ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Αντιαιρετικά”

Αντιαιρετικές αναρτήσεις (3)

Επειδή την προπερασμένη Κυριακή του Σπορέως, η Εκκλησία εόρτασε τους Αγίους Πατέρες της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου που καταδίκασαν την αίρεση της εικονομαχίας και τους εικονομάχους αιρετικούς, θυμίζουμε παλαιότερες αντιαιρετικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αντιαιρετικές αναρτήσεις (3)

jeremprΟ προφήτης Ιερεμίας ελέγχει τους ψευδοπροφήτες, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος μίλησε εναντίον της πορνείας και της μοιχείας, πατώντας ΕΔΩ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΟ Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20), πατώντας ΕΔΩ

agios_

Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, πατώντας ΕΔΩ

XAPAKTHPIΣMOI AIPETIKΩNΤί υποστηρίζουν οι νικολαΐτες και οι κοσμικοί ομόφρονες τους, πατώντας ΕΔΩ

Φυλαχθήτε από τούς πλάνους (τούς αιρετικούς) (Β’ Ιωάν. 6β-9), apIoudasπατώντας ΕΔΩ

Οι αιρετικοί δεν είναι Χριστιανοί, πατώντας ΕΔΩ

Ν΄ αγωνίζεστε για την Ορθόδοξη Πίστη, πατώντας ΕΔΩ

 

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στους αγίους

ag. SofΕπειδή και στη διάρκεια του μήνα Σεπτεμβρίου εορτάζονται από την Εκκλησία πολλοί και μεγάλοι άγιοι, όπως στις 15 του μηνός ο άγιος Συμεών ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, στις 17 του μηνός η Αγία Σοφία με τα τέκνα της, στις 20 ο άγιος THekAgΕυστάθιος ο μεγαλομάρτυρας, στις 24 η αγία Θέκλα η ισαπόστολος, γι΄ αυτό παρουσιάζουμε 2 χωρία από τους θεόπνευστους Ψαλμούς του Προφήτου και βασιλέως Δαβίδ και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την τιμή στους αγίους. Όπως είναι γνωστό οι αιρετικοί Χιλιαστές και οι αιρετικοί Προτεστάντες δεν τιμούν τους αγίους.

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στους αγίους

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

«Γνώτε ότι εθαυμάστωσε Κύριος τόν όσιον αυτού» (Ψαλμ. δ’ 4 κατά τούς Ο΄).

Ο Κύριος θαυμαστώνει τούς αγίους του. Διά νά τούς τιμήση, δίδει εις αυτούς καί τήν χάριν νά θαυματουργούν. Ακόμη καί εις τά οστά, agEystκαί εις τά σουδάρια καί σιμικίνθια (=μανδήλια καί περιζώματα), καί εις τάς σκιάς των αγίων δίδει τήν χάριν της θαυματουργίας, διά νά τιμήση αυτούς υπερβαλλόντως (Δ΄ Βασ. ιγ’ 21. Πραξ. ιθ’ 11-12 . ε’ 12, 15).

agSym

«Εμοί δέ λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός, λίαν εκραταιώθησαν αι αρχαί αυτών» (Ψαλμ. ρλη’ 17 κατά τούς Ο’).

Εγώ, ω Θεέ μου, πολύ τιμώ τούς φίλους σου. Πολύ κραταιά απεδείχθη η δύναμίς των.

Οι άγιοι είνε φίλοι του Θεού. Καί οι ευλαβείς άνθρωποι τιμούν ιδιαιτέρως τούς αγίους ως φίλους του Θεού, τιμώντες συγχρόνως τόν Θεόν, ο οποίος εδημιούργησε καί έχει αγίους φίλους.

Μικρό απόσπασμα από την παράγραφο κεφάλαιο «Τιμή στους αγίους» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Αναρτήσεις για τις αιρέσεις του Μονοφυσιτισμού και του Οικουμενισμού

Επειδή πριν 9 ημέρες η Εκκλησία μας εόρτασε την αγία Ευφημία την μεγαλομάρτυρα που με το γνωστό θαύμα της απέρριψε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες του ιστολογίου μας, αναρτήσεις για τις αιρέσεις του Μονοφυσιτισμού και του Οικουμενισμού.

Αναρτήσεις για τις αιρέσεις του Μονοφυσιτισμού και του Οικουμενισμού

AG.EYFμονοφυσιτεςΑναρτήσεις που αναφέρονται στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού, πατώντας ΕΔΩ

Αντιοικουμενιστικές αναρτήσεις (5), πατώντας ΕΔΩ

λύκοιΣήμερα η Πίστη προδίδεται από πολλούς οικουμενιστές κληρικούς, πατώντας ΕΔΩ

Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ

Χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης για χρήση και για θαύμα του Τιμίου Σταυρού

Επειδή πριν 5 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού παρουσιάζουμε χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη και την εξήγηση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που φανερώνει την χρήση και θαύμα του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου ήδη από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης.

Χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης για χρήση και για θαύμα του Τιμίου Σταυρού

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

«Καί εξελθών (ο Ιησούς) καὶ ἐξελθὼν παρετάξατο τῷ Ἀμαλήκ· καὶ Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ Ὢρ ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ. Καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῇρε Μωυσῆς τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ἰσραήλ· ὅταν δὲ καθῆκε τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ἀμαλήκ. Αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐκάθητο ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ Ἀαρὼν καὶ Ὢρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς. Καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου. Καὶ ἐτρέψατο Ἰησοῦς τὸν Ἀμαλὴκ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν φόνῳ μαχαίρας» (Εξoδ. ιζ’ 10-13).

star MosiΠαραδοξότατον περιστατικόν περιγράφεται ενταύθα. Ο Μωϋσής επί της κορυφής βουνού υψώνει τάς χείρας εις θέσιν εκτάσεως. Καί όσον κρατεί τάς χείρας εις αυτήν τήν θέσιν, νικούν οι Ισραηλίται. Όταν δέ καταβιβάζη τάς χείρας, νικούν οι Αμαληκίται. Τότε ο Ααρών καί ο Ώρ λαμβάνουν θέσιν εκατέρωθεν του Μωϋσέως καί υποβαστάζουν τάς χείρας αυτού μέχρι της δύσεως του ηλίου, οπότε οι Αμαληκίται κατατροπώνονται.

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΩΣΗΥπό το φώς της Καινής Διαθήκης τό παραδοξότατον περιστατικόν γίνεται αμέσως κατανοήτόν. Εκ του βουνού εκείνου, όπου ύψωσεν ο Μωϋσής τάς χείρας μέχρι της δύσεως του ηλίου, μεταφερόμεθα αμέσως εις τόν λόφον του Γολγοθά. Υψώνων ο Μωϋσής τάς χείρας εις θέσιν εκτάσεως εσχημάτιζε μετά του κορμού του σώματός του τόν τύπον του σταυρού.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΣΤΑΥΡΟΣ» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Τιμώντες τον Σταυρόν, τιμούμε τον Εσταυρωμένον, πατώντας ΕΔΩ.
Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες, πατώντας ΕΔΩ
ΣΤΑΥΡΩΣΗΟ Σταυρός του Κυρίου η υπέρτατη θυσία καί το μεγαλύτερο έγκλημα, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός, Αυτός είναι ο μεγάλος Σταυροφόρος και Εσταυρωμένος, πατώντας ΕΔΩ
Η σταύρωση, το πιο οδυνηρό και επαίσχυντο μαρτύριo, πατώντας ΕΔΩ
Η άπειρη αγάπη του Θεού, μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου 16, του χθεσινού Ευαγγελικού αναγνώσματος, πατώντας ΕΔΩ

 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος πάντων

Για την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, που ήταν πριν 9 ημέρες, παρακάτω παρουσιάζουμε 2 χωρία της Καινής Διαθήκης των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων για την Θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και την σύντομη εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Το 1ο χωρίο είναι λόγος του Αποστόλου Πέτρου, ενώ το 2ο χωρίο είναι του Αποστόλου Παύλου.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος πάντων

απ. Πέτρος μ π«Ούτος εστι πάντων Κύριος» (Πραξ. ι’ 36).

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥΟ Ιησούς Χριστός, αυτός είνε ο Κύριος όλων.

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

ΧΡι ΙΗ«Ο αυτός Κύριος πάντων, πλουτών εις πάντας τούς επικαλουμένους αυτόν» (Ρωμ. ι’ 12)

Ο αυτός Κύριος ο Ιησούς Χριστός, είνε όλων των ανθρώπων (Πρβλ. Ρωμ. θ’ 5, «ο ών επί πάντων Θεός»).

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» και την παράγραφο «Ο Κύριος πάντων» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός (Β’ Ιωάν. 3)

Παρακάτω παρουσιάζουμε 1 χωρίο από την Β΄ Καθολική επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου και την εξήγηση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που διδάσκει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός και άρα την Θεότητά Του.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός (Β’ Ιωάν. 3)

ΧΡι ΙΗ

«Έσται μεθ᾿ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρός» (Β’ Ιωαν. 3)

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Συμφώνως πρός τό χωρίον τούτο ο Κύριος Ιησούς Χριστός είνε «ο Υιός του Πατρός», τουτέστιν ο φύσει Υιός του φύσει Πατρός. Δι΄ άλλων λέξεων, η σχέσις του Χριστού πρός τόν Θεόν είνε σχέσις ειδική, σχέσις Υιού πρός Πατέρα, σχέσις ομοουσιότητος. Διά τούτο η χάρις, τό έλεος καί η ειρήνη απορρέουν τόσον από τού Θεού όσον καί από τού Χριστού.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» και την παράγραφο «Ο Υιός του Πατρός» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με  α ρ α ι ά  γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Το Άγιο Πνεύμα είναι Πρόσωπο και ομιλεί εξουσιαστικά

Για την Δεσποτική εορτή του Αγίου Πνεύματος, που εόρτασε η Εκκλησία πριν 2 εβδομάδες περίπου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».

Το Άγιο Πνεύμα είναι Πρόσωπο και ομιλεί εξουσιαστικά

Στίχος 2: «Λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς».

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΜεγάλης σημασίας αυτός ο λόγος, καταπέλτης εναντίον των πνευματομάχων. Πρώτα εδώ βλέπουμε, ότι τό ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, ΠΠνεύμα ομιλεί, λέγει λόγους, όπως ο άνθρωπος, ο άγγελος, ο Χριστός καί ο Πατήρ. Άρα τό Πνεύμα είνε πρόσωπο, προσωπικότης. Έπειτα βλέπουμε, ότι τό Πνεύμα ομιλεί εξουσιαστικώς καί αυθεντικώς, ως υπερτάτη εξουσία καί αυθεντία. Δέν λέγει, «Αφορίσατε δη τω Θεώ», αλλά λέγει «Αφορίσατε δη μοι», ξεχωρίσετε γιά μένα. Επίσης δέν λέγει, «προσκέκληται αυτούς (ο Θεός)», αλλά λέγει «προσκέκλημαι αυτούς (εγώ)».

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΜικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. ιγ’, στ.2 σελίδα 245 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο κι που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Τις λέξεις που βάλαμε με κόκκινο χρώμα, ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του, τις έχει με  α ρ α ι ά  γράμματα τονισμένες.

Δείτε και Αναρτήσεις για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για το Άγιον Πνεύμα, πατώντας ΕΔΩ
Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, πατώντας ΕΔΩ
Οι ετερόδοξοι ούτε έχουν ούτε μπορεί να έχουν Πνεύμα Άγιο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20)

Επειδή πριν 11 ημέρες συμπληρώθηκαν 25 χρόνια και 6 μήνες από τον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, που ακόμα δεν έχει αρθεί, αρχίζουμε σήμερα το τριήμερο μικρό αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του, με απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη, που δείχνει πού εφαρμόζεται από την Εκκλησία ο δίκαιος αφορισμός. Παρουσιάζουμε δίκαιο αφορισμό του Αποστόλου Παύλου σε 2 αιρετικούς. Το αντίθετο έκαναν αυτοί που «αφόρισαν» το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, που δεν είχε σχέση με τις αιρέσεις, αλλά και πολεμούσε τις αιρέσεις.

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· 20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

δαιμονες περ2

18 Αυτή τή συμβουλή σού δίνω, παιδί μου Τιμόθεε, σύμφωνα μέ τίς προφητείες πού προηγήθηκαν γιά σένα, λαμβάνοντας αυτές υπ΄ όψιν ν΄ αγωνίζεσαι ως στρατιώτης τόν καλόν αγώνα, 19 έχοντας πίστι καί αγαθή συνείδησι, τήν οποία μερικοί απώθησαν καί έτσι ναυάγησαν ώς πρός τήν πίστι. 20 Απ΄ αυτούς είναι ο Υμέναιος καί ο Αλέξανδρος τούς οποίους παρέδωσα στό Σατανά, γιά νά βασανισθούν παιδαγωγικώς γιά νά μή διδάσκουν βλάσφημα (αιρετικά).

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 18-20 είναι του ιστολογίου μας.

Σύντομη αναφορά του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου στον άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τα πολλά θαύματα του και σε προφητεία του για ερχόμενα μεγάλα δεινά Δείτε και Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις με ποιούς αφορίζει ο Απόστολος Παύλος, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΟι αρχιερείς ας προσέχουν να μην γίνονται Άννες και Καϊάφες στην κακία, πατώντας ΕΔΩ
Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Πολλές φορές ανάξιοι αρχιερείς της Εκκλησίας συγκρότησαν ληστρικές Συνόδους, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για το ποιούς αφορίζει η Εκκλησία, πατώντας ΕΔΩ
Καταδίκη χωρίς απολογία από ψευτοσύνοδο, πατώντας ΕΔΩ

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στον Τίμιο Σταυρό

Επειδή την προπερασμένη Κυριακή ήταν η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, παρουσιάζουμε 2 χωρία από την Καινή Διαθήκη και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που διδάσκουν την τιμή στον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου.

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στον Τίμιο Σταυρό

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

«Υψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι» (Ψαλμ. 98 [99] :5)

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ«Εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ» (Ψαλμ. ρλα΄ [ρλβ] 7)

Καί ο σταυρός πρέπει νά προσκυνήται, διότι είνε «υποπόδιον των ποδών» Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού του Κυρίου, «τόπος, ού έστησαν οι πόδες αυτού», ή μάλλον τόπος, όπου ολόκληρον το σώμα του Κυρίου εξηπλώθη καί εθυσιάσθη.

 

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΣΤΑΥΡΟΣ» και την παράγραφο «Τιμή προς τον σταυρόν» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Τιμώντες τον Σταυρόν, τιμούμε τον Εσταυρωμένον, πατώντας ΕΔΩ.
Οι άνθρωποι μισούν την εσταυρωμένη ζωή και γίνονται εχθροί του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες,
πατώντας ΕΔΩ

Η ύπαρξη του σατανά, προϋπόθεση σωτηρίας του ανθρώπου

Για την προπερασμένη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής που η Εκκλησία θυμάται την εξορία από τον Παράδεισο παρουσιάζουμε παρακάτω πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την παλαιά ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Υπάρχουν δαίμονες;»,

Η ύπαρξη του σατανά, προϋπόθεση σωτηρίας του ανθρώπου

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρ

δαιμοΑν δεν υπήρχε ο σατανάς, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα ημείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε. Αν δεν υπήρχε ο σατανάς, δεν θα είχαμε, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα ημείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε.

Γιατί;

Αν έχουμε τη δυνατότητα ημείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε, είναι διότι δεν EVAεπινοήσαμε εμείς την αμαρτία, αλλά πέσαμε στην αμαρτία παρασυρμένοι από το σατανά.

Ο σατανάς που επενόησε την αμαρτία, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Εμείς σωζόμεθα γιατί αμαρτήσαμε κατ΄ εισήγηση του σατανά.

ΧΡι ΙΗΚαι αν ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, ήλθε όπως λέγει ο Ιωάννης «ίνα λύση τα έργα του ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣδιαβόλου».

Και όπως λέγει ο Παύλος «ίνα καταργήση τον το κράτος έχοντα του θανάτου τουτέστιν τον διάβολο».

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία για τον διάβολο, τα μάγια, ποιούς βλάπτουν και τους τρόπους αντιμετώπισης τους, πατώντας ΕΔΩ

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για την αξία της νηστείας

Επειδή οι αιρετικοί Χιλιαστές και άλλοι υλιστικοί άνθρωποι δεν παραδέχονται την νηστεία, αλλά και για την περιόδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που έχουμε αρχίσει να διανύουμε παρουσιάζουμε 2 χωρία από την Καινή Διαθήκη και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την αξία της ανυπόκριτης νηστείας.

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για την αξία της νηστείας

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.«Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ». (Ματθ. στ΄ 16-18)

Εις τά σοβαρώτερα θέματα της επί του Όρους Ομιλίας ο Κύριος περιλαμβάνει καί τήν νηστείαν. Καί διδάσκει νά γίνεται αύτη άνευ επιδείξεως. Επίσης διδάσκει, ότι ανυπόκριτος νηστεία έχει ανταπόδοσιν παρά του Θεού.

ψωμι

  • «Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ». (Ματθ. ιζ’ 21. Ιδέ καί Μάρκ. θ’ 29)

Τά ισχυρότερα δαιμόνια δέν εκβάλλονται ειμή μόνον διά προσευχής καί νηστείας. Μεγάλη η δύναμις της νηστείας.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΝΗΣΤΕΙΑ» και την παράγραφο «Αγία νηστεία» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Ολόκληρο το κεφάλαιο «ΝΗΣΤΕΙΑ» περιέχεται στις σελίδες 166-9.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Δείτε και Αναρτήσεις για την νηστεία, πατώντας ΕΔΩ
Περί νηστείας (Ματθ. στ΄ 16-18), πατώντας ΕΔΩ
Για την τρομερή άσκηση του Γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη και μια θαυμαστή θεραπεία δαιμονισμένου απο τον Γέροντα, πατώντας ΕΔΩ

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για την ύπαρξη ψυχής ως συστατικό του ανθρώπου

Επειδή το σημερινό Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο παρουσιάζουμε 2 χωρία από την Καινή Διαθήκη και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που δείχνουν την ύπαρξη ψυχής σαν ξεχωριστό στοιχείο του ανθρώπου, εκτός από το σώμα.

Δύο χωρία από την Καινή Διαθήκη για την ύπαρξη ψυχής ως συστατικό του ανθρώπου

απ. Πέτρος μ π

  • «Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους, ἀπέχεσθε τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς» (Α΄ Πέτρ. β’ 11).

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Ο άνθρωπος έχει σάρκα μέ κατωτέρας επιθυμίας, η δέ σάρξ πολεμεί τήν ψυχήν (Πρβλ. Γαλ. ε’ 17).

  • ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ«Ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι» (Α΄ Κορ. ζ’ 34)

Όπως τό σώμα, ούτω καί τό πνεύμα είνε συστατικόν του ανθρώπου. Καί διά τούτο ο άνθρωπος, όπως πρέπει νά είνε άγιος κατά το σώμα, ούτω πρέπει νά είνε άγιος καί κατά το πνεύμα.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΨΥΧΗ Ή ΠΝΕΥΜΑ» και την παράγραφο «Ψυχή ή πνεύμα ως συστατικό του ανθρώπου» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Ολόκληρο το κεφάλαιο «ΨΥΧΗ Ή ΠΝΕΥΜΑ» περιέχεται στις σελίδες 110-147.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με  α ρ α ι ά  γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Δείτε και Απόδειξεις της αθανασίας της ψυχής, οι απαντήσεις των αγίων, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομα η διδασκαλία της Αγίας Γραφής για την αθάνατη ψυχή και η αιρετική διδασκαλία των Χιλιαστών, πατώντας ΕΔΩ
Ο θάνατος είναι έξοδος και όχι εκμηδένιση, πατώντας ΕΔΩ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ, του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Να μην φοβόμαστε τον θάνατο, πατώντας ΕΔΩ
Δύο χωρία από το θεόπνευστο βιβλίο του Ιώβ για την ύπαρξη ψυχής ή πνεύματος ως συστατικό του ανθρώπου, πατώντας ΕΔΩ

 

Δύο χωρία από το θεόπνευστο βιβλίο του Ιώβ για την ύπαρξη ψυχής ή πνεύματος ως συστατικό του ανθρώπου

Επειδή πριν δύο εβδομάδες περίπου, το Σάββατο πριν την Κυριακή της Απόκρεω ήταν Ψυχοσάββατο και αυριανό Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο παρουσιάζουμε παρουσιάζουμε 2 χωρία από θεόπνευστο βιβλίο του Ιώβ, βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που δείχνουν την ύπαρξη ψυχής σαν ξεχωριστό στοιχείο του ανθρώπου, εκτός από το σώμα.

Δύο χωρία από το θεόπνευστο βιβλίο του Ιώβ για την ύπαρξη ψυχής ή πνεύματος ως συστατικό του ανθρώπου

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

«Δέρμα δέ καί κρέας με ενέδυσας,… η δέ επισκοπή σου εφύλαξέ μου τό πνεύμα» (Ιώβ ι’ 11-12).

ag.grafiΗ σάρξ είνε ένδυμα του ανθρώπου. Ο κυρίως άνθρωπος είναι τό πνεύμα, τό οποίον κρύπτεται υπό τό ένδυμα τούτο. Πρβλ. Ιερ. να’ 35 κατά τό Εβραϊκόν. («Η εις εμέ καί εις τήν σάρκα μου αδικία»).

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ«Η σάρξ αυτού επ΄ αυτού θά πονή, καί η ψυχή αυτού εν αυτώ θά πενθή» (Ιώβ ιδ’ 22 κατά τό Εβραϊκόν, πρός ο πρβλ. Ο΄).

Ο άνθρωπος έχει «σάρκα» καί «ψυχή». Καί η μέν σάρξ είνε «επ΄ αυτού», η δέ ψυχή είνε «εν αυτώ». Καί κατά τήν ώραν τού θανάτου εξωτερικώς η σάρξ πονεί καί εσωτερικώς η ψυχή πενθεί.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΨΥΧΗ Ή ΠΝΕΥΜΑ» και την παράγραφο «Ψυχή ή πνεύμα ως συστατικό του ανθρώπου» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Ολόκληρο το κεφάλαιο «ΨΥΧΗ Ή ΠΝΕΥΜΑ» περιέχεται στις σελίδες 110-147.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με  α ρ α ι ά  γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Δείτε και Απόδειξεις της αθανασίας της ψυχής, οι απαντήσεις των αγίων, πατώντας ΕΔΩ
Σύντομα η διδασκαλία της Αγίας Γραφής για την αθάνατη ψυχή και η αιρετική διδασκαλία των Χιλιαστών, πατώντας ΕΔΩ
Ο θάνατος είναι έξοδος και όχι εκμηδένιση, πατώντας ΕΔΩ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ, του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Να μην φοβόμαστε τον θάνατο, πατώντας ΕΔΩ

Δεν κλονίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος όταν έμεινε μόνος

Επειδή πριν 8 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Μεγάλο Αθανάσιο γι΄ αυτό παρουσιάζουμε 1 πολύ αξιοσήμαντη φράση απο το βιβλίο «ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για το ακλόνητο θάρρος του Μεγάλου Αθανασίου στους αγώνες του υπερ της αληθινής Πίστεως.

Δεν κλονίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος όταν έμεινε μόνος

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΉλθον δέ ημέραι, κατά τάς οποίας η κακία, η πονηρία ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣκαι η μοχθηρία εθριάμβευσαν, η αίρεσις κατέλαβεν όλους σχεδόν τους θρόνους καί τα θυσιαστήρια των ΣΤΑΥΡΟΣΟρθοδόξων, καί ο αγωνιστής της αληθείας εφαίνετο ότι απέμεινε μόνος εις τόν κόσμον. Αλλά δέν εκλονίσθη.

 

Από το κεφάλαιο «Η ΞΥΝΩΡΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ», σελ. 11-12, του ωραιότατου βιβλίου του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για τους αγίους Αθανάσιο και Κύριλλο είναι αφιερωμένες οι σελίδες 11-16.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δείτε και Καθημερινά κινδύνευε ο Μέγας Αθανάσιος, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τον Μέγα Αθανάσιο, πατώντας ΕΔΩ
Μέγας Αθανάσιος, ο περισσότερο συκοφαντημένος, διωγμένος και ταλαιπωρημένος Πατέρας της Εκκλησίας, πατώντας ΕΔΩ
Ο Μέγας Αθανάσιος, ένας εναντίον όλου του κόσμου! Και νίκησε!, πατώντας ΕΔΩ

Φυλαχθήτε από τούς πλάνους (τούς αιρετικούς) (Β’ Ιωάν. 6β-9)

Επειδή την περασμένη Κυριακή του Σπορέως, η Εκκλησία εόρτασε τους Αγίους Πατέρες της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου που καταδίκασαν την αίρεση της εικονομαχίας και τους εικονομάχους αιρετικούς παρουσιάζουμε ένα αξιοσήμαντο απόσπασμα 3,5 στίχων από την Α’ Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για τον κίνδυνο της αίρεσης που οδηγεί στην αιώνια απώλεια.

Φυλαχθήτε από τούς πλάνους (τούς αιρετικούς) (Β’ Ιωάν. 6β-9)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

theol

Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 7 Ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 8 Βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. 9 Πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ΚΛΙΜΑΞ πτΗ διδασκαλία (δέν άλλαξε, δέν είναι άλλη, αλλ’ ) είναι αυτή, ακριβώς όπως ακούσατε από τήν αρχή, γιά να ζήτε μέ αυτή (νά τήν κρατήτε διά βίου). 7 Διότι πολλοί πλάνοι εμφανίσθηκαν στόν κόσμο, πού δέν παραδέχονται τόν ερχομό του Ιησού Χριστού μέ σάρκα. Τέτοιος είναι ο κατ΄ εξοχήν πλάνος καί ο Αντίχριστος. 8 Προσέχετε τούς ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροεαυτούς σας, γιά νά μή χάσωμε τούς κόπους μας, αλλά νά λάβωμε πλήρη τήν ανταμοιβή μας. 9 Καθένας, πού εκτρέπεται καί δέν μένει στή διδασκαλία του Χριστού, Θεό δέν έχει. Όποιος μένει στή διδασκαλία του Χριστού, αυτός καί τόν Πατέρα καί τόν Υιό έχει.

 

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 6β-9, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου.

Δείτε και Αντιαιρετικές αναρτήσεις (2), πατώντας ΕΔΩ
Ο Κύριος θα κρίνει την Ημέρα της Κρίσεως τους Χριστιανούς και με κριτήριο την ορθή πίστη,  πατώντας ΕΔΩ
Δεν φθάνουν τα καλά έργα για την σωτηρία, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation