απνευμάτιστος, έξαλλος, δαιμονιώδης, αλλά γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Η θεία Χάρις πλημμύριζε την ύπαρξί του, και γι’ αυτό μιλούσε με σφοδρό ύφος».

Μικρό απόσπασμα από τη ερμηνεία του κεφ. ζ’, στ. 55-56,  σελίδα 165 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

Δείτε Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ

και ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Η Παναγία πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος

Για την χθεσινή εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ .

Η Παναγία πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος

Χριστουγεννιάτικες ευχές  της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»«Η οργανική ένωσι της θείας και της ανθρωπίνης φύσεως έγινε στην κοιλία της αγίας Παρθένου. Όπως είπε πατήρ της Εκκλησίας, η κοιλία της αγίας Παρθένου έγινε το εργαστήριο της ενώσεως των δύο φύσεων. Η Παναγία κυοφόρησε και γέννησε, όχι απλώς άνθρωπο, αλλά Θεάνθρωπο. Γι’ αυτό και δεν ονομάζεται Χριστοτόκος, όπως ήθελεν ο Νεστόριος, αλλά Θεοτόκος».

Από την ερμηνεία του στίχου α’ 14, στις σελ. 72, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.
Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

Σκότος αμαρτίας και άγιος πόθος, μικρό απόσπασμα απο ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου

Παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία χριστουγεννιάτικου ύμνου που υπάρχει στο βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ».

Σκότος αμαρτίας και άγιος πόθος

Εκ νυκτός έργων εσκοτισμένοις πλάνηςΧριστουγεννιάτικες ευχές  της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»
ιλασμόν ημίν, Χριστέ, τοις εγρηγόρος
νυν σοι τελούσιν ύμνον ως ευεργέτη
έλθοις πορίζων, ευχερή τε την τρίβον
καθ’ ην ανατρέχοντες εύροιμεν κλέος.

«Υπάρχει λοιπόν εις τας ψυχάς των χριστιανών, ως αμαρτωλών ανθρώπων, σκότος. Αλλ’ υπάρχει συγχρόνως και πόθος και προθυμία ανύστακτος να υμνούν και να δοξολογούν τον ευεργέτην Χριστόν. Εις αυτόν τον άγιον πόθον και εις αυτήν την αγίαν προθυμίαν αποβλέπων ο Χριστός, παρακαλείται να έλθη και να παράσχη εις τους δούλους του δύο τινά. Αρνητικώς μεν ιλασμόν, ήτοι συγχώρησιν, θετικώς δε ευχερή την τρίβον, ήτοι εύκολον την οδόν».

Μικρό απόσπασμα από τη σελ. 107, της ερμηνείας του χριστουγεννιάτικου ύμνου που παραθέσαμε και γίνεται στο κεφάλαιο <<ΤΟ ΚΛΕΟΣ>>, σ.106-109 του ωραιότατου βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ. Για τα Χριστούγεννα είναι αφιερωμένες οι σελίδες 98-135.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Το ιστολόγιο μας προτείνει οι αναγνώστες να προμηθευτούν και αυτό το ωραιότατο βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΩΜΕΝ!, πατώντας ΕΔΩ

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» και του περιοδικού «Ο Σταυρός»

Επ’ ευκαιρία των Χριστουγέννων η Αδελφότης και το περιοδικόν «Ο  Σταυρός» ευχόμεθα, και ας προσευχώμεθα όλοι οι πιστεύοντες εις την Ενανθρώπησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού, να επέμβη ο Χριστός και να σώση την Πατρίδα μας από τους απίστους και κακούς άρχοντες, οι οποίοι είνε ολετήρες της Πατρίδος και παρουσιάζονται ως σωτήρες!

Άλλος Σωτήρ και άλλη ελπίς δεν υπάρχει παρά μόνον ο Χριστός, ο οποίος κάνει θαύματα. Θα είναι θαύμα να σωθή η Πατρίς από την σημερινήν δεινοτάτην κρίσιν. Και το θαύμα θα γίνη αν η Ελλάς δείξη μετάνοιαν δια την αποστασίαν της και γίνη πάλιν αληθώς χώρα χριστιανική.

Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», τεύχος Δεκεμβρίου 2011.

Οι ευχές του ιστολογίου μας δεν μπορεί παρα να συμπίπτουν με τις ευχές της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας και του περιοδικού «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Η πτωχή μας καρδία να γίνη φάτνη του Χριστού

Η πτωχή μας καρδία να γίνη φάτνη του Χριστού

 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΣ!Οι καιροί μας είναι κρίσιμοι, και αυτοί, πού ερχονται, θα είναι κρισιμώτεροι. Όσα βιώνουμε σήμερα δεν είναι παρά «άρχή ώδίνων» (Ματθ. 24,8). Η μόνη επομένως ελπίδα μας είναι ό Χριστός, ο ενανθρωπήσας Θεός. Αυτόν ας φροντίσουμε να βάλουμε μέσα μας τα εφετινά Χριστούγεννα με τη μετάνοια, την εξομολόγησι, την ελεημοσύνη, την αγάπη προς τον πάσχοντα και δοκιμαζόμενο αδελφό, την Θεία Κοινωνία. Εάν ενωθούμε με τον Πολυέλεο και Παντοδύναμο Θεό, «τίς ημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις ή στενοχώρια (ή οικονομική κρίσι ή άνεργία) ή διωγμός ή λιμός ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; (Ρωμ. 8, 35). Τίποτε δεν θα μας χωρίση από την αγάπη του Χρίστου.

Για την αξία των εκκλησιαστικών ύμνων, απόσπασμα από τον πρόλογον του βιβλίου "ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ" Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, που διευθύνει ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, τεύχος Δεκεμβρίου 2010. 

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Δείτε και Ασυγκίνητοι από τα Χριστούγεννα, πατώντας ΕΔΩ

Χριστουγεννιάτικες ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Χριστουγεννιάτικες ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΣ!

15. Οι τρεις Γεννήσεις
132. Ταπεινώσεις του Χριστού κατά την σάρκωσιν
192. Ο πάμπλουτος πάμπτωχος (16-12-1990)
437. Εμμανούηλ (18-12-2005)

Περισσότερες Χριστουγεννιάτικες ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου δείτε ΕΔΩ

Τις ομιλίες θα τις βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Ο συγκλονιστικός λόγος του πρωτοπρεσβύτερου π. Νικόλαου Μανώλη για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του

Παρακάτω παραθέτουμε τον συγκλονιστικό λόγο του θαρραλέου πρωτοπρεσβύτερου π. Νικόλαου Μανώλη για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του, που έγινε στις 13-12-2012, μια ημέρα πριν την 19η επέτειο του παράνομου και παράλογου «αφορισμού» του.

Ο συγκλονιστικός λόγος του πρωτοπρεσβύτερου π. Νικόλαου Μανώλη για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του

Πηγή Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης

Ένας πραγματικός ήρωας και μαχητής της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα εξαιρετικό και θαρραλέο άρθρο του κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου, πρώην Αντιδημάρχου Χίου, για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον αδικότατο και παραλογότατο «αφορισμό του». Το άρθρο αυτό επειδή κάνει μεγάλη αναφορά στον «αφορισμό» του, το παρουσιάζουμε σήμερα που συνεχίζουμε το μικρό επταήμερο αφιέρωμα μας για τον παράνομο «αφορισμό» του.

Ένας πραγματικός ήρωας και μαχητής της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου
πρ. Αντιδημάρχου Χίου

Γ. ΠαπαδόπουλοςΌσοι αγαπούν τον λόγο του Θεού και μελετούν την Αγία Γραφή, γνωρίζουν πολύ καλά τα όσα κήρυξε και δίδαξε ο Κύριος και Θεός μας. Μεταξύ των θεόπνευστων ρημάτων Του ήταν και η εξής σαφέστατη μνεία: <<Μακάριοι εστέ όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ΄ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς>> (Ματθ. Ε΄, 10-12).
ΝΙΣ 1996 7 πΟ λόγος αυτός του Κυρίου εκπληρώθηκε πλήρως στο πρόσωπο του γενναίου θεολόγου- φιλολόγου των ημερών μας κ. Νικολάου Ιωάννου Σωτηροπούλου, του αδάμαντα της Ορθοδοξίας, του λαμπρού Ιεροκήρυκα που έφερε κοντά στον Θεό χιλιάδες ψυχές με τον λόγο και τη γραφίδα του, διεφώτισε δε εκατομμύρια ανά τον κόσμο με τα επεξηγηματικά και ερμηνευτικά άρθρα και τις εκατοντάδες βιβλία του, διδάσκοντας Χριστό- Ορθοδοξία και Ελλάδα, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας μας, αποκτήσας θεοφιλή φήμη αγαθού ανδρός και υπερμάχου των αληθειών της πίστεώς μας.
Δυστυχώς, όμως, οι αγωνιστές πλήττονται σε κάθε εποχή. Πλήττονται από αντιχρίστους και αρνητές της πίστης, πλήττονται δε και από ανθρώπους της Εκκλησίας, Κληρικούς, οι οποίοι, επίσης, πειράζονται από τον μισόκαλο και- άνθρωποι όντες, σάρκα φορούντες και τον κόσμον οικούντες- διαπράττουν ολέθρια σφάλματα, ολεθριότερο δε όλων η διαστρέβλωση των ιερών Γραφών που συνιστά βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Στην περίπτωση αυτή του άδικου πολέμου βρέθηκε και ο ελλόγιμος κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ελέγχοντας αναξίους Κληρικούς, οι οποίοι κήρυτταν διαστρεβλωμένα τον λόγο του Θεού και ο λαμπρός θεολόγος-φιλόλογος τους επανέφερε στην τάξη, επισημαίνοντας τα λάθη τους. Όμως, οι γενόμενοι διαστρεβλωτές όχι μόνον δεν αναγνώρισαν τα λάθη τους αλλά και εδίωξαν αδίκως τον κήρυκα της αληθείας, Πρόσφατη αναφορά του κ. Χρήστου Λιβανού στον άδικο και παράνομο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλουσυμπαρασύροντας και άλλους Επισκόπους στο ολέθριο ολίσθημά τους. Έτσι, εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια ο κ. Σωτηρόπουλος βιώνει τον Σταυρό του πνευματικού μαρτυρίου, αυτόν που ο Κύριος θεωρεί παράσημο και χαρακτήρισε μέσο για την κατάκτηση της αιωνιότητας.
Ο κ. Σωτηρόπουλος αφορίστηκε από μια ανυπόστατη Σύνοδο η οποία ούτε την αρμοδιότητα αυτή είχε να το πράξει, αλλά ούτε τον κάλεσε σε καμία απολογία (κάτι το οποίο δεν γίνεται ούτε στους μεγαλύτερους εγκληματίες), ενώ ακόμη δεν ρωτήθηκε η Εκκλησία της Ελλάδος (μέλος της οποίας είναι) για την πρόθεσή τους αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εκκλησιαστικές και πολιτειακές διατάξεις. Ο Ο ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 5 με περιγραμμακ. Σωτηρόπουλος δεν αφορίστηκε για ανηθικότητα, ιεροσυλία, καταπάτηση των ιερών κανόνων, ασέβεια. Τούτα όλα τα πράττουν καθημερινά χιλιάδες αντίχριστοι και απάνθρωποι ανά τον κόσμο τους οποίους υψηλόβαθμοι, προβατόσχημοι, Κληρικοί τους λιβανίζουν και τους έχουν φίλους, εκθειάζουν δε δημόσια τα ανομήματα και ολισθήματά τους προκειμένου να επιτύχουν φθηνές και φθαρτές δόξες. Κανέναν από αυτούς (ακόμη και τους πλέον αισχρότατους βλάσφημους) δεν αφόρισαν- ως όφειλαν, για να καθαρίσει κάποτε η ήρα απ΄ το στάρι (για όσους δεν γνωρίζουν αυτό είναι ένα παιδαγωγικό μέσο)- το έπραξαν, όμως, σε έναν γνήσιο εργάτη του ιερού αμπελώνα ! Γιατί ? Επειδή κήρυξε ορθά τον λόγο του Θεού και ήλεγξε τα λάθη τους !
Ασφαλώς, ένας τέτοιος αφορισμός είναι άκυρος και δεν έχει καμία ισχύ ενώπιον του Θεού. Και για τούτο πλείστοι όσοι Αρχιερείς ανά την Ελλάδα και τον κόσμο δεν τον αναγνωρίζουν και καλούν τον κ. Σωτηρόπουλο να κηρύξει στα διοικητικά όρια των επαρχιών τους, καθώς επίσης και Σύλλογοι, Αδελφότητες και φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
νισ 1996 π.ΑΥΓ2Προσωπικά, θαυμάζω τον κ. Νικόλαο Ι. Σωτηρόπουλο και τον θεωρώ το γνησιότερο πνευματικό παιδί του αειμνήστου Γέροντά του (και –μας), μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη, του όντως σύγχρονου Πατέρα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Θεωρώ ότι οι αποδώσαντες επί δεκαπενταετία άδικη ποινή και κακομεταχείριση έναντι ενός γνησίου θεολόγου (και όχι όπως πάμπολλοι άλλοι –νεοεποχίτες- θεολόγοι που αμφιβάλω εάν γνωρίζουν Ορθόδοξη θεολογία…!), θα πρέπει να αναθεωρήσουν και να αποδώσουν δίκαιο, άλλως επισύρουν και προκαλούν την μέλλουσα κρίση και ποινή για τους ιδίους τους εαυτούς των. Ο κ. Σωτηρόπουλος έχει μάθει παιδιόθεν να είναι αγωνιστής και να παλεύει. <<Ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν>> (Ψαλμ. ΜΓ΄, 23). Έχει μάθει σε τούτη την εφήμερη ζωή να έχει έντονη πνευματική ζωή και να αρκείται στα απολύτως απαραίτητα. <<Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτοις αρκεσθησόμεθα>> (Α΄ Τιμοθ. ΣΤ΄, 8). Αυτά πίστεψε, αυτά πιστεύει και αυτά εφαρμόζει σε όλη του τη βιοτή, ζών ιεραποστολικώς και κατά Χριστόν. Θα αντέξει την αδικία. Και θα στεφθεί με το στεφάνι του μαρτυρίου και της Ομολογίας. Αλλά θα είναι μαρτύριο που του επέβαλαν αδελφοί. Και τούτο είναι ακόμη πιο οδυνηρό, πληγώνει περισσότερο. Διότι είναι αμφίπλευρο, θα πληγώσει και θα καταδικάσει περισσότερο εκείνους που το προκάλεσαν, στον δε πληγωθέντα θα επιφέρει το τρόπαιο της νίκης, το στεφάνι της ζωής, την αιώνια βασιλεία, που ετοίμασε ο Κύριος από καταβολής κόσμου με δόξα και γεγονότα <<ά οφθαλμός ουκ είδε και ούς ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, ά ητοίμασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν αυτόν>> (Α΄ Κορινθ. Β΄, 9).-

Αναρτήθηκε και σε ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ, ΑΚΤΙΝΕΣ,

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α’ και άλλοι επίσκοποι κοροϊδεύουν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α’ και άλλοι επίσκοποι κοροϊδεύουν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

 

Δείτε και την παρουσίαση Γιατί δεν ισχύουν οι άδικοι αφορισμοί πατώντας ΕΔΩ

Δείτε απομαγνητοφωνημένο το απόσπασμα των λόγων του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, που παρουσιάστηκε στις 15-1-2012 από το ιστολόγιο http://www.niksotiropoulos.blogspot.com, ΕΔΩ

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων πήρε θέση για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου. Αυτό έγινε στο ψήφισμα που εξέδωσε ομόφωνα στις 10 Μαρτίου 1996. Το ψήφισμα αποτελείται απο 9 προτάσεις και η πρόταση με αριθμό 7, αναφέρεται στον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου και είναι η παρακάτω. Νομίζουμε επειδή ο «αφορισμός» δεν έχει αρθεί ακόμα, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων πρέπει με θάρρος να ξανατοποθετηθεί πιο αυστηρά επι του θέματος του παράνομου «αφορισμού» του κ. Σωτηρόπουλου.

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΠΕΘ

«7. Θεωρούμε τον αφορισμό του διακεκριμένου συναδέλφου μας κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πλήγμα στο σώμα των ορθοδόξων θεολόγων. Και ευλαβώς υποβάλλουμε στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο την παράκληση για άμεση άρση του άνευ απολογίας αφορισμού του.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Δωρ. Μουρατίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Γκότσης, τ. Λυκειάρχης».

Πώς αντιμετώπισε ο ίδιος ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι συνειδητοί χριστιανοί τον «αφορισμό» του

Παραθέτουμε πολύ ενδιαφέρον μικρό απόσπασμα από την ομιλία-κεραυνό του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, που έγινε στις 19-3-1994, 3 περίπου μήνες μετά τον αφορισμό, στην Πάτρα, με θέμα «ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ», για τον τρόπο που αντιμετώπισε ο ίδιος ο κ. Σωτηρόπουλος και ο πιστός λαός τον «αφορισμό» του, αμέσως μετά που έγινε γνωστός.

Πώς αντιμετώπισε ο ίδιος ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και οι συνειδητοί χριστιανοί τον «αφορισμό» του

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 238 στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Ο αείμνηστος μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του

Ο αείμνηστος μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του

Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα παρόντος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου μαζί με άλλους επαίνους είπε «Ο κ. Σωτηρόπουλος είναιΝΙΣ στο βημα2 π ανιδιοτελής εργάτης του Ευαγγελίου και διώκεται, αλλά θα δικαιωθεί».

Δείτε και Ο προηγούμενος λόγιος μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων Καρανικόλας για το βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής» τ. Α’., πατώντας ΕΔΩ

Ο ιατρός κ. Λυκούργος Νάνης για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του

Παρακάτω παραθέτουμε ένα σχόλιο του ιατρού κ. Λυκούργου Νάνη για κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του.

Ο ιατρός κ. Λυκούργος Νάνης
για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του

Λυκούργος Νάνης on Νοεμβρίου 14, 2012 στις 5:22 μμ

νισ 1996 περΌ,τι και να πούμε για τον πρύτανη των αντιαιρετικών θεολόγων Νικόλαο Σωτηρόπουλο είναι λίγο! Ο μεγάλος αυτός θεολόγος και φιλόλογος ενώ ΑΝΕΤΑ θα μπορούσε να κάνει μια επιτυχέστατη ακαδημαική καρριέρα όπως τόσοι και τόσοι άλλοι κάποιοι εκ των οποίων υστερούν συντριπτικά σε Για το αναμφισβήτητο γεγονός της μεγάλης κατάπτωσης των δυνάμεων του αείμνηστου π. Αυγουστίνου μετά το 1998προσόντα σε σχέση με τον ομολογητή θεολόγο αυτός στρατεύτηκε στην ευλογημένη στρατεία της λεγόμενης εσωτερικής ιεραποστολής υπό την πνευματική καθοδήγηση του λέοντος της Ορθοδοξίας πολυκλαύστου πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη ωφελώντας πνευματικά το λαό του Θεού. Δυστυχώς φθόνω του πονηρού επεβλήθη στον εκλεκτό θεολόγο η ποινή του αφορισμού από μείζονα και υπερτελή σύνοδο κατά παράβαση ουσιωδών δικονομικών τύπων καθιστώντας εξ υπαρχής άκυρη την εν λόγω απόφαση. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο και πολλοί επίσκοποι την αγνόησαν και καλούν τον ομολογητή θεολόγο στις περιφέρειές τους προκειμένου να κηρύξει το λόγο του Θεού. Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος κατά καιρούς γίνεται στόχος ποικίλων επιθέσεων. Οι τελευταίες όμως τον χαλυβδώνουν αλλά και τον καταξιώνουν ακόμη περισσότερο στα μάτια των πιστών που στο πρόσωπό του βλέπουν το συνδυασμό της ακαδημαικής θεολογικής ιδιότητας με την ιδιότητα του μαχητικού ιεραποστόλου και δοξάζουν γι αυτό το Θεό!
Λ.Ν.

Πηγή: Σχόλιο πάνω στη παλαιά φωτογραφία με τον αείμνηστο μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο και τα γνησιότερα πνευματικά τέκνα του
Η φωτογραφία του π. Αυγουστίνου είναι από το Ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Post Navigation