ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ”

Αναρτήσεις για την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος

Για την εορτή του Αγίου Πνεύματος, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.

Αναρτήσεις για την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος

κολαση ξΗ βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος (Λουκ. ιβ’ 10), πατώντας ΕΔΩ

ΒΛΑΣΦ Π μΔεν είναι βλάσφημοι κατά του Αγίου Πνεύματος όσοι αντιπαθούν τις Ορθόδοξες Ιεραποστολικές Αδελφότητες; πατώντας ΕΔΩ

Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος οι βρισιές των άφθορων ιερών λειψάνων, πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε και Θεσμός του Αγίου Πνεύματος οι Ορθόδοξες Ιεραποστολικές Αδελφότητες, πατώντας ΕΔΩ

Ποικιλία χαρισμάτων, διακονιών, ενεργειών, η πηγή των μία (Α΄ Κορ. ιβ΄ 4-6)

Παρουσιάζουμε για την εορτή του Αγίου Πνεύματος, το απόσπασμα Α΄ Κορ. ιβ΄ 4-6 και τη μετάφραση του από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ποικιλία χαρισμάτων, διακονιών, ενεργειών. η πηγή των μία (Α΄ Κορ. ιβ΄ 4-6)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα· 5 καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος· 6 καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτός ἐστι Θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, Π4 Υπάρχουν δε διάφορα χαρίσματα, αλλά το Πνεύμα (πού τά δίνει) είναι ένα καί τό αυτό (τό Άγιο Πνεύμα δηλαδή). 5 Καί υπάρχουν διάφορες διακονίες, αλλ΄ ο Κύριος (πού αναθέτει τίς διακονίες) είναι ένας καί ο αυτός (ο Κύριος Ιησούς Χριστός). 6 Επίσης υπάρχουν διάφορες ενέργειες, αλλ΄ ο Θεός, πού ενεργεί όλα σέ όλους, είναι ένας καί ο αυτός (ο Θεός Πατήρ).

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ο τίτλος για τους στίχους 4-6 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Θεότητα Χριστού -Ανάσταση Του-Πεντηκοστή

Για την εορτή της Πεντηκοστής παρουσιάζουμε  πολύ μικρό απόσπασμα από τον σχολιασμό των στίχων 4-12 του β΄κεφαλαίου των «Πράξεων των Αποστόλων», από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

Θεότητα Χριστού -Ανάσταση Του-Πεντηκοστή

4 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. 5 Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· 6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 7 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, 9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ; 12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· Τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι;

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΣτιχ. 4-12: Τρανοτάτη απόδειξις της θεότητος και γενικώς της αλήθειας του Χριστού είνε ηanast-pent Ανάστασις του.

Τρανοτάτη απόδειξις της αναστάσεως είνε η αποστολή του Αγίου Πνεύματος.

Τρανοτάτη δε απόδειξις της αποστολής του Αγίου Πνεύματος είνε η θαυμαστή μεταβολή των αποστόλων και του κόσμου.

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΜικρό απόσπασμα από το 4ο Μάθημα και την ερμηνεία του κεφ. β’, στ.4-12, σελίδα 35 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο κι που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

 Δείτε και Αναρτήσεις για την Πεντηκοστή, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για το Άγιον Πνεύμα, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για το Άγιον Πνεύμα

Επειδή σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει το Τρίτο Πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, το Άγιον Πνεύμα θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για το Άγιον Πνεύμα.

Αναρτήσεις για το Άγιον Πνεύμα

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, ΠΤο Πνεύμα της Αληθείας, πατώντας ΕΔΩ

Τί είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς τιμάται; πατώντας ΕΔΩ

«Θεός και θεοποιούν», πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ

Βιβλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου για το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, πατώντας ΕΔΩ

 Το Άγιο Πνεύμα δίνει την πνευματική ζωή, πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, πατώντας ΕΔΩ

Ομιλίες για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα, πατώντας ΕΔΩ

Μικρό απόσπασμα κηρύγματος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σε εορτή του Αγίου Πνεύματος, βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ο μοναδικός τρόπος για να πλημμυρίσουμε απο αληθινή ευτυχία, πατώντας ΕΔΩ

Έργα του Αγίου Πνεύματος τα θαύματα, οι μάρτυρες και οι άγιοι, πατώντας ΕΔΩ

Οι ετερόδοξοι ούτε έχουν ούτε μπορεί να έχουν Πνεύμα Άγιο, πατώντας ΕΔΩ

Έργα του Αγίου Πνεύματος τα θαύματα, οι μάρτυρες και οι άγιοι

 Για την εορτή του Αγίου Πνεύματος που ήταν την περασμένη Δευτέρα, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο κήρυγμα του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με γενικό θέμα «Ο διωγμός των πιστών», που εξεφώνησε στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, τον χρόνο 2010, στην εορτή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου.

Έργα του Αγίου Πνεύματος τα θαύματα, οι μάρτυρες και οι άγιοι

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ πΤό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐλάλησε στόν κόσμο, κήρυξε, ἔκανε θαύματα, ἁλίευσε τούς καλοπροαιρέτους ἀνθρώπους καί δημιούργησε ἀναριθμήτους Ἁγίους, μάρτυρες καί μεγαλομάρτυρες. Εἶναι πολλά ἑκατομμύρια οἱ μάρτυρες. Κι ὅλοι οἱ μάρτυρες εἶναι ἀποδείξεις ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι ἀληθινή, δέν εἶναι παραμύθι, ὅπως λένε οἱ ἄπιστοι. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, διότι ἄν δέν ἦταν ὁ Χριστός Θεός, πῶς θά λάμβαναν οἱ μάρτυρες δύναμη ὑπερφυσική νά νικήσουν τά φρικτά βασανιστήρια; Ἑκατομμύρια μάρτυρες, ἑκατομμύρια ἀποδείξεις τῆς ἀληθείας τῆς Θρησκείας μας.

Το κήρυγμα σε βίντεο θα το βρείτε ΕΔΩ
Η απομαγνητοφώνηση έγινε πριν πολλούς μήνες, απο τον αγαπητό μας Λεωνίδα τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.

Δείτε και Το Άγιο Πνεύμα δίνει την πνευματική ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Βιβλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου για το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, πατώντας ΕΔΩ
Ομιλίες για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα, πατώντας ΕΔΩ
Τί είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς τιμάται; πατώντας ΕΔΩ
Γιατί διώκονται οι πιστοί από τον κόσμο, απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο κήρυγμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Στο μέλλον θα γίνουν περισσότεροι οι διωγμοί κατά των χριστιανών αλλά θα νικήσουν οι πιστοί, πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα

Για την εορτή του Αγίου Πνεύματος που ήταν την περασμένη Δευτέρα, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο κήρυγμα του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με γενικό θέμα «Ο διωγμός των πιστών», που εξεφώνησε στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, τον χρόνο 2010, στην εορτή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου. Το απόσπασμα είναι συνέχεια του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε σήμερα (δείτε ΕΔΩ) ομιλεί για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος .

Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, ΠἮρθα ἐγώ, θά ἔρθει καί ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Ὁποῖο (εἶπε ὁ Χριστός) ἐγώ θά στείλω ἀπό τόν Πατέρα. Γιατί ἀπό τόν Πατέρα; Διότι εἶπε στή συνέχεια, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἀπό τόν Πατέρα ἐκπορεύεται. Ποῦ εἶναι ὁ Πάπας πού ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός τόν ὀνόμασεcf80ceb1cf80ceb1cf822 ἀντίχριστο; Ποῦ εἶναι ὁ Πάπας πού ἀλλοίωσε τό σύμβολο τῆς Πίστεως κι ἐκεῖ πού λέει τό Πιστεύω «τό Πνεῦμα τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον», αὐτός πρόσθεσε filioque = ἐκπορεύεται καί ἀπ’ τόν Υἱό;

Το κήρυγμα σε βίντεο θα το βρείτε ΕΔΩ
Η απομαγνητοφώνηση έγινε πριν πολλούς μήνες, απο τον αγαπητό μας Λεωνίδα τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.

Ο Παράκλητος διδάσκει καί υπενθυμίζει (Ιω. ιδ΄ 25-26)

Για την προχθεσινή εορτή του Αγίου Πνεύματος, παρουσιάζουμε απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και τη μετάφραση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο Παράκλητος διδάσκει καί υπενθυμίζει (Ιω. ιδ΄ 25-26)

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ π25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων· 26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

25 «Αυτά σας είπα κατά τό χρόνο, πού έμεινα κοντά σας. 26. Ο δε Παράκλητος (ο Βοηθός), τό Πνεύμα τό Άγιο, πού θά στείλη ο Πατέρας στό όνομά μου, εκείνος θά σας διδάξη όλα καί θά σας υπενθυμίση όλα, όσα σας είπα».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ο τίτλος της μετάφρασης για το κομμάτι ιδ΄ 25-26, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Το Πνεύμα της Αληθείας

Για την χθεσινή εορτή του Αγίου Πνεύματος, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Το Πνεύμα της Αληθείας

«Όταν έλθη εκείνος», είπεν ο Χριστός στούς μαθητάς του. Μέ τήν αντωνυμία «εκείνος» σημαίνεται ο Παράκλητος. Ήλθεν ο Χριστός διά τής ενανθρωπήσεως, εκτέλεσε τό έργο του στή γή καί κατά τήν ημέρα τής αναλήψεως έφυγε σωματικώς καί πήγε στόν ουρανό. Μετά δέ τό Χριστό κατά τήν ημέρα της Πεντηκοστής ήλθε καί ο Παράκλητος, γιά νά κάνη τό προσιδιάζον σ΄ αυτόν έργο. Εδώ δέ ο Παράκλητος, όπως καί προηγουμένως στό ιδ΄ 17 καί ιε΄ 26, ονομάζεται μέΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, Π τό όνομα «το Πνεύμα της αληθείας», όπου η γενική «της αληθείας» είνε της ιδιότητος καί συνεπώς αυτό τό όνομα σημαίνει το Πνεύμα της αληθείας εν αντιθέσει πρός τά αγγελικά καί τά ανθρώπινα πνεύματα, τά οποία κατά ένα τρόπο είνε ψευδή, διότι δέν έχουν απόλυτη, αλλά σχετική ύπαρξι, επειδή είνε κτιστά καί κατώτερα, ενώ τό Πνεύμα είνε άκτιστο καί ανώτερο, τουτέστι Θεός, διότι μόνον ο Θεός είνε άκτιστος.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Απο τη σελ. 76 και την ερμηνεία των στίχων 12-13 του ιστ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ. Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ
«Θεός και θεοποιούν», πατώντας ΕΔΩ
Το Άγιο Πνεύμα δίνει την πνευματική ζωή, πατώντας ΕΔΩ
Βιβλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου για το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, πατώντας ΕΔΩ
Ομιλίες για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα, πατώντας ΕΔΩ
Τί είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς τιμάται; πατώντας ΕΔΩ

Μικρό απόσπασμα κηρύγματος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σε εορτή του Αγίου Πνεύματος, βίντεο

Για την χθεσινή εορτή του Αγίου Πνεύματος, παραθέτουμε απο το κανάλι του φίλου μας Λεωνίδα, βίντεο με μικρό απόσπασμα από κήρυγμα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σε εορτή του Αγίου Πνεύματος, στον Ναό της Αγίας Τριάδος Αγρινίου, τον Ιούνιο του 2012 όπου χοροστάτησε και ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης κ. Κοσμάς.

Μικρό απόσπασμα κηρύγματος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σε εορτή του Αγίου Πνεύματος, βίντεο

Leonidas Agrinio

Δείτε και Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ
Συγχαρητήρια στον θαρραλέο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, πατώντας ΕΔΩ

Τί είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς τιμάται;

Τί είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς τιμάται;

Ομιλίες για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα Την Κυριακή της Πεντηκοστής η Εκκλησία εορτάζει τον ερχομό στον κόσμο του Αγίου Πνεύματος ή Παρακλήτου. Και την άλλη ημέρα, τη Δευτέρα, εορτάζει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Αλλ’ από τους βαπτισμένους «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. Κη’ 19) πόσοι εορτάζουν αληθινά το Άγιον Πνεύμα; Εορτάζει αληθινά όποιος γνωρίζει τί είνε το Άγιο Πνεύμα, και την ημέρα της εορτής του εκκλησιάζεται, εκτός αν δεν έχη τη δυνατότητα να εκκλησιασθή.
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, ΠΤί είνε το Άγιο Πνεύμα; Απλώς δύναμι, όπως ισχυρίζονται οι ψευδο-Μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι αντιτριαδίτες; Το Άγιο Πνεύμα είνε πρόσωπο. Και πόσο μεγάλο πρόσωπο είνε; Όσο μεγάλο πρόσωπο είνε ο Πατήρ, και όσο μεγάλο πρόσωπο είνε ο Υιός. Κύριος και Θεός είνε ο Πατήρ, Κύριος και Θεός είνε ο Υιός, Κύριος και Θεός είνε και το Άγιον Πνεύμα. Τα τρία πρόσωπα έχουν μία και την αυτή ουσία ή θεότητα και είνε ίσα μεταξύ τους.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΑπό πολλά χωρία της Γραφής πού δείχνουν, ότι το Άγιο Πνεύμα είνε Κύριος και Θεός, παραπέμπουμε σε τρία μόνο. Στο Β΄ Κορ. γ’16-18 μία φορά ονομάζεται Κύριος ο Πατήρ (στη φράσι «το Πνεύμα Κυρίου»), τρείς φορές ονομάζεται Κύριος το Πνεύμα, και μία φορά το Πνεύμα ονομάζεται, σε γένος ουδέτερο, Κύριον (στη φράσι «από Κυρίου Πνεύματος» η γενική στην ονομαστική είναι «Κύριον Πνεύμα», όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως). Στο Β’ Θεσ.γ’ 5, ο Κύριος, ο οποίος διακρίνεται του Θεού (του Πατρός) και του Χριστού (του Υιού), είνε προφανώς το Άγιον Πνεύμα. Κατά δε το Πραξ. ε’3-4, το Πνεύμα το Άγιον, στο οποίον ο Ανανίας είπε ψέμα, είνε ο Θεός, όλη η θεία ουσία.
Άπιστοι και εκκλησιομάχοιΚατόπιν των ανωτέρω ερωτούμε: Απο μας, τους βαπτισμένους Ορθοδόξους χριστιανούς, πόσοι έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι το Άγιο Πνεύμα είνε ο Κύριός μας και ο Θεός μας; Και πόσοι εκκλησιαζόμεθα την ημέρα της εορτής του, για να το τιμήσωμε; Κατά τις εορτές ωρισμένων αγίων, και σε καθημερινές και εργάσιμες ημέρες, πολλοί εκκλησιάζονται να τιμήσουν τους αγίους. Αλλά κατά την ημέρα, που εορτάζεται το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, που δημιουργεί τους αγίους, εκκλησιάζονται ολίγοι. Τιμώνται άγιοι περισσότερο από τον Άγιο των αγίων! Η Εκκλησία, την οποία το Άγιο Πνεύμα εμψυχώνει, δια των ποιμένων και ιεροκηρύκων να διδάξη τα μέλη της να τιμούν το Άγιο Πνεύμα όπως πρέπει.

 Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Ιουνίου 2012.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Δείτε και «Θεός και θεοποιούν», πατώντας ΕΔΩ
Το Άγιο Πνεύμα δίνει την πνευματική ζωή, πατώντας ΕΔΩ

Βιβλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου για το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, πατώντας ΕΔΩ

Το Άγιο Πνεύμα δίνει την πνευματική ζωή

Για το Άγιο Πνεύμα το Ζωοποιόν, παραθέτουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την εξαίρετη ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Το Κύριον Πνεύμα».

Το Άγιο Πνεύμα δίνει την πνευματική ζωή

Το Πνεύμα το Άγιο δεν δίνει μόνο τη φυσική ζωή, δίνει και την πνευματική ζωή. Ο Χριστός 3 χρόνια κήρυττε, τα ωραιότερα λόγια είπε, τα μεγαλύτερα θαύματα έκανε. Πότε όμως οι νεκροί πνευματικώς αναστήθηκαν; Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιον και επέδρασε στις καρδιές. Την πρώτη ημέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, 3000 νεκροί πνευματικώς, αναίσθητοι, που άκουαν τα λόγια του Χριστού, έβλεπαν τα θαύματα, αλλά δεν άλλαζαν, δεν σκιρτούσε μέσα τους καινούργια ζωή, άλλαξαν άρδην, αποτόμως, οι νεκροί έγιναν ζωντανοί και ένιωσαν μέσα τους να σκιρτά νέα ζωή, ανώτερη ζωή και συγκινήθηκαν απο τα λόγια και τα μεγαλεία του Θεού.

 

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 090, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου,

Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα. Τηλ. 210/3805539

Ο μοναδικός τρόπος για να πλημμυρίσουμε απο αληθινή ευτυχία

Επειδή χθες η Εκκλησία εορτάσε ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα, παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ>> τ. Α’ , για την αληθινή ευτυχία που δίνει μόνο το Άγιο Πνεύμα.

Ο μοναδικός τρόπος για να πλημμυρίσουμε απο αληθινή ευτυχία

Διψάς, άνθρωπε, για ευτυχία; Πίστευσε στο Χριστό, για να σου δώση τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, να κατοικήση μέσα σου και να πλημμυρίση η καρδιά σου από ευτυχία, αληθινή ευτυχία, όχι ψεύτικη ευτυχία, που έχει ο κόσμος, που δεν δύναται να λάβη το Πνεύμα το Άγιο, «ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει αυτό» (ιδ’ 17). Κάνε ένοικο μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο, και απο τις εκδηλώσεις του μέσα από σένα θα βοηθηθούν για να γίνουν και άλλοι ευτυχείς.

Από τη ερμηνεία του στ. ζ’ 40, σελ. 628, του εξαίρετου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Ο τίτλος στο απόσποσμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος

Σήμερα που είναι η Εκκλησία εορτάζει ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα, παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος.

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός και ο Κύριος

Στιχ. 28: «Έδοξε τω Αγίω Πνεύματι και ημίν».

Φάνηκε εύλογο, καλό, στο Άγιο Πνεύμα και σε μας. Κρίθηκε καλό και αποφασίστηκε απ΄ το Άγιο Πνεύμα και απο μας. Αυτός ο λόγος είνε συντριπτικό επιχείρημα εναντίον των πνευματομάχων και αντιτριαδιτών. Διότι δεικνύει, ότι το Άγιο Πνεύμα είνε πρόσωπο και Θεός. Αν δεν ήταν πρόσωπο, πώς θα έκρινε και θ’ αποφάσιζε; Και αν δεν ήταν Θεός, πώς θ’ αποφάσιζε για την Εκκλησία; Για την Εκκλησία ορατώς αποφασίζουν άνθρωποι και αοράτως αποφασίζει ο Θεός. Θ’ ανέμενε κανείς να λεχθή, «Έδοξε τω Θεώ» ή «Έδοξε τω Κυρίω», αλλ΄ ελέχθη, «Έδοξε τω Αγίω Πνεύματι», διότι το Άγιο Πνεύμα είνε όλη η θεία ουσία, ο Θεός και ο Κύριος. Κάθε ένα από τα πρόσωπα της Τριάδος είνε όλη η Θεότης και Κυριότης.

Μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. ιε’, στ.28  σελίδα 299-300 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και «Θεός και θεοποιούν», πατώντας ΕΔΩ

Ομιλίες για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα, πατώντας ΕΔΩ

Βιβλία του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου για το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, πατώντας ΕΔΩ

«Θεός και θεοποιούν»

«Θεός και θεοποιούν» 

Την 8ην Κυριακήν από του Πάσχα η Εκκλησία εορτάζει την αγίαν Πεντηκοστήν, ήτοι την έκχυσιν και επιφοίτησιν του Αγίου Πνεύματος επί τους μαθητάς και αποστόλους του Κυρίου. Την δε Δευτέραν της Πεντηκοστής εορτάζει <<αυτό το πανάγιον και ζωοποιόν και παντοδύναμον Πνεύμα, τον Ένα της Τριάδος Θεόν, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον τω Πατρί και τω Υιώ>>.

Η εποχή μας είνε κατ’ εξοχήν αντιπνευματική. Όταν λέγωμεν ότι ο υλισμός κυριαρχεί εις τον κόσμον, ούδεν άλλο λέγομεν ή ότι ο κόσμος μάχεται κατά του Πνεύματος, αρνούμενος αυτό κατά θεωρίαν και πράξιν. Ο θλιβερός λόγος του Κυρίου, ότι κόσμος <<ου θεωρεί αυτό -το Πνεύμα το Άγιον- ούδε γινώσκει αυτό>>, εξακολουθεί δυστυχώς να ισχύη και σήμερον, μετά είκοσιν αιώνων μόνιμον διαμονήν του Πνεύματος εν τη Εκκλησία του Χριστού και μετ’ επιτέλεσιν αναριθμήτων θαυμασίων και θαυμάτων.

 
Μικρό απόσπασμα από την αρχή του κεφαλαίου <<Θεός και θεοποιούν>> , του ωραιότατου βιβλίου του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Διαβάστε την συνέχεια, στο <<Θεός και θεοποιούν>> σελ.185-191.
 
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Ομιλίες για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα

 

 Ο κ. Νικολάος Σωτηρόπουλος ομίλησε αρκετές φορές για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα. Μερικές απο τις ομιλίες του, θα παρουσιάσουμε παρακάτω.

Τις ομιλίες θα τις βρείτε στο βιβλιοπωλείο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ,Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα, αναφέροντας τον αριθμό που έχουν μπροστά, με τον οποίο έχουν ταξινομηθεί στον κατάλογο.  

8. Περι του Αγίου Πνεύματος
73. Το έργον του Αγίου Πνεύματος
261. Το Άγιον Πνεύμα ζηλότυπος νυμφίος (26-5-1996)
294. Πύρινες γλώσσες (31-5-1998)
332. Ο Παράκλητος και το έργο του (Ιωαν.15,26. 16,15) (11-6-2000)
413. Η θεότης του Αγίου Πνεύματος (30-5-2004)

Post Navigation