ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Αντιαιρετικά”

Χωρίο της Αγίας Γραφής για την τιμή στα λείψανα των αγίων

Επειδή την προπερασμένη Κυριακή ήταν η Κυριακή των Αγίων Πάντων, παρουσιάζουμε 1 χωρίο από την θεόπνευστη Παλαιά Διαθήκη και την εξήγηση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την τιμή στα λείψανα των αγίων. Όπως είναι γνωστό οι αιρετικοί Χιλιαστές και οι αιρετικοί Προτεστάντες δεν τιμούν τους αγίους και τα ιερά τους λείψανα.

Χωρίο της Αγίας Γραφής για την τιμή στα λείψανα των αγίων

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

«καὶ ἐγένετο αὐτῶν θαπτόντων τὸν ἄνδρα, καὶ ἰδοὺ εἶδον τὸν μονόζωνον καὶ ἔῤῥιψαν τὸν ἄνδρα ἐν τῷ τάφῳ Ἑλισαιέ, καὶ ἐπορεύθη prELκαὶ ἥψατο τῶν ὀστέων Ἑλισαιὲ καὶ ἔζησε καὶ ἀνέστη ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ» (Δ΄ Βασ. ιγ΄21).

Συμφώνως πρός τό χωρίον τούτο τό νεκρόν σώμα ενός ανθρώπου, όταν ερρίφθη εις τόν τάφον του προφήτου Ελισαίου καί ήγγισε τά οστά αυτού, ανεστήθη. Νεκρός ανέστησε νεκρόν! Όπως δε τά ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥλείψανα του αγίου Ελισαίου, ούτω καί πολλών άλλων αγίων τά λείψανα θαυματουργούν. Η Εκκλησία έχει πλήθος ιερών λειψάνων, τά οποία ευωδιάζουν καί ποιούν ιάσεις κάι άλλα σημεία. ag.Pant miΚαί μόνον η ευωδία ιερών λειψάνων, εις άλλον αισθητή πολύ, εις άλλον ολίγον, εις άλλον ουδόλως, εις άλλον εκ του πλησίον, εις άλλον καί μακρόθεν, και εις τό αυτό πρόσωπον τώρα μεν αισθητή πολύ, άλλοτε ολίγον καί άλλοτε ουδόλως, είνε αρκετή διά ν΄ αποδείξη τήν σημασίαν των αγίων καί άμα τήν αλήθειαν καί τό μεγαλείον της Εκκλησίας μας.

Διά νά τιμήση τούς αγίους του ο Θεός, δίδει καί εις τά λείψανά των τήν χάριν νά θαυματουργούν. Καί αφού αυτός ο Θεός τιμά, καί μάλιστα διά θαυματουργίας, τά λείψανα των αγίων του, πώς δυνάμεθα ημείς οι άνθρωποι νά μή τιμώμεν αυτά;

 Μικρό απόσπασμα από την παράγραφο κεφάλαιο «Λείψανα αγίων» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με  α ρ α ι ά  γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στους αγίους, πατώντας ΕΔΩ
Έργα του Αγίου Πνεύματος τα θαύματα, οι μάρτυρες και οι άγιοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι άγιοι, ακόμα και οι αγράμματοι κατά κόσμον άγιοι, είναι οι όντως σοφοί, πατώντας ΕΔΩ
Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος οι βρισιές των άφθορων ιερών λειψάνων πατώντας ΕΔΩ
Υπάρχουν και τα εκατομμύρια των αγίων, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο μόνος Δεσπότης καί Κύριος (Ιουδ. 4)

Για την Κυριακή της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, παρακάτω παρουσιάζουμε και 1 χωρίο από την Καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιούδα του Αδελφόθεου που εορτάζει σήμερα και την εξήγηση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που διδάσκει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Δεσπότης καί Κύριος και άρα την Θεότητά Του.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο μόνος Δεσπότης καί Κύριος (Ιουδ. 4)

apIoudas«Παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον Δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι» (Ιούδ.4).

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΧΡι ΙΗ

Ο Ιησούς Χριστός είνε «ο μόνος Δεσπότης καί Κύριος», διότι ως ολόκληρος η θεία ουσία είνε ο μόνος Θεός. Οι δέ Χιλιασταί ή Μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται τόν μόνον Δεσπότην καί Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, όπως ηρνούντο αυτόν οι ασεβείς αιρετικοί, τούς οποίους εννοεί ενταύθα καί καυτηριάζει ο απόστολος Ιούδας.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» και την παράγραφο «Ο μόνος Δεσπότης καί Κύριος» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με  α ρ α ι ά  γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Κατάρριψη διαστροφής της σημασίας της ομολογίας του Αποστόλου Θωμά από αιρετικούς

Για την προπερασμένη Κυριακή, Κυριακή του Αποστόλου Θωμά παρουσιάζουμε και 1 πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» (17-5-1992). Στο απόσπασμα καταρρίπτεται διαστροφή της σημασίας της ομολογίας του Αποστόλου Θωμά από αιρετικούς.

Κατάρριψη διαστροφής της σημασίας της ομολογίας του Αποστόλου Θωμά από αιρετικούς

ΝΙΣ Μ 9πΑιρετικοί, παλαιότεροι αιρετικοί όπως Σωκινιανοί και νεώτεροι αιρετικοί όπως οι ψευτο-μάρτυρες του Ιεχωβά, μην υποφέροντας την δύναμη αυτής της ομολογίας του Θωμά για τον Χριστόν, τί η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑείπαν; Είπαν ότι ο Θωμάς λέγοντας «ο Κύριος και ο Θεός μου» δεν ομιλούσε για τον Χριστό, αλλά για τον Θεό Πατέρα εν ουρανοίς. Διαστροφείς!

Διότι σαφώς και ρητώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι ο Θωμάς είπε σ΄ Αυτόν, τον Χριστό «ο Κύριος μου και ο Θεός μου».

Δεν το είπε στον Θεό Πατέρα, αλλ΄ «είπεν αυτώ», είπε σ΄ Αυτόν, τον Χριστό.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αναρτήσεις για την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά και την ομολογία του, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την αίρεση του Filioque και τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου, ήταν η Κυριακή Β’ Νηστειών, που η Εκκλησία κάθε χρόνο αφιερώνει στον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης που αντιμετώπισε και την παπική αίρεση του Filioque, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας που έχουν σχέση με την αίρεση του Filioque και τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά.

Αναρτήσεις για την αίρεση του Filioque και τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, ΠΤο Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, πατώντας ΕΔΩ

cf80ceb1cf80ceb1cf822Με δύο λόγια για την αίρεση του Filioque, που επινόησε ο Παπισμός, πατώντας ΕΔΩ

Για την αιτία του Filioque, την υπερηφάνεια και την άνοια του Παπισμού και των δικών μας παπιζόντων, πατώντας ΕΔΩ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣΜία πρόταση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου για κατάργηση μερικών αγίων!, πατώντας ΕΔΩ

Για τον κήρυκα της Χάριτος, πατώντας ΕΔΩ

Αιρετικοί όσοι πιστεύουν ότι η Θεία Κοινωνία συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου και δεν είναι πραγματικά η σάρκα Του

Σήμερα που είναι Κυριακή και πολύς λόγος γίνεται για την Θεία Κοινωνία παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α΄, εξήγησης χωρίου όπου ο Κύριος ομιλεί για την πραγματική βρώση της Άχραντης σάρκας Του και την πραγματική πόση του Τιμίου αίματός Του. Εννοεί μετά από κατάλληλη προετοιμασία (πραγματική μετάνοια και ι. Εξομολόγηση), διαφορετικά γίνεται «εις κρίμα και κατάκριμα» (δείτε και ΕΔΩ).

Αιρετικοί όσοι πιστεύουν ότι η Θεία Κοινωνία συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου και δεν είναι πραγματικά η σάρκα Του

«55 Η γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις.»

«Διότι η σάρκα μου πραγματικώς είναι τροφή, καί τό αίμα μου πραγματικώς είναι ποτό».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Όσοι ισχυρίζονται, ότι ο Χριστός μίλησε γιά βρώσι του σώματος καί Ναι, ο Θεός έχει αίμα! πόσι του αίματος του μεταφορικώς καί αλληγορικώς, καί η Θεία Ευχαριστία δέν είνε μυστήριο, δέν είνε τό σώμα καί τό αίμα του Χριστού, αλλ΄ είνε απλή τελετή συμβολικού χαρακτήρος, είνε άρτος καί οίνος, πού συμβολίζουν τό σώμα καί τό αίμα του Χριστού, αυτοί είνε αιρετικοί, όπως κατά τόν άγιο Ιγνάτιο τό θεοφόρο ήταν οι Δοκήτες, οι οποίοι δέν ωμολογούσαν, ότι η Θεία Ευχαριστία είνε η σάρκα του Χριστού.

Απο την ερμηνεία του στ’ κεφαλαίου και του στίχου 55, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 547.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄πατήστεΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

Αντιαιρετικές αναρτήσεις (3)

Επειδή την προπερασμένη Κυριακή του Σπορέως, η Εκκλησία εόρτασε τους Αγίους Πατέρες της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου που καταδίκασαν την αίρεση της εικονομαχίας και τους εικονομάχους αιρετικούς, θυμίζουμε παλαιότερες αντιαιρετικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αντιαιρετικές αναρτήσεις (3)

jeremprΟ προφήτης Ιερεμίας ελέγχει τους ψευδοπροφήτες, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος μίλησε εναντίον της πορνείας και της μοιχείας, πατώντας ΕΔΩ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣΟ Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20), πατώντας ΕΔΩ

agios_

Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, πατώντας ΕΔΩ

XAPAKTHPIΣMOI AIPETIKΩNΤί υποστηρίζουν οι νικολαΐτες και οι κοσμικοί ομόφρονες τους, πατώντας ΕΔΩ

Φυλαχθήτε από τούς πλάνους (τούς αιρετικούς) (Β’ Ιωάν. 6β-9), apIoudasπατώντας ΕΔΩ

Οι αιρετικοί δεν είναι Χριστιανοί, πατώντας ΕΔΩ

Ν΄ αγωνίζεστε για την Ορθόδοξη Πίστη, πατώντας ΕΔΩ

 

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στους αγίους

ag. SofΕπειδή και στη διάρκεια του μήνα Σεπτεμβρίου εορτάζονται από την Εκκλησία πολλοί και μεγάλοι άγιοι, όπως στις 15 του μηνός ο άγιος Συμεών ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, στις 17 του μηνός η Αγία Σοφία με τα τέκνα της, στις 20 ο άγιος THekAgΕυστάθιος ο μεγαλομάρτυρας, στις 24 η αγία Θέκλα η ισαπόστολος, γι΄ αυτό παρουσιάζουμε 2 χωρία από τους θεόπνευστους Ψαλμούς του Προφήτου και βασιλέως Δαβίδ και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την τιμή στους αγίους. Όπως είναι γνωστό οι αιρετικοί Χιλιαστές και οι αιρετικοί Προτεστάντες δεν τιμούν τους αγίους.

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στους αγίους

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

«Γνώτε ότι εθαυμάστωσε Κύριος τόν όσιον αυτού» (Ψαλμ. δ’ 4 κατά τούς Ο΄).

Ο Κύριος θαυμαστώνει τούς αγίους του. Διά νά τούς τιμήση, δίδει εις αυτούς καί τήν χάριν νά θαυματουργούν. Ακόμη καί εις τά οστά, agEystκαί εις τά σουδάρια καί σιμικίνθια (=μανδήλια καί περιζώματα), καί εις τάς σκιάς των αγίων δίδει τήν χάριν της θαυματουργίας, διά νά τιμήση αυτούς υπερβαλλόντως (Δ΄ Βασ. ιγ’ 21. Πραξ. ιθ’ 11-12 . ε’ 12, 15).

agSym

«Εμοί δέ λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός, λίαν εκραταιώθησαν αι αρχαί αυτών» (Ψαλμ. ρλη’ 17 κατά τούς Ο’).

Εγώ, ω Θεέ μου, πολύ τιμώ τούς φίλους σου. Πολύ κραταιά απεδείχθη η δύναμίς των.

Οι άγιοι είνε φίλοι του Θεού. Καί οι ευλαβείς άνθρωποι τιμούν ιδιαιτέρως τούς αγίους ως φίλους του Θεού, τιμώντες συγχρόνως τόν Θεόν, ο οποίος εδημιούργησε καί έχει αγίους φίλους.

Μικρό απόσπασμα από την παράγραφο κεφάλαιο «Τιμή στους αγίους» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Αναρτήσεις για τις αιρέσεις του Μονοφυσιτισμού και του Οικουμενισμού

Επειδή πριν 9 ημέρες η Εκκλησία μας εόρτασε την αγία Ευφημία την μεγαλομάρτυρα που με το γνωστό θαύμα της απέρριψε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες του ιστολογίου μας, αναρτήσεις για τις αιρέσεις του Μονοφυσιτισμού και του Οικουμενισμού.

Αναρτήσεις για τις αιρέσεις του Μονοφυσιτισμού και του Οικουμενισμού

AG.EYFμονοφυσιτεςΑναρτήσεις που αναφέρονται στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού, πατώντας ΕΔΩ

Αντιοικουμενιστικές αναρτήσεις (5), πατώντας ΕΔΩ

λύκοιΣήμερα η Πίστη προδίδεται από πολλούς οικουμενιστές κληρικούς, πατώντας ΕΔΩ

Ο Οικουμενισμός, η χειρότερη κίνηση εναντίον της Ορθοδοξίας, πατώντας ΕΔΩ

Χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης για χρήση και για θαύμα του Τιμίου Σταυρού

Επειδή πριν 5 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού παρουσιάζουμε χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη και την εξήγηση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που φανερώνει την χρήση και θαύμα του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου ήδη από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης.

Χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης για χρήση και για θαύμα του Τιμίου Σταυρού

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

«Καί εξελθών (ο Ιησούς) καὶ ἐξελθὼν παρετάξατο τῷ Ἀμαλήκ· καὶ Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ Ὢρ ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ. Καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῇρε Μωυσῆς τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ἰσραήλ· ὅταν δὲ καθῆκε τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ἀμαλήκ. Αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐκάθητο ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ Ἀαρὼν καὶ Ὢρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς. Καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου. Καὶ ἐτρέψατο Ἰησοῦς τὸν Ἀμαλὴκ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν φόνῳ μαχαίρας» (Εξoδ. ιζ’ 10-13).

star MosiΠαραδοξότατον περιστατικόν περιγράφεται ενταύθα. Ο Μωϋσής επί της κορυφής βουνού υψώνει τάς χείρας εις θέσιν εκτάσεως. Καί όσον κρατεί τάς χείρας εις αυτήν τήν θέσιν, νικούν οι Ισραηλίται. Όταν δέ καταβιβάζη τάς χείρας, νικούν οι Αμαληκίται. Τότε ο Ααρών καί ο Ώρ λαμβάνουν θέσιν εκατέρωθεν του Μωϋσέως καί υποβαστάζουν τάς χείρας αυτού μέχρι της δύσεως του ηλίου, οπότε οι Αμαληκίται κατατροπώνονται.

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΩΣΗΥπό το φώς της Καινής Διαθήκης τό παραδοξότατον περιστατικόν γίνεται αμέσως κατανοήτόν. Εκ του βουνού εκείνου, όπου ύψωσεν ο Μωϋσής τάς χείρας μέχρι της δύσεως του ηλίου, μεταφερόμεθα αμέσως εις τόν λόφον του Γολγοθά. Υψώνων ο Μωϋσής τάς χείρας εις θέσιν εκτάσεως εσχημάτιζε μετά του κορμού του σώματός του τόν τύπον του σταυρού.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΣΤΑΥΡΟΣ» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Τιμώντες τον Σταυρόν, τιμούμε τον Εσταυρωμένον, πατώντας ΕΔΩ.
Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες, πατώντας ΕΔΩ
ΣΤΑΥΡΩΣΗΟ Σταυρός του Κυρίου η υπέρτατη θυσία καί το μεγαλύτερο έγκλημα, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός, Αυτός είναι ο μεγάλος Σταυροφόρος και Εσταυρωμένος, πατώντας ΕΔΩ
Η σταύρωση, το πιο οδυνηρό και επαίσχυντο μαρτύριo, πατώντας ΕΔΩ
Η άπειρη αγάπη του Θεού, μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου 16, του χθεσινού Ευαγγελικού αναγνώσματος, πατώντας ΕΔΩ

 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος πάντων

Για την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, που ήταν πριν 9 ημέρες, παρακάτω παρουσιάζουμε 2 χωρία της Καινής Διαθήκης των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων για την Θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και την σύντομη εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Το 1ο χωρίο είναι λόγος του Αποστόλου Πέτρου, ενώ το 2ο χωρίο είναι του Αποστόλου Παύλου.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος πάντων

απ. Πέτρος μ π«Ούτος εστι πάντων Κύριος» (Πραξ. ι’ 36).

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥΟ Ιησούς Χριστός, αυτός είνε ο Κύριος όλων.

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

ΧΡι ΙΗ«Ο αυτός Κύριος πάντων, πλουτών εις πάντας τούς επικαλουμένους αυτόν» (Ρωμ. ι’ 12)

Ο αυτός Κύριος ο Ιησούς Χριστός, είνε όλων των ανθρώπων (Πρβλ. Ρωμ. θ’ 5, «ο ών επί πάντων Θεός»).

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» και την παράγραφο «Ο Κύριος πάντων» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός (Β’ Ιωάν. 3)

Παρακάτω παρουσιάζουμε 1 χωρίο από την Β΄ Καθολική επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου και την εξήγηση του από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που διδάσκει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός και άρα την Θεότητά Του.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός (Β’ Ιωάν. 3)

ΧΡι ΙΗ

«Έσται μεθ᾿ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρός» (Β’ Ιωαν. 3)

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

Συμφώνως πρός τό χωρίον τούτο ο Κύριος Ιησούς Χριστός είνε «ο Υιός του Πατρός», τουτέστιν ο φύσει Υιός του φύσει Πατρός. Δι΄ άλλων λέξεων, η σχέσις του Χριστού πρός τόν Θεόν είνε σχέσις ειδική, σχέσις Υιού πρός Πατέρα, σχέσις ομοουσιότητος. Διά τούτο η χάρις, τό έλεος καί η ειρήνη απορρέουν τόσον από τού Θεού όσον καί από τού Χριστού.

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» και την παράγραφο «Ο Υιός του Πατρός» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με  α ρ α ι ά  γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Το Άγιο Πνεύμα είναι Πρόσωπο και ομιλεί εξουσιαστικά

Για την Δεσποτική εορτή του Αγίου Πνεύματος, που εόρτασε η Εκκλησία πριν 2 εβδομάδες περίπου, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».

Το Άγιο Πνεύμα είναι Πρόσωπο και ομιλεί εξουσιαστικά

Στίχος 2: «Λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς».

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΜεγάλης σημασίας αυτός ο λόγος, καταπέλτης εναντίον των πνευματομάχων. Πρώτα εδώ βλέπουμε, ότι τό ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑ, ΠΠνεύμα ομιλεί, λέγει λόγους, όπως ο άνθρωπος, ο άγγελος, ο Χριστός καί ο Πατήρ. Άρα τό Πνεύμα είνε πρόσωπο, προσωπικότης. Έπειτα βλέπουμε, ότι τό Πνεύμα ομιλεί εξουσιαστικώς καί αυθεντικώς, ως υπερτάτη εξουσία καί αυθεντία. Δέν λέγει, «Αφορίσατε δη τω Θεώ», αλλά λέγει «Αφορίσατε δη μοι», ξεχωρίσετε γιά μένα. Επίσης δέν λέγει, «προσκέκληται αυτούς (ο Θεός)», αλλά λέγει «προσκέκλημαι αυτούς (εγώ)».

Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον ΧριστόΜικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. ιγ’, στ.2 σελίδα 245 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο κι που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Τις λέξεις που βάλαμε με κόκκινο χρώμα, ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του, τις έχει με  α ρ α ι ά  γράμματα τονισμένες.

Δείτε και Αναρτήσεις για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για το Άγιον Πνεύμα, πατώντας ΕΔΩ
Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, πατώντας ΕΔΩ
Οι ετερόδοξοι ούτε έχουν ούτε μπορεί να έχουν Πνεύμα Άγιο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20)

Επειδή πριν 11 ημέρες συμπληρώθηκαν 25 χρόνια και 6 μήνες από τον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, που ακόμα δεν έχει αρθεί, αρχίζουμε σήμερα το τριήμερο μικρό αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του, με απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη, που δείχνει πού εφαρμόζεται από την Εκκλησία ο δίκαιος αφορισμός. Παρουσιάζουμε δίκαιο αφορισμό του Αποστόλου Παύλου σε 2 αιρετικούς. Το αντίθετο έκαναν αυτοί που «αφόρισαν» το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, που δεν είχε σχέση με τις αιρέσεις, αλλά και πολεμούσε τις αιρέσεις.

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· 20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

δαιμονες περ2

18 Αυτή τή συμβουλή σού δίνω, παιδί μου Τιμόθεε, σύμφωνα μέ τίς προφητείες πού προηγήθηκαν γιά σένα, λαμβάνοντας αυτές υπ΄ όψιν ν΄ αγωνίζεσαι ως στρατιώτης τόν καλόν αγώνα, 19 έχοντας πίστι καί αγαθή συνείδησι, τήν οποία μερικοί απώθησαν καί έτσι ναυάγησαν ώς πρός τήν πίστι. 20 Απ΄ αυτούς είναι ο Υμέναιος καί ο Αλέξανδρος τούς οποίους παρέδωσα στό Σατανά, γιά νά βασανισθούν παιδαγωγικώς γιά νά μή διδάσκουν βλάσφημα (αιρετικά).

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 18-20 είναι του ιστολογίου μας.

Σύντομη αναφορά του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου στον άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τα πολλά θαύματα του και σε προφητεία του για ερχόμενα μεγάλα δεινά Δείτε και Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις με ποιούς αφορίζει ο Απόστολος Παύλος, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΟι αρχιερείς ας προσέχουν να μην γίνονται Άννες και Καϊάφες στην κακία, πατώντας ΕΔΩ
Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Πολλές φορές ανάξιοι αρχιερείς της Εκκλησίας συγκρότησαν ληστρικές Συνόδους, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για το ποιούς αφορίζει η Εκκλησία, πατώντας ΕΔΩ
Καταδίκη χωρίς απολογία από ψευτοσύνοδο, πατώντας ΕΔΩ

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στον Τίμιο Σταυρό

Επειδή την προπερασμένη Κυριακή ήταν η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, παρουσιάζουμε 2 χωρία από την Καινή Διαθήκη και την εξήγηση τους από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που διδάσκουν την τιμή στον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου.

Δύο χωρία από τους Ψαλμούς για την τιμή στον Τίμιο Σταυρό

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

«Υψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι» (Ψαλμ. 98 [99] :5)

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ«Εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ» (Ψαλμ. ρλα΄ [ρλβ] 7)

Καί ο σταυρός πρέπει νά προσκυνήται, διότι είνε «υποπόδιον των ποδών» Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού του Κυρίου, «τόπος, ού έστησαν οι πόδες αυτού», ή μάλλον τόπος, όπου ολόκληρον το σώμα του Κυρίου εξηπλώθη καί εθυσιάσθη.

 

Μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΣΤΑΥΡΟΣ» και την παράγραφο «Τιμή προς τον σταυρόν» του αντιχιλιαστικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ», Έκδοσις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Δ΄ Έκδοση, Αθήνα 1989.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο «ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Τις λέξεις που έχει ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος στο βιβλίο του υπογραμμισμένες με α ρ α ι ά γράμματα, εμείς τις έχουμε με κόκκινο χρώμα.

Τιμώντες τον Σταυρόν, τιμούμε τον Εσταυρωμένον, πατώντας ΕΔΩ.
Οι άνθρωποι μισούν την εσταυρωμένη ζωή και γίνονται εχθροί του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ
Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες,
πατώντας ΕΔΩ

Η ύπαρξη του σατανά, προϋπόθεση σωτηρίας του ανθρώπου

Για την προπερασμένη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής που η Εκκλησία θυμάται την εξορία από τον Παράδεισο παρουσιάζουμε παρακάτω πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την παλαιά ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Υπάρχουν δαίμονες;»,

Η ύπαρξη του σατανά, προϋπόθεση σωτηρίας του ανθρώπου

ΝΙΣ ωραίος 17-12-1989 με περιγρ

δαιμοΑν δεν υπήρχε ο σατανάς, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα ημείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε. Αν δεν υπήρχε ο σατανάς, δεν θα είχαμε, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα ημείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε.

Γιατί;

Αν έχουμε τη δυνατότητα ημείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε, είναι διότι δεν EVAεπινοήσαμε εμείς την αμαρτία, αλλά πέσαμε στην αμαρτία παρασυρμένοι από το σατανά.

Ο σατανάς που επενόησε την αμαρτία, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Εμείς σωζόμεθα γιατί αμαρτήσαμε κατ΄ εισήγηση του σατανά.

ΧΡι ΙΗΚαι αν ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, ήλθε όπως λέγει ο Ιωάννης «ίνα λύση τα έργα του ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣδιαβόλου».

Και όπως λέγει ο Παύλος «ίνα καταργήση τον το κράτος έχοντα του θανάτου τουτέστιν τον διάβολο».

Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Μαρτυρίες για αναστάτωση και κάψιμο των δαιμόνων από το Τίμιο Ξύλο και τις Εικόνες, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία για τον διάβολο, τα μάγια, ποιούς βλάπτουν και τους τρόπους αντιμετώπισης τους, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation