ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Ιουνίου, 2014”

«Θέατρον εγενήθημεν τω κόσμω, καί αγγέλοις και ανθρώποις»!

Επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τους αγίους 12 Aποστόλους, παρουσιάζουμε το αποστολικό ανάγνωσμα (A΄ Κορ. δ΄ 9-16) που διαβάστηκε σήμερα τους Ναούς μεταφρασμένο από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

«Θέατρον εγενήθημεν τω κόσμω, καί αγγέλοις και ανθρώποις»!

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

απ. Παυλος π9 Δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 13 βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. 14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ’ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ· 15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

«Θέατρον εγενήθημεν τω κόσμω, καί αγγέλοις και ανθρώποις»!

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ π9 Αλλά μου φαίνεται, ότι ο Θεός σ΄ εμάς τους αποστόλους έδωσε τήν τελευταία καί πλέον ατιμωτική θέσι, σάν νά είμεθα καταδικασμένοι να πεθάνωμε στό στάδιο, διότι γίναμε θέαμα στόν κόσμο, καί στούς αγγέλους καί στούς ανθρώπους. 10 Εμείς (οι απόστολοι) είμεθα μωροί εξ αιτίας του Χριστού, ενώ εσείς είσθε συνετοί χριστιανοί! Εμείς είμεθα αδύναμοι, ενώ εσείς είσθε ισχυροί! Εσείς είσθε τιμημένοι, ενώ εμείς είμεθα καταφρονεμένοι! 11 Μέχρι αυτή τήν ώρα καί πεινούμε, καί διψούμε, καί στερούμεθα ενδυμάτων, καί δεχόμεθα άγρια και εξευτελιστικά κτυπήματα, καί διωκόμεθα από τόπο σε τόπο, 12 καί κοπιάζουμε γιά νά ζήσωμε δουλεύοντας μέ τά ίδια μας τα χέρια. Ενώ μας υβρίζουν, απαντούμε μέ καλά λόγια. Ενώ διωκώμεθα, δείχνουμε ανοχή. 13 Ενώ δυσφημούμεθα, ομιλούμε ευφήμως. Καταντήσαμε σάν σκουπίδια του κόσμου, απορρίμματα όλων μέχρι τή στιγμή αυτή.

Άλλοι απλώς διδάσκαλοι, ο Παύλος πνευματικός πατέρας

14 Δεν γράφω αυτά γιά νά σας προσβάλλω καί να σας ταπεινώσω, αλλά γιά νά σας συνετίσω ως τέκνα μου αγαπητά. 15 Καί έαν έχετε μυρίους διδασκάλους ως χριστιανοί, όμως δεν έχετε πολλούς πατέρες. Διότι ως ανθρώπους του Ιησού Χριστού (ως χριστιανούς) εγώ σας γέννησα μέ τό κήρυγμά του ευαγγελίου. 16 Σας παρακαλώ λοιπόν νά μου μοιάζετε.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο κ. Σωτηρόπουλος στούς στίχους 8-13 δίνει τον τίτλο «Θέατρον εγενήθημεν τω κόσμω, καί αγγέλοις και ανθρώποις»! και στους στίχους 14-21 δίνει τον τίτλο «Άλλοι απλώς διδάσκαλοι, ο Παύλος πνευματικός πατέρας»

Έργα, κίνδυνοι, διωγμοί, ταλαιπωρίες, παθήματα του Αποστόλου Παύλου (Β΄ Κορ. ια΄21-33)

Επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τους αγίους αποστόλους Πέτρο και Παύλο, παρουσιάζουμε το πρώτο κομμάτι (Β΄ Κορ. ια΄ 21-33) από το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε σήμερα τους Ναούς μεταφρασμένο από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Έργα, κίνδυνοι, διωγμοί, ταλαιπωρίες, παθήματα του Αποστόλου Παύλου (Β΄ Κορ. ια΄21-33)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

αποστολος ΠαύλοςEν ᾧ δ’ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ. 22 Ἑβραῖοί εἰσι; κἀγώ· Ἰσραηλῖταί εἰσι; κἀγώ· σπέρμα Ἀβραάμ εἰσι; κἀγώ· 23 διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις· 24 ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, 25 τρὶς ἐραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· 26 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· 27 ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι· 28 χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπίστασίς μου ἡ καθ’ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 29 Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; 30 εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. 31 Ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 32 ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων, 33 καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Εθνικοί και θρησκευτικοί τίτλοι του Παύλου

Για ό,τι δε κανείς καυχάται, με αφροσύνη το λέγω, καυχώμαι και εγώ. 22 Εβραίοι είναι; Και εγώ. Ισραηλίτες είναι; Και εγώ. Απόγονοι του Αβραάμ είναι; Και εγώ. 23 Διάκονοι του Χριστού είναι; Ομιλώ σαν παράφρων, περισσότερο είμαι εγώ.

Έργα, κίνδυνοι, διωγμοί, ταλαιπωρίες, παθήματα του Παύλου

Με κόπους περισσότερο, με κτυπήματα υπερβολικά, με φυλακίσεις περισσότερο, με κινδύνους θανάτου πολλές φορές. 24. Από τους Ιουδαίους πέντες φορές μαστιγώθηκα με “τεσσαράκοντα παρά μίαν” μαστιγώσεις, 25 τρείς φορές ap.Pauραβδίσθηκα, μιά φορά λιθοβολήθηκα, τρείς φορές ναυάγησα, ένα ημερονύκτιο πάλευα στο πέλαγος. 26 Με οδοιπορίες πολλές φορές, με κινδύνους από ποταμούς, με κινδύνους από ληστάς, με κινδύνους από το γένος μου, με κινδύνους από τους εθνικούς, με κινδύνους στήν πόλι, με κινδύνους στίς ερημίες, με κινδύνους στη θάλασσα, με κινδύνους από ψευδάδελφους. 27 Με κόπο και με μόχθο, με στέρησι του ύπνου πολλές φορές, με πείνα και με δίψα, με στέρησι του φαγητού πολλές φορές, με ψύχος καί με έλλειψι επαρκών ρούχων. 28 Εκτός από τα εξωτερικά είναι η καθημερινή πίεσι της ψυχής μου, η αγωνία για όλες τις εκκλησίες. 29 Ποιός ασθενεί πνευματικώς και δεν ασθενώ μαζί του και εγώ; Ποιός πέφτει πνευματικώς και δεν καίομαι εγώ από τη θλίψι; 30 Εάν πρέπει να καυχώμαι, θα καυχηθώ γιά τα παθήματά μου.
31 Ο Θεός καί Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο δοξασμένος στους αιώνες, γνωρίζει, ότι δεν ψεύδομαι. 32 Στή Δαμασκό ο διοικητής και εκπρόσωπος τού βασιλέως Αρέτα φρούρησε τήν πόλι τών Δαμασκηνών, θέλοντας νά μέ συλλάβη. 33 Καί από κάποιο παράθυρο μέ κατέβασαν από τό τείχος μέσα σ΄ ένα καλάθι και ξέφυγα τά χέρια του.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Το χώρισμα του κειμένου που παραθέσαμε και οι τίτλοι της μετάφρασης είναι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, πατώντας ΕΔΩ

Για τους άξιους του ονόματος τους πνευματικούς πατέρες

Επειδή χθες συμπληρώθηκαν 8 μήνες απο την κοίμηση του αείμνηστου ιερομόναχου Σάββα Πετρόπουλου, που ήταν γνήσιο και πιστό πνευματικό παιδί του π. Αυγουστίνου και άξιος του ονόματoς του πνευματικός πατέρας, παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Πατέρες και ψευδοπατέρες» (24-1-1993), για τους άξιους του ονόματος τους πνευματικούς πατέρες.

Για τους άξιους του ονόματος τους πνευματικούς πατέρες

sabba petrΠνευματικοί πατέρες άξιοι του ονόματος των, είναι όσοι απλώς όχι γεννούν πνευματικά τέκνα αλλά όσοι μετά τη γέννηση, παρακολουθούν τα πνευματικά τους τέκνα και τα ανατρέφουν πνευματικώς ώστε να αυξηθούν και να φθάσουν «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού», να γίνουν ώριμοι Χριστιανοί. Αυτό γίνεται με τη συνεχή, συστηματική συζήτηση, αμβωνας2κατήχηση, κηρύγματα. Όσοι δεν παρακολουθούν τους χριστιανούς, δεν συζητούν μαζί τους τα προβλήματά τους, δεν απαντούν στα ερωτήματα τους, όσοι δεν κατηχούν, όσοι δεν κηρύττουν, απλά λόγια αλλά ουσιώδη λόγια, αυτοί δεν είναι πατέρες, είναι ψευδοπατέρες.
Οι σαρκικοί πατέρες αγωνιούν για τα παιδιά τους και οι πνευματικοί πατέρες αγωνιούν για τα πνευματικά τους τέκνα. keriΤρέμουν, όντως οι πατέρες που έχουν συνείδηση τρέμουν για τα πνευματικά τους παιδιά! Μην εκτραπούν από το δρόμο του Θεού, μην γίνουν άσωτα, μην εκτραπούν από την Πίστη, μην γίνουν αιρετικά, μην γίνουν άθεα παιδιά. Και αγωνίζονται να τα προστατεύουν από κάθε πνευματικό κακό και τη νύκτα αγρυπνούν πολλές φορές και προσεύχονται για τα πνευματικά τους παιδιά.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Μεγάλα παραδείγματα σύγχρονων πνευματικών πατέρων, πατώντας ΕΔΩ
Κοντά στον μακαριστό ιερομόναχο π. Σάββα Πετρόπουλο αναπαύονταν μελλοντικοί εργάτες του Ευαγγελίου και ο π. Αυγουστίνος, πατώντας ΕΔΩ

Στη πρώτη ο αείμνηστος π. Σάββας Πετρόπουλος παρακολουθεί κήρυγμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου πριν αρκετούς μήνες, στην θρυλική αίθουσα της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Αναρτήσεις για τον εγκυρότατο λόγο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Παραθέτουμε παλαιότερες αναρτήσεις για τον εγκυρότατο λόγο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, για να μην παραπλανώνται οι αναγνώστες μας απο ένοχους ή φίλους τους που θα ήθελαν πολύ να αμφισβητήσουν τον εγκυρότατο λόγο του. Ακόμα και όσοι τις έχουν διαβάσει αξίζει να τις ξαναδιαβάσουν.

Αναρτήσεις για τον εγκυρότατο λόγο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΝΙΣ 1995 ΣΤπ2Προσεκτικός και εγκυρότατος ο λόγος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Εγκυρότατος ο λόγος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Περισσότερο ανάγκη μετανοίας έχουν οι κληρικοί

Παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Πώς θα σωθή το Έθνος» (11-2-1996), για την ανάγκη μετάνοιας των κληρικών.

Περισσότερο ανάγκη μετανοίας έχουν οι κληρικοί

κλιρΠοιοί είναι αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη μετανοίας διότι έχουν τις μεγαλύτερες και πνευματικότερες ευθύνες και πρέπει πρώτοι να δώσουν το παράδειγμα της μετανοίας, αδελφοί μου; Είναι οι κληρικοί. Οι κληρικοί είναι. Απο τους κληρικούς, τους αντιπροσώπους Του, τους πνευματικούς ταγούς και οδηγούς του λαού, ο Θεός έχει τις πρώτες και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Πρώτοι λοιπόν πρέπει να δώσουν παράδειγμα μετανοίας οι κληρικοί και να αποδείξουν την μετάνοια, με έργα μετανοίας όπως είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Για να ζήσει το Έθνος πρέπει η Παιδεία μας να γίνει Ελληνική και Ορθόδοξη, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις παλαιότερες για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Για την χθεσινή εορτή των Γενεθλίων του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου παραθέτουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις παλαιότερες για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

 Για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο Για την θαυμαστή γέννηση του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, πατώντας ΕΔΩ

Και σήμερα οι άνθρωποι θα βασάνιζαν και θα εκτελούσαν τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πατήστε ΕΔΩ

Για την παρρησία του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πατώντας ΕΔΩ

Με ευκαιρία την εορτή της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του, μικρό απόσπασμα από το βιβλίο ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ, δείτε ΕΔΩ.

Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο Ομιλίες διάφορες για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, δείτε ΕΔΩ.

Η μεγάλη αγάπη του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου για τον Χριστό, παρουσίαση με ηχητικό απόσπασμα απο ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Για το κήρυγμα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και τον μεταφυσικό του χαρακτήρα, πατώντας ΕΔΩ

Η ζωή του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου σε λίγες γραμμές, πατώντας ΕΔΩ

Θανάσιμο πάθος ο φθόνος

Παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την δεύτερη ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα <<ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ>> (28-11-1999), για τον φθόνο. Ο κ. Σωτηρόπουλος μιλάει απο πείρα, ο ίδιος γνώρισε πολλές φορές τα βέλη του φθόνου απο διάφορους φθονερούς ανθρώπους, κληρικούς και λαϊκούς.

Θανάσιμο πάθος ο φθόνος

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΟ Θεός δια μέσου του Μωϋσέως έδωσε την ιερωσύνη, στην φυλή του Λευϊ και συγκεκριμένα στον Ααρών, τον αδελφό Ααρώντου Μωϋσέως. Οι άλλες 11 φυλές εγόγγυσαν εναντίον του Ααρών επειδή η ιερωσύνη εδόθη στον Ααρών. Κάθε φυλή έλεγε «Γιατί να μην δωθεί η ιερωσύνη σ΄ εμένα;». Και ο αρχηγός κάθε φυλής έλεγε «Γιατί να μην δωθεί η ιερωσύνη σ΄ εμένα και δόθηκε στον Ααρών;»
ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΦοβερό πράγμα ο φθόνος, αδελφοί μου. Ο Θεός διαμοιράζει τα χαρίσματα Του, όπως Εκείνος θέλει. Σ΄ αυτόν δίνει αυτό το χάρισμα, σε εκείνον το άλλο, στον άλλο το άλλο. Και όταν φθονεί κανείς και γογγύζει τα βάζει με τον Θεό. Σαν να λένε «Θεέ δεν έκανες καλά που έδωσες αυτό το χάρισμα σ΄ αυτό το πρόσωπο, έπρεπε σ΄ εμένα να το δώσεις». Είναι θανάσιμο πάθος ο φθόνος και είναι κατ’ εξοχήν πάθος ημών των Ελλήνων! Να μην δούμε εμείς οι Έλληνες κάποιον συνέλληνα, κάποιον συνάνθρωπό μας να έχει κάποιο χάρισμα, να διακρίνεται και να τιμάται, να κοιτάξωμε να του βγάλωμε τα μάτια!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Μεγάλος ο φθόνος εναντίον του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Η τελευταία εικόνα είναι λεπτομέρεια απο τη δίκη του Κύριου και δείχνει τους αρχιερείς που από φθόνο καταδίκασαν τον Κύριο.

Το οικουμενικό πατριαρχείο είναι οικουμενιστικό

Παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία-κεραυνό του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Σημεία των καιρών» που έγινε στις 19-3-1994.

Το οικουμενικό πατριαρχείο είναι οικουμενιστικό

ΦΑΝΑΡΙΤο Πατριαρχείο είναι οικουμενιστικό, το οικουμενικό πατριαρχείο. Τί θα πει Οικουμενισμός; Η πιο σατανική κίνηση της εποχής μας. Παναίρεση, πανθρησκεία. Οι οικουμενισταί σε 1η φάση θέλουν να ενώσουν όλα τα χριστιανικά δόγματα, να ενώσουν τους Ορθοδόξους με τους παπικούς και όλους τους προτεστάντες, χωρίς οι αιρετικοί να εγκαταλείψουν τις αιρέσεις τους. Σε 2η φάση να ενώσουν όλες τις θρησκείες. Χριστιανικός συγκρητισμός και πανθρησκειακός συγκρητισμός.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Μεγάλη ανάγκη συνοδικής καταδίκης των νέων αιρέσεων και του Οικουμενισμού, πατώντας ΕΔΩ
Για την κούφια αγαπολογία των οικουμενιστών, πατώντας ΕΔΩ
Οι ψευτοχριστιανοί ακολουθούν τους Οικουμενιστές, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Οι αιρετικοί οικουμενιστές συμπλέουν με τις σκοτεινές δυνάμεις, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ

Οι αιρεσιάρχες άγιοι;

Οι αιρεσιάρχες άγιοι;

cf80ceb1cf80ceb1cf822Το Βατικανό, σύμφωνα με τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αμερικής Μιχαήλ, «είναι η εκκλησία των μεγάλων πλανών και των εσκεμμένων αιρέσεων», οι δέ πάπες, ως αμετανόητοι αιρεσιάρχες, διαστροφείς της αληθείας και κήρυκες, εκτός του Παπικού δόγματος, άλλων είκοσι καί πλέον αιρέσεων, όχι μόνο δέν δύνανται να είναι άγιοι, αλλ’ άντιθέτως, σύμφωνα με τον άγιο Νεκτάριο, αγιος Νεκταριος μ π«αμαρτάνουσι και κολάζονται ίσως καί αιωνίως διό τά πρός τήν Έλληνικήν Έκκλησίαν κακά, και τας ψευδενώσεις καί τας ασεβείς και αντιχριστιανικάς διατάξεις».
Οι αλήθειες αυτές πρέπει να λέγωνται καί να γράφωνται, όσο πικρές καί αν είναι καί όσο και αν ενοχλούν τους οικουμενισμος συμπροΡωμαιοκαθολικούς καί τούς παποφίλους οίκουμενιστάς. «Γνώσεσθε τήν αλήθειαν καί η αλήθεια ελευθερώσει υμάς», είπε ο Χριστός (Ίωάν. 8:32). Αυτή την αλήθεια θα κηρύττωμε καί εμείς καί ας γινώμεθα δυσάρεστοι σε κοσμικώς και αιρετικώς φρονούντας συνανθρώπους μας.

 Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Μαΐου 2014.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

πολμΔείτε και Χαιρετισμός του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σε αντιπαπική εκδήλωση τον Μάιο του 2001, πατώντας ΕΔΩ
Διασκεδαστικότατες οι ανοησίες του Παπισμού, πατώντας ΕΔΩ

Σχόλιο σε ανάρτηση για τους ψευδαδέλφους του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Σχόλιο σε ανάρτηση για τους ψευδαδέλφους του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

προδοσιαΕίδαμε σε ανάρτηση που είχε απόσπασμα από άρθρο του κ. Χρήστου Λιβανού, Προέδρου της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Μέγας Αθανάσιος» (δείτε ΕΔΩ) και δημοσιεύθηκε στο αγωνιστικό περιοδικό της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» ότι ψευδάδελφοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου συμμάχησαν και συνεργάστηκαν με διώκτες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου ενώ ξένοι δίκαιοι άνθρωποι τον υπερασπίστηκαν!
ΚΛΙΜΑΞ πτΓια να μην μπερδευτούν οι καλοί αναγνώστες μας, τους πληροφορούμε ότι οι ψευδάδελφοι αυτοί που ξεδιάντροπα συμμάχησαν και συνεργάστηκαν με διώκτες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου και εχθρούς της Πίστεως, δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα του π. Αυγουστίνου, «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».  Όχι μόνο κανένα μέλος της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» δεν ανήκει στους ψευδαδέλφους, αλλά οι ψευδάδελφοι συμμάχησαν και με εχθρούς της αγαπημένης Αδελφότητας του π. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ περΑυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Γρήγορα καταλαβαίνει κανείς μετά απο όλα αυτα  ότι οι ψευδάδελφοι και η παρεούλα τους δεν εκπροσωπούν ουτέ λίγο τον πραγματικό π. Αυγουστίνο, αλλά τους εαυτούς τους και μόνον. Τον π. Αυγουστίνο τον πρόδωσαν με αυτά τα ξεδιάντροπα καμώματα τους.

Αρκετοί θαρραλέοι μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδας δεν υπολογίζουν τον «αφορισμό» του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου

Κλείνουμε το τριήμερο μηνιαίο μικρό αφιέρωμα μας με απομαγνητοφωνημένο ένα απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Προφητεία και ύμνος του Ζαχαρία, Λουκ.Α΄67-79)» (19-12-1999), που έχει ευχάριστο και δυσάρεστο περιεχόμενο.

 Αρκετοί θαρραλέοι μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδας δεν υπολογίζουν τον «αφορισμό» του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου

Η επιστολή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου προς την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος που περιμένει ακόμα απάντηση Απουσίασα για κάποια περίοδο. Μετέβην, όπως και πολλές άλλες φορές στη μαρτυρική μεγαλόνησο Κύπρο και κήρυξα το λόγο του Θεού. Δεν κήρυξα σε Ναούς. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί ιεράρχες θαρραλέοι που ανοίγουν τους ιερούς Ναούς και κηρύττω στους ιερούς Ναούς.

Στην ΚύπροΣύντομη αναφορά του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου στον άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τα πολλά θαύματα του και σε προφητεία του για ερχόμενα μεγάλα δεινά όλοι φοβούνται, κανείς ιεράρχης δεν ανοίγει τους Ναούς. Αναγνωρίζουν ότι έχω δίκαιο αλλά αναγνωρίζουν και τη cyp3δική τους δειλία! Ευτυχώς υπάρχουν σπίτια, αίθουσες και ραδιόφωνα και κηρύττω πλουσίως τον λόγο του Θεού, όπως θέλει ο απόστολος Παύλος! (Χειροκροτήματα).

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α’ και άλλοι επίσκοποι κοροϊδεύουν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο πΟ μακαριστός πνευματικός πατέρας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον «αφορισμό» του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Και ψευδάδελφοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου συνεργάστηκαν με τους διώκτες του! πατώντας ΕΔΩ
Για την 20η επέτειο του αδικότατου «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Ποιόν «αφόρισαν»!

Παρουσιάζουμε 2 πολύ μικρά απομαγνητοφωνημένα απόσπασματα απο την ομιλία-κεραυνό του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Σημεία των καιρών» που έγινε στις 19-3-1994.

Ποιόν «αφόρισαν»!

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ «Δεν ετόλμησε η Διοικούσα Εκκλησία να αφορίσει κανένα. Αφόρισε ποιόν; Τον υποφαινόμενο. Ένα εργάτη του Ευαγγελίου, ένα κήρυκα της Ορθοδοξίας, ένα πολέμιο των αιρετικών».

Και μετά από μερικά λεπτά
ΝΙΣ 1995 ΣΤπ2«Γιατί τα είπα όλα αυτά; «Γέγονα άφρων καυχόμενος» είπε ο Απόστολος. Το λέγω και εγώ ο μηδαμινός. Τα είπα αδελφοί μου διότι ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και η Σύνοδός του, η λεγομένη «Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος», δεν έλαβε υπ’όψιν τίποτα απο αυτά τα πράγματα, ΦΑΝΑΡΙπώς ένα πτωχαδάκι αναδείχθηκε να κηρύττει το Ευαγγέλιο! Και με αφόρισε! Δεν αφόρισε αιρετικούς και σκανδαλοποιούς και αντιχρίστους, αφόρισε ένα πτωχαδάκι! Γιατί είναι δύσκολο να αφορίσεις έναν ισχυρό του κόσμου και είναι εύκολο να αφορίσεις έναν αδύνατο!»

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ, πατώντας ΕΔΩ
Να αρθή ο άδικος αφορισμός του ομολογητού θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος απαντά σε βλαμμένες απόψεις χαζοχριστιανών για τον «αφορισμό» του, πατώντας ΕΔΩ
Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Ζωηροί πιστοί κοροϊδεύουν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Επειδή προχθές συμπληρώθηκαν 20 χρόνια και 6 μήνες απο τον αδικότατο «αφορισμό» του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου, αρχίζουμε απο σήμερα το μικρό τριήμερο αφιέρωμά μας στον αδικότατο «αφορισμό» με άλλο ένα πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία-κεραυνό του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Σημεία των καιρών» που έγινε στις 19-3-1994.

Ζωηροί πιστοί κοροϊδεύουν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

επιστολήΖωηροί άνθρωποι μου είπαν «Θα μαζέψουμε υπογραφές και θα τις στείλουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και θα πούμε “Ζητάμε και εμείς αφορισμό!”».

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Στην Αυστραλία οι αγωνιστικοί χριστιανοί γλέντησαν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Για τους αδικότατους αφορισμούς ευσεβών απο αρχιερείς τύπου Άννα και Καϊάφα, πατώντας ΕΔΩ
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για τον παράνομο και παράλογο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Και σήμερα υπάρχουν Φαρισαίοι που διώκουν και αφορίζουν τους αγωνιστικούς πιστούς πατώντας ΕΔΩ

O π. Αυγουστίνος δίνει μάχη απο τον Oυρανό

 Επειδή σήμερα ο π. Αυγουστίνος εόρταζε την ονομαστική του εορτή, παραθέτουμε ένα πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα του γνησιότερου τέκνου του, του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου από την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή του σταθμού της Νέας Υόρκης «HELLAS FM», που έγινε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012.

 O π. Αυγουστίνος δίνει μάχη απο τον Oυρανό

Πώς πρέπει να είναι οι γυναίκες των κληρικών Γεώργιος Χατζηκώστας: Ο Θεός να σας έχει καλά και να σας δυναμώνει κ. Σωτηρόπουλε, σας χρειαζόμαστε.
Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Όλους να μας έχει καλά.
Γεώργιος Χατζηκώστας: Τώρα να σας δυναμώνει γιατί… μακάρι να είχαμε ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο πκαι τον π. Αυγουστίνο, έναν π. Αυγουστίνο Καντιώτη αυτή τη στιγμή διότι αυτά που γίνονται στην πατρίδα μας δεν είναι καθόλου αρεστά προς εμάς και μας αποκαλούν ταλιμπάν, μας αποκαλούν ακροδεξιούς…
Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Αυτά όλα είναι παράσημα, έτσι έλεγε ο π. Αυγουστίνος, όλα αυτά είναι παράσημα. Ο π. Αυγουστίνος εντάξει, δεν είναι τώρα στη γη, αισθανόμαστε την ανάγκηgalao του να δώσει μάχη, αλλά και από τον ουρανό οι άγιοι δίνουν μάχη και ο π. Αυγουστίνος δίνει μάχη. Λέει η Αποκάλυψις «πόλεμος εγένετο εν τω ουρανώ», πολεμούν οι άγιοι με τις πρεσβείες τους.

 

Δείτε και Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον μακαριστό επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη, πατώντας ΕΔΩ
Δεν θα λείψουν στρατιώτες στην Ορθοδοξία, πατώντας ΕΔΩ
Σχόλιο πάνω σε λόγια του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για το βαθύτατο γήρας του π. Αυγουστίνου πρόσφατης ανάρτησης, πατώντας ΕΔΩ
Μεγάλα παραδείγματα σύγχρονων πνευματικών πατέρων, πατώντας ΕΔΩ

Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος οι βρισιές των άφθορων ιερών λειψάνων

Επειδή την περασμένη Δεύτερα ήταν του Αγίου Πνεύματος παραθέτουμε ένα μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος» (7-11-1999).

 Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος οι βρισιές των άφθορων ιερών λειψάνων

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΈνα άλλο θαύμα επίσης εκταταμένο, να εκφραστώ έτσι σ΄ όλο τον Ορθόδοξο χώρο, σ΄ όλη την Εκκλησία είναι τα ιερά λείψανα. Τα λείψανα των αγίων. Έχουμε αγίους που απέθαναν όπως όλοι οι άνθρωποι, ενταφιάστηκαν, έπειτα απο χρόνια ι. λείψανο αγίου Σπυρίδωνοςάνοιξαν οι τάφοι και βρέθηκαν ολόσωμοι. Τους ενταφίασαν πάλι, έπειτα από χρόνια άνοιξαν τους τάφους, ολόσωμοι, άφθοροι! Ο πανδαμάτωρ χρόνος τους σεβάστηκε, δεν τους διέλυσε. Λείψανα που έχουν εξεταστεί καί από την επιστήμη, από τους ιατρούς και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ταρρίχευσις ή κάτι επιστημονικό που θα τα συντηρούσε ακέραια. Ένα παράδειγμα, γνωστότατο, το λείψανο του αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα. 1600 χρόνια, ακέραιο το λείψανο.
ΒΛΑΣΦ Π μΌταν μιλούμε σε ορθολογιστάς, σε αιρετικούς, σε απίστους, σε αθέους, τί λένε; Υβρίζουν! Υβρίζουν τα ιερά λείψανα που δεν είναι μόνο ακέραια αλλά και ευωδιάζουν και κάνουν θαύματα! Τα υβρίζουν και λένε «Μούμιες». Είναι αυτό ή δεν είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος;

Και τα σώματα που διαλύονται παρουσιάζουν θαυμαστά σημεία, τα σώματα των αγίων των μαρτύρων, τα οστά, τα κόκκαλα, ευωδιάζουν. Εγώ το θεωρώ μεγάλο αυτό το θαύμα. Ο ένας πνίγεται στην ευωδία, ο άλλος δεν αισθάνεται τίποτα. Στον ένα ευωδιάζει τώρα, στον άλλον κατόπιν. Στον άλλον από κοντά, στον άλλον και εξ΄ αποστάσεως. Και από χιλιόμετρα μακρυά!

 Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Ο πιστός ούτε εύπιστος είναι ούτε άπιστος, πατώντας ΕΔΩ
Ο Θεός ελκύει τους ταπεινούς και καλοπροαίρετους που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους, πατώντας ΕΔΩ
Μαρτυρία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για θαυματουργική ευωδία ι. λειψάνων του ι. Χρυσοστόμου, πατώντας ΕΔΩ

Για το μεγαλείο της Πεντηκοστής, παρουσίαση σαν βίντεο

Για το μεγαλείο της Πεντηκοστής, παρουσίαση σαν βίντεο

Μικρό απόσπασμα κηρύγματος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σε εορτή του Αγίου Πνεύματος, βίντεο

Για την χθεσινή εορτή του Αγίου Πνεύματος, παραθέτουμε απο το κανάλι του φίλου μας Λεωνίδα, βίντεο με μικρό απόσπασμα από κήρυγμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σε εορτή του Αγίου Πνεύματος, στον Ναό της Αγίας Τριάδος Αγρινίου, τον Ιούνιο του 2012 όπου χοροστάτησε και ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης κ. Κοσμάς.

Μικρό απόσπασμα κηρύγματος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σε εορτή του Αγίου Πνεύματος, βίντεο

Leonidas Agrinio

Δείτε και Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ
Συγχαρητήρια στον θαρραλέο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation