ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Ο Διδάσκαλος καί ο Κύριος πλύνει τά πόδια των μαθητών (Ιωάν. ιγ΄ 1-17)

Ο Διδάσκαλος καί ο Κύριος πλύνει τά πόδια των μαθητών (Ιωάν. ιγ΄ 1-17)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

1 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐλήλυθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 2 καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτου ἵνα αὐτὸν παραδῷ, 3 εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα δέδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθε καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει, 4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησι τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν. 5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος. 6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον, καὶ λέγει αὐτῷ ἐκεῖνος· Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ιερος νιπτηραςὋ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 8 λέγει αὐτῷ Πέτρος· Οὐ μὴ νίψῃς τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ. 9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 10 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὁ λελουμένος οὐ χρείαν ἔχει ἢ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστι καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’ οὐχὶ πάντες. 11 ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν· οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. 12 Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς· Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με, ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ. 14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 15 ὑπόδειγμα γὰρ δέδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 17 εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Πρό δέ της εορτής του Πάσχα, γνωρίζοντας ο Ιησούς, ότι ήλθεν η ώρα του γιά νά μεταβή απ΄ αυτό τόν κόσμο στόν Πατέρα, έχοντας αγαπήσει τούς δικούς του, πού ήταν στόν κόσμο -μέ τέλεια αγάπη τούς αγάπησε- , 2 καί αφού ετοιμάσθηκε δείπνο, ενώ ο Διάβολος είχε πλέον βάλει στήν καρδιά του Ιούδα, του υιού του Σίμωνος, τού Ισκαριώτη, νά τόν παραδώση, 3 αν καί ο Ιησούς είχε τή συνείδησι, ότι ο Πατέρας του έδωσε τά πάντα στά χέρια, καί ότι προήλθε από τό ιερος νιπτηραςΘεό καί πηγαίνει πρός τό Θεό (εν τούτοις), 4 σηκώνεται από τό δείπνο καί βγάζει τά εξωτερικά ενδύματα, καί, αφού πήρε μία ποδιά, ζώσθηκε, 5 έπειτα ρίχνει νερό στή λεκάνη καί άρχισε νά πλύνη τά πόδια των μαθητών καί νά τά σκουπίζη μέ τήν ποδιά, μέ τήν οποία ήταν ζωσμένος. 6 Έρχεται δέ πρός τό Σίμωνα Πέτρο, καί εκείνος του λέγει: «Κύριε, σύ θά πλύνης τά πόδια μου;». 7 Αποκρίθηκε ο Ιησούς καί του είπε: «Αυτό, πού εγώ κάνω, σύ δέν καταλαβαίνεις τώρα, θά καταλάβης όμως ύστερα». 8 Τού λέγει ο Πέτρος: «Δέν θά πλύνης τά πόδια μου ποτέ». Τού είπε ο Ιησούς: «Άν δέν σέ πλύνω, δέν θά έχης θέσι μαζί μου». 9 Του λέγει ο Σίμων Πέτρος:«Κύριε, όχι μόνο τά πόδια μου, αλλά καί τά χέρια καί τό κεφάλι». 10 Τού λέγει ο Ιησούς: «Ο λουσμένος δέν χρειάζεται, παρά νά νίψη τά πόδια, καί έτσι είναι καθαρός ολόκληρος. Και σεις είσθε καθαροί, αλλ΄ όχι όλοι». 11 Γνώριζε δηλαδή τόν προδότη του, γι΄ αυτό είπε, «Δέν είσθε όλοι καθαροί».

12 Όταν δέ έπλυνε τά πόδια τους καί φόρεσε τά ενδύματά του, κάθησε πάλι στό τραπέζει καί τούς είπε: «Καταλαβαίνετε τί έκανα σέ σας; 13 Σείς μέ προσφωνείτε “Διδάσκαλε” καί “Κύριε”, καί καλώς λέγετε, διότι είμαι. 14 Αφού δέ εγώ, ο Κύριος καί ο Διδάσκαλος, έπλυνα τά δικά σας πόδια, καί σεις οφείλετε νά πλύνετε τά πόδια ο ένας του άλλου. 15 Παράδειγμα δηλαδή σας έδωσα, γιά νά κάνετε καί σείς, όπως έκανα εγώ. 16 Αληθινά αληθινά σας λέγω, δέν υπάρχει δούλος ανώτερος του κυρίου του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος αυτού πού τόν απέστειλε. 17 Αφού καταλαβαίνετε αυτά, ευτυχείς θά είσθε, εάν εφαρμόζετε αυτά».

 

  Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους ιστ΄ 9-14, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Οι λέξεις «Ο Διδάσκαλος» καί ο «Κύριος» στο κείμενο και στη μετάφραση τους, είναι με αραιά γράμματα, εμείς τα κάναμε με έντονα για τεχνικούς λόγους.

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: