ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Απαντήσεις”

Μερικές αναρτήσεις για την παραβόλη του Σπορέως

Επειδή την περασμένη Κυριακή ήταν η Κυριακή του Σπορέως, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την παραβολή του Σπορέως.

Μερικές αναρτήσεις για την παραβόλη του Σπορέως

Ο Σπορέας της παραβολής, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Ακοή με τα αυτιά του πνεύματος, πατώντας ΕΔΩ

Αναγκαίος και εκ των ουκ άνευ, ο λόγος του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

pent nikΓιατί δόθηκε στους Μαθητές του Κυρίου η γνώση των μυστηρίων της βασιλείας του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Για τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Ο μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά

Επειδή στις αρχές Ιουλίου συμπληρώθηκαν 6 μήνες από την κοίμηση του αείμνηστου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, παρουσιάζουμε μικρό άρθρο του μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Κοσμά, που έγραψε για την συμπλήρωση εξάμηνου από την κοίμηση του.

Ο μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά

Ἐν Κυθήροις τῇ 30ῇ Ἰουνίου 2022

Εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κυροῦ ΚΟΣΜΑ

mitropolitis kythiron serafeim Ἕνα ἑξάμηνο μετά τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ προσφιλεστάτου μου Ἀδελφοῦ καί Συλλειτουργοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωσι νά χαράξω τίς παρακάτω γραμμές εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ φιλτάτου αὐτοῦ συνεπισκόπου μου.

Διατελέσας συμφοιτητής μου εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί… ὁ ἀμέσως ἑπόμενος «κρίκος» εἰς τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Καταλόγου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἴχομεν ἄρρηκτον πνευματικόν δεσμόν φιλίας καί Ἀρχιερατικοῦ φιλαδέλφου συνδέσμου.

Τί πρῶτον καί τί ὕστερον νά σημειώσω διά τόν πεφιλημένον Ἀδελφόν; Τό ἱερατικόν του ἦθος καί τό ἐκκλησιαστικόν του φρόνημα; Τήν καθαρότητα τοῦ βίου του καί τήν ἁπλότητα εἰς τήν καθημερινήν του ζωήν; Τήν θεοσέβειαν καί τήν ἐπιμέλειάν του εἰς τάς διδαχάς τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τήν Παράδοσιν τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας; Τήν θυσιαστικήν ἀγάπην του πρός τό Ποίμνιόν του καί τόν λαόν τοῦ Θεοῦ τόν ἅγιον; Τήν ἰδιαιτέραν ἀγάπην του πρός τά «ἀρνία τοῦ Χριστοῦ», τά παιδιά καί τούς νέους τῆς ποιμαντικῆς του εὐθύνης, τούς σπουδαστάς καί φοιτητάς; Τήν ἰδιάζουσαν καί ἔκδηλον χαράν καί εὐφροσύνην του διά τήν ἀνάδειξιν ἀξίων καί ἐναρέτων Ἱερέων καί Ἀρχιερέων καί τήν πνευματικήν πρόοδον καί ἄνοδον τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Μιᾶς καί Μόνης Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας; Τήν βαθεῖαν λύπην του καί ἀνησυχίαν διά τά ἐπικίνδυνα καί σκανδαλώδη ἀνοίγματα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τήν καταλυτικήν δρᾶσιν τοῦ ρεύματος τῆς πανθρησκείας καί τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς «νέας ἐποχῆς» καί τῆς «νέας τάξης πραγμάτων»;

Δι’ ὅλα αὐτά ἐμερίμνα καί ἠγωνίζετο σθεναρῶς καί ἀθορύβως ὁ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενόμενος Ἐπίσκοπος Κοσμᾶς. Δέν ἔδιδε πολλάκις «ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ καί τοῖς βλεφάροις αὐτοῦ νυσταγμόν», συμμεριζόμενος τά προβλήματα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί τοῦ φιλοχρίστου ποιμνίου του.

Αποχαιρετιστήριος λόγος του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον εκδημήσαντα ιερέα π.ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ Δέν θά ἀναφερθῶ εἰς τό ποιμαντικόν, πνευματικόν, φιλανθρωπικόν, κοινωνικόν καί κατηχητικόν ἔργον τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ Μητροπόλεως, διότι εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστά καί διότι «θά ἐκόμιζον γλαύκα εἰς Ἀθήνας». Καί παρ’ ὅτι ἐπολεμήθη ἔσωθεν καί ἔξωθεν διά τάς πνευματικάς ἀρχάς του καί τό ἀθόρυβον ἀγωνιστικόν του πνεῦμα δέν ἐκάμπτετο, ἀλλά κατά τόν Παύλειον λόγον «τά πάντα ἴσχυε ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτόν Χριστῷ».

Τά «πυρά» ἐνετάθησαν, ὅταν τελευταίως, κατά παραχώρησιν Κυρίου, ἔπεσε εἰς τήν κλίνην τῆς ἀδυσωπήτου ἀσθενείας τοῦ μεταλλαχθέντος ἰοῦ, ἐξ ἧς καί ἐξ ἐνδονοσοκομειακῆς λοιμώξεως παρέδωκε τό πνεῦμα του εἰς τόν «τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου κυριεύοντα» Κύριον καί Θεόν ἡμῶν. Κληρικοί, δυστυχῶς, καί λαϊκοί, ἀντί νά ἴδουν συμπαθῶς τήν δοκιμασίαν αὐτήν τοῦ πάσχοντος Ἀδελφοῦ καί Συλλειτουργοῦ ἡμῶν ἐξετόξευσαν τά πεπυρωμένα βέλη τῆς κακίας των, μέ ἀποτέλεσμα καί δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νά ἐξαγνισθῇ καί ἐξαγιασθῇ ὁ πολύκλαυστος καί ἀλησμόνητος Ἐπίσκοπος τῆς Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμᾶς.

Θά ἠδυνάμεθα νά προσαρμόσωμεν καί εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κοσμᾶ αὐτό, τό ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τήν ᾈσματικήν Ἀκολουθίαν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, Προστάτου καί Πολιούχου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου˙ «…αὐτοῦ μιμησώμεθα τό πρᾷον, τό ἄκακον, τό ἀγαθόν καί φιλάνθρωπον, τό περί πάντας σῶφρον…».

Τοῦ μακαριστοῦ καί ἀλησμονήτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ ταπεινοῦ, πράου, ἀγαθοῦ, καλοῦ καί φιλοπροβάτου Ποιμένος αἰωνία καί μακαρία ἡ μνήμη.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

kitr mikrΕνημερώνουμε τους καλούς αναγνώστες του ιστολογίου μας ότι θα παραλείψουμε για τον μήνα Ιούνιο, το καθιερωμένο μηνιαίο μικρό τριήμερο αφιέρωμα στον «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Για τον μήνα Ιούλιο θα γίνει, πρώτα ο Κύριος, κανονικά το καθιερωμένο μηνιαίο τριήμερο αφιέρωμα.

Μερικές αναρτήσεις για την Κυριακή της Σαμαρείτιδας

Για την περασμένη Κυριακή, την Κυριακή της Σαμαρείτιδας, θυμίζουμε μερικές αναρτήσεις του ιστολογίου μας, για το αποστολικό και κυρίως για το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδας και την αγία Φωτεινή τη Σαμαρείτιδα.

Μερικές αναρτήσεις για την Κυριακή της Σαμαρείτιδας

?????????????????????????????????????????????Ο Άγαβος προφητεύει πείνα. Αποστολή βοηθείας στήν Ιουδαία (Πρ. Απ. ια΄ 27-30), πατώντας ΕΔΩ

Δύο φορές που δίψασε ο Κύριος και ζήτησε νερό, εμείς δεν Του δώσαμε, πατώντας ΕΔΩ

Ο Κύριος διψά τη σωτηρία των ανθρώπων, πατώντας ΕΔΩ

Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον διάλογο του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα και ομολογία πατριάρχη της απιστίας, του Ρενάν, πατώντας ΕΔΩ

ΧΡ ρωσ2Λατρεία του Θεού με τον νού της ψυχής, πατώντας ΕΔΩ

Το «ύδωρ ζών», το ζωντανό ύδωρ, πατώντας ΕΔΩAgia Fo

Aναρτήσεις για την Αγία Φωτεινή την ισαπόστολο, πατώντας ΕΔΩ

Η Σαμαρείτιδα δεν αυθαδίασε, δέχτηκε ταπεινά τον έλεγχο του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Δύο διδάγματα από την εγκατάλειψη της στάμνας της Σαμαρείτιδας στο πηγάδι, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον αείμνηστο Στέργιο Σάκκο

Επειδή πριν 3 περίπου εβδομάδες, στις 15 Απριλίου, συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την κοίμηση του αείμνηστου Στέργιου Σάκκου, που έγινε ανήμερα του Πάσχα θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για τον αείμνηστο καθηγητή Πανεπιστημίου Στέργιο Σάκκο, που είναι αποσπάσματα Η ψωροκώσταινα κυρία από το άρθρο με τον τίτλο «+Καθηγητής Στέργιος Σάκκος», από το ορθόδοξο περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» που τότε διεύθυνε το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, και γράφθηκε αμέσως μετά την κοίμηση του Στέργιου Σάκκου. Ο Κύριος να τον αναπαύει!

Αναρτήσεις για τον αείμνηστο Στέργιο Σάκκο

Για τον αείμνηστο Καθηγητή Στέργιο Σάκκο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Στέργιος Σάκκος αγάπησε τη Θεολογία, το κήρυγμα και την ιεραποστολή, πατώντας ΕΔΩ

StergSakΟ αείμνηστος Στέργιος Σάκκος περιπαίζει θαυμαστές ψευδών οραμάτων και κατήγορους του Μακαριστού μητροπολίτου π. Αυγουστίνου και της Ιεραποστολικής του Αδελφότητας, πατώντας ΕΔΩ

Ο αείμνηστος Στέργιος Σάκκος διακρίθηκε ως ιεροκήρυκας πατώντας ΕΔΩ

Στεργιος ΣάκκοςΟ αείμνηστος Καθηγητής Πανεπιστημίου Στέργιος Σάκκος και το περιοδικό «Απολύτρωση» αγωνίστηκαν κατά του αδικότατου «αφορισμού» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Ο αείμνηστος Στέργιος Σάκκος ίδρυσε Ιεραποστολικές Αδελφότητες, πατώντας ΕΔΩ

st kai anΟ αείμνηστος Στέργιος Σάκκος υπήρξε ιδρυτής και αρχηγός πολλών κατασκηνώσεων και φιλάνθρωπος, πατώντας ΕΔΩ

Ευχή για τον αείμνηστο Στέργιο Σάκκο, πατώντας ΕΔΩ

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

kitr mikrΕνημερώνουμε τους καλούς αναγνώστες του ιστολογίου μας ότι θα παραλείψουμε για τον μήνα Φεβρουάριο, το καθιερωμένο μηνιαίο μικρό τριήμερο αφιέρωμα στον «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Για τον μήνα Μάρτιο θα γίνει, πρώτα ο Κύριος, κανονικά το καθιερωμένο μηνιαίο τριήμερο αφιέρωμα.

Αναρτήσεις επίκαιρες με αναφορές στους αγίους Χαράλαμπο και Πολύκαρπο

Επειδή πριν 2 εβδομάδες η Εκκλησία εόρτασε τον άγιο Χαράλαμπο τον ιερομάρτυρα και πριν 3 ημέρες τον άγιο Πολύκαρπο επίσκοπο Σμύρνης τον ιερομάρτυρα, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας που έχουν αναφορές στον άγιο Χαράλαμπο και στον άγιο Πολύκαρπο.

Αναρτήσεις επίκαιρες με αναφορές στους αγίους Χαράλαμπο και Πολύκαρπο

ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓια τον άγιο Χαράλαμπο και για ένα θαύμα του, πατώντας ΕΔΩ

Σύντομα το μαρτύριο του αγίου Χαραλάμπους, μικρή παρουσίαση σαν βίντεο. πατώντας ΕΔΩ

Οι άγιοι, ακόμα και οι αγράμματοι κατά κόσμον άγιοι, είναι οι όντως σοφοί, πατώντας ΕΔΩ

αΠΣΟ Χριστιανός πρέπει να είναι καρποφόρο δένδρο, πατώντας ΕΔΩ

Ο Μοναχισμός φέρνει κάθαρση από τα πάθη αλλά δεν πρέπει να τον απολυτοποιούμε, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την αειπαρθενία της πάναγνης και υπερευλογημένης Παναγίας μας

Για την εορτή της Σύναξης της Υπεραγίας Θεοτόκου που εόρτασε η Εκκλησία πριν 5 ημέρες, θυμίζουμε αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την αειπαρθενία της πάναγνης και υπερευλογημένης Παναγίας μας. Αυτή είναι και μια απάντηση σε ανθρώπους καλής διάθεσης σκανδαλίζονται από τις βλασφημίες απίστων και βλασφήμων.

Αναρτήσεις για την αειπαρθενία της πάναγνης και υπερευλογημένης Παναγίας μας

Για την αειπαρθενία της υπερευλογημένης Παναγίας μας, πατώντας ΕΔΩ

Χωρίο της Αγίας Γραφής για την αειπαρθενία της Κεχαριτωμένης Παναγία μας, πατώντας ΕΔΩ

Απάντηση στους αιρετικούς αρνητές της αειπαρθενίας της Παναγίας μας από το θεόπνευστο βιβλίο των Παροιμιών, πατώντας ΕΔΩ

xristoygenΟ Προφήτης Ιεζεκιήλ προφητεύει ωραιότατα την αειπαρθενία της Θεοτόκου, πατώντας ΕΔΩ

Ἐνα επιχείρημα υπερ της αειπαρθενίας της Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ

Παράκληση για προσευχή για τον μητροπολίτη Αιτωλίας κ. Κοσμά

Παράκληση για προσευχή για τον μητροπολίτη Αιτωλίας κ. Κοσμά

Αποχαιρετιστήριος λόγος του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον εκδημήσαντα ιερέα π.ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ Επειδή, όπως είναι σε πολλούς γνωστό, αυτές τις ημέρες ασθενεί βαριά και νοσηλεύεται ο καλός μητροπολίτης Αιτωλίας κ. Κοσμάς, ένας από τους καλύτερους μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδας,  παρακαλούμε τους καλούς proskdαναγνώστες του ιστολογίου μας να προσεύχονται για την ταχεία ανάρρωση του καλού μητροπολίτη Αιτωλίας κ. Κοσμά και να προσκαλέσουν και άλλους για προσευχή.

Δείτε και Συγχαρητήρια στον θαρραλέο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, πατώντας ΕΔΩ

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

kitr mikrΕνημερώνουμε τους καλούς αναγνώστες του ιστολογίου μας ότι θα παραλείψουμε για τον μήνα Ιούλιο, το καθιερωμένο μηνιαίο μικρό τριήμερο αφιέρωμα στον «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Τον επόμενο μήνα θα γίνει, πρώτα ο Κύριος, κανονικά το καθιερωμένο μηνιαίο τριήμερο αφιέρωμα.

Πρόβλεψη του ιστολογίου μας για την τιμή στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Για την συμπλήρωση 6 χρόνων και 9 μηνών από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, το ιστολόγιο μας θα ανακοινώσει μια πρόβλεψη για την τιμή στο γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου.

Πρόβλεψη του ιστολογίου μας για την τιμή στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Για την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο

Συμπληρώθηκε πριν 2 μήνες, 1 χρόνος από την έκδοση του αξιοσήμαντου βιβλίου για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, το γνησιότερο πνευματικό τέκνο του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου, που έγραψε ο στενός συνεργάτής του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, κ. Χρήστος Λιβανός (δείτε ΕΔΩ).

sotironikΜετά την έκδοση και του αξιοσήμαντου βιβλίου του κ. Λιβανού για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο, όλο και περισσότερο θα μεγαλώνει το κύρος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου και όλο και περισσότεροι θα αναφέρονται στο όνομα του και στα έργα του. Θα αναγκάζονται να αναφέρονται ακόμα και άνθρωποι που τον πολέμησαν με διάφορους τρόπους. Ήδη αυτό άρχισε να συμβαίνει μετά NIKOLAOS-SWTHROPOYLOS_cover την οσιακή κοίμηση του.

Το κύρος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου θα μεγαλώνει συνεχώς και όλο και περισσότεροι θα αναγνωρίζουν ή θα αναγκάζονται να αναγνωρίζουν την αξία του.

 

NIKOLAOS-SWTHROPOYLOS_coverΔείτε και Το κήρυγμα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου ήταν σαν το κήρυγμα του πνευματικού του πατέρα, του μακαριστού π. Αυγουστίνου, σεισμικό, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις του ιστολογίου μας για το αξιοσήμαντο βιβλίο του κ. Χρήστου Λιβανού, για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πατώντας ΕΔΩ
Μιμητής των αποστόλων, πατώντας ΕΔΩ
Οι 3 καθαρές πηγές του κηρύγματος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος ξεχώριζε ιδιαίτερα για τα χαρίσματα του λόγου, της ερμηνείας των Γραφών και του ελέγχου, πατώντας ΕΔΩ
Δελτίο Τύπου για το αξιοσήμαντο βιβλίο του κ. Χρήστου Λιβανού για τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, πατώντας ΕΔΩ

Αποστομωτική απάντηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στους «εκσυγχρονιστές»

Παρακάτω παρουσιάζουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Το Ευαγγέλιο Αιώνιο» (11-11-2001). Στο απόσπασμα ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος δίνει μια αποστομωτική απάντηση στους «εκσυγχρονιστές» που ήθελαν και θέλουν ν΄ αλλάξει το Ευαγγέλιο.

Αποστομωτική απάντηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στους «εκσυγχρονιστές»

ΝΙΚΑδελφοί μου, το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να αλλάξει, διότι το Ευαγγέλιο είναι -μία λέξη- τέλειο. Το Ευαγγέλιο είναι τέλειο.

Οι εκσυγχρονισταί που θέλουν ν΄ αλλάξει το Ευαγγέλιο για λόγους προοδευτικούς, λένε ψέματα.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικρο

Άμα αλλάξουμε το τέλειο, δεν προχωρούμε μπροστά, γυρίζουμε πίσω, οπισθοδρομούμε. Το τέλειο δεν γίνεται τελειότερο. Το τέλειο αν αλλάξει, θα γίνει ατελές, θα γίνει κατώτερο.

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο Σταυρός»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αποστομωτική απάντηση σε όσους θέλουν να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Η φράση «Ευαγγέλιον αιώνιον» στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη, πατώντας ΕΔΩ

Αποστομωτική απάντηση σε όσους αρνούνται ή αμφισβητούν τα Εισόδια της Κεχαριτωμένης Παναγίας, παρουσίαση σαν βίντεο

Επειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε τη μεγάλη εορτή των Εισοδίων της υπερευλογημένης Παναγίας μας, παρουσιάζουμε μικρό απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, μια παρουσίαση σαν βίντεο, αποσπάσματος που είχαμε που παρουσιάσαμε παλαιότερα απομαγνητοφωνημένο (δείτε ΕΔΩ).

Αποστομωτική απάντηση σε όσους αρνούνται ή αμφισβητούν τα Εισόδια της Κεχαριτωμένης Παναγίας, παρουσίαση σαν βίντεο

Δείτε και Αναρτήσεις για τα Εισόδια της Κεχαριτωμένης Παναγίας, πατώντας ΕΔΩ

Μίσος όχι προς τους κακούς κληρικούς και τους εχθρούς, αλλά προς τις αιρέσεις και αμαρτίες

Παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την ομιλία-κεραυνό του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Σημεία των καιρών» που έγινε στις 19-3-1994, που δείχνει την αγάπη του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου ακόμα και προς τους εχθρούς του και προς όσους έλεγχε και αποστομώνει τους διάφορους κακορρίζικους συκοφάντες του. Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος, ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος και τα γνήσια τέκνα του π. Αυγουστίνου, αγαπούσαν και αγαπούν όσους έλεγχαν.

Μίσος όχι προς τους κακούς κληρικούς και τους εχθρούς, αλλά προς τις αιρέσεις και αμαρτίες

ΝΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 περ

Κανείς δεν αντέχει στην Κόλαση. Ευχόμεθα την μετάνοια όλων των εχθρών. Κανείς δεν αντέχει στην Κόλαση. Δεν μισούμε πατριάρχας και αρχιεπισκόπους και επισκόπους, μισούμε τις αιρέσεις, τις βλασφημίες, τις αδικίες, τις αντικανονικές πράξεις, όχι τα πρόσωπα. Για τα πρόσωπα ευχόμεθα και προσευχόμεθα να μετανοήσουν και να σωθούν.

 Tην ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»,
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Οφείλουμε να αγαπάμε κάθε άνθρωπο, πατώντας ΕΔΩ
Ο Χριστός και οι χριστιανοί αγαπούν τους φαύλους και μισούν τη φαυλότητα, πατώντας ΕΔΩ

Πρώτος ο π. Αυγουστίνος και η Ορθόδοξη Ιεραποστολική του Αδελφότητα «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»!

Επειδή πριν τρεις ημέρες, όπως παρατηρήσαμε, συμπληρώθηκαν και 4 χρόνια από την κοίμηση του αείμνηστου π. Αυγουστίνου, παραθέτουμε μία μικρή αλλά αξιοσήμαντη παρουσίαση σαν βίντεο, από ομιλία του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του αείμνηστου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, για τον π. Αυγουστίνο και το έργο του, την Ορθόδοξη Ιεραποστολική του Αδελφότητα που ήταν ο μεγάλος πόθος και των δύο. Θα ακούσετε και τί έλεγε ένας παπάς και τί φώναζαν οι δαίμονες για την Αδελφότητα του π. Αυγουστίνου και του Νικολάου Σωτηρόπουλου.
Σ΄ένα σημείο όπου ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος χρησιμοποιεί το ρήμα «κατηγορεί» εννοεί «κατηγορεί άδικα», «εκμηδενίζει ένα φανερό έργο», όπως καταλαβαίνει κανείς αν ακούσει και τα προηγούμενα. Αυτό το λέμε για όσους κακορρίζικους είναι έτοιμοι να τον κατηγορήσουν ότι κατηγορεί όσους δίκαια κατηγορούν μία Αδελφότητα.

Πρώτος ο π. Αυγουστίνος και η Ορθόδοξη Ιεραποστολική του Αδελφότητα «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»!

Αποστομωτική απάντηση σε δημοσιογράφο που ήθελε να αλλάξει το Ευαγγέλιο

Παρουσιάζουμε σχετικό απομαγνητοφωνημένο από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Νικολαΐτες» (8-2-1998), με αποστομωτική απάντηση του κ. Σωτηρόπουλου σε δημοσιογράφο.

Αποστομωτική απάντηση σε δημοσιογράφο που ήθελε να αλλάξει το Ευαγγέλιο

b wΕίπα σ΄ ένα δημοσιογράφο που λέει «Άλλαξαν οι καιροί, άλλαξαν τα ήθη, τα έθιμα, δεν μπορούμε να ακούμε την ηθική του Ευαγγελίου, την αλλάζουμε». «Ν΄ αλλάξεις», λέω, «και άλλα πράγματα. Το κρέας, να μην τρώς κρέας, ναηλιος βρείς κάτι άλλο να τρώς, το ψάρι, το ψωμί, το νερό, το οξυγόνο, το φώς. Αυτά λέω τα χρησιμοποιούμε από την αρχαία εποχή πάλιωσαν, να τ΄ αλλάξουμε και αυτά». Δεν είπε τίποτε, το σφράγισε, εκεί!

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Αποστομωτική απάντηση σε όσους θέλουν να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σήμερα διωγμοί κατά των ευσεβών; Απάντηση προς καλοπερασάκηδες

Επειδή χθες ήταν η Εκκλησία εόρτασε την Πρόοδο του Τιμίου Σταυρού, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από εισαγωγικό άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για την 14η Σεπτεμβρίου που εορτάζεται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, για τον σταυρό των ευσεβών. Το χωρίο είναι το Β’ Τιμ. γ’ 12. Έχουμε την εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος θεολόγος που αναφέρεται το απόσπασμα, ίσως είναι ο καθηγητής πανεπιστημίου που μετά μετανόησε και ερμήνευσε καλά το χωρίο, όπως είδαμε σε άλλη ανάρτηση (δείτε ΕΔΩ).

Δεν υπάρχουν σήμερα διωγμοί κατά των ευσεβών; Απάντηση προς καλοπερασάκηδες

plfaiΒλάξ επιστημονικής περιωπής όστις, φαίνεται, ουδενός είδους διωγμόν υπέστη ποτέ διά Χριστόν, αλλά διέρχεται ευχαρίστως τήν ζωούλαν του, «επιτυχών» εν τη κοσμική αυτού σταδιαδρομία ως «έξυπνος», αναφερόμενος ειςΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ το ανωτέρω χωρίον ισχυρίσθη, εν επισήμω κύκλω θρησκευτικών καί εκκλησιαστικών προσώπων, ότι το χωρίον αυτό δεν ισχύει σήμερον, διότι σήμερον δεν υπάρχουν προϋποθέσεις διά διωγμούς. Αντί να είπη, ότι σήμερον δέν υπάρχουν ευσεβείς, είπεν ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις διά διωγμούς. Ενώ αι προϋποθέσεις διά διωγμούς, τά αμαρτωλά των ανθρώπων συμφέροντα, αι κακίαι, αι μοχθηρίαι, το κοσμικόν καί το αντίθεον φρόνημα, αυτά υπάρχουν πάντοτε επί της γής. Καί προπάντων υπάρχει ο Διάβολος, ο«Άλλο κόσμος, άλλο χριστιανός». «Οι συνειδητοί χριστιανοί είναι ελάχιστοι». Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένο απο τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου ανύστακτος καί ακατάπαυστος εχθρός του ανθρώπου, ο οποίος δεν αφήνει ευσεβή να ησυχάση εν τω κόσμω τούτω. Διό καί σήμερον, όπου υπάρχουν ολίγοι ευσεβείς, αντιμετωπίζουν δυσμένειαν καί παντοίας αντιδράσεις. Ο εμβριθέστατος θεολόγος και ερμηνευτής των Γραφών, ο οποίος ισχυρίσθη, ότι δεν υπάρχουν σήμερον προϋποθέσεις διωγμών, ας κάμη, π.χ. εν καυστικόν κήρυγμα κατά των συγχρόνων προδοτών της Πίστεως, οι οποίοι κατέχουν ύψιστας θέσεις εν τη Εκκλησία, ή κατά των υπευθύνων διά τον γυμνισμόν εντός των ιερών ναών, και κατόπιν θα διαπιστώση ο ίδιος αν υπάρχουν προϋποθέσεις δια διωγμούς…

Μικρό απόσπασμα από τη σελ. 84-85, του κεφαλαίου <<ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΣΤΑΥΡΙΚΗ>>, του ωραιότατου βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ πατήστε πάνω στον τίτλο του βιβλίου.

Δείτε και Όλοι ανεξαιρέτως όσοι ζούν κατα το θέλημα του Χριστού, θα διωχθούν, πατώντας ΕΔΩ
Ο διωγμός των Χριστιανών απο τους κοσμικούς και αιτίες του. Ο διωγμός αυτός είναι αξιόμισθος. , πατώντας ΕΔΩ
Οι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου μισούνται και διώκονται, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation