ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΛΑΩΝ

Παρουσιάζουμε ένα επίκαιρο χριστουγεννιάτικο άρθρο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων

titlΠΟΙΜΕΝΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΛΑΩΝ

onoma

Γράφει ὁ κ. Ν. ᾿Ι. Σωτηρόπουλος, θεολόγος καὶ φιλόλογος

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΣ!Η ΓΕΝΝΗΣΙ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὴ Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας εἶχε πολλὰ σημεῖα ταπεινώσεως, ἀφοῦ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ χάριν ἡμῶν «ἐκένωσεν ἑαυτὸν» καὶ «ἐταπείνωσεν ἑαυτόν» (Φιλιπ. β´ 7 καὶ 8). ᾿Αλλ᾿ ἡ γέννησι δὲν εἶχε μόνο πολλὰ σημεῖα ταπεινώσεως, εἶχε καὶ ὀλίγα σημεῖα δόξης.
῞Ενα σημεῖο δόξης κατὰ τὴ νύκτα τῆς γεννήσεως εἶνε ἡ ἐμφάνισι στὴ γῆ, στὴν περιοχὴ τῆς Βηθλεέμ, κατοίκου τοῦ οὐρανοῦ, ἀγγέλου, κομίζοντος μέγα μήνυμα, μέγα ἄγγελμα καὶ διάγγελμα. Στὴν περιοχὴ τῆς Βηθλεὲμ ἦταν ποιμένες, οἱ ὁποῖοι ἔμεναν στὴν ὕπαιθρο καὶ φύλαγαν βάρδιες τὴ νύκτα γιὰ τὸ ποίμνιό τους. Σ᾽ αὐτοὺς δὲ τοὺς ποιμένες ἐμφανίσθηκε ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου καὶ δόξα τοῦ Κυρίου, θεία λάμψι, ἔλαμψε γύρω τους, καὶ φοβήθηκαν μέ φόβο μεγάλο.
῞Ενας κάτοικος τοῦ οὐρανοῦ ἔχει τὴ δύναμι νὰ προκαλέσῃ τὸ φόβο καὶ τὸν τρόμο ὄχι μόνο σὲ μικρό, ἀλλὰ καὶ σὲ μέγα καὶ ἀναρίθμητο πλῆθος ἀνθρώπων. poimΖηλεύουμε τοὺς ἀγγέλους γιὰ τὴ μεγάλη δύναμί τους; ᾿Αλλὰ καὶ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἂν εἴμεθα τοῦ Κυρίου, φεύγοντας ἀπὸ τὸν δοκιμαστικὸ τοῦτο κόσμο καὶ μεταβαίνοντας στὸν οὐρανὸ θὰ εἴμεθα «ἰσάγγελοι» (Λουκ. κ´ 36) καὶ θὰ ἔχωμε δύναμι καὶ δόξα ὅπως οἱ ἄγγελοι.
῾Ο ἄγγελος καθησύχασε τοὺς κατατρομαγμένους ποιμένες καὶ μετέδωσε σ᾿ αὐτοὺς τὸ οὐράνιο μήνυμα, ποὺ τὸν μεγάλο φόβο ἀντικαθιστοῦσε μὲ τὴ μεγάλη χαρά.
῾Ο οὐρανὸς διὰ τοῦ ἀγγέλου ἀνήγγελλε στοὺς ποιμένες τὴ γέννησι τὴν ἀσυγκρίτως ἀνώτερη καὶ σημαντικώτερη ὅλων τῶν γεννήσεων, ποὺ γίνονται ἀπὸ τὰ ἀδύνατα αὐτὰ πλάσματα, ποὺ λέγονται γυναῖκες.
Γεννᾶται ἡ ἀπορία· Γιατί ὁ ἄγγελος τὸ μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ μετέδωσε στοὺς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, τοὺς ταπεινοὺς βοσκούς, καὶ ὄχι στοὺς πνευματικοὺς ποιμένες τοῦ ᾿Ισραήλ, τοὺς ἀρχιερεῖς στὰ ῾Ιεροσόλυμα; Γιατί ἡ ἐπισημότερη γέννησι, ποὺ συνέβη στὸν κόσμο, ἀνακοινώθηκε σὲ ἀσήμους, καὶ ὄχι στοὺς ἐπισήμους, τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Θεοῦ;
῾Ο Θεὸς διὰ τοῦ ἀγγέλου ἐνήργησε κατ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο γιὰ πολλοὺς λόγους· Οἱ θεωρούμενοι ἀντιπρόσωποι τοῦ Θεοῦ δὲν ἦταν ἀληθινοὶ ἀντιπρόσωποί του. Στὴν Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού πραγματικότητα δὲν ἀντιπροσώπευαν τὸ Θεό, ἀλλὰ τοὺς ἑαυτούς των. Οἱ θεωρούμενοι πνευματικοὶ ποιμένες τοῦ ᾿Ισραὴλ δὲν διακρίνονταν γιὰ πνευματικότητα καὶ δὲν ἦταν ἀληθινοὶ ποιμένες. ᾿Εν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς ταπεινοὺς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, αὐτοὶ ἦταν ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, αὐτάρεσκοι, αὐτοδικαιούμενοι. ᾿Επίσης ἦταν ἀρχομανεῖς καὶ σφόδρα ἰδιοτελεῖς. Τὸ ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα εἶχε καταντήσει ὠνητό. ῞Οποιος πλήρωνε περισσότερα στὸ Ρωμαῖο κατακτητή, αὐτὸς ἀγόραζε τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ ἱκανοποιῇ τὴν ἀρχομανία του, ν᾿ ἀπολαμβάνῃ ψευτοδόξα, νὰ ἐκμεταλλεύεται τὸ ναὸ καὶ νὰ πλουτίζῃ καὶ νὰ θησαυρίζῃ. likos᾿Εν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦσαν τὸ ποίμνιό τους καὶ φύλαγαν τὴ νύκτα βάρδιες, γιὰ νὰ τὸ προστατεύουν ἀπὸ τοὺς λύκους καὶ τοὺς κλέπτες, οἱ λεγόμενοι ποιμένες τοῦ λαοῦ καταφρονοῦσαν τὸ λογικὸ ποίμνιο, κοιμῶνταν μακαρίως καὶ τὸ ἄφηναν ἀφύλακτο, ὥστε νὰ γίνεται βορὰ τῶν νοητῶν λύκων. Οἱ λεγόμενοι ποιμένες τῶν λογικῶν προβάτων δὲν ποίμαιναν καὶ δὲν ἔβοσκαν τὰ λογικὰ πρόβατα, ἀλλὰ τοὺς ἑαυτούς των.
jeremprΟἱ προφῆτες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη μὲ δριμυτάτη γλῶσσα κατήγγελλαν τέτοιους ποιμένες, ψευτοποιμένες, ὀλετῆρες τοῦ ποιμνίου. Καὶ ὁ γεννηθεὶς στὴ Βηθλεὲμ γιὰ νὰ ποιμάνῃ τὸ λαὸ ὡς ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ὅταν ἀνδρώθηκε καὶ βγῆκε στὸ δημόσιο βίο, πῶς εἶδε τὸ ποίμνιο καὶ πῶς μίλησε γιὰ τοὺς ποιμένες; Εἶδε τὸ ποίμνιο ἀποίμαντο, ὡς πρόβατα ἀποκαμωμένα καὶ ἐγκαταλελειμμένα, καὶ αἰσθάνθηκε Το Ευαγγέλιο του Πάσχα, κείμενο και μετάφραση από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο εὐσπλαγχνία (Ματθ. θ´ 36). Μίλησε δὲ γιὰ κλέπτες καὶ λῃστές, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν πρὸ αὐτοῦ ὡς ποιμένες, καὶ γιὰ μισθωτοὺς καὶ ὄχι πραγματικοὺς ποιμένες, ποὺ ληστες3ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ πρόβατα, βλέπουν τὸ λύκο νὰ ἔρχεται καὶ ἀφήνουν τὰ πρόβατα καὶ φεύγουν, καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει γιὰ νὰ κατασπαράξῃ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα (᾿Ιωάν. ι´ 8, 12-13). ᾿Ιδοὺ λοιπὸν γιατὶ τὸ μήνυμα τοῦ οὐρανοῦ γιὰ τὴ γέννησι στὴ Βηθλεὲμ μεταδόθηκε στοὺς ταπεινοὺς ποιμένες τῆς Βηθλεὲμ καὶ ὄχι στοὺς ἐπισήμους, τοὺς θρησκευτικοὺς ταγοὺς τοῦ ᾿Ισραήλ, τοὺς ὑποτιθεμένους ποιμένες τοῦ λαοῦ.
papades3Οἱ σημερινοὶ ποιμένες τοῦ νέου ᾿Ισραήλ, τοῦ ᾿Ισραὴλ τῆς χάριτος, τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ, διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ποιμένες τοῦ παλαιοῦ ᾿Ισραὴλ ἢ ὁμοιάζουν μὲ ἐκείνους;
Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν στὴν ᾿Εκκλησία ποιμένες, οἱ ὁποῖοι διαφέρουν ἀπὸ τοὺς κακοὺς ποιμένες τοῦ παλαιοῦ ᾿Ισραήλ. Πιστεύουν, ἔχουν συνείδησι τῆς ἀποστολῆς των, ἀγαποῦν τὸ λαό, ποικιλοτρόπως ἐκδηλώνουν τὸ ἐνδιαφέρον τους γι᾿ αὐτόν, θεοφιλῶς ποιμαίνουν τὴν ἱερὴ ποίμνη τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ οἱ εὐσεβεῖς τοὺς ἀγαποῦν, τοὺς εὐλαβοῦνται καὶ τοὺς ἔχουν μέσα στὶς καρδιές τους. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ κοσμικοὶ τοὺς ἀναγνωρίζουν καὶ τοὺς ἐκτιμοῦν.
Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τους δαίμονες, δαιμονικά φαινόμενα και τα έργα τους ῾Υπάρχουν ὅμως στὴν ᾿Εκκλησία καὶ ποιμένες, οἱ ὁποῖοι ὁμοιάζουν μὲ τοὺς κακοὺς ποιμένες τοῦ ᾿Ισραήλ. ᾿Αδιαφοροῦν γιὰ τὸ ποίμνιο καὶ ἐκμεταλλεύονται τὸ ποίμνιο. Δὲν κάνουν κατήχησι καὶ κήρυγμα, ἀφήνουν τὸ ποίμνιο ἀδιαφώτιστο, καὶ ἔτσι ψυχὲς γίνονται βορὰ νοητῶν λύκων, αἱρετικῶν καὶ ἀπίστων. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς κακοὺς αὐτοὺς ποιμένες διαπράττουν καὶ σκάνδαλα σεξουαλικῆς καὶ οἰκονομικῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ προδοσιῶν τῆς πίστεως. Καὶ δυστυχῶς οἱ κακοὶ ποιμένες εἶνε περισσότεροι τῶν καλῶν ποιμένων, πολὺ περισσότεροι…
βραβειο ΑΟἱ καλοὶ ποιμένες μαζὶ μὲ τὸ ποίμνιο ἑορτάζουν Χριστούγεννα μὲ Χριστό. Οἱ κακοὶ ποιμένες τί Χριστούγεννα ἑορτάζουν; Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό, γαστρονομικὰ Χριστούγεννα. Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τους δαίμονες, δαιμονικά φαινόμενα και τα έργα τους Εὐλογημένοι οἱ πρῶτοι, καὶ δυστυχεῖς οἱ δεύτεροι. Δυστυχέστεροι δὲ τῶν ἄλλων δυστυχῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἑορτάζουν γαστρονομικὰ Χριστούγεννα, ἀλλὰ δὲν εἶνε ποιμένες, δὲν ἐμφανίζονται ὡς ἀντιπρόσωποι τοῦ καλοῦ ποιμένος, ποὺ γεννήθηκε στὴ Βηθλεέμ. Πολὺ μεγάλο τὸ κρίμα τῶν κακῶν ποιμένων. Ο Θεὸς νὰ τοὺς δώσῃ μετάνοια καὶ ἔλεος.

 Ο.ΤΑπό την εκκλησιαστική εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 11-12-2009

Advertisements

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: