ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Αγιολογικά”

Προφητεία γιά τό προδρομικό κήρυγμα του Ιωάννου (Λουκ. γ΄1-6)

Για την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, παρουσιάζουμε και προφητεία για το προδρομικό ο κήρυγμα του από τον Ευαγγελιστή Λουκά και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Προφητεία γιά τό προδρομικό κήρυγμα του Ιωάννου (Λουκ. γ΄1-6)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

1 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος, 2 ἐπ᾿ ἀρχιερέως Ἄννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο agiosIoannρῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ· 5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας, 6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Κατά τό δέκατο πέμπτο δέ έτος της διακυβερνήσεως του Καίσαρος Τιβερίου, όταν ηγεμών της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος, καί τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης, ο δέ Φίλιππος ο αδελφός του ήταν τετράρχης της Ιτουραίας καί της Τραχωνίτιδος χώρας, καί ο Λυσανίας ήταν τετράρχης της Αβιληνής, 2 κατά τήν αρχιερατεία του Άννα καί του Καϊάφα, ήλθε πρόσταγμα του Θεού στόν Ιωάννη τόνο άγιος Πρόδρομος δακτυλοδεικτεί τον ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟ υιό του Ζαχαρία στήν έρημο, 3 καί κατόπιν τούτου (ο Ιωάννης) ήλθε σ΄ όλη τήν περιοχή του Ιορδάνου καί κήρυττε βάπτισμα μετανοίας γιά άφεσι των αμαρτιών, 4 καθώς είναι γραμμένο στό βιβλίο των λόγων του Ησαΐου του προφήτου πού είπε: Φωνή ενός, πού φωνάζει δυνατά στήν έρημο, Ετοιμάσετε τήν οδό γιά νά διαβή ο Κύριος, ισιάξετε τούς δρόμους του γιά νά περάση. 5 Κάθε φαράγγι θά γεμίση μέ χώμα καί κάθε βουνό καί λόφος θά χαμηλώση (θά ισοπεδωθή), καί τά στραβά θά γίνουν ίσια καί οι ανώμαλοι δρόμοι θά γίνουν ομαλοί. 6 Καί τότε κάθε άνθρωπος θά ιδή τή σωτηρία, πού προσφέρει ο Θεός.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 1-6 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Μερικές αναρτήσεις για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Eπειδή πριν 10 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας, μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Μερικές αναρτήσεις για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

ο άγιος Πρόδρομος δακτυλοδεικτεί τον ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟΟ Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εξέφραζε πραγματικά ταπεινό φρόνημα, πατώντας ΕΔΩ

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο φίλος του Νυμφίου Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ως Προφήτης γνώριζε τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ

Για την μεγαλωσύνη του προφήτου και βασιλιά Δαβίδ

Επειδή η Εκκλησία την Κυριακή μετά την Χριστού Γέννηση εορτάζει κάθε χρόνο και τον Προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, παρουσιάζουμε παρακάτω πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Προφητεία και ύμνος του Ζαχαρία, Λουκ. Α΄ 67-79)» (19-12-1999), για την μεγαλωσύνη Προφήτη και βασιλιά Δαβίδ.

Για την μεγαλωσύνη του προφήτου και βασιλιά Δαβίδ

νισ πΟ Δαβίδ υπέπεσε σε 2 μεγάλα αμαρτήματα, αλλά έδειξε σπανία μετάνοια.

Και ο Κύριος μέσα στην Αγία Γραφή είπε τον συγκινητικότερο λόγο που είπε για πρόσωπο, προκειμένου για τον Δαβίδ. «Εύρων Δαβίδ τον υίον Ιεσσαί άνδρα κατα την καρδία μου». Βρήκα τον Δαβίδ, τον υιό του Ιεσσαί, άνθρωπο όπως τον θέλει η καρδιά μου.

DAB

Αγαπούσε τρυφερά τον Θεό ο Δαβίδ, ήταν δούλος του Θεού και ως βασιλεύς έκανε όλα τα θελήματα του Θεού.

Στην ιδιωτική του ζωή αμάρτησε, αλλά ως βασιλεύς έκανε όλα τα θελήματα του Θεού, ποτέ δεν παρέβη εντολή του Θεού. Γι΄ αυτό είπε ο Θεός «Βρήκα τον Δαβίδ, τον υιό του Ιεσσαί, άνθρωπο όπως τον θέλει η καρδιά μου, που θα κάνει όλα τα θελήματά Μου».

Αληθινός δούλος του Θεού.

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στους αγίους, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα και τα άγια 14.000 Νήπια

Επειδή πριν από 3 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο και χθές η Εκκλησία εόρτασε τα 14 χιλιάδες άγια νήπια που μαρτύρησαν από τον Ηρώδη τον θηριώδη, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον άγιο Στέφανο και τα άγια Νήπια.

Μερικές αναρτήσεις για τον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα και τα άγια 14.000 Νήπια

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣΟ Στέφανος προσάγεται στό συνέδριο καί συκοφαντείται (Πρ. Απ. στ΄ 8-15), πατώντας ΕΔΩ

Ο άγιος Στέφανος πλημμυρισμένος απο θεία Χάρη μιλούσε με σκληρά λόγια, πατώντας ΕΔΩ

Μεγάλη ψυχή ο πρωτομάρτυρας Στέφανος! πατώντας ΕΔΩ

Για τη δόξα του Αγίου Στεφάνου και θεία οπτασία του που αξιώθηκε την ώρα του ελέγχου του,  πατώντας ΕΔΩ

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ

nipiaΑποστομωτική απάντηση σε όσους κατηγορούν τον Θεό και υποστηρίζουν τον Ηρώδη για την σφαγή των αγίων νηπίων της Βηθλεέμ, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Κέρδισαν τα άγια νήπια. Και μαρτυρία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου για ευωδία των ι. λειψάνων τους, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο

Επειδή χθές η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο.

Αναρτήσεις για τον άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο

IgA

Για τον θείο έρωτα του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου προς τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ

Ο θάνατος για τον άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο ήταν ζωή, πατώντας ΕΔΩ

Η μεγάλη αγωνιστικότητα του Αγίου Σάββα για την Ορθόδοξη Πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Σάββα, παρουσιάζουμε 1 παρουσίαση σαν βίντεο με απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνο, για την μεγάλη αγωνιστικότητα του Αγίου Σάββα για την Ορθόδοξη Πίστη.

Η μεγάλη αγωνιστικότητα του Αγίου Σάββα για την Ορθόδοξη Πίστη, παρουσίαση σαν βίντεο

αγ. ΣαββαςΔείτε και Για την αυστηρότητα και το παιδαγωγικό χάρισμα του Σάββα του ηγιασμένου, πατώντας ΕΔΩ
Για την μεγάλη αγωνιστικότητα για την Πίστη του αγίου Σάββα, πατώντας ΕΔΩ
Μια διήγηση για το προορατικό χάρισμα του Σάββα του ηγιασμένου, πατώντας ΕΔΩ
Για την αρετή της ταπεινοφροσύνης του αγίου Σάββα και τον πόλεμο από φθονερούς καλόγερους ψευδαδέλφους του, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Προφήτη Αββακούμ, την αγία μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα και τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό

Επειδή πριν 1 εβδομάδα  η Εκκλησία εόρτασε τον Προφήτη Αββακούμ και πριν 4 ημέρες εόρτασε την αγία Βαρβάρα την μεγαλομάρτυρα και τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας με αναφορές στους αγίους Προφήτη Αββακούμ, Βαρβάρα την μεγαλομάρτυρα και Ιωάννη τον Δαμασκηνό.

Αναρτήσεις για τον Προφήτη Αββακούμ, την αγία μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα και τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό

Προφήτης Αββακούμ.PNGΘαυμαστό περιστατικό που συνέβη στον Προφήτη Αββακούμ, με αποδέκτη τον Προφήτη Δανιήλ, πατώντας ΕΔΩ

Η προφητεία του προφήτου Αββακούμ για την Γέννηση του Κυρίου από την Παναγία, πατώντας ΕΔΩ

βιος αγιας ΒαρβαραςΑναρτήσεις για την αγία Βαρβάρα την μεγαλομάρτυρα και για τους αγίους μάρτυρες, πατώντας ΕΔΩ

Αγιος Ιωάννης Δαμασκηνός5 ΠΕΡΜεγάλα έργα του Αγίου Σάββα, η Λαύρα του και οι άγιοι Ιωάννης Δαμασκηνός και Κοσμάς ο υμνογράφος, πατώντας ΕΔΩ

Για το μεγαλείο του Αποστόλου Ανδρέα

Επειδή πριν 1 εβδομάδα ήταν η εορτή του Αποστόλου Ανδρέα παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Απόστολος Ανδρέας» που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Για το μεγαλείο του Αποστόλου Ανδρέα

ΝΙΣ βημα 3π

Ο Ανδρέας ήταν ευγενική ψυχή, είχε αγάπη στον Θεό και αγάπη στη Θρησκεία. Ήταν βιοπαλαιστής αλλά συγχρόνως ενδιαφερόταν ζωηρώς για τα θρησκευτικά ζητήματα. Ας ήταν απλός, ας ήταν αμόρφωτος. Αυτό είναι το μεγαλείο της ψυχής! Αυτό το μεγαλείο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2είδε ο Θεός και τους κάλεσε κοντά Του και τους έκανε Αποστόλους.

Οι άνθρωποι, λέει, βλέπουν εξωτερικώς, ο Θεός βλέπει εσωτερικώς την καρδιά

Κανείς που θέλησε να επηρεάσει την ανθρωπότητα δεν διάλεξε απλοϊκούς και ταπεινούς ανθρώπους. Ο Χριστός μόνο διάλεξε ταπεινούς ανθρώπους! Γιατί είχαν ένα ψυχικό μεγαλείο!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για τον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, πατώντας ΕΔΩ
Για το όνομα του Αποστόλου Ανδρέα, πατώντας ΕΔΩ
Για την αποστολική δράση του Αποστόλου Ανδρέα, σε δύο φράσεις, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Ευαγγελιστή Απόστολο Ματθαίο και το Ευαγγέλιο του

Επειδή πριν 2 περίπου εβδομάδες, στις 16 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εόρτασε τον 1ο από τους 4 Ευαγγελιστές, τον Ευαγγελιστή και Απόστολο Ματθαίο, 1 από τους 12 Μαθητές του Κυρίου, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Ευαγγελιστή και Απόστολο Ματθαίο.

Αναρτήσεις για τον Ευαγγελιστή Απόστολο Ματθαίο και το Ευαγγέλιο του

Για τον απόστολο και ευαγγελιστή Ματθαίο, πατώντας ΕΔΩ

Η κλήση του Ματθαίου (Ματθ. θ’ 9-13), πατώντας ΕΔΩ

Συγκινητική και διδακτική η κλήση του Αποστόλου Ματθαίου, πατώντας ΕΔΩ

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ωφέλιμο ερμηνευτικό υπόμνημα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Απόστολο Φίλιππο

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου, η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Απόστολο Φίλιππο, έναν από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Απόστολο Φίλιππο.

Αναρτήσεις για τον Απόστολο Φίλιππο

ap. FilipposΟ Κύριος συναντά τον εκλεκτό Του, τον Φίλιππο, πατώντας ΕΔΩ

Για την άμεση ανταπόκριση του Αποστόλου Φιλίππου στην πρόσκληση του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Για την άμεση ιεραποστολική κίνηση του Αποστόλου Φιλίππου μετά την εύρεση του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Ο Απόστολος Φίλιππος είχε την ιεραποστολική φλόγα να μεταδώσει τη χαρά του Χριστού στους άλλους, πατώντας ΕΔΩ

Μερικές αναρτήσεις για τον ιερό Χρυσόστομο

Επειδή πριν 14 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας, τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας, μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Μερικές αναρτήσεις για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο

ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Για το μεγάλο φώς του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Για την μεγαλωσύνη του ιερού Χρυσοστόμου, πατώντας ΕΔΩ

Για τον διωγμό του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μ. Αθανασίου από ανάξιους επισκόπους, πατώντας ΕΔΩ

Ο θελκτικός λόγος του Χριστού (Ιωαν. ζ’ 38) πραγματοποιήθηκε πανηγυρικά στον άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, πατώντας ΕΔΩ

O ιερός Χρυσόστομος, ο μεγάλος εγκωμιαστής της ελεημοσύνης, πατώντας ΕΔΩ

Ο Άγιος Χρυσόστομος αδικείται και μετά την κοίμηση του, ακόμα και σήμερα, πατώντας ΕΔΩ

Ένα χαριτωμένο ευεργετικό θαύμα του Αγίου Μίλου του θαυματουργού

Επειδή πριν 15 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Μίλο τον ιερομάρτυρα και θαυματουργό και συμπληρώθηκαν 30 και πλέον χρόνια απο τότε που έγινε θαυμαστή αποκάλυψη στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον Άγιο Μίλο και γι’ αυτό παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου με θέμα «Ένα εφαρμοσμένο ευαγγέλιο (Άγιος Μήλος)» που έγινε στις 10-11-2002.

Ένα χαριτωμένο ευεργετικό θαύμα του Αγίου Μίλου του θαυματουργού

nisxrΘα αναφέρω 1 θαύμα που είναι έτσι πολύ χαριτωμένο.

Πήγε σε κάποια πόλη και ο άρχων της πόλεως ασθενής σοβαρή ασθένεια, ήταν κατάκοιτος. Αλλ’ όταν πληροφορήθηκε ότι στην πόλη, ήταν ο άγιος Μίλος, -ήταν μεγάλη η φήμη του αγίου ως θαυματουργού- έστειλε απεσταλμένο στον άγιο και τον παρακάλεσε να μεταβεί στο σπίτι του και να του δώσει την ευχή του

agMilos

Ο άγιος είπε στον απεσταλμένο «Δεν είναι ανάγκη να πάω εγώ προς τον άρρωστο, να έλθει ο άρρωστος προς εμένα, ο κατάκοιτος. Να πας και να του πεις “Ο επίσκοπος παραγγέλει, εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού τον Οποίο κηρύττει, εγώ ο ευτελής και ανάξιος επίσκοπος, να φυγαδευτεί η ασθένεια από σένα, να έλθεις και να έλθεις εσύ να με δεις”»

Μόλις είπε ο απεσταλμένος αυτά τα λόγια, αυτό το παράγγελμα του αγίου, έγινε τελείως καλά ο άρχοντας, τινάχθηκε από το κρεββάτι του και χοροπηδώντας πήγε και επισκέφθηκε τον άγιο, έπεσε στα πόδια του και καταφιλούσε τα πόδια του και εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του και δόξαζε τον Θεό, που δίνει στους αγίους Του, την Χάρη να θαυματουργούν.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και παρουσίαση σαν βίντεο Θαυμαστή αποκάλυψη στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον άγνωστο άγιο ιερομάρτυρα Μήλο τον θαυματουργό, πατώντας ΕΔΩ
Ο Άγιος Μήλος είδε οπτασία και ακολούθησε την παρθενική ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Δύο θαυμαστά περιστατικά που αποδεικνύουν πόσο μεγάλος άγιος είναι ο Άγιος Μήλος, πατώντας ΕΔΩ
Θαυμαστή αποκάλυψη στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον άγιο ιερομάρτυρα Μήλο επίσκοπο Περσίας τον θαυματουργό, πατώντας ΕΔΩ
Ο Άγιος Μήλος έμαθε τα ιερά γράμματα, πατώντας ΕΔΩ
Ο Άγιος Μίλος ως επίσκοπος, ο έλεγχος, η φυγή του, η προφητεία του για τιμωρία του λαού και η εκπλήρωση της, πατώντας ΕΔΩ
Θαυματουργός ο Άγιος Μίλος, με θαύματα ευχάριστα αλλά και τιμωρητικά, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους Αγίους Αγγέλους και τον Άγιο Νεκτάριο

Επειδή πριν 12 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Σύναξη των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλων των αγίων ασώματων Δυνάμεων και πριν 11 ημέρες εόρτασε τον Άγιο Νεκτάριο επίσκοπο Πενταπόλεως, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας αναρτήσεις του ιστολογίου μας, για τους Αγίους Αγγέλους και τον Άγιο Νεκτάριο επίσκοπο Πενταπόλεως.

Αναρτήσεις για τους Αγίους Αγγέλους και τον Άγιο Νεκτάριο

aggeΑναρτήσεις για τους αγίους Αγγέλους, πατώντας ΕΔΩ

Τηλεοπτική εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τους αγίους Αγγέλους, πατώντας ΕΔΩ

Ο αριθμός και το πρώτο κύριο έργο των Αγίων Αγγέλων, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ο τόπος των Αγίων Αγγέλων, πατώντας ΕΔΩ

Αποδείξεις της αθανασίας της ψυχής, οι απαντήσεις των αγίων, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Οι αιρεσιάρχες άγιοι; πατώντας ΕΔΩ

Ο Άγιος Δαβίδ ο εν Ευβοία και ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

os.DabidΕπειδή την 1 Νοεμβρίου η Εκκλησία εόρτασε τον όσιο Δαβίδ τον εν Ευβοία, γι αυτό θυμίζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την αξιοσήμαντη συνέντευξη του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου στον κ. Τσανταρλιώτη όπου ομιλεί και για τις σχέσεις του αγίου Ιακώβου Τσαλίκη με τον όσιο Δαβίδ τον εν Ευβοία. Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος αναφέρει εμπειρίες από την δική του προσωπική γνωριμία που είχε με τον άγιο Ιάκωβο. O άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης που μόναζε στο Μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ του θαυματουργού, τιμούσε πολύ τον όσιο Δαβίδ και υπερφυσικά συνομιλούσε μαζί του.

Ο Άγιος Δαβίδ ο εν Ευβοία και ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

niksΝικόλαος Σωτηρόπουλος: Και έλεγε συχνά «Έχετε πίστιν Θεού παιδιά, έχετε πίστιν Θεού, έχετε πίστιν Θεού»!

Συνομιλούσε με τον όσιο Δαβίδ.

κ. Τσανταρλιώτης: Και με τον άγιο Ιωάννη το Ρώσσο.

AGIAKOVOSΝικόλαος Σωτηρόπουλος: Και με τον άγιο Ιωάννη το Ρώσσο. Τιμούσε πολύ αυτούς τους δύο αγίους, θαυματουργούς αγίους, τον όσιο Δαβίδ και τον άγιο Ιωάννη το Ρώσσο.

κ. Τσανταρλιώτης: Μπορείτε να μας πείτε καμιά περίπτωση;

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Και του έλεγαν «Πάτερ Ιάκωβε, ακούμε ότι μιλάτε με τον όσιο Δαβίδ και τον άγιο Ιωάννη το Ρώσο».

agIakob-osiosDABΚαι άκουσα με τα αυτιά μου που έλεγε ο π. Ιάκωβος «Παιδιά μου, όλα είναι δυνατά στην Πίστη μας. Λοιπόν και εσείς και κάθε πιστός άνθρωπος μπορεί να μιλήσει με τους αγίους. Αρκεί να έχετε πίστιν Θεού, παιδιά μου, πίστιν Θεού, να μην αμφιβάλετε. IXRΟ Χριστός είναι Παντοδύναμος! Η Πίστη μας είναι ζωντανή, αληθινή. Έχετε πίστιν Θεού, έχετε πίστιν Θεού».

Αυτό ήταν προσφιλής λόγος στο στόμα του π. Ιακώβου «Έχετε πίστιν Θεού παιδιά μου»!

Όλη την συνέντευξη θα την ακούσετε ΕΔΩ

Μαρτυρίαι για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο Καντιώτη, εξαιρετικό άρθρο του γνησιότερου πνευματικού του τέκνου

Δείτε και Επιβεβαίωση θαυμαστού φαινομένου από τον άγιο Γέροντα π. Ιάκωβο Τσαλίκη και η ταπείνωσή του, πατώντας ΕΔΩ
Θαυμαστά φαινόμενα από τον μακαριστό Γέροντα π. Ιάκωβο Τσαλίκη, πατώντας ΕΔΩ
Για το διορατικό χάρισμα, την ταπείνωση και την απλότητα του μακαριστού Γέροντα π. Ιακώβου Τσαλίκη, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τους αγίους Ταβιθά την ελεήμονα και άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα

Επειδή πριν 14 ημέρες, στις  25 Οκτωβρίου η Εκκλησία εόρτασε την αγία Ταβιθά την ελεήμονα, και πριν 13 ημέρες, στις 26 Οκτωβρίου εόρτασε τον άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την αγία Ταβιθά την ελεήμονα και τον άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα.

Αναρτήσεις για τους αγίους Ταβιθά την ελεήμονα και άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα

tabithaΓια την μεγάλη σημασία του ονόματος της αγίας Ταβιθά, πατώντας ΕΔΩ

Η αγία Ταβιθά ήταν γεμάτη από καλά έργα, πατώντας ΕΔΩ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2

 

Για τις διπλές εορτές της 26ης και 28ης Οκτωβρίου, πατώντας ΕΔΩ

Γιατί μας συγκινεί το όνομα του αγίου Δημητρίου, πατώντας ΕΔΩ

 

Άγιος Λουκάς ο αγαπητός

Επειδή πριν 2 περίπου εβδομάδες, στις 18 Οκτωβρίου, η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή, γι’ αυτό παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» και το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» από όπου το πήραμε.

Άγιος Λουκάς ο αγαπητός

πιστος μέχρι το τέλοςπ

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Ο Λουκάς ήταν επίσης αγαπητός. Κατ΄ εξοχήν δηλαδή αγαπητός, λόγω της ψυχικής του ευγένειας, της καλωσύνης, της πρόθυμης καί ανιδιοτελούς εξυπηρέτησης των αδελφών, ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣκαί τής πιστότητος του στόν απόστολο Παύλο κατά τό έργο τού Ευαγγελίου. Άξιο επίσης παρατηρήσεως, agLoykasότι καί στίς τρείς παρατεθείσες περικοπές, εκτός του Λουκά, αναφέρεται καί ο Δημάς. Ήταν και αυτός συνεργάτης του Παύλου. Αλλά δέν παρέμεινε πιστός. Στήν δεύτερη περικοπή όπου ο Λουκάς  ήταν επίσης αγαπητός, ο Δημάς μνημονεύεται ξηρώς. Ήδη, όπως φαίνεται, έδειχνε σημεία ψυχικής διαφοροποίησης καί τάσεις αποσκίρτησης. Στήν τρίτη περικοπή αναφέρεται ρητώς agLoukότι εγκατέλειψε τόν Απόστολο καί απομακρύνθηκε, αγαπώντας τόν εδώ κόσμο. Είχε καί ο Δημάς αγάπη, αλλ΄ αγάπη αυτού του κόσμου! Εκτός δέ του Δημά πού αποστάτησε, καί άλλοι σε κρίσιμες περιστάσεις άφησαν τόν Απόστολο έρημο καί ανυπεράσπιστο. Αλλ΄ ο Λουκάς έμεινε πιστός, ο μόνος πιστός. «Λουκᾶς ἐστι μόνος μετ’ ἐμοῦ»! Πόση δόξα περιποιεί στόν Λουκά το γεγονός ότι αυτός υπήρξε ο πιστότερος απ΄ όλους τους συνεργάτες του αποστόλου Παύλου!

Μικρό απόσπασμα από το ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Η εικόνα του τίτλου «ΠΙΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ» και η ασπρόμαυρη εικόνα του αγίου Λουκά είναι από το τότε περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», τεύχος Οκτωβρίου 2015.

Δείτε και Για τον άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τον άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή, πατώντας ΕΔΩ
Άγιος Λουκάς ο απόστολος και ιατρός, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις τον απόστολο Φίλιππο τον διάκονο

Επειδή πριν 2 ακριβώς εβδομάδες, στις 11 Οκτωβρίου που την φετινή χρονιά συνέπεσε με την Κυριακή του Σπορέως, η Εκκλησία εόρτασε τον απόστολο Φίλιππο τον διάκονο και ευαγγελιστή (διαφορετικό από τον Απόστολο Φίλιππο εκ των 12 Αποστόλων), θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον απόστολο Φίλιππο τον διάκονο και ευαγγελιστή.

Αναρτήσεις τον απόστολο Φίλιππο τον διάκονο

%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%86%ce%af%ce%bb%ce%b9%cf%80%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba-%cf%80

 

Για τον απόστολο Φίλιππο τον διάκονο, πατώντας ΕΔΩ

FILIPPSΟ διάκονος Φίλιππος στή Σαμάρεια (Πρ. Απ. η΄ 4-8), πατώντας ΕΔΩ

Το παν κάνει ο Θεός για την σωτηρία ακόμα και μιας ψυχής, πατώντας ΕΔΩ

Όμοιος του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, ο απόστολος Φίλιππος ο διάκονος, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation