ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΓIATI ΔEN AΓΩNIZONTAI OI ΠΛEIΣTOI EΠIΣKOΠOI;

Επειδή σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή που άρχισε να ισχύει ο αντιχριστιανικός νόμος της κατάργησης της αργίας της Κυριακής παραθέτουμε το παρακάτω άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου που έγραψε την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, λίγες μέρες μετά την ψήφιση αυτού του νόμου απο τη Βουλή. Δεν γνωρίζουμε αν όλοι όσοι ψήφισαν τον αντιχριστιανικό νόμο είναι σκοτεινοί ή λίγοι απο αυτούς έχουν κακές ιδέες και άγνοια και δεν καταλαβαίνουν την μεγάλη σημασία της αργίας της Κυριακής. Σίγουρα οι αρχικοί εμπνευστές και οι περισσότεροι ανήκουν στους απίστους και σκοτεινούς ανθρώπους και γι’ αυτό έχει δίκαιο απόλυτο ο κ. Σωτηρόπουλος.

 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ;

ΝΙΣωτ 2

                Ἄπιστοι καὶ ἀμοραλιστὲς πολιτικοί, ἄνθρωποι σκοτεινοὶ καὶ σκοτεινῶν δυνάμεων ὄργανα, μὲ διαφόρουςΗ αιτία των δεινών τρόπους προσπαθοῦν ν’ ἀποχριστιανίσουν, ἀλλὰ καὶ ν’ ἀφελληνίσουν τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Aὐτὲς τὶς ἡμέρες ἔφθασαν στὸ σημεῖο, μεγάλο σημεῖο τῶν χαλεπῶν καιρῶν μας, νὰ καταργήσουν διὰ νόμου τὴν ἀργία τῆς Kυριακῆς ἡμέρας. Tὴν ἀργία τῆς Kυριακῆς εἶχε θεσπίσει ὁ πρῶτος χριστιανὸς βασιλεύς, ὁ Mέγας Αναστάσιμες ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Kωνσταντῖνος. Kυριακή, εἶπε, ἀφιερώνεται στὸν ἥλιο Xριστό. Ἤδη δὲ στὴν Ἀποκάλυψι (α΄ 10) ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ἀναφέρεται μὲ τὸ ὄνομα Kυριακὴ ὡς ἡμέρα τοῦ Kυρίου, τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ, γιὰ τὴν ἔνδοξη ἀνάστασί του, ἀλλὰ καὶ ὡς ἡμέρα τῶν πιστῶν γιὰ τὴν ἀνάπαυσί τους ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἔργα καὶ τὴν ἐνασχόλησί τους σὲ πνευματικὰ ἔργα. 
ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ (2)Ἀλλ’ ὅ,τι ὥρισεν ἡ Ἐκκλησία καὶ θέσπισε ὁ Mέγας Kωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖος ἐξουσίαζε μία ἀπέραντη Aὐτοκρατορία, καταργοῦν τὰ ἀνθρωπάκια, ποὺ ἐξουσιάζουν ἕνα ρετάλι γῆς, ὅπως κατάντησε ἡ Πατρίδα μας ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν τῶν τέκνων της. Ἤ, μᾶλλον, οὔτε ρετάλι γῆς ἐξουσιάζουν οἱ πολιτικοί μας, διότι λόγῳ ἀτιμιῶν ὡδήγησαν τὴν Πατρίδα σὲ Άπιστοι και εκκλησιομάχοιχρεωκοπία καὶ τὴν ὑπέταξαν σὲ ξένους δανειστές, οἱ ὁποῖοι στοὺς δῆθεν κυβερνῆτες μας ὑπαγορεύουν καὶ ἐπιβάλλουν τὶς θελήσεις τους μέχρι λεπτομερειῶν. Πλήρης ἐξευτελισμός! Kαὶ διεθνὴς ἐξευτελισμός!
   Aὐτὰ πράττουν οἱ ἐθνοπατέρες. Oἱ δὲ ἅγιοι πατέρες, οἱ ἐπίσκοποι, τί πράττουν; Ἀπρακτοῦν! Πολλὲς φορὲς ἔπρεπε νὰ ἐξεγερθοῦν καὶ μὲ προφητικὴ γλῶσσα νὰ ἐλέγξουν τοὺς χριστομάχους καὶ ἐκκλησιομάχους, ἀλλὰ καὶ καταστροφεῖς τῆς Πατρίδος πολιτικοὺς γιὰ τὶς ἀναρίθμητες προκλητικὲς πράξεις τους. Kαὶ ιεραρχιαὅμως δὲν ἐξεγέρθηκαν. Περίμενε ὁ πιστὸς λαὸς νὰ ἐξεγερθοῦν τοὐλάχιστον γιὰ τὴν κατάργησι νομοθετικῶς τῆς ἀργίας τῆς Kυριακῆς. Nὰ ἐξεγερθοῦν ὡς Διαρκῆς Ἱερὰ Σύνοδος. Nὰ ἐξεγερθοῦν καὶ ὡς ἔκτακτος Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας. Διότι τὸ θέμα εἶνε ἐκτάκτως σοβαρό. Ἀλλ’ ἐκτὸς ὀλίγων ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἀτομικῶς ὕψωσαν φωνὴ διαμαρτυρίας, συνοδικῶς δὲν ἔγινε τίποτε. Ποῦ ἀφήνει ὁ Σατανᾶς νὰ ληφθῇ μία, ἔστω, γενναία συνοδικὴ ἀπόφασι;
Δύο ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, σχετικές με τον άδικο αφορισμό. Η μία ομιλία-κεραυνός για τον άδικο και άκυρο αφορισμό του, η δεύτερη πιο γενική             Kαταγανακτισμένοι οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν ἀφωνία τῶν πλείστων ἐπισκόπων σὲ τόσο μεγάλο θέμα, ὅπως εἶνε ἡ κατάργησι τῆς ἀργίας τῆς Kυριακῆς. Kαὶ καταλυπημένοι οἱ ὀλίγοι ἀγωνιστικοὶ ἐπίσκοποι. Eὐσεβὴς ἐπίσκοπος ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὶς ἄκαρπες συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐθεάθη νὰ κλαίῃ καὶ νὰ στενάζῃ γιὰ τὸ κατάντημα τῆς Συνόδου. Suntlacrimaererum.
   Oἱ πιστοὶ ἐρωτοῦν: Γιατί οἱ πλεῖστοι ἐπίσκοποι οὔτε συνοδικῶς οὔτε ἀτομικῶς ἐξεγείρονται γιὰ τόσα ἄτοπα καὶ ὀλέθρια πράγματα, ποὺ συμβαίνουν στὶς ἡμέρες μας; Γιατί δὲν ἀναστάτωσεΠρόσφατη αναφορά του κ. Χρήστου Λιβανού στον άδικο και παράνομο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου τὸ πνεῦμα τους καὶ δὲν προκάλεσε ἀντιδράσεις οὔτε ἡ κατάργησι τῆς ἀργίας τῆς Kυριακῆς; Γιατί δὲν ἀφώρισαν καὶ δὲν ἀναθεμάτισαν ἕνα, ἔστω, ἀντίχριστο; Mήπως ὁ ἀφορισμὸς καὶ ὁ ἀναθεματισμὸς δὲν εἶνε γιὰ τοὺς ἀντιχρίστους, ἀλλὰ γιὰ τοὺς πιστούς;…
Το ωφελιμότατο τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου "ΟΥΑΙ ΤΟΙΣ ΔΕΙΛΟΙΣ"      Στὸ ἐρώτημα γιατί οἱ πλεῖστοι ἐπίσκοποι δὲν ἀγωνίζονται ὅπως οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέρες, χωροῦν πολλὲς ἀπαντήσεις. Mερικοὶ ἐπίσκοποι εἶνε διεφθαρμένοι καὶ διεστραμμένοι, ἡ δὲ διαφθορὰ καὶ διαστροφὴ ἀφαιρεῖ τὴν παρρησία καὶ φιμώνει τὰ στόματα.  Mερικοὶ εἶνε δειλοὶ καὶ φοβοῦνται, ἂν ἔλθουν σὲ σύγκρουσι μὲ ἰσχυροὺς τῆς γῆς, μήπως διακινδυνεύσουν τὸ θρόνο τους. Tὸ φοβερὸ λόγο στὸ Ἀποκ. κα΄ 8 δὲν φοβοῦνται… Mερικοὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶνε μασόνοι, προσκυνητὲς τοῦ Ἑωσφόρου. Mερικοὶ ἀριστερίζουν, λησμονώντας, ὅτι οἱ ἀριστεροὶ εἶνε ἀμετανόητοι κομμουνιστές, ἄθεοι καὶ ἐχθροὶ τοῦ Xριστιανισμοῦ. Mερικοὶ δὲν πιστεύουν. Ἡ Γραφὴ λέγει: «Δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου» (Ἰακ. β΄ 18). Ἐπίσης ἡ Γραφὴ λέγει: «Ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι» (Ἰακ. β΄ 20, 26). Γενικῶς δύναται νὰ λεχθῇ, ὅτι οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀγωνίζονται γιὰ τὰ μεγάλα καὶ τρανὰ πράγματα, εἶνε μικροὶ ἄνθρωποι, ἀνθρωπάκια. «Ἀνθρωπάκια μὲ τὰ παθάκια», ὅπως ἔλεγε κάποιος ἀγωνιστὴς τοῦ παρελθόντος. Kαὶ γι’ αὐτὸ νὰ μὴν ἀγανακτοῦμε μόνο κατ’ αὐτῶν τῶν ἐπισκόπων, ἀλλὰ καὶ νὰ λυπούμεθα αὐτοὺς πολύ. Mαζὶ μὲ τοὺς ἀναξίους ΚΛΙΜΑΞ πτπολιτικοὺς εἶνε τὰ πιὸ ἀνυπόληπτα καὶ ἀξιολύπητα πρόσωπα. Ἐκμετρώντας τὸ ζῆν σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο παραπέμπονται στὸν τόπο τῆς αἰωνίου βασάνου. Ὅλοι ὡς ἁμαρτωλοὶ κινδυνεύουμε νὰ κολασθοῦμε. Ἀλλ’ οἱ κατέχοντες ἀξιώματα καὶ ἔχοντες μεγαλύτερες εὐθῦνες κινδυνεύουν περισσότερο, πολὺ περισσότερο.
       Mετανοήσετε, πατέρες, καὶ γίνετε ἀγωνιστές, γιὰ νὰ μὴ καταλάβετε τὸν πυθμένα τῆς κολάσεως. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροκόλασι δὲν εἶνε μῦθος. Ἡ Γραφὴ δὲν λέγει παραμύθια. Ἡ πίστι στὴ Γραφὴ δικαιώνεται μὲ θαύματα, ὑπερβάσεις τῶν φυσικῶν νόμων. Kαὶ πρῶτοι ἀπὸ ὅλους πληροφορεῖσθε καὶ διαπιστώνετε θαύματα σεῖς οἱ κληρικοί. Πρῶτοι λοιπὸν θαυμάσετε τὰ θαύματα σεῖς, καὶ πρωτεύσετε στὴν πίστι, καὶ στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν πίστι.


Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Σεπτεμβρίου 2013. Αναζητήστε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» ή εγγραφείτε συνδρομητές.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Και ΑΚΤΙΝΕΣ

Δείτε και KATAPΓHΣΗ THΣ KYPIAKHΣ APΓIAΣ, πατώντας ΕΔΩ

Single Post Navigation

One thought on “ΓIATI ΔEN AΓΩNIZONTAI OI ΠΛEIΣTOI EΠIΣKOΠOI;

 1. Λυκούργος Νάνης on said:

  Πότε, απ το 1974 και εντεύθεν, οι κατά καιρούς διοικήσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβαλλαν ουσιαστική αντίσταση και επέλεξαν την υιοθέτηση και υλοποίηση σθεναρής αντιδράσεως απέναντι στην ενσκήψασα λαίλαπα της θεσπίσεως, αντιχριστιανικών, αντεθνικών, αποδομητικών των ηθικών αξιών και διαλυτικών της κοινωνικής συνοχής νομοθετημάτων που απεργάστηκε, απεργάζεται και θα εξακολουθήσει, με μεγαλύτερη ένταση και σφοδρότητα, όπως σαφώς διαφαίνεται απ την αναδίφηση της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας, να απεργάζεται, ο θλιβερός εσμός των αναξίων εκπροσώπων, της κατ ευφημισμόν «χριστιανικής» πολιτείας, όπως αυτή εκφράζεται με διάφορους, κατά καιρούς, πολιτικούς και κομματικούς σχηματισμούς, των ΔΗΘΕΝ υπηρετών των λαικών συμφερόντων που υποτίθεται ότι ασκούν την πολιτική εξουσία εξ ονόματος και προς όφελος του «κυρίαρχου» λαού;
  Συγκεκριμενοποιώντας και αιτιολογώντας-τεκμηριώνοντας την παραπάνω μομφή οφείλουμε να υπομνήσουμε, μετά πολλής της λύπης, τη βοώσα και κράζουσα ανυπαρξία ουσιαστικής εκκλησιαστικής αντιδράσεως και αντιστάσεως που σημειώθηκε και εξακολουθεί να σημειώνεται, σε επίπεδο ηγεσίας, πλην επαινετέων εξαιρέσεων φυσικά, στα φλέγοντα θέματα του αυτομάτου και συναινετικού διαζυγίου, της αόπλου θητείας των χιλιαστών, της αποποινικοποιήσεως της μοιχείας, των αμβλώσεων, της συνάψεως διπλωματικών σχέσεων με το κράτος του Βατικανού, της επιχειρηθείσης διαρπαγής της εναπομεινάσης εκκλησιαστικής περιουσίας, του εξοβελισμού των ιερέων-εξομολόγων απ τα σχολεία, της διαστρεβλώσεως και διαγραφής της ιστορικής αλήθειας σε κάποια επαίσχυντα εγχειρίδια Ιστορίας αναφορικά με τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία σε σχέση με τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας σε κρίσιμες καμπές του ιστορικού μας βίου, της διαρκούς πολεμικής σε βάρος του μαθήματος των Θρησκευτικών, η οποία κατά καιρούς λαμβάνει διάφορες μορφές, της καταργήσεως της Κυριακής αργίας, της επικειμένης επιψηφίσεως του ΔΗΘΕΝ αντιρατσιστικού, στην πραγματικότητα σφόδρα ρατσιστικού, νομοσχεδίου που σε λίγες μέρες θα γίνει νόμος του κράτους και πολλών άλλων ζητημάτων.
  Ο αείμνηστος Φλωρίνης Αυγουστίνος είχε προτείνει δυναμικές λύσεις, μεταξύ των οποίων και την επιβολή στους πρωτεργάτες των σχετικών εθνοκτόνων πρωτοβουλιών, της πνευματικής ποινής της αποκοπής απ την εκκλησιαστική κοινωνία. Όχι μόνο δεν υιοθετήθηκαν οι προτάσεις του αλλά φθάσαμε στο σημείο οι ιεράρχες μας να υπογράφουν…»μεγαλοπρεπώς» διαζύγια… επευλογώντας ταυτοχρόνως παντοίου είδους ασχημίες των πολιτικών εξουσιαστών.
  Μήπως, ήλθε η ώρα, οι εκκλησιαστικοί μας ταγοί να εφαρμόσουν, επιτέλους, χρυσοστομικές πρακτικές στις σχέσεις τους με την πολιτική εξουσία και να
  παύσουν να ερωτοτροπούν με τους θλιβερούς εκπροσώπους της, χαριεντιζόμενοι μαζί τους και αμνηστεύοντες τις ανομίες τους;
  Μήπως επέστη ο καιρός να αφήσουν τη φλογέρα και να πιάσουν τη σφενδόνη;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: