ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα της παραβολής των ταλάντων (Ματθ. κε’ 14-30)

Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα της παραβολής των ταλάντων (Ματθ. κε’ 14-30)

Το κείμενο του Αποστόλου Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. 16 πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα· 17 ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. 18 ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 19 μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει μετ’ αὐτῶν λόγον. 20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ’ αὐτοῖς. 21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 22 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ’ αὐτοῖς. 23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 24 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· 25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν. 26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα! 27 ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 28 ἄρατε οὖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα· 29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. 30 καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

 Η παραβολή των ταλάντων

 παραβολη των ταλαντων14 «Η βασίλεία των ουρανών ομοιάζει επίσης με το εξής. Ένας άνθρωπος, προκειμένου να φύγη για τα ξένα, κάλεσε τους δούλους του και τους παρέδωσε τα υπάρχοντά του. 15 Και σ’ άλλον μεν έδωσε πέντε τάλαντα, σ’ άλλον δε δύο, και σ’ άλλον ένα, αναλόγως με την ικανότητα του καθενός. Και έφυγε για τα ξένα αμέσως (για να δώση αρκετό χρόνο να εκμεταλλευθούν τα τάλαντα). 16 Εκείνος δε, που πήρε τα πέντε τάλαντα, πήγε και εργάσθηκε μ’ αυτά και κέρδισε άλλα πέντε τάλαντα. 17 Ομοίως και εκείνος, που πήρε τα δύο, κέρδισε και αυτός άλλα δύο. 18 Αλλ’ εκείνος, που πήρε το ένα, πήγε και έσκαψε στη γη και έχωσε το χρήμα του κυρίου του. 19 Μετά δε από πολύ χρόνο ήλθε ο κύριος των δούλων εκείνων και έκανε μαζί τους λογαρισμό. 20 Και προσήλθε εκείνος, που έλαβε τα πέντε τάλαντα, και του έφερε άλλα πέντε τάλαντα, και είπε: “Κύριε, πέντε τάλαντα μου παρέδωσες. Κοίταξε, άλλα πέντε τάλαντα κέδρισα μ’ αυτά”. 21 Του είπε ο κύριος του: “Εύγε, δούλε καλέ και φιλόπονε! Σε ολίγα υπήρξες φιλόπονος, πολλά θα σου εμπιστευθώ. Πέρασε μέσα στη χαρά του κυρίου σου”. 22 Προσήλθε δε και εκείνος, που πήρε τα δύο τάλαντα, και είπε: «Κύριε, δύο τάλαντα μου παρέδωσες. Κοίταξε, άλλα δύο τάλαντα κέρδισα μ’ αυτά”. 23 Του είπε ο κύριός του: “Εύγε, δούλε καλέ και φιλόπονε! Σε ολίγα υπήρξες φιλόπονος, πολλά θα σου εμπιστευθώ. Πέρασε μέσα στη χαρά του κυρίου σου”. 24 Προσήλθε δε και εκείνος, που είχε πάρει το ένα τάλαντο, και είπε: “Κύριε, σε κατάλαβα ότι είσαι πλεονέκτης άνθρωπος, που θερίζεις εκεί που δεν έσπειρες, και μαζεύεις απ’ εκεί που δεν σκόρπισες σπότο. 25 Γι’ αυτό φοβήθηκα, και πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στη γη (για να μη χαθή). Να, έχεις το χρήμα σου”. 26 Του αποκρίθηκε δε ο κύριός του και του είπε: “Κακέ δούλε και οκνηρέ! Ήξερες, ότι θερίζω εκεί που δεν έσπειρα, και συνάγω απ’ εκεί που δεν σκόρπισα σπόρο. 27 Γι’ αυτό έπρεπε να καταθέσης το χρήμα μου στους τραπεζίτες, και όταν εγώ θα επέστρεφα, θα έπαιρνα πίσω το δικό μου μαζί με τόκο. 28 Πάρτε λοιπόν το τάλαντο απ’ αυτόν, και δώστε το σ’ αυτόν, που έχει τα δέκα τάλαντα. 29 Ναί, σε καθένα, ο οποίος έχει, θα δοθή ακόμη, ώστε να έχη και περίσσευμα, ενώ απ’ αυτόν, ο οποίος δεν έχει, και αυτό (το λίγο), που έχει, θα αφαιρεθή. 30 Τον ανάξιο δε δούλο πετάξετε έξω στο βαθύτερο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίη και θα τρίζη τα δόντια (από τον πόνο)”».

  Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος της μετάφρασης είναι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα της παραβολής των ταλάντων (Ματθ. κε’ 14-30)

  1. Αγαπητέ αναγνώστη που υπογράφετε ως κολασμένος να μην κάνετε τη χάρη στον διάβολο και απελπίζεστε. Όλοι οι άνθρωποι όσο αμαρτωλοί και αν είναι και σε όποιο περιβάλλον και αν βρίσκονται, μπορούν όχι απλά να σωθούν αλλά και να σωθούν με δόξα μεγάλη και αφάνταστη. Μην απελπίζεστε, προσπαθείστε όσο μπορείτε να ζείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να έχετε ελπίδα ακλόνητη ότι θα σωθείτε. Ο Κύριος είναι πολυεύσπλαγχνος.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: