ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ”

Θεότητα Χριστού -Ανάσταση Του-Πεντηκοστή

Για την εορτή της Πεντηκοστής παρουσιάζουμε  πολύ μικρό απόσπασμα από τον σχολιασμό των στίχων 4-12 του β΄κεφαλαίου των «Πράξεων των Αποστόλων», από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

Θεότητα Χριστού -Ανάσταση Του-Πεντηκοστή

4 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. 5 Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· 6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 7 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, 9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ; 12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· Τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι;

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΣτιχ. 4-12: Τρανοτάτη απόδειξις της θεότητος και γενικώς της αλήθειας του Χριστού είνε ηanast-pent Ανάστασις του.

Τρανοτάτη απόδειξις της αναστάσεως είνε η αποστολή του Αγίου Πνεύματος.

Τρανοτάτη δε απόδειξις της αποστολής του Αγίου Πνεύματος είνε η θαυμαστή μεταβολή των αποστόλων και του κόσμου.

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΜικρό απόσπασμα από το 4ο Μάθημα και την ερμηνεία του κεφ. β’, στ.4-12, σελίδα 35 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο κι που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

 Δείτε και Αναρτήσεις για την Πεντηκοστή, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για το Άγιον Πνεύμα, πατώντας ΕΔΩ

Η ανάστασι του Χριστού και οι αυτόπτες μάρτυρες (Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11 )

Για την σημερινή εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα, παρουσιάζουμε το απόσπασμα Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11 και τη μετάφραση του από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Η ανάστασι του Χριστού και οι αυτόπτες μάρτυρες (Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11 )

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 2 δι’ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. 3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, 4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς, 5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· 6 ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· 7 ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· 8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. 9 ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· 10 χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ, ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. 11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Υπενθυμίζω δέ σέ σας, αδελφοί, τό ευαγγέλιο, τό οποίο κήρυξα σέ σας, τό οποίο καί παραλάβατε, στό οποίο καί στέκεσθε, 2 μέ τό οποίο καίst kai an σώζεσθε, έαν τό κρατήτε, εκτός άν πιστεύσατε ματαίως. Υπενθυμίζω μέ ποιό λόγο (μέ ποιό περιεχόμενο) σας κήρυξα τό ευαγγέλιο. 3 Λοιπόν, σας παρέδωσα προπάντων εκείνο, τό οποίο καί παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε γιά τίς αμαρτίες μας σύμφωνα μέ τίς Γραφές, 4 καί ότι ετάφη, καί ότι ανέστη τήν τρίτη ημέρα σύμφωνα μέ Γραφές, 5 καί ότι εμφανίσθηκε στόν Κηφά (τόν Πέτρο), έπειτα The Resurrection of the Christ_an Orthodox icon Πστούς Δώδεκα. 6 Έπειτα εμφανίσθηκε σέ περισσοτέρους από πεντακοσίους αδελφούς συγχρόνως. Απ΄ αυτούς μερικοί κοιμήθηκαν (πέθαναν), αλλ΄ οι περισσότεροι ζουν έως τώρα. 7 Έπειτα εμφανίσθηκε στόν Ιάκωβο, ύστερα στούς αποστόλους όλους. 8 Τελευταία δέ απ΄ όλους, σάν σέ έκτρωμα, εμφανίσθηκε καί σέ μένα. 9 Καί δέν είμαι άξιος νά ονομάζωμαι απόστολος, απ. Παυλος πδιότι καταδίωξα τήν Εκκλησία του Θεού. 10 Ό,τι δέ είμαι, είμαι μέ τή χάρι του Θεού. Η δέ χάρι, πού μου έδωσε, δέν υπήρξε δίχως αποτέλεσμα. Αλλά κοπίασα περισσότερο απ΄ αυτούς όλους. Όχι δέ εγώ, αλλ΄ η χάρι του Θεού, πού είναι μαζί μου. 11 Αλλ΄ είτε εγώ είτε εκείνοι, έτσι κηρύττουμε καί έτσι πιστεύσατε (Όλοι δηλαδή οι απόστολοι τό ίδιο ευαγγέλιο κηρύττουμε, στό οποίο πρωταρχική θέσι έχει ο θάνατος καί η ανάστασι του Χριστού, καί όλοι σεις οι πιστοί στό ίδιο ευαγγέλιο πιστεύσατε).

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ο τίτλος για τους στίχους 1-11 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Το μήνυμα της Αναστάσεως και της Θεότητας του Χριστού οφείλει να μεταδίδει κάθε πιστός

Επειδή βρισκόμαστε στην αναστάσιμη περίοδο παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Αναστάσιμα αγγελικά μηνύματα» (29-4-1990).

Το μήνυμα της Αναστάσεως και της Θεότητας του Χριστού οφείλει να μεταδίδει κάθε πιστός

ΝΙΣ βημα 3πΤο μήνυμα της Αναστάσεως κάθε πιστός οφείλει να μεταδίδει μαζί με το μήνυμα της Θεότητος του Χριστού ως το μεγαλύτερο μήνυμα.

Πρέπει «ταχέως» λέει, γρήγορα πρέπει να μεταδίδουμε το μεγάλο μήνυμα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ο Εσταυρωμένος αναστήθηκε και είναι Κύριος, όχι απλώς άνθρωπος, Θεός που έγινε άνθρωπος, Θεός και άνθρωπος.

Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεωςΟι πραγματικοί Χριστιανοί 40 ημέρες μεταδίδουν το μήνυμα της Αναστάσεως.

Πρώτον με τον χαιρετισμό τους. Χριστός Ανέστη! Αυτό είπε και ο άγγελος που καθόταν πάνω στον λίθο του μνήματος, «Ηγέρθη ο Κύριος»! Χριστός Ανέστη!

Χριστός Ανέστη!Να το λέμε με δύναμη, να το λέμε με ενθουσιασμό, σαν νικητήρια κραυγή και ιαχή, ν΄ ακούουν οι δαίμονες και να πικραίνονται, ν΄ ακούουν και οι δαιμονικοί άνθρωποι και να ταράσσονται, ν΄ ακούουν οι αδελφοί και να ευφραίνονται. Μη λέτε άλλους χαιρετισμούς μέχρι την παραμονή της Αναλήψεως αλλά το «Χριστός Ανέστη». Ούτε «καλημέρα», ούτε «γειά σου», ούτε «καλό απόγευμα». «Χριστός Ανέστη!».

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 182 στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και
Αναρίθμητες οι αποδείξεις της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεo, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά

Για την χθεσινή Κυριακή του Αποστόλου Θωμά θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την ομολογία του Αποστόλου Θωμά.

Αναρτήσεις για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά

η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΤρανότερη και λαμπρότερη η ομολογία του Αποστόλου Θωμά από την τρανή ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, πατώντας ΕΔΩ

Δύο σύντομοι διάλογοι του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με Χιλιαστές για την ομολογία του Αποστόλου Θωμά, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Για την στιγμή που κατακυριεύθηκε ο Απόστολος Θωμάς από πίστη στον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ

Τα 2 θαύματα πριν την συγκινητική ομολογία του Απόστολου Θωμά, πατώντας ΕΔΩ

Ω, να υπήρχε φωτογραφική μηχανή κατα την ομολογία του Απόστολου Θωμά! πατώντας ΕΔΩ

Αναρίθμητες οι αποδείξεις της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο

Σήμερα που είναι η τελευταία ημέρα της αναστάσιμης εβδομάδας της Διακαινισίμου, παρουσιάζουμε σε παρουσίαση σαν βίντεο απόσπασμα αναστάσιμης ομιλίας του μακαριστού γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, για τις αναρίθμητες αποδείξεις της Αναστάσεως του Κυρίου που είχαμε παρουσιάσει παλαιαότερα απομαγνητοφωνημένο σε 4-5 αναρτήσεις.

Αναρίθμητες οι αποδείξεις της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και H δεδοξασμένη χαρά, πατώντας ΕΔΩ
ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΩ ΠΟΔΙ!, πατώντας ΕΔΩ
Ο πασχάλιος χαιρετισμός, πατώντας ΕΔΩ
Παρουσίαση σαν βίντεο με αναστάσιμα αποσπάσματα απο βιβλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Μόνο Ένας Νεκρός άδειασε τον τάφο Του, παρουσιάση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
«Μη φοβείσθε υμείς», παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Η λαμπρή εμφάνιση του αγγέλου της Ανάστασης, παρουσίαση σαν βίντεo, πατώντας ΕΔΩ

Ο λογισμός της Αναστάσεως του Χριστού δεν πέρασε από τον νου των μυροφόρων

Για την Ανάσταση του Κυρίου παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που δημοσιεύθηκε και στο τεύχος Απριλίου 2014 του περιοδικού «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Ο λογισμός της Αναστάσεως του Χριστού δεν πέρασε από τον νου των μυροφόρων

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΣτίχ, 1-2: «Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· “Ἦραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν”».

Μεταφράζουμε: «Κατά τήν πρώτη δέ ημέρα της εβδομάδος η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στό μνήμα πρωί, ενώ ακόμη ήταν σκοτάδι καί βλέπει τό λίθο μετατοπισμένο από τήν είσοδο του μνήματος. Τρέχει τότε καί έρχεται πρός τόν Σίμωνα Πέτρο καί πρός τόν άλλο μαθητή, πού αγαπούσε ο Ιησούς ιδιαιτέρως, καί τούς λέγει: “Πήραν τόν Κύριο από τό μνήμα καί δέν ξέρουμε πού τόν έθεσαν”».

aggelow

Τήν είσοδο του μνήματος έκλεινε «λίθος μέγας» (Ματθ. κζ΄ 60). Καί πηγαίνοντας πρός τό μνήμα οι μυροφόρες έλεγαν: «Τίς αποκυλίσει ημίν τόν λίθον εκ της θύρας του μνημείου;» (Μάρκ. ιστ΄3). Παραδόξως δέ ο τεράστιος αυτός λίθος βρέθηκε «ηρμένος», αποκυλισμένος από τήν είσοδο του μνήματος. Απόρησαν καί ανησύχησαν γι΄ αυτό οι μυροφόρες, διότι νόμισαν, ότι συνέβη κάτι τό ανθρώπινο, δέν σκέφθηκαν, ότι συνέβη πράγμα θείο. Ο Χριστός προείπε, ότι τήν τρίτη ημέρα θά αναστηθή. Αλλ΄ ο λογισμός της αναστάσεως δέν πέρασε από τό νου τους.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Απο τη σελ. 279 και την ερμηνεία των στίχων 1-2 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Και από το άρθρο «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΤΑΦΟ» του μηνιαίου ορθόδοξου περιοδικού Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Απριλίου 2014.

Δείτε και Παρουσίαση σαν βίντεο με αναστάσιμα αποσπάσματα απο βιβλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Πάσχα, η μεγαλύτερη χαρά του Ορθόδοξου Χριστιανού, πατώντας ΕΔΩ
Η αληθινή χαρά και ελπίδα έχει ως βάση την Ανάσταση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Η πιο ευχάριστη μετάβαση, πατώντας ΕΔΩ

Αναστάσιμος χαιρετισμός του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσίαση σαν βίντεο

Παρουσιάζουμε σε παρουσίαση σαν βίντεο έναν σύντομο αναστάσιμο χαιρετισμό του μακαριστού γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, που είχαμε παρουσιάσει πέρυσι απομαγνητοφωνημένο (δείτε ΕΔΩ).

Αναστάσιμος χαιρετισμός του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και H δεδοξασμένη χαρά, πατώντας ΕΔΩ
ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΩ ΠΟΔΙ!, πατώντας ΕΔΩ
Ο πασχάλιος χαιρετισμός, πατώντας ΕΔΩ
Παρουσίαση σαν βίντεο με αναστάσιμα αποσπάσματα απο βιβλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Μόνο Ένας Νεκρός άδειασε τον τάφο Του, παρουσιάση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
«Μη φοβείσθε υμείς», παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Η λαμπρή εμφάνιση του αγγέλου της Ανάστασης, παρουσίαση σαν βίντεo, πατώντας ΕΔΩ

Για την «μία των σαββάτων»

Για την Ανάσταση του Κυρίου παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που δημοσιεύθηκε και στο τεύχος Απριλίου 2014 του περιοδικού «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Για την «μία των σαββάτων»

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΣτίχ, 1-2: «Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· “Ἦραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν”».

Μεταφράζουμε: «Κατά τήν πρώτη δέ ημέρα της εβδομάδος η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στό μνήμα πρωί, ενώ ακόμη ήταν σκοτάδι καί βλέπει τό λίθο μετατοπισμένο από τήν είσοδο του μνήματος. Τρέχει τότε καί έρχεται πρός τόν Σίμωνα Πέτρο καί πρός τόν άλλο μαθητή, πού αγαπούσε ο Ιησούς ιδιαιτέρως, καί τούς λέγει: “Πήραν τόν Κύριο από τό μνήμα καί δέν ξέρουμε πού τόν έθεσαν”».

 ονομα ΝΙΣωτ 2 π«Η μία των σαββάτων», η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, είνε η ημέρα της αναστάσεως του Κυρίου. Αυτή δέ η ημέρα πρός τιμήν του αναστάντος Κυρίου ήδη από τήν αποστολική εποχή ωνομάσθηκε Κυριακή. Στό Αποκ. α΄ 10 ο απόστολος Ιωάννης γράφει: «Εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα». Κατά την Κυριακή του Πάσχαaggelow εορτάζουμε τό ενδοξότερο καί χαρμοσυνότερο γεγονός της Πίστεως, τήν ανάστασι του Κυρίου, καί δοξολογούμε τόν Κύριο ψάλλοντας: «Αύτη η κλητή καί αγία ημέρα, η μία των σαββάτων, η βασιλίς καί κυρία, εορτών εορτή καί πανήγυρις εστι πανηγύρεων, εν ή ευλογούμεν Χριστόν εις τούς αιώνας». Όχι δέ μόνο τήν Κυριακή του Πάσχα, αλλά καί όλες τίς Κυριακές του έτους πλήν δύο, εορτάζουμε τήν ανάστασι του Κυρίου. Κατά τήν τρίτη εντολή του Δεκαλόγου τήν εποχή της Παλαιάς Διαθήκης η ημέρα η αφιερωμένη στό Θεό ήταν τό Δυνάμει του σταυρού και της αναστάσεωςΣάββατο. Αλλά κατά τήν εποχή της Καινής Διαθήκης η Κυριακή παραμέρισε τό Σάββατο καί επικράτησε αυτή. Τούτο σημαίνει, ότι ο Κύριος Ιησούς είνε Θεός. Αν ήταν κατώτερος από τό Θεό, η Κυριακή δέν θα υπερίσχυε του Σαββάτου.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Απο τη σελ. 279 και την ερμηνεία των στίχων 1-2 του κ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Και από το άρθρο «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΤΑΦΟ» του μηνιαίου ορθόδοξου περιοδικού Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχος Απριλίου 2014.

 Δείτε και Παρουσίαση σαν βίντεο με αναστάσιμα αποσπάσματα απο βιβλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Πάσχα, η μεγαλύτερη χαρά του Ορθόδοξου Χριστιανού, πατώντας ΕΔΩ
Η αληθινή χαρά και ελπίδα έχει ως βάση την Ανάσταση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Η πιο ευχάριστη μετάβαση, πατώντας ΕΔΩ

Η ακατάληπτη Ανάσταση του Κυρίου αποδεικνύεται

Παρουσιάζουμε πολύ μικρό αλλά πολύ ωφέλιμο απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, για την Ανάσταση του Κυρίου.

Η ακατάληπτη Ανάσταση του Κυρίου αποδεικνύεται

aggelowΗ ανάστασις του Ιησού είνε βασικό δόγμα πίστεως. Διότι είνε η δικαίωσις των λόγων του Ιησού γιά τή μεσσιανικότητα καί τή θεότητά του, καθώς καί των έργων του, κυρίως της σταυρώσεως του, γιά τή σωτηρία του ανθρώπου. Καθ΄ εαυτήν η Ανάστασις είνε βεβαίως ακατάληπτη, καθώς καί τόσα άλλα πράγματα. Αλλ΄ ενώ ο τρόπος της αναστάσεως είναι ακατάληπτος, τό γεγονός της αναστάσεως αποδεικνύεται.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ με περίγραμμαΜικρό απόσπασμα από τη ερμηνεία του κεφ. α’, στ. 3 και τη σελίδα 14 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Ο τίτλος στο απόσπασμα που παραθέσαμε είναι του ιστολογίου μας.

Οι λέξεις «τρόπος» και «γεγονός» που είναι με έντονα γράμματα στην ανάρτησή μας για τεχνικούς λόγους, στο βιβλίο είναι με αραιά γράμματα.

Δείτε και  Αναρίθμητες οι αποδείξεις της Ανάστασης του Χριστού. Οι άψυχες αποδείξεις, πατώντας ΕΔΩ
Εκατομμύρια οι ζωντανοί μάρτυρες της Ανάστασης του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Εμφανίσεις του αναστάντος Ιησού (Μαρκ. ιστ΄ 9-14), πατώντας ΕΔΩ
Εκατοντάδες οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, με την στενή έννοια, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την Ανάσταση του Κυρίου

Αναρτήσεις για την Ανάσταση του Κυρίου

The Resurrection of the Christ_an Orthodox icon Π

Εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο που ερμηνεύει τις ωδές του αναστάσιμου κανόνα, πατώντας ΕΔΩ

Μόνο Ένας Νεκρός άδειασε τον τάφο Του, παρουσιάση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

«Μη φοβείσθε υμείς», παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Η λαμπρή εμφάνιση του αγγέλου της Ανάστασης, παρουσίαση σαν βίντεo, πατώντας ΕΔΩ

Η αληθινή χαρά και ελπίδα έχει ως βάση την Ανάσταση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

aggelow

Η πιο ευχάριστη μετάβαση, πατώντας ΕΔΩ

Παρουσίαση σαν βίντεο με αναστάσιμα αποσπάσματα απο βιβλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ

Πάσχα, η μεγαλύτερη χαρά του Ορθόδοξου Χριστιανού, πατώντας ΕΔΩ

Τρανότερη και λαμπρότερη η ομολογία του Αποστόλου Θωμά από την τρανή ομολογία του Αποστόλου Πέτρου

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει τον Απόστολο Θωμά, παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» (17-5-1992), για την τρανή και λαμπρή ομολογία του Αποστόλου Θωμά.

Τρανότερη και λαμπρότερη η ομολογία του Αποστόλου Θωμά από την τρανή ομολογία του Αποστόλου Πέτρου

ΝΙΣ Μ 9πΑυτός ο λόγος «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» είναι τρανή ομολογία Πίστεως. Είναι συγκινητική ομολογία Πίστεως. Υπενθυμίζει την ομολογία του Πέτρου, όταν ο Χριστός ερώτησε τους μαθητάς «Ποία γνώμη έχετε για Εμένα;», ο ζωηρότερος, ο αυθορμητότερος από όλους τους μαθητάς,η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑο Πέτρος, ανεφώνησε «Συ ει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», «Σύ είσαι ο Μεσσίας που λαχταρούσαμε τόσους αιώνες. Συ δεν είσαι απλώς ο Μεσσίας, είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, του Αληθινού Θεού». Τρανή και λαμπρή και συγκινητική η ομολογία του Πέτρου. Τρανότερη και λαμπρότερη και συγκινητικότερη η ομολογία του Θωμά! «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου»!

Την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Για την στιγμή που κατακυριεύθηκε ο Απόστολος Θωμάς από πίστη στον Χριστό, πατώντας ΕΔΩ
Τα 2 θαύματα πριν την συγκινητική ομολογία του Απόστολου Θωμά, πατώντας ΕΔΩ
Ω, να υπήρχε φωτογραφική μηχανή κατα την ομολογία του Απόστολου Θωμά! πατώντας ΕΔΩ

Εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο που ερμηνεύει τις ωδές του αναστάσιμου κανόνα

Για την εορτή της Απόδοσης του Πάσχα, που εόρτασε η Εκκλησία την περασμένη Τετάρτη, παρουσιάζουμε και μια τηλεοπτική εκπομπή του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, όπου ερμηνεύει τα κείμενα των ωδών του αναστάσιμου κανόνα του Πάσχα.

Εκπομπή με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο που ερμηνεύει τις ωδές του αναστάσιμου κανόνα

anas

Η τηλεοπτική εκπομπή «Απλά και ξεκάθαρα» μεταδόθηκε το έτος 2003 από το τηλεοπτικό περιφερειακό κανάλι TOP CHANNEL της Κορίνθου.
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος συζητά το θέμα με τον κ. Ιωάννη Κουτσούκο που συντονίζει την εκπομπή «Απλά και ξεκάθαρα». Τους αναστάσιμους ύμνους του Πάσχα, του αγίου υμνογράφου, Ιωάννη του Δαμασκηνού που αναλύονται, ψάλλει ο ιεροψάλτης Γρηγόριος Ζάρκος.

Την εκπομπή θα την δείτε ΕΔΩ

Το ιστολόγιο μας ευχαριστεί τον κ. Ιωάννη Κουτσούκο που προσκάλεσε στην εκπομπή του, τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο και έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να ωφεληθεί πολύ από την συζήτηση που είχε με το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου.

Μόνο Ένας Νεκρός άδειασε τον τάφο Του, παρουσιάση σαν βίντεο

 Για την προχθεσινή εορτή της Απόδοσης του Πάσχα, παρουσιάζουμε την παρακάτω παρουσίαση σαν βίντεο. Το απόσπασμα το είχαμε παρουσιάσει παλαιότερα απομαγνητοφωνημένο.

Μόνο Ένας Νεκρός άδειασε τον τάφο Του, παρουσιάση σαν βίντεο

Δείτε και «Μη φοβείσθε υμείς», παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Η λαμπρή εμφάνιση του αγγέλου της Ανάστασης, παρουσίαση σαν βίντεo, πατώντας ΕΔΩ
Η αληθινή χαρά και ελπίδα έχει ως βάση την Ανάσταση του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Εκατοντάδες οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, με την στενή έννοια

Επειδή χθες η Εκκλησία μας εόρτασε την Απόδοση του Πάσχα, παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Αναστάσιμα αγγελικά μηνύματα» (29-4-1990), για τους μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, με την στενή έννοια.

Εκατοντάδες οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, με την στενή έννοια

η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΑλλά υπάρχουν και μάρτυρες με τη στενή έννοια της λέξεως, θεαταί του Αναστάντος Ιησού Χριστού και κήρυκες του Αναστάντος Κυρίου. Πρώτοι μάρτυρες του Αναστάντος Κυρίου είναι οι Μυροφόρες γυναίκες, έπειτα εκ των ανθρώπων πρώτοι μάρτυρες είναι οι Απόστολοι, αυτοί είναι οι εξοχότεροι μάρτυρες. Για να είναι κανείς από τους αποστόλους έπρεπε οπωδήποτε να είχε δει τον Αναστάντα Κύριο. Κατόπιν μάρτυρες είναι εκατοντάδες πρόσωπα, σε μια περίπτωση 500 και πλέον πρόσωπα είδαν τον Αναστάντα Κύριο. Εκατοντάδες λοιπόν οι θεαταί και κήρυκες, οι μάρτυρες του Αναστάντος Κυρίου.

Την ομιλία θα την βρείτε με τον αριθμό 182 στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρίθμητες οι αποδείξεις της Ανάστασης του Χριστού. Οι άψυχες αποδείξεις, πατώντας ΕΔΩ
Εκατομμύρια οι ζωντανοί μάρτυρες της Ανάστασης του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Εμφανίσεις του αναστάντος Ιησού (Μαρκ. ιστ΄ 9-14), πατώντας ΕΔΩ

Για την στιγμή που κατακυριεύθηκε ο Απόστολος Θωμάς από πίστη στον Χριστό

Παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» (17-5-1992), για την στιγμή που κατακυριεύθηκε ο Απόστολος Θωμάς από πίστη στον Χριστό.

Για την στιγμή που κατακυριεύθηκε ο Απόστολος Θωμάς από πίστη στον Χριστό

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΌταν άκουσε ο Θωμάς, να λέει ο Χριστός «Φέρε το δακτυλό σου και βάλε στα χέρια μου και την παλάμη σου και βάλε στην πλευρά μου», τά ΄χασε, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ο Θωμάς! Γιατί είδε ότι ο Χριστός ήξερε την αμφιβολία της καρδιάς του και ήξερε τα λόγια που είχε πει ο Θωμάς στην ομάδα των 10 Μαθητών. Λέγοντας ο Χριστός τα λόγια του Θωμά και φανερώνοντας την απιστία της καρδιάς του, απεδείκνυε ότι όντως ήταν αληθινός, όντως αναστήθηκε, όντως ήταν Θεός και σαν Θεός ήταν αοράτως παρών όταν ο Θωμάς στους 10 Μαθητάς «Δεν πιστεύω εάν δεν δω και εάν δεν ψηλαφήσω».
η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΕκείνη τη στιγμή που ο Χριστός φανέρωνε στον Θωμά την αμφιβολία της ψυχής του και τα λόγια με τα οποία εξέφραζε την απιστία του, κατακυριεύθηκε από πίστη! Έγινε μεγάλο θαύμα εκείνη την ώρα μέσα στην ψυχή του Θωμά. Ένα θαύμα που γίνεται σε πολλούς απίστους. Ένα θαύμα που διαπιστώνουμε και σε πολλά άτομα της εποχής μας. Κατακυριεύθηκε ο Θωμάς από την πίστη στο Χριστό. Το πιθανότερον είναι ότι δεν επλησίασε και δεν εψηλάφησε τον Κύριο, αλλά από την αποκάλυψη που του έκανε ο Κύριος πείστηκε απολύτως για την Ανάστασή Του! Πλημμύρισε η καρδιά του από λατρεία προς τον Αναστάντα και ανεφώνησε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου»! «Κύριε μου και Θεέ μου!».

Την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Aναρτήσεις για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation