ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν ἡρώων καὶ Μαρτύρων

Τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν ἡρώων καὶ Μαρτύρων

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Τοὺς χαλεποὺς καιρούς μας πολλοὶ βαπτισμένοι χριστιανοὶ εἶνε ἀχρίστιανοι, τελείως ἀδιάφοροι γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὸ Χριστιανισμό, καταφρονηταί, ἢ καὶ ἀντίχριστοι, ποικιλοτρόπως πολέμιοι τῆς Ν.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 7Χριστιανικῆς Πίστεως. ᾿Επίσης πολλοὶ λεγόμενοι ῞Ελληνες εἶνε ἀνθέλληνες καὶ μυκτηρίζουν τὴν  ἐθνικοφροσύνη καὶ τὸν πατριωτισμό. Τέτοιοι δὲ τύποι, διεφθαρμένοι καὶ διεστραμμένοι, διαστρέφουν καὶ τὴν ἱστορία. ῾Ως ἀχρίστιανοι καὶ ἀντίχριστοι ἀρνοῦνται τὸ ἱστορικὸ καὶ διὰ πολλῶν τεκμηρίων τεκμηριωμένο γεγονὸς τῆς μεγάλης συμβολῆς τῆς ᾿Εκκλησίας στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ δουλεία καὶ τυραννία αἰώνων… Καὶ ὡς Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασηςἀνθέλληνες ὑβρίζουν τοὺς ἥρωες τῆς ᾿Επαναστάσεως τοῦ 1821. Καὶ ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς, τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τηλεοπτικὸ κανάλι, ποὺ σιχαινόμεθα νὰ ἀναφέρωμε τὸ ὄνομά του, ἐμφάνισε ὡς ὁμοφυλόφιλο! Τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν Nεομαρτύρων τῆς Πίστεως καὶ τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδος, γιὰ τὴ διαστροφὴ τῆς ἱστορίας ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς διεστραμμένους ἀπογόνους τους. Διερωτώμεθα: ῍Αν ἤξερε ὁ Κολοκοτρώνης ποῖα καὶ πόσα τέρατα θὰ ἐμφανίζονταν σήμερα στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, θὰ πολεμοῦσε γιὰ τὴν ἐλευθερία;

25 ΜΑΡΤΙΟΥἈχρίστιανοι, ἀντίχριστοι καὶ ἀνθέλληνες ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ μεταξὺ τῶν κρατούντων, μᾶλλον δὲ κρατουμένων ἀπὸ ξένες καὶ σκοτεινὲς δυνάμεις. Τέτοιοι ἄρχοντες ὄχι μόνο τὰ ἰδανικὰ ἔχουν καταργήσει, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ χριστιανικὰ καὶ τὰ ἐθνικὰ σύμβολα θέλουν νὰ καταργήσουν, γιὰ νὰ μὴ ὑπενθυμίζῃ τίποτε, ὅτι σ᾿ αὐτὸ τὸν τόπο ὑπάρχει Χριστιανισμὸς καὶ Ἑλληνισμός.
Τὴν 25η Μαρτίου μαζὶ μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσαμε καὶ τὴ μεγαλύτερη ἐθνική μας ἑορτή. Ἡ τάσι τῶν κακῶν Ἑλλήνων εἶνε νὰ καταργηθοῦν οἱ ἐθνικὲς ἑορτὲς καὶ οἱ παρελάσεις κατ᾿ αὐτές. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ τέτοιο ἐγχείρημα δὲν εἶνε εὔκολο, ἔγινε καὶ ἐφέτος ἡ Εθνικη παρέλαση στρατοςἐθνική μας ἑορτὴ τῆς ᾿Επαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ ἡ παρέλασι, ἀλλ᾿ ὄχι ὅπως ἄλλοτε. Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως δὲν διετέθηκαν τὰ ἀναγκαῖα χρήματα, γιὰ νὰ γίνῃ πλήρης καὶ τελεία παρέλασι. Δὲν χρησιμοποιήθηκαν μηχανοκίνητα καὶ ἐναέρια μέσα. Τεράστιο ὅμως χρηματικὸ ποσὸ διέθεσε τὸ Κράτος γιά… τὸ Μέγαρο Μουσικῆς!
Εὐθὺς μετὰ τὴν παρέλασι μίλησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἐκπρόσωποι τοῦ Κράτους, καὶ ἀρχηγοὶ πολιτικῶν κομμάτων. Καὶ τί εἶπαν; Δὲν λέγουμε τί εἶπαν, ἀλλὰ τί δὲν εἶπαν. Διότι αὐτό, ποὺ εἶπαν, ἐν συγκρίσει πρὸς αὐτό, ποὺ δὲν εἶπαν, ἔχει μικρὴ ἢ μηδενικὴ σημασία. Αὐτό, ποὺ δὲν εἶπαν, ἔχει ὑψίστη σημασία. Οἱ ὁμιληταί, ὅλοι δυστυχῶς, δὲν εἶπαν τίποτε γιὰ τὸ Θεό, στὸν ὁποῖο στηρίχθηκαν οἱ ἥρωες τῆς Πατρίδος. Δὲν καταδέχθηκαν νὰ ἀναφέρουν οὔτε τὴ λέξι Θεός. Καὶ γενικῶς αὐτοί, καὶ ἄλλοι σὰν αὐτούς, ὅταν ὁμιλοῦν, δὲν καταδέχονται νὰ ἀναφέρουν τὴ λέξι Θεός. Κηρύττουν σὲ ἀνυπαρξία τὸ Θεὸ ἢ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς των ἀνωτέρους ἀπὸ τὸ Θεό!…
Ταλαίπωρη Ἑλλάς! Τί προκοπὴ περιμένεις ἀπὸ τέτοιους ἄρχοντες καὶ ἄλλους ἀσεβεῖς παράγοντες τοῦ τόπου;

ΧΡ ΙΗΚύριε, Δημιουργὲ καὶ Κυβερνήτη τοῦ ἀπεράντου Σύμπαντος! Σῶσε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς καταφρονητές σου, καὶ ἀπὸ τοὺς δυνάστες καὶ καταδυναστευτὲς τοῦ λαοῦ σου. Λάβε ὑπ᾿ ὄψι σου, Κύριε, ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς σοῦ ἔδωσε πολλὰ ἑκατομμύρια Ἁγίους, Ὁμολογητές, Μάρτυρες καὶ Μεγαλομάρτυρες. Λάβε ἀκόμη ὑπ᾿ ὄψι σου, ὅτι καὶ σήμερα, παρὰ τὴν ἀνηλεῆ πλύσι ἐγκεφάλου μὲ ὅλα τὰ μέσα τῆς δημοσιότητος καὶ παρὰ τὰ κακὰ παραδείγματα ἀρχόντων, ὑπάρχουν ῞Ελληνες, ποὺ σὲ πιστεύουν, σὲ λατρεύουν καὶ ἐλπίζουν στὸ ἔλεός σου καὶ σὲ ἐπέμβασί σου γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Ἔθνους. Θεέ! Εἶσαι ἡ μόνη ἐλπίς.
«Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾿ ἡμῶν γενοῦ. ῎Αλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς».

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴ φιλοξενία
Νικόλαος ᾿Ιω. Σωτηρόπουλος

Απο τη παλαίμαχη εκκλησιαστική εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, 8-4-2011.

Δείτε και Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για εθνικά θέματα, πατώντας ΕΔΩ

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: