ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Ἔστω καὶ μετὰ τὴν κοίμησιν του Νικ. Σωτηροπούλου νὰ ἀρθῆ ὁ ἀφορισμός του

ζερβος μ ΠΕπειδή πριν 2 ημέρες συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από την κοίμηση του αείμνηστου θαρραλέου, πιστού και έγκριτου δημοσιογράφου και διευθυντού της παλαίμαχης εκκλησιαστικής εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» Γεωργίου Ζερβού,  κλείνουμε το μικρό τριήμερο αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, με το αξιοσήμαντο άρθρο του αείμνηστου Γεώργιου Ζερβού που δημοσιεύθηκε λίγες εβδομάδες μετά την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου.
Θα διορθώσουμε το άρθρο του αείμνηστου Γεωργίου Ζερβού στα πιο κάτω σημεία. Δεν συμφωνούμε με την χρήση του επιθέτου μακαριστός σε όλους όσους έφυγαν από την παρούσα ζωή, ακόμα και αν είναι κληρικοί αυτοί, κατα τη γνώμη μας το επίθετο μακαριστός πρέπει να το αποδίδουμε μόνο σε όσους αφιερώθηκαν στον Κύριο ολοκληρωτικά και έζησαν αγία ζωή ή υπερβολικά ενάρετη ζωή. Δεν είναι σωστός και ο όρος «κεφαλαί της Εκκλησίας» για τους επισκόπους. Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, ούτε έγραψε φυλλάδιο ποτέ όπου ζητούσε συγγνώμη. Το φυλλάδιο που είχε υπ΄ όψιν του ο αείμνηστος Γεώργιος Ζερβός μάλλον είναι κάποιο φυλλάδιο όπου ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος κορόϊδευε την εκζήτηση συγγνώμης. Το γνησιότερο τέκνο του μακαριστού π. Αυγουστίνου, δεν έχει ανάγκη προσευχών για την ανάπαυση της ψυχής του, εμείς έχουμε ανάγκη από τις προσευχές του. Ακόμα το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου δεν είχε θεολογικές υπερβολές.

Ἔστω καὶ μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Νικ. Σωτηροπούλου νὰ ἀρθῆ ὁ ἀφορισμός του

Του αειμνήστου δημοσιογράφου κ. Γεωργίου Ζερβού

ζερβοσ2 ΠΟ ΠΙΣΤΟΣ λαὸς καὶ ἓν μεγάλο τμῆμα κληρικῶν σχολιάζει ἀρνητικῶς τόσον τὴν σκληράν στάσιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅσον κι αὐτὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἔναντι τοῦ κοιμηθέντος ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, συγγραφέως πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν Σύντομη αναφορά του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου στον άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τα πολλά θαύματα του και σε προφητεία του για ερχόμενα μεγάλα δεινά βιβλίων καὶ ἀσκητοῦ ἐν τῷ κόσμῳ Νικολάου Σωτηροπούλου, τὸν ὁποῖον ὁ σημερινὸς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶχεν ἀφορίσει, ἄνευ τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπολογίας (καταδίκη ἄνευ ἀπολογίας). Ἡ εἴδησις τῆς κοιμήσεώς του προεκάλεσε πανελλήνιον συγκίνησιν.

Ἡ εἴδησις ὅμως τῆς σκληρότητος τὴν ὁποίαν ἐπέδειξεν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, οἱ ὁποῖοι δὲν ᾖραν τὸν ἀφορισμὸν οὔτε καὶ μετὰ τὴν κοίμησίν του, συνεκλόνισε τὰς ψυχάς τῶν πιστῶν, διότι, ὡς εἶπον κληρικοὶ, ἐνώπιον τοῦ θανάτου λυγίζουν ἀκόμη καὶ οἱ χειρότεροι ἐχθροὶ τῶν κοιμηθέντων. Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει τὴν ἀγάπην, τὴν συγχώρεσιν, τὴν μετάνοιαν. Φαίνεται ὅμως ὅτι τὴν διδάσκουν αἱ κεφαλαὶ τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς νὰ τὴν πιστεύουν. Ἂν ὁ μακαριστὸς Νικόλαος Σωτηρόπουλος εἶχε χρῆμα, δὲν ἦτο ἐλεγκτικὸς πρὸς τὸ Φανάριον καὶ τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν διά τὰς ἀποκλίσεις των ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, τὴν διάβρωσιν τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὰς συμπροσευχάς των μὲ ἑτεροδόξους καὶ ἀλλοθρήσκους ἀλλὰ καὶ τὴν διαφθορὰν ὡρισμένων ἐξ αὐτῶν, εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ εἶχον προχωρήσει εἰς τὴν ἄρσιν τοῦ ἀφορισμοῦ ταυτοχρόνως μὲ τὴν εἴδησιν τῆς κοιμήσεως. Ἀλλὰ ὁ μακαριστὸς Νικόλαος δὲν εἶχε τὰ προσόντα τοῦ φυλακισθέντος καὶ καθαιρεθέντος εἰς τὰς τάξεις τοῦ μοναχοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς κυροῦ Παντελεήμονος, τὸν ὁποῖον ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐνεταφίασεν ὡς σχολάζοντα Μητροπολίτην. Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης – μοναχὸς εἶχε περίπου δύο δισεκατομμύρια δραχμὰς διά τὰ γεράματά του, ἐνῶ ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος δὲν εἶχεν «οὔτε δεκάρα τσακιστή».

nik sot3Ὀλίγους μῆνας πρὸ τῆς ἀποχωρήσεώς του πρὸς τὴν Οὐράνιον Πατρίδα ἐνοσηλεύθη εἰς νοσοκομεῖον. Τὰ ἔξοδα τῆς κρισίμου ἐγχειρήσεως, τῆς νοσηλείας του καὶ τῆς ἀποθεραπείας του συνεκέντρωσαν τὰ πνευματικά του τέκνα τόσον ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν Αὐστραλίαν, τὸν Καναδᾶν κι ἄλλας χώρας. Ἄνευ τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς συνδρομῆς τῶν πνευματικῶν του τέκνων καὶ τὴν ἀγάπην τῶν ἰατρῶν καὶ τῶν νοσηλευτῶν θὰ εἶχε φύγει ἀπὸ τὴν ζωὴν πρὸ πολλοῦ. Εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν του παρευρέθησαν 4 μητροπολίτες πτέσσαρες γενναῖοι Μητροπολῖται: Ὁ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ὁ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, ὁ Πειραιῶς καί ὁ Κονίτσης.  Ἡ παρουσία των προεκάλεσε θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ σχόλια. Θετικὰ διότι παρευρέθησαν. Ἀρνητικὰ διότι δὲν ἐτόλμησαν νὰ παραβιάσουν τὰς «ἐντολάς» τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐνδεχομένως τῆς ἀπελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν.

SO2006Παρέστησαν ὡς ἁπλοὶ ρασοφόροι πολῖται – κληρικοί. Δὲν ἐπετέλεσαν τὸ καθῆκον των πρὸς τὸν μαθητὴν τοῦ Καντιώτου, ὁ ὁποῖος ἔφυγεν ἄνευ τιμῶν. Ἄλλωστε αὐτάς τὰς περιεφρόνει. Τὸν ἐνδιέφερε τὸ κήρυγμα, κτύπημα τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς ἀσεβείας πολλῶν κληρικῶν. Ὅταν ἀφωρίσθη ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐξέδωσε μικρὸν φυλλάδιον, μὲ τὸ ὁποῖον ἐζήτει Γ.Ζερβος και ΝΙΣσυγγνώμην ἀπὸ τὸν πιστὸν λαὸν καὶ τὸν ἔντιμον κλῆρον, τονίζων ὅτι ἤλεγξεν ἐπὶ αἱρέσει τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας. Πολλὰ ἔτη ἀργότερον κατέδειξεν (εἰς τὸν τηλεοπτικὸν δίαυλον Blue Sky) ὅτι ἀφωρίσθη ἄνευ ἀπολογίας καὶ πὼς, ὅταν ἐζήτησε νὰ τοῦ εἴπουν τοὺς συγκεκριμένους λόγους, τὸ Φανάριον διετύπωσεν εἰς χωριστὰ ἔγγραφα, διαφορετικοὺς λόγους.

nisxrΕἰς τὸ τελευταῖον ἔγγραφον ὑπεστήριζεν ὅτι ἀφωρίσθη, διότι εἶχε πρωταγωνιστήσει εἰς τὴν κατάληψιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς, ἀπαιτῶν νὰ ἐπανέλθη εἰς τὸν θρόνον της, ὁ δικαιωθείς ὑπὸ τοῦ Σ.Τ.Ε. Μητροπολίτης Ἀττικῆς κυρὸς Νικόδημος. Κύκλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπεστήριζον μέχρι πρὸ τινὸς ὅτι διά τὸν ἀφορισμὸν ἐπίεζεν ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Σεραφείμ. Ὀλίγον πρὸ τῆς πολυμήνου τελευταίας νοσηλείας του ὁ μακαριστὸς Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἐζήτησε μὲ ἐπιστολὴν του εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν νὰ μεριμνήση διά τὴν ἄρσιν τοῦ ἀφορισμοῦ του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἠδιαφόρησε. Ἔστω καὶ τώρα θὰ πρέπη νὰ τὸ πράξη. Τὸ ἴδιο ὀφείλει νὰ πράξη καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἡ ἕως σήμερον στάσις των ἀποστέλλει τὸ μήνυμα εἰς τὸ ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας ὅτι αἱ κεφαλαὶ της εὑρίσκονται ἐκτὸς τόπου καὶ Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο χρόνου. Ἕν σημαντικὸν τμῆμα τοῦ πιστοῦ λαοῦ, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν ἐπίστευεν εἰς τὴν ἁγνότητα, τὴν ἐντιμότητα, τὴν ὑπερβολικὴν ἀγάπην τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου πρὸς τὸν Ἅγιον Θεόν, τὴν Παναγίαν καὶ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, (ἡ ὁποία ἴσως νὰ ὡδήγει εἰς θεολογικάς ὑπερβολάς), τὴν ἀκτημοσύνην του, τὴν ἀγάπην του διά τὸ κήρυγμα (διήνυε μεγάλας χιλιομετρικάς ἀποστάσεις δι᾽ αὐτό), τὴν καρτερίαν, τὴν παρθενίαν καὶ τὴν ἀσκητικὴν ζωήν. Ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα Ἀρχιεπισκόπος καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης νὰ εἶναι ἀδιάφοροι. Ὅλοι θὰ προσευχώμεθα διά τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του. Τὸ αὐτὸ ὀφείλουν νὰ πράξουν καὶ οἱ ἴδιοι. Ἕως τότε θὰ προσευχώμεθα διά τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὅλων τῶν κεκοιμημένων φίλων, ἐχθρῶν καὶ τὴν Ἀνάστασίν των. Θὰ προσευχώμεθα ὅμως καὶ διά τὴν Ἀνάστασιν ὅλων τῶν πνευματικῶν – ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν ποὺ, ἐνῶ εὑρίσκονται εἰς τὴν ζωήν, συμπεριφέρονται ὡς κεκοιμημένοι.

Γ.Ζ.

Απο τη σ.4 της εκκλησιαστικής εφημερίδας Ορθόδοξος Τύπος, 26-9-2014.

 

ΝΙΣ 1995 ΠΔείτε και Και ο αείμνηστος π. Σάββας Αχιλλέως ήξερε ότι ο κωμικός «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου είναι άκυρος, πατώντας ΕΔΩ
Μερικοί «επώνυμοι» δεσποτάδες δεν επέτρεπαν στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο να κηρύττει, για να αρέσουν στον αφέντη του Φαναρίου, πατώντας ΕΔΩ
Ηρωικός λόγος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου για τον αδικότατο «αφορισμό» του, πατώντας ΕΔΩ
ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓΑναρτήσεις για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο απέναντι στους άδικους «αφορισμούς» και στον «αφορισμό» του γνησιότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Ο διωγμός του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, χειρότερος από τους διωγμούς του ίδιου του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ
Ο ιεροκήρυκας π. Παύλος Ντανάς για τον άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Άκρως αντορθόδοξος και σατανικός ο «αφορισμός» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Οι διώκτες του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου επισύρουν στους εαυτούς τους την άδικη ποινή, πατώντας ΕΔΩ

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: