ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Εις μνημόσυνον του αειμνήστου Ορθοδόξου Θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου

Παρακάτω παραθέτουμε δυναμικό άρθρο του θαρραλέου π. Ευστάθιου Κολλά που έγραψε για μνημόσυνο του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου. Το παραθέτουμε μέσα στο μικρό μηνιαίο αφιέρωμα μας για τον κωμικότατο «αφορισμό» γιατί το μεγαλύτερο μέρος του, μιλάει για τον «αφορισμό». Διαφωνούμε με τη φράση του π. Ευσταθίου ότι «τον απέκοψαν από τὴν σώζουσα Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας» γιατί αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι εκκλησιαστικοί άρχοντες σε ευσεβείς και πιστούς ανθρώπους ούτε για δευτερόλεπτα, φράση που δεν φαίνεται να συμφωνεί ούτε ο π. Ευστάθιος με όσα γράφει παρακάτω. Διαφωνούμε με την άποψη του π. Ευσταθίου ότι ο δίκαιος αφορισμός δεν πρέπει να συμβαίνει, ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος σωστά υποστήριζε ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ο δίκαιος αφορισμός σε πρόσωπα ασεβή, βλάσφημα και αιρετικά. Ακόμα να πούμε ότι ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος είχε εισητήρια για την Βασιλεία των Ουρανών και δεν χρειαζόταν τον «αφορισμό» για εισητήριο.

Εἰς μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Ὀρθοδόξου Θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου

π.ΚολλαΓράφει ὁ πρεσβύτερος
π. Εὐστάθιος Κολλᾶς,
Ὀρθόδοξος Θεολόγος
-Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος

ee«Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου… ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ» (Λουκ. 6, 22 πρβλ. Ματθ. 5.11-12).
Ὅταν κάποιος ἀποθάνει (=φύγει ἀπ’ αὐτὸν ἐδῶ τὸν μάταιο κόσμο, γιατί «οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν», (Ἑβρ. 13, 14 ), οἱ ἄμεσα δικοί του ἄνθρωποι, καὶ οἱ φίλοι του, προσπαθοῦν νὰ στολίσουν τὴν μνήμη του μὲ τὰ καλύτερα λόγια. Ὅμως, ὁ ἀποδημήσας ἀείμνηστος ἀγωνιστὴς γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας, Νικόλαος Σωτηρόπουλος, νικ Σωτδὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ αὐτὴ τὴν μεγαλοψυχία τῶν ἀνθρώπων, γιατί ἁπλούστατα ὑπῆρξε καλός, ὡς ἄνθρωπος, ὡς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, ἀλλὰ καὶ ὡς δάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ποὺ μὲ γενναιότητα ὀρθοτόμησε τὸν λόγον τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ἀλήθειας, καὶ μάλιστα, «εὐκαίρως ἀκαίρως, ἕτοιμος πάντοτε πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι λόγον περὶ τῆς ἐλπίδος ὑμῶν», μὴ ὀρρωδώντας (= διστάζοντας), πρὸς τοῦτο, ὁ γενναῖος ἀθλητής, πρὸ οὐδενός. (2 Τιμ. 4,2 – Α΄ Πέτρ. 3,15).
ΣΤΑΥΡΟΣὍμως ἡ ἀλήθεια δὲν δοξάζεται πάντοτε σ’ αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσμο, ἀλλὰ τουναντίον πολλάκις ΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ, διὸ καὶ ὁ μακαριστὸς Νικόλαος Σωτηρόπουλος, γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο αὐτὸ ἀγώνα του, δὲν ἐξαιρέθηκε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κανόνα, καὶ δὲν ἀπέφυγε τὴν «σταύρωση». Ἔπεσε θῦμα ἀνάξιων τῆς ἀποστολῆς τους Ταγῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας (2 Κορ. 4, 4), καὶ τὸν τιμώρησαν μὲ τὴν ἐσχάτη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν, μὲ τὸν Ἐκκλησιαστικὸ ΑΦΟΡΙΣΜΟ. Ἔγινε δηλαδὴ καταραμένος. Τὸν ἀπόκοψαν ἀπὸ τὴν σώζουσα Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας, διότι τόλμησε, ΝΙΣ 15 με περιγραμμανὰ ὀρθώσει τὸ Ὀρθόδοξο ἀνάστημά του, νὰ ὀρθοτομήσει τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Τόλμησε νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν ζῶντα Θεό του, τὸν ἀρχηγὸ τῆς πίστεώς του, τὸν Σωτήρα του, καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου, τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ διεσύρετο σκαιότατα, ἀπὸ ἀνάξιο τῆς ἀποστολῆς του Ταγὸ τῆς Ὀρθοδόξου κατὰ Ἀνατολὰς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας!
Στο μέλλον θα γίνουν περισσότεροι οι διωγμοί κατά των χριστιανών αλλά θα νικήσουν οι πιστοίἈλλὰ ἡ ποινὴ αὐτὴ τοῦ μεγάλου ἀφορισμοῦ, τοῦ ἀποβιώσαντος Νικολάου Σωτηροπούλου, εἶχε ἤδη ἀρθεῖ, εὐθὺς ὡς ἐπεβλήθη, γιατί τοῦ εἶχε ἐπιτραπεῖ, νὰ ἐκκλησιάζεται, νὰ κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Τιμίων Δώρων, καὶ νὰ κηρύττει, ἐπ’ Ἐκκλησίας, τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦτο γινόταν μέχρι τὴν ἐκδημία του, γεγονὸς ποὺ σημαίνει, ἀναντίρρητα, ὅτι ἀφορισμὸς πλέον δὲν ὑπῆρχε, εἶχε ἤδη ἀρθεῖ.

Ἐδῶ, νομίζω ὅτι ἐπιβάλλεται, νὰ ἐπανέλθουμε στὸν Ἐκκλησιαστικὸ ΑΦΟΡΙΣΜΟ, καὶ νὰ ἀναλύσουμε, τὸ τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ Ἐκκλησιαστικὸς αὐτὸς ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ, καὶ τί ἰσχὺ ἔχει γιὰ ἕνα Χριστιανό.
Ὁ Ἀφορισμὸς εἶναι ποινὴ ποὺ ἐπέβαλλε ἡ Ἰουδαϊκὴ Συναγωγὴ στοὺς Ἰουδαίους (Ἔσδρα 10,8. πρβλ.Ματθ. 18,17). Στὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ κατὰ Ἀνατολὰς Ἐκκλησία τὸ «ἀφορίζειν», σημαίνει ἀποπομπὴ τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, καὶ ἐπιβάλλεται μόνον γιὰ λόγους ἀπιστίας, ἀνηθικότητας, καὶ ἀμετανοησίας, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ἀπόπειρες, πρὸς τοῦτο, τῆς Ἐκκλησίας (Πράξ. 8, 20–23 – Β΄ Θεσ. 3,6-14 – Β΄ Ἰωάν. 10, 8–11).
Πλέον συγκεκριμένα,οἱ ἀφορισμοὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι δύο.
Ὁ Δίκαιος καὶ ὁ Ἄδικος. α΄.-) Ὁ Δίκαιος ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ εἶναι πνευματικὸς θάνατος. Ὁ Χριστιανὸς τίθεται ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἐκτὸς σωτηρίας, εἶναι καταραμένος, καί, οὐσιαστικά, παραδίνεται στὸ Σατανᾶ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἐπιβάλλεται μὲ προσοχὴ καὶ πολλὴ περίσκεψη, (προσωπική μου δὲ γνώμη εἶναι, ὁ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ αὐτὸς νὰ μὴ ἐπιβάλλεται ποτέ. Ἕνας εἶναι καὶ μάλιστα Δίκαιος Κριτής, ὁ Κύριος…).
Πρόσφατη αναφορά του κ. Χρήστου Λιβανού στον άδικο και παράνομο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλουβ΄.-) Ὁ Ἄδικος ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ, ὅταν ἐπιβάλλεται, τὸ θεῖον κρῖμα ποτὲ δὲν φτάνει στὸν ἀφορισμένο, διότι αὐτὸς ποὺ τὸν ἀφόρισε, δὲν ἔκρινε κατὰ θείαν κρίσιν, ἀλλὰ κατὰ ἴδιον θέλημα, καὶ οὐσιαστικὰ τὸ θεῖον κρῖμα βαραίνει τὸν, ἢ τοὺς κατηγόρους του, καὶ τὸν ἴδιο, ἢ τοὺς ἴδιους ποὺ τὸν ἀφόρισαν. Ὁ Βυζαντινὸς Κανονολόγος Ματθαῖος Βλάσταρις σημειώνει μὲ ἔμφαση: «τὸν ἀφορίσαντα, παραλόγως, εὐλόγως εὐθύνεσθαι», («Σύνταγμα κατὰ Στοιχεῖον», Κεφ. 15. «Περὶ Ἀφορισμοῦ», ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΕΙΩΝ & ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ», Γ. ΡΑΛΛΗ –Μ. ΠΟΤΛΗ, τόμ. ΣΤ΄, σελ. 109).
πηδαλιοΣυνεπῶς, στὴν περίπτωση τοῦ ἀφορισμοῦ τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Σωτηροπούλου, λογικά, ὑπόλογοι ἔναντι τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ εἶναι, καὶ εἶναι, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τὸν κατηγόρησαν, καὶ αὐτοὶ ποὺ τὸν ἀφόρισαν ἀδίκως, καὶ ὡς ἐκ τούτου, ὁ ἀείμνηστος, γνώστης τῶν ἱερῶν Κανόνων, οὐδέποτε θεώρησε τὸν ἑαυτόν του ἀφορισμένον, ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀφοῦ δὲν ὄφειλε νὰ τὸν τηρήσει, διότι δὲν κλήθηκε νὰ ἀπολογηθεῖ, καὶ τὸν καταδίκασαν ἀναπολόγητο. Icon_of_Saint_Maximusπ θεῖος Μάξιμος, ἐπ’ αὐτοῦ, εἶναι λίαν σαφὴς καὶ κατηγορηματικός, καὶ δηλώνει ἀπερίφραστα: «ἐὰν παρὰ τὸν σκοπὸν τοῦ Θεοῦ ἀφορίση ὁ Ἱεράρχης, οὐχ ἕπεται αὐτῷ τὸ θεῖον κρῖμα. Κατὰ γὰρ θείαν κρίσιν, καὶ οὐ διά θέλημα ἴδιον, ταῦτα ὀφείλει ἐπιφέρειν», (ΠΗΔΑΛΙΟ σελ. 34-36, πρβλ. Καν. 5ος Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου).

Κατόπιν τῶν ὅσων ἐξετέθησαν ἀνωτέρω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ:
ερωτηματικόΓιατί, ὡς λέγεται, δὲν ἔγινε ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία στὴν γενέτειρά του, Ἱερὰ Μητρόπολη Ναύπακτο, ἢ στὴν Πάτρα, ὅπου καὶ διέμενε τὸν περισσότερο καιρὸ ὁ μακαριστὸς Νικόλαος Σωτηρόπουλος, καὶ ἔγινε στὴν περιφέρεια Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας;
ΓΙΑΤΙ, οἱ Ἱεράρχες ποὺ παραβρέθηκαν ἐκεῖ, δὲν ἐτέλεσαν τὴν Νεκρώσιμο Ἀκολουθία; Ἀλήθεια δὲν εἶναι γνῶστες τῶν Οἰκουμενικῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὡς Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἐκείνου;
ΓΙΑΤΙ, καὶ γιὰ ποῖον ἀκριβῶς λόγο, οἱ ἐκεῖ Ἐπίσκοποι, ἀποποιήθηκαν τὸ Ἐκκλησιαστικό τους ἀξίωμα, καὶ τὴν ἱερὴ ἀποστολή τους; Ποῖον, ἢ ποίους, φοβήθηκαν, καὶ προτίμησαν νὰ σκανδαλίσουν τοὺς πιστοὺς καὶ ἐκεῖθεν;
ερωτηματικόΠοῖος, ἢ ποῖοι, τοὺς ἀπαγόρευσαν τὸ ἀναφαίρετο αὐτὸ δικαίωμα, νὰ τελέσουν τὴν Νεκρώσιμο Ἀκολουθία, καὶ ὑπήκουσαν, εὐτελίζοντες ἔτσι τὸ ἀξίωμά τους;
Ποῖος, ἔδωσε ἐντολή, νὰ μὴ ἐνταφιαστεῖ, ὡς λέγεται, ἐντὸς κοιμητηρίου, ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ὅταν αὐτοὶ οἱ δηλώνοντες ἀναφανδὸν ἀντίχριστοι, Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἐνταφιάζονται ἐντὸς τῶν κοιμητηρίων μας;
Ἀδυσώπητα ἐρωτήματα, Σεβασμιώτατοι, ποὺ ἀπαιτοῦν, καὶ ὀφείλετε, νὰ δώσετε εἰλικρινεῖς ἀπαντήσεις, διότι προκαλέσατε ΤΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΝ, μὲ αὐτὴ τὴν ἀντὶ/Ἐκκλησιολογικὴ συμπεριφορά σας! Πρέπει λοιπὸν νὰ ἄρετε αὐτὸν τὸν σκανδαλισμὸ ποὺ προκαλέσατε στοὺς πιστοὺς καὶ ἐκεῖθεν, διότι ἂν δὲν τὸ πράξετε, τότε οὐσιαστικά, μὲ τὴν παρουσία σας ἐκεῖ, προσάψατε, ὡς μὴ ὄφειλε, μομφὴν στὴ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου, ὅτι δηλαδὴ «δικαίως τελοῦσε ἐν ἀφορισμῷ!». Ξεκαθαρίστε λοιπὸν τὴν θέση σας, Σεβασμιώτατοι, γιατί δημιουργήσατε, μὲ τὴν ἀντὶ/Ἐκκλησιολογικὴ αὐτὴ συμπεριφορά σας, καὶ σοβαρὰ Κανονικὸ/Ἐκκλησιολογικὰ ἐρωτήματα, ἀλλὰ καὶ εὔλογα Θρησκευτικὸ/Ἐθνικά, ποὺ ἀπαιτοῦν ὁπωσδήποτε «ἐν ἀληθείᾳ» διευκρινίσεις, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται, γιατί «οὐ γὰρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεός, ἀλλὰ εἰρήνης… πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» (Α΄ Κορ. 14, 33 – 40).
ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἄδικο ἀφορισμὸ τοῦ Μακαριστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου εἶναι γνωστὴ ἡ συμπεριφορά, καὶ τὸ αἰτιολογικό της, ποὺ προέβαλε ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, ὅταν δὲν παραστάθηκε στὴ Σύνοδο, περὶ τὸν Θεόφιλον, καὶ τὸν ἀφόρισαν, ἀλλὰ ὁ ἅγιος δὲν τήρησε τὸν ἀφορισμό του! «Δὲν παραστάθηκα, ὑποστήριξε στὴ σύνοδο ποὺ ἐπανελήφθη, εἰς τὴν κρίσιν ὁλότελα, οὔτε τὰς κατηγορίας ἤκουσα τῶν κατηγόρων μου, οὔτε παντελῶς καιρὸς μοῦ ἐδόθη διά νὰ ἀπολογηθῶ» (πρβλ. 84ο Καν. Ἁγ. Ἀπ/λων). Ἀκριβῶς τοῦτο συνέβη καὶ στὸν ἀείμνηστο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Τὸν καταδίκασαν, ἀναπολόγητο μὲ τὴ ψευτοσύνοδο τοῦ αἱρετίζοντος Φαναρίου, σὲ ΑΦΟΡΙΣΜΟ, ἀλλὰ ὁ ζῶν Θεός, «ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας» (Ἀποκ. 2, 23), αὐτὸν τὸν ἀφορισμό, τὸν μετέτρεψε σὲ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ γιὰ τὸν Οὐρανό, τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, γιατί ὁ ἀείμνηστος ὑπῆρξε ἕνας πραγματικὸς μάρτυρας τοῦ Θεανθρώπου σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
ΝΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΧαῖρε λοιπὸν ἀδελφέ, Νικόλαε, διότι, μέσα σὲ μιὰ ἀλλοπρόσαλλη ἐποχή, ὅπου τὰ πάντα τελοῦν ἐν συγχύσει, καὶ θυσιάζονται στὸ βωμὸ τῶν ἀξιωμάτων, τῆς δόξας, καὶ τῶν ἀπολαύσεων τοῦ κόσμου τούτου, κινούμενοι ἀπὸ ἐλατήρια ἀπιστίας καὶ λαθεμένους ὑπολογισμούς, ἄνθρωποι τοῦ «φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν» (Α΄ Κορ. 15, 32). Προτίμησες, ἀδελφέ, νὰ μείνεις ταπεινὸς καὶ πιστὸς δοῦλος Ἐκείνου, τοῦ Σωτήρα μας Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χαῖρε, διότι εἶσαι μακαρισμοῦ ἄξιος, κατὰ τὸ λόγο τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου μας, «μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς, καὶ ὀνειδίσουσιν καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρόν, ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου… ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ», (Λουκ. 6, 22, πρβλ.Ματθ. 5, 1-12).
Ἀδελφὲ Νικόλαε, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. Ζοῦμε σὲ δύσκολες ἡμέρες, καὶ ἔρχονται καὶ οἱ δυσκολότερες… Αἰωνία σου ἡ μνήμη.

Απο την σελ.3 της παλαίμαχης εκκλησιαστικής εφημερίδας Ορθόδοξος Τύπος, 310-2014.
Δείτε και Και ψευδάδελφοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου συνεργάστηκαν με τους διώκτες του! πατώντας ΕΔΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο π Ο μακαριστός πνευματικός πατέρας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον «αφορισμό» του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Το μαρτυρικό πνεύμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α’ και άλλοι επίσκοποι κοροϊδεύουν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Ποιοί υπόκεινται σε αφορισμό σύμφωνα με την Εκκλησία, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Δύο απο τους ουσιαστικούς λόγους που ακυρώνουν τον αδικότατο «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Single Post Navigation

One thought on “Εις μνημόσυνον του αειμνήστου Ορθοδόξου Θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου

  1. Καλά τα είπε ο πατήρ Ευστάθιος Κολλάς. Από τις λίγες φωνές που μιλάνε με τέτοιο τρόπο και τα γράφουν σταράτα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: