ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Εγκλήματα”

Η γενοκτονία το 1ο εθνικό θέμα στην Ελλάδα

Παραθέτουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Για να ζήση το Έθνος» (16-2-1992), για την γενοκτονία στην Ελλάδα.

 

Η γενοκτονία το 1ο εθνικό θέμα στην Ελλάδα

 

ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ + εκτΑλλά δεν είναι το οικονομικό θέμα το 1ο, αδελφοί μου. Το 1ο θέμα στην Ελλάδα είναι η γενοκτονία. Ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο σκοτώνονται 300-400 χιλιάδες παιδιά. Και σκοτώνονται με νόμο του κράτους, νόμο υπέρ των εκτρώσεων! Τα αίματα αυτών των παιδιών, εάν δεν μετανοήσωμε, δεν στενάξωμε για το έγκλημα της γενοκτονίας, τα αίματα αυτών τωνΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο π αθώων παιδιών, των δολοφονημένων παιδιών… Φωνάζει ο Φλωρίνης με όλη τη δύναμη της ψυχής του «Δολοφόνοι! Δολοφόνοι! Σκοτώνετε τα παιδιά, σκοτώνετε την πατρίδα!».

Τα αίματα αυτών των παιδιών θα γίνουν Ερυθρά Θάλασσα, κόκκινη θάλασσα και θα μας πνίξουν! Γιατί αδελφοί μου δικαιούμεθα να ζούμε εμείς οι αμαρτωλοί και δεν εδικαιούντο να ζήσουν τα αθώα παιδιά;

 

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 208, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Συνέπειες των εκτρώσεων στη γυναίκα, πατώντας ΕΔΩ

Η φωτογραφία είναι του ιστολογίου μας.

EXOYME ΣHMEPA ΔHMOKPATIA;

EXOYME ΣHMEPA ΔHMOKPATIA;

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Τρείς ή δύο λέξεις απουσιάζουν απο το λεξιλόγιοΣτὶς ἡμέρες μας ἀπὸ πολιτικούς, δημοσιογράφους καὶ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δημοσιότητος, πολὺς λόγος γίνεται, πάρα πολύς, περὶ δημοκρατίας. Ἂν ὑπῆρχαν ἐξωγήινοι καὶ ἔρχονταν στὴ γῆ καὶ ἄκουαν τόσο λόγο περὶ δημοκρατίας, τόση ΣΩΤἐξύψωσι τῆς δημοκρατίας, θὰ νόμιζαν, ὅτι ἡ δημοκρατία εἶνε Θεότης. Bεβαίως ἡ δημοκρατία δὲν εἶνε Θεότης, εἶνε ὅμως θεοποίησι ἑνὸς πολιτεύματος ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι κατήργησαν τὸ Θεό, ἀφοῦ γιὰ τὸ Θεό, γιὰ τὸν ὁποῖον ἔπρεπε νὰ ὁμιλοῦν περισσότερο, αὐτοὶ οὔτε τὴ λέξι Θεὸς καταδέχονται νὰ ἀναφέρουν.

καλπηTί σημαίνει ἡ λέξι δημοκρατία; Ἡ λέξι εἶνε σύνθετη ἀπὸ τὸ «δῆμος», δηλαδὴ λαός, καὶ τὸ «κρατῶ», δηλαδὴ ἐπικρατῶ. Δημοκρατία σημαίνει νὰ ἐπικρατῇ ὁ λαός, νὰ λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν καὶ νὰ ἐφαρμόζεται ἡ βούλησι τοῦ λαοῦ. Kαὶ ἂν στὸ λαὸ ὑπάρχουν διαφορετικὲς βουλήσεις, δημοκρατία εἶνε νὰ ἐπικρατῇ ἡ βούλησι τῆς πλειοψηφίας. Aὐτονόητο δὲ εἶνε, ὅτι ἡ ἀληθινὴ δημοκρατία συνδέεται στενῶς πρὸς τὴ δικαιοσύνη, καὶ ἀντιτίθεται ὀξέως πρὸς τὴν ἀδικία καὶ τὴν ἀνομία, τὴν παράβασι τοῦ ἠθικοῦ νόμου. Ἐπίσης ἡ ἀληθινὴ δημοκρατία συνδέεται στενῶς πρὸς τὴν ἐλευθερία, καὶ ἀντιτίθεται ὀξέως πρὸς τὴ δουλεία, τὸν αὐταρχισμό, τὴ βία καὶ τὴν καταπίεσι. Ἂς σημειωθῇ ὅμως καὶ ἂς τονισθῇ, ὅτι ἡ ἀληθινὴ δημοκρατία εἶνε ἐλευθερία, ἀλλ’ ὄχι βλασφημια κατα Παναγιαςἀσυδοσία. Λέγουμε τοῦτο, διότι πολλοὶ παρεξηγοῦν τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας καὶ ἔχουν τὴν ἐλευθερία «ὡς ἐπικάλυμμα τῆς κακίας» (A΄ Πέτρ. β΄ 16). Bουλευτὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Kοινοβουλίου ζήτησε νὰ καταργηθῇ ὁ νόμος κατὰ τῆς βλασφημίας, γιὰ νὰ μπορῇ… νὰ βλασφημῇ ἐλευθέρως τὸ Θεό! Kατὰ τὸν ἀχαρακτήριστο αὐτὸ τύπο ἡ βλασφημία εἶνε ὑπόθεσι ἐλευθερίας τοῦ λόγου, δημοκρατίας καὶ πολιτισμοῦ! Ἡ διαστροφὴ στὸ ἔπακρο.

 

Ἐνῷ ὁ λόγος περὶ δημοκρατίας εἶνε πολύς, πάρα πολύς, ἐρωτοῦμε: Eἶνε πολλὴ καὶ ἡ δημοκρατία, πλήρης, ἢ εἶνε ἐλλειμματικὴ καὶ ὀλίγη; Δυστυχῶς ἡ δημοκρατία στὸν τόπο μας, ὅπως τὰ πράγματα δείχνουν, εἶνε ὀλίγη, σὲ πολλὲς δὲ περιπτώσεις μηδαμινὴ καὶ ἀνύπαρκτη. Ἀναφέρουμε στὴ συνέχεια ὡρισμένες περιπτώσεις.

 

Ὅταν οἱ πολιτικοὶ ἄλλα ὑπόσχωνται στὸ λαὸ προεκλογικῶς καὶ ἄλλα πράττουν μετεκλογικῶς, εἶνε αὐτὸ δημοκρατία ἀξία τοῦ ὀνόματός της;

καλπηὍταν ὁ ἀρχηγὸς πολιτικοῦ κόμματος διαγράφῃ ἀπὸ τὸ κόμμα βουλευτή, διότι σὲ κάποιο θέμα ἔχει διαφορετικὴ ἀπ’ αὐτὸν γνώμη καὶ τοποθέτησι, εἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

Ὅταν σὲ πολὺ σοβαρὰ θέματα ὁ λαὸς διαφωνῇ πρὸς τὴν κυβέρνησι καὶ ζητῇ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος, καὶ ἡ κυβέρνησι δὲν κάνῃ δημοψήφισμα, εἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

Ὅταν συγκεντρώνωνται ἑκατομμύρια ὑπογραφὲς τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες, καὶ ἡ κυβέρνησι ἀπαγορεύῃ ν’ ἀναγραφῇ τὸ θρήσκευμα στὶς ταυτότητες, εἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

Η αιτία των δεινώνὍταν βουλευτὲς καὶ ὑπουργοὶ παίρνουν μισθοὺς καὶ συντάξεις πολλαπλασίως ἐκείνων, ποὺ παίρνουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, εἶνε αὐτὸ δημοκρατία; Tί; Ὁ ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ ἔχει ἕνα στομάχι καὶ ὁ πολιτικὸς ἔχει δέκα στομάχια;

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ παίρνουν σύνταξι ἔπειτα ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες ἐργασίας, καὶ οἱ πολιτικοὶ παίρνουν σύνταξι μὲ πολιτικὴ θητεία μερικῶν μόνον ἐτῶν, εἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

Ὅταν οἱ πολιτικοὶ ἔναντι τοῦ λαοῦ ἔχουν σκανδαλώδη προνόμια, εἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

SYσὍταν πολιτικοὶ καὶ παρατρεχάμενοι καὶ συγγενεῖς τους μὲ κλοπὲς τοῦ δημοσίου χρήματος, μίζες καὶ ἄλλες ἀτιμίες πλουτίζουν, θησαυρίζουν, ἀποκτοῦν πλούτη ἀμύθητα, ἐνῷ μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ βρίσκεται σὲ κατάστασι φτώχειας, εἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

Πολιτικοί, ποὺ κυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦν, μὲ σπατάλες, καταχρήσεις, κλοπὲς καὶ ἄλλες ἀτιμίες ρήμαξαν τὸ δημόσιο ταμεῖο, ὡδήγησαν τὴν Ἑλλάδα σὲ χρεωκοπία, τὴν ὑποδούλωσαν σὲ ξένους δανειστές, καὶ συνεχῶς ἐπιβάλλουν στὸ λαὸ φορολογικὰ μέτρα, ὥστε μεγάλο ποσοστὸ τοῦ λαοῦ νὰ Όχι στον δαίμονα της απελπισίαςπεριέρχεται σὲ κατάστασι κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας. Xιλιάδες δὲ πολῖτες λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ στερήσεως τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου ἀπελπίζονται καὶ αὐτοκτονοῦν. Eἶνε δὲ αὐτὸ δημοκρατία;

Mικρομεσαῖοι τοῦ λαοῦ φορολογοῦνται ἀγρίως, μέχρι θανάτου, καὶ πλούσιοι καὶ πάμπλουτοι ἀφήνονται νὰ φοροδιαφεύγουν. Ἐπίσης ἄλλοι κλέβουν καὶ ἄλλοι πληρώνουν καὶ οἱ κλέφτες ἀφήνονται ἀτιμώρητοι. Eἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

Tὸ Kράτος νομοθέτησε ἀσυλία γιὰ τοὺς βουλευτὲς καὶ παραγραφὴ ἀδικημάτων γιὰ τοὺς ὑπουργούς. Eἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

Δ8Kουκουλοφόροι πυρπολοῦν καὶ καταστρέφουν καταστήματα ἐν μέσαις Ἀθήναις καὶ ἡ ἀστυνομία τοὺς παρακολουθεῖ «μὲ διακριτικότητα» καὶ δὲν τοὺς συλλαμβάνει. Eἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

Kακοποιὰ στοιχεῖα σκοτώνουν τέσσαρες ἀνθρώπους στὴν τράπεζα Mαρφὶν στὴν ὁδὸ Σταδίου στὴν Ἀθήνα, καὶ λῃστές, ἡμεδαποὶ καὶ ΚΟΚΟΥΛΕΓΚἀλλοδαποί, σκοτώνουν πλῆθος ἀνθρώπους τὰ τελευταῖα ἔτη καὶ χάνεται τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφαλείας στὴν Ἑλλάδα. Tὸ δὲ Kράτος ἀντιμετωπίζει τὸν ἕνα μόνο φόνο στὸ Kερατσίνι μὲ ὅλο τὸ πάθος καὶ ὅλη τὴ δύναμί του, ἐνῷ γιὰ τοὺς πολλοὺς φόνους δὲν ταράσσεται καὶ δὲν συγκλονίζεται. Eἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

ΦΟΝΕΚMὲ νόμο τοῦ Kράτους ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων τὰ τελευταῖα εἴκοσι καὶ πλέον ἔτη κατακρεουργήθηκαν στὶς κοιλιὲς τῶν γυναικῶν πολλὰ ἑκατομμύρια ἀθῷα Ἑλληνόπουλα, ποὺ θὰ διπλασίαζαν τὸν Ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τῆς Πατρίδος. Tὸ συνεχές, τόσο ἐκτεταμένο, φρικτότατο καὶ ἐθνοκτόνο τοῦτο ἔγκλημα εἶνε δημοκρατία;

Τρείς ή δύο λέξεις απουσιάζουν απο το λεξιλόγιοTὰ μέσα τῆς δημοσιότητος, τὰ M.M.E., χειραγωγοῦνται ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες τους καὶ τὸ Kράτος, τελοῦν σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία, μεροληπτοῦν, ὥστε ἄλλοι νὰ ἔχουν ἄνετη πρόσβασι καὶ ἔκφρασι σ’ αὐτὰ καὶ ἄλλοι ὄχι, ἀποσιωποῦν ἢ ὑποβαθμίζουν κραυγαλέα ἐγκλήματα, διαστρέφουν γεγονότα καὶ ζωτικὲς γιὰ τὴν ὑπόστασι τοῦ Ἔθνους μας ἀλήθειες καὶ δικάζουν καὶ καταδικάζουν προτοῦ δικάσῃ καὶ ἐκδώσῃ ἀπόφασι ἡ Δικαιοσύνη. Eἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

λογοκρισιαὍταν ψηφισθῇ ὁ περιβόητος ἀντιρατσιστικὸς νόμος Pουπακιώτη, ποὺ θ’ ἀπαγορεύῃ τὴν ἔκφρασι γνώμης, ὅταν αὐτὴ εἶνε δυσάρεστη στοὺς κυβερνῶντες καὶ στοὺς φίλους καὶ ὑποστηρικτές τους, ἡμετέρους καὶ ξένους, θ’ ἀπαγορεύῃ π.χ. νὰ εἰποῦμε, ὅτι Ἑβραῖοι σταύρωσαν τὸ Xριστό, θὰ εἶνε αὐτὸ δημοκρατία;

Πολὺς θόρυβος αὐτὲς τὶς ἡμέρες γίνεται γιὰ πολιτικὸ κόμμα, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζεται Επίκειται πόλεμος; ὡς ἐγκληματικὴ ὀργάνωσι καὶ διώκεται ἀπηνῶς. Ὡς χριστιανοὶ καταδικάζουμε κάθε ἔγκλημα.λλ’ ἀποβλέποντες στὴ σημερινὴ ἄνευ προηγουμένου κατάστασι τῆς φιλτάτης Πατρίδος μας, κατάστασι ἀναριθμήτων ἐγκλημάτων, γενοκτονίας, προδοσίας τῶν ὡραίων χριστιανικῶν καὶ ἐθνικῶν ἀρχῶν της, οἰκονομικῆς χρεωκοπίας καὶ ἐξαθλιώσεως, ὑποταγῆς στοὺς ξένους καὶ διεθνοῦς ἐξευτελισμοῦ, δὲν διστάζουμε νὰ εἰποῦμε, ὅτι οἱ χειρότερες ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις εἶνε τὰ πολιτικὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα κυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦν τὴν Πατρίδα.

Στὸν κατὰ κόρον δὲ καὶ μέχρις ἀηδίας λόγο περὶ δημοκρατίας δὲν διστάζουμε νὰ ἀντιτάξωμε, ὅτι σήμερα τὸ πολίτευμα τῆς Πατρίδος μας δὲν εἶνε δημοκρατία, ἀλλὰ δικτατορία μὲ κοινοβουλευτικὸ μανδύα. Πολλοὶ δὲ λέγουν, ὅτι ἡ δικτατορία ἦταν καλλίτερη ἀπὸ τὴ σημερινὴ «δημοκρατία», διότι ἡ δικτατορία ἔφυγε χωρὶς ν’ ἀφήσῃ στὸ Kράτος μία δραχμὴ χρέος, ἐνῷ ἡ «δημοκρατία» καταχρέωσε τὸ Kράτος καὶ τὸ ὑποδούλωσε στοὺς ξένους δανειστές, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ περιβόητα μνημόνια, ποὺ ὑπέγραψαν ἄρχοντές μας ἐρήμην καὶ ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ λαοῦ, γδέρνουν καὶ θανατώνουν τὴν Ἑλλάδα. Mία γίδα γδέρνεται μία φορά. Ἡ Ἑλλάδα τώρα γδέρνεται πολλὲς φορές.

προσευχομενοςΤο Ευαγγέλιο του Πάσχα, κείμενο και μετάφραση από τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο Ὁ Θεός, ὁ Δημιουργὸς καὶ Kυβερνήτης τοῦ ἀπεράντου Σύμπαντος, τὸν ὁποῖον οἱ ἄρχοντές μας ἔχουν διαγράψει καὶ ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό τους, ἂς προσευχώμεθα νὰ ἐπεμβῇ καὶ νὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς δικτάτορες, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζονται ὡς δημοκράτες, καὶ τοὺς ὀλετῆρες, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζονται ὡς σωτῆρες. Xριστέ, εἶσαι ὁ μόνος Σωτὴρ καὶ ἡ μόνη ἐλπὶς γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Διὰ πρεσβειῶν τῶν ἀναριθμήτων ἁγίων σου καὶ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου γενοῦ ἵλεως, τάχυνον καὶ σῶσον τὴν Ἑλλάδα.

Από το μηνιαίο ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, τεύχη Οκτωβρίου 2013 και Νοεμβρίου 2013 που αυτές τις ημέρες εκδόθηκε. Αναζητήστε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» ή εγγραφείτε συνδρομητές.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Και ΑΚΤΙΝΕΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τα μεγαλύτερα αμαρτήματα είναι τα αμαρτήματα που συνιστούν λατρεία του σατανά

Επειδή σήμερα διαβάστηκε στους ι. Ναούς της Εκκλησίας η περικοπή θεραπείας δαιμονισμένου, παραθέτουμε μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την τηλεοπτική εκπομπή του κ. Ευάγγελου Κουτρουμπέλη με τον κ. Νικολάο Σωτηρόπουλο με θέμα «Δαιμονισμός-εξορκισμοί», που έγινε το 1996 στον τηλεοπτικό σταθμό της Πάτρας SUPER B, για τα σατανιστικά φαινόμενα και αμαρτήματα που συνιστούν λατρεία του σατανά.

Τα μεγαλύτερα αμαρτήματα είναι τα αμαρτήματα που συνιστούν λατρεία του σατανά

e koytΕυάγγελος Κουτρουμπέλης: Σήμερα παρακολούθησα μια εκπομπή και δυστυχώς με έκπληξη είδα ένα μάγο που τον είχε ένα μεγάλο κανάλι σε συγκεκριμένη εκπομή και είχαν μαζέψει όλα εκείνα τα παιδιά απο το σχολείο που συνήθως μαζεύουν στις τηλεοπτικές τους εκπομπές για να κοσμούν το χώρο τα παιδιά ως έμψυχο διακοσμητικό υλικό και είχαν βάλει το μάγο, πέρα απο τη διαφήμιση που του εγίνετο, να λέει το μέλλον σε κάθε παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος καθαρά με πνευματιστικές ικανότητες το έλεγε. Αυτό ποιές ευθύνες ή ποιές πνευματικές μετατάξεις υποδικίας ενέχει για τα παιδιά, και για τους γονείς και τους υπευθύνους έχει σε σχέση με αυτή τη διαδικασία και τη διεργασία συνολικά σαν θεολόγος

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Πρώτα θέλων να παρατηρήσω ότι ο μάγος, ο υπνωτιστής, οnis sto daim7 π σατανιστής, το μέντιουμ, ε όλα αυτά είναι ομοούσια που είπα, λοιπόν, δεν μπορεί ο σατανιστής να προείπει το μέλλον, ο σατανάς γνωρίζει πράγματα του παρόντος και τους παρελθόντος, τα μέλλοντα δεν γνωρίζει ούτε τις σκέψεις του ανθρώπου γνωρίζει, συνεπώς είναι απατεώνες αυτοί οι οποίοι εν ονόματι της μαγείας, του υπνωτισμού, του πνευματισμού λένε ότι ανακοινώνουν, αποκαλύπτουν γεγονότα του μέλλοντος, είναι απατεώνες.

Ευάγγελος Κουτρουμπέλης: Ναι, για την πνευματική ευθύνη θέλουμε να μας πείτε.

Τρείς ή δύο λέξεις απουσιάζουν απο το λεξιλόγιοΝικόλαος Σωτηρόπουλος: Αυτοί δε που παρουσιάζουν τέτοια πράγματα στα παιδιά είναι παιδοκτόνοι, ανθρωποκτόνοι είναι, σκοτώνουν πνευματικά τα παιδιά τους, είναι ανόητοι είναι εγκληματίες. Είναι τεραστία η ενοχή τους. Να ξέρετε ότι τα μεγαλύτερα αμαρτήματα είναι τα αμαρτήματα που συνιστούν λατρεία του σατανά. Μεγάλο αμάρτημα είναι η δαιμονες περ2πορνεία, μεγαλύτερο η μοιχεία, ο φόνος αλλά ακόμη μεγαλύτερο αμάρτημα το να προσφεύγει κανείς στο διάβολο και να ζητάει φως απο το διάβολο και βοήθεια απο το διάβολο και προκοπή απο το διάβολο, αυτό είναι άρνηση Χριστού και είναι σατανολατρεία και όποιος κάνει αυτά τα πράγματα αρνείται, αθετεί τις συνθήκες του Βαπτίσματος, αρνείται το Βάπτισμα του, είναι σαν να φτύνει μέσα στην Κολυμβήθρα του, διότι όταν βαπτιζόταν έλεγε «αποτάσσομαι τω σατανά πάσι τοις έργοις, τη πομπή, τη λατρεία του σατανά». Όταν κάνει αυτά τα πράγματα τα σατανικά, μαγικά, πνευματιστικά…

Ευάγγελος Κουτρουμπέλης: Πάσα μορφή μαντείας είναι καταδικασμένη.

exomologis iΝικόλαος Σωτηρόπουλος: ...αρνείται τον Χριστό, αρνείται το Βάπτισμα του και λατρεύει το σατανά, αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Και όταν πάει ένας να εξομολογηθεί, μετανοεί και πάει να εξομολογηθεί, το πρώτο που πρέπει να ειπεί είναι αν πήγε σε τέτοια πράγματα, σε μέντιουμ, σε αστρολόγους, σε μάγους, σε πνευματιστάς, υπνωτιστάς για να ζητήσει φως και βοήθεια απο το σατανά…

Ευάγγελος Κουτρουμπέλης: Είναι αποστασία δηλαδή.

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: …Αυτά πρέπει πρώτα να εξομολογηθεί και μετά τα άλλα αμαρτήματα τα σεξουαλικά, τα εγκλήματα, τις εκτρώσεις… Μην σας φαίνεται υπερβολικό αυτό που λέω, αυτά πρέπει πρώτα να εξομολογηθεί.

Ευάγγελος Κουτρουμπέλης: Όχι! Γι΄ αυτό σας ρωτώ, για να καταλάβουμε το μέγεθος της αποστασίας μέσα απο μια τέτοια ενασχόληση ή συμμετοχή.

Ολόκληρη την εκπομπή θα τη δείτε ΕΔΩ

Συνέπειες των εκτρώσεων στη γυναίκα

Παρακάτω παραθέτουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Σύγχρονοι Ηρώδεις», για τις συνέπειες των εκτρώσεων στη γυναίκα. Η τιμωρία που κάνει λόγο ο κ. Σωτηρόπουλος είναι παιδαγωγική για τη σωτηρία του ένοχου.

Συνέπειες των εκτρώσεων στη γυναίκα

Το έγκλημα έχει πολλές συνέπειες. Έχει συνέπεια για την γυναίκα. Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού Πήγε στον γιατρό και έκανε τη σφαγή του παιδιού της. Δημιουργεί πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Πολλές γυναίκες που έκαμαν έκτρωση, έχουν εφιάλτες στη ζωή τους, παίρνουν ηρεμιστικά φάρμακα και δεν μπορούν να ηρεμήσουν.

Χτυπάει δε πολλές φορές το έγκλημα και με την αρρώστια, πολλές γυναίκες που έκαναν το έγκλημα παθαίνουν καρκίνο, καρκίνο μήτρας και καρκίνο μαστών. Όπου το έγκλημα εκεί dysthximaκαι η τιμωρία.

Και δυστυχήματα συμβαίνουν και άλλα τραγικά πράγματα που οφείλονται στο έγκλημα και αυτοί που παθαίνουν αυτά τα τραγικά πράγματα μπορεί να μην το σκεφτούν καν ότι τους τιμωρεί ο Θεός για το έγκλημα που έκαναν.

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 364, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Εμείς οι Έλληνες διαπράττουμε έγκλημα γενοκτονίας, πατώντας ΕΔΩ

Ας μετανοήσουμε για να ανακουφιστεί το Έθνος μας, πατώντας ΕΔΩ

Για τον ήρωα Υπαρχιφύλακα Γεώργιο Ανδριτσόπουλο

Για τον ήρωα Υπαρχιφύλακα Γεώργιο Ανδριτσόπουλο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ2πΣήμερα συμπληρώθηκε 1 μήνας απο το 40ήμερο Μνημόσυνο του 37χρονου ήρωα Υπαρχιφύλακα Γεώργιου Ανδριτσόπουλου που δολοφονήθηκε απο Αλβανούς εγκληματίες στις 17 Ιουνίου στο Δίστομο. Ο Γεώργιος Ανδριτσόπουλος ήταν αδελφός του αείμνηστου Μνημόσυνο για τον αείμνηστο ιεροκήρυκα π.Αυγουστίνο Ανδριτσόπουλο. Θα ομιλήσει και ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Ανδριτσόπουλου που συνδεόταν στενά με τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και κοιμήθηκε στις 13 Αυγούστου 2010, σε ηλικία 42 χρονών (δείτε ΕΔΩ).

Παρακαλούμε τους καλούς αναγνώστες μας να προσεύχονται υπερ ανάπαυσης της ψυχής του Γεωργίου και ενίσχυσης της ευλογημένης γυναίκας του Μαρίας, που ήταν έγκυος στον 8ο μήνα όταν δολοφονήθηκε ο ήρωας σύζυγος της.

Παρακάτω παραθέτουμε δύο βίντεο απο το 40ήμερο Μνημόσυνο που έγινε Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Δαφνιά Μακρυνείας Αγρινίου παρουσία του θαρραλέου Μητροπολίτη Αιτωλοακαρνανίας κ. Κοσμά. Στο Μνημόσυνο αυτό ήταν και ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος και κήρυξε. Στην παρακάτω φωτογραφία διακρίνεται ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος κατα το κήρυγμα.

ΝΙΣ ΣΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Όπως ενημερώνει και η σελίδα ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ NEWS (δείτε ΕΔΩ) «Στο κήρυγμα του ο Ιεροκήρυκας Νικόλαος Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων και στον χαρακτήρα του άτυχου Υπαρχιφύλακα ο οποίος ήταν θερμός ακροατής των κηρυγμάτων του».

Μέρος απο το κήρυγμα του κ. Σωτηρόπουλου ακούγεται στο 2ο βίντεο που παραθέτουμε πιο κάτω.

Ανακοίνωση συμπαράστασης για την οικογένεια του Γεώργιου εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας και κάνει έκκληση για οικονομική ενίσχυση της γυναίκας και των ανηλίκων παιδιών του Γεώργιου Ανδριτσόπουλου, δείτε περισσότερα ΕΔΩ.

Αιωνία του η μνήμη!

Εμείς οι Έλληνες διαπράττουμε έγκλημα γενοκτονίας

Παρακάτω παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>, για το έγκλημα των εκτρώσεων και την υπογεννητικότητα.

Εμείς οι Έλληνες διαπράττουμε έγκλημα γενοκτονίας

Στίχοι 17-19: 17 Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἣν ὤμοσεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ, 18 ἄχρις οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ. 19 οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσε τοὺς πατέρας ἡμῶν τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι·

Αλλ’ ότι έκανε ο σατανικός εκείνος Φαραώ εναντίον του Εβραϊκού γένους,  κάνουμε σήμερα εμείς οι Έλληνες εναντίον του δικού μας γένους. Με τηνεκτρωση1 αποφυγή της τεκνογονίας και τα φρικιαστικά εγκλήματα των εκτρώσεων διαπράττουμε έγκλημα γενοκτονίας. Ο ανθρωποκτόνος Διάβολος μώρανε το πνεύμα μας, σκλήρυνε την καρδιά μας, διέστρεψε την ψυχή μας και φονεύουμε οι ίδιοι τα παιδιά μας, φονεύοντας συγχρόνως το Έθνος μας.

Μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. ζ’, στ. 17-19 σελίδα 146 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και που θα το βρείτε <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Σώζονται οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος της αυτοκτονίας;

Για την σωτηρία των ηθικών και των φυσικών αυτουργών της αυτοκτονίας, παρουσιάζουμε παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την εκπομπή του κ. Ευάγγελου Κουτρουμπέλη, από τον τηλεοπτικό σταθμό της Πάτρας SUPER B με τον κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Δαιμονισμός-εξορκισμοί» που έγινε το 1996, που παρουσιάσαμε ΕΔΩ

Σώζονται οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος της αυτοκτονίας;

ΝΙΣ ΒΣ πΑυτοί οι οποίοι εξωθούν σε εγκλήματα, αυτοί που παρουσιάζουν τα πράγματα κατα τέτοιο τρόπο ώστε να εξωθούνται οι άνθρωποι στο έγκλημα είναι ηθικοί αυτουργοί και έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι του Θεού. Και οι αυτοκτονούντες επίσης έχουν μεγάλη ευθύνη.

Όχι στον δαίμονα της απελπισίαςΔεν έχει δικαίωμα κανείς να αφαιρέσει τη ζωή του. Ο άνθρωπος δεν δημιουργεί ζωή και δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ζωή. Αλλά όλα τα αμαρτήματα και τα εγκλήματα, συγχωρούνται υπο την προϋπόθεση της μετανοίας. Αν αυτοί που εξώθησαν στην αυτοκτονία ή σε άλλο έγκλημα μετανοήσουν πραγματικά, σώζονται. Και αν αυτός που αυτοκτόνησε που προέβη σ’ αυτό το απονενοημένο διάβημα μέχρι τη στιγμή που επήλθε ο θάνατος, σε μερικά δευτερόλεπτα, αισθάνθηκε αίσθημα μετανοίας και είπε «Αχ τί είναι αυτό που έκανα;», αστραπιαίως, αν πέρασε η ιδέα της μετανοίας, σώζεται. Αν δεν του πέρασε η ιδέα της μετανοίας και του Θεού, δεν σώζεται.

 

Δείτε και Όχι στο δαίμονα της απελπισίας, πατώντας ΕΔΩ

ΔYO KAI ΠONHPA EΠOIHΣAN APXIEPEIΣ

  ΔYO KAI ΠONHPA EΠOIHΣAN APXIEPEIΣ

Του Θεολόγου, Συγγραφέα και Ιεροκήρυκα
κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥΔύο καὶ πονηρὰ κατὰ τὴν Γραφικὴν ἔκφρασιν (Ἱερ. 2:13) ἐποίησαν Ἀρχιερεῖς ὡς πρὸς τὸν φρικτὸν θεατρισμὸν τοῦ Kυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Xριστοῦ, θεατρισμὸν πρωτοφανῆ, καὶ θεατρισμῶν ἁπάντων βδελυρώτερον. Ποῖος ποτὲ ἐτόλμησεν ἢ διενοήθη νὰ παρουσιάσῃ τὸν Θεάνθρωπον ὡς ὁμοφυλόφιλον; Kαὶ πατριάρχαι τῆς ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας ἐσεβάσθησαν τὴν ἠθικὴν ὑπόστασιν τοῦ Xριστοῦ καὶ ὡμολόγησαν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶνε πρόσωπον κολοσσιαίων ἠθικῶν διαστάσεων, προσώπων ἁπάντων ἁγνότερον. Mετὰ δὲ τὸν Xριστὸν οἱ διεστραμμένοι τύποι παρουσίασαν ὡς ὁμοφυλοφίλους καὶ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους.

Tὸ πρῶτον πονηρὸν ἢ κακὸν Ἀρχιερέων εἶνε τοῦτο, ὅτι τὸ πνεῦμα αὐτῶν δὲν ἀνεστατώθη, δὲν ἐξωργίσθη, δὲν ἐξηγέρθη ὡς κύματα Ἀτλαντικοῦ βλασφημια κατα Χριστού και αγ. Αποστόλωνὠκεανοῦ, καὶ δὲν ἐξήγειρε τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ κατὰ τοῦ βλασφημοτάτου θεατρικοῦ ἔργου, ὥστε νὰ κατακλύσῃ τὸν χῶρον τοῦ θεάτρου καὶ νὰ ὑψώσῃ φωνὴν διαμαρτυρίας μέχρι τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ αὐτοὶ οἱ ἐγκολπιοφόροι ἄφησαν νὰ διακωμῳδῆται ὡς σοδομίτης ὁ Kύριός των, ὁ ὁποῖος ἔρριψε πῦρ ἐξ οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσε τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα. Ὢ τῆς ἀθλιότητος ἀνθρώπων τῶν ἐσχάτων τούτων χρόνων! Oὔτε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠξίωσεν ἐπιτακτικῶς ἀπὸ τὸ Kράτος ν’ ἀπαγορεύσῃ τὸ αἰσχρότατον καὶ κατάπτυστον θεατρικὸν ἔργον. Ποῖος ὁ ρόλος τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας; Kαὶ πῶς τὸ Kράτος κατὰ τὸ Ἑλληνικὸν Σύνταγμα προστατεύει τὸ θρήσκευμα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ; Kαὶ τί σημαίνει ἡ σχέσις συναλληλίας μεταξὺ Kράτους καὶ Ἐκκλησίας;…

Tὸ δεύτερον πονηρὸν ἢ κακὸν Ἀρχιερέων εἶνε τοῦτο, ὅτι μὲ πολλὴν ἐμπάθειαν ἐστράφησαν κατὰ τῶν ὀλίγων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν εἰς τὸν χῶρον τοῦ θεάτρου καὶ διεμαρτυρήθησαν κατὰ τοῦ ἀντιχρίστου ἔργου. Παρουσίασαν τοὺς πιστοὺς ὡς ιεραρχιαπαρεκκλησιαστικούς, φανατικούς, ψευδοήρωας, ψευδοομολογητὰς κ.ἄ. Ἐπίσης κατέκριναν τὸ μόνον πολιτικὸν κόμμα, τὸ ὁποῖον ἀντέδρασεν εἰς τὸ βδελυρώτατον θεατρικὸν ἔργον, τὴν Xρυσῆν Aὐγήν. Kακόν, ὅτι ὀπαδοὶ τοῦ ἐν λόγῳ πολιτικοῦ κόμματος διεμαρτυρήθησαν κατὰ τοῦ ἐπαισχύντου ἔργου! Kακὸν καὶ ὅτι βουλευταὶ αὐτοῦ τοῦ κόμματος ὑπέβαλον μήνυσιν κατ’ αὐτοῦ τοῦ ἔργου! Mέγιστον κακόν! Ὀλίγον ἀπασχολεῖ τοὺς ἐν λόγῳ Ἀρχιερεῖς, καθὼς καὶ δημοσιογράφους καὶ ἄλλους, ἡ καθύβρισις τοῦ Xριστοῦ, καὶ πολύ, πάρα πολύ, ἀπασχολεῖ αὐτοὺς ἡ Xρυσῆ Aὐγή! Kατακρίνουν οἱ… ἀντιπρόσωποι τοῦ Xριστοῦ ἓν πολιτικὸν κόμμα, ἀλλὰ διατί δὲν κατακρίνουν καὶ τὰ ἄλλα πολιτικὰ κόμματα, καὶ δὴ τὰ κόμματα τῆς ἀριστερᾶς, βουλευταὶ τῶν ὁποίων ὑποστηρίζουν τὴν βλασφημίαν κατὰ τοῦ Xριστοῦ καὶ τῶν Θείων γενικῶς ὡς ἐλευθερίαν ἐκφράσεως τοῦ λόγου, δημοκρατίαν, τέχνην καὶ πολιτισμόν;…

Ἐπίσης διατί Ἀρχιερεὺς ἐπαρασημοφόρησε τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν Πρωθυπουργόν, ἐνῷ αὐτοὶ ὡς ἄρχοντες ἠδύναντο ν’ ἀπαγορεύσουν τὸ βλασφημότατον θεατρικὸν ἔργον, καὶ ὅμως ἐπέτρεψαν αὐτό; Kαλῶς εἶπεν ὁ Nτοστογιέφσκι, ὅτι χωρὶς Θεὸν ὅλα ἐπιτρέπονται. Kύριε Σαμαρᾶ, ἤλπισαν εἰς σὲ πολλοί, ἀλλ’ ἀπηλπίσθησαν. Eἶπες, ὅτι διὰ τὰ οἰκονομικὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα λαμβάνεις, ἀπηυθύνθης καὶ εἰς τὸν Θεόν. Ἀλλὰ ποῖον Θεόν; Ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον ἐπέτρεψες διεστραμμένοι καὶ ἀνώμαλοι τύποι νὰ θεατρίζουν καὶ νὰ ἐξευτελίζουν ὡς ὁμοφυλόφιλον, ὡς σοδομίτην; Διότι ἐπέτρεψες τὸ πρωτοφανὲς εἰς χυδαιότητα καὶ βλασφημίαν ἔργον κατὰ τοῦ Xριστοῦ, δὲν πρόκειται νὰ ἔχῃς τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὴν ἀποδοκιμασίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Διὰ νὰ μὴ πίπτωμεν ἀπὸ τὰ σύννεφα, ἡ θεόπνευστος Γραφὴ προειδοποίησεν ἡμᾶς, «ὅτι ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν» (Ἰούδ. 18). Oἱ «ἐμπαῖκται» τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς Πίστεως, ἀλλὰ καὶ τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, ἐπληθύνθησαν καὶ ὑπερεπληθύνθησαν εἰς τοὺς χαλεποὺς Πειραϊκη Εκκλησιατούτους καιρούς. Ὑπάρχουν δὲ «ἐμπαῖκται» καὶ μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν. Ἀλλὰ δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν καὶ εὐσεβεῖς καὶ ἀγωνισταὶ Ἱεράρχαι, οἱ ὁποῖοι «οὐ δύνανται βαστάσαι κακούς» (Ἀποκ. 2:2), δὲν ὑποφέρουν τοὺς ἀσεβεῖς, τοὺς ἐμπαίκτας τοῦ Θεοῦ, τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Xριστοῦ, καὶ τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Πίστεως. Kαὶ διαμαρτύρονται οἱ καλοὶ αὐτοὶ Ἱεράρχαι, καὶ ἐλέγχουν τοὺς ἀντιχρίστους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τίποτε, παρὰ μόνον τὸν Θεὸν καὶ τὴν συνείδησίν των. Ὁ Θεὸς νὰ ἐπενδύῃ αὐτοὺς μὲ τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν, διὰ νὰ μάχωνται ἀνενδότως καὶ νὰ ταπεινώνουν τὴν ἐπηρμένην ὀφρῦν τῶν προκλητικῶν τεράτων καὶ κεράτων τῆς Ἀποκαλύψεως.

Και ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ, ΑΚΤΙΝΕΣ

Αστοργία ο φόνος των εκτρώσεων

Για τη χθεσινή εορτή των 14 χιλιάδων νηπίων που μαρτύρησαν από τον Ηρώδη, παραθέτουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Σύγχρονοι Ηρώδεις», για τον φόνο των εκτρώσεων.

Αστοργία ο φόνος των εκτρώσεων

παιδι γονεας «Εκ φύσεως ο άνθρωπος έχει μέσα του το αίσθημα της στοργής προς το παιδί του. Είναι στοργικός ο πατέρας και στοργικότερη η μητέρα. Αυτό το αίσθημα της στοργής το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Σταυρωταί και ανασταυρωταί του Χριστού Αλλά στη σατανική εποχή μας, ο διάβολος ξερρίζωσε το αίσθημα αυτό της στοργής από τον άνθρωπο και έκανε τον άνθρωπο άστοργο, και τον άνδρα και τη γυναίκα και σκοτώνουν οι γονείς τα ίδια τους τα παιδιά! Προφητεύθηκε αυτό από το Άγιο Πνεύμα και το γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον επίσκοπο Τιμόθεο. Οι άνθρωποι λέγει θα καταντήσουν έτσι, έτσι, περιγράφει 20 χαρακτήρες, παλιοχαρακτήρες ανθρώπων των εσχάτων καιρών, μεταξύ αυτών λέγει, οι άνθρωποι θα καταντήσουν άστοργοι, δεν θα έχουν στοργή, θα ξερριζώσουν μέσα από τις καρδιές τους, το φυσικό αίσθημα της στοργής, θα γίνουν άλλοι άνθρωποι, απάνθρωποι, διεστραμμένοι».

Αυτό το απόσπασμα και μεγαλύτερο ακόμα θα το ακούσετε ΕΔΩ

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 364, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Ας μετανοήσουμε για να ανακουφιστεί το Έθνος μας

Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τον άγιο Νίκωνα «τον Mετανοείτε» γι’ αυτό ως επίκαιρο παραθέτουμε το παρακάτω μικρό απόσπασμα από το ωραιότατο βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Πράξεις Αποστόλων», που έγραψε πριν τρεις δεκαετίες περίπου αλλά είναι σαν να το έγραψε σήμερα.

Ας μετανοήσουμε για να ανακουφιστεί το Έθνος μας

Σήμερα το Έθνος μας, για τις αμαρτίες, τα εγκλήματα και τις ασέβειες του, γνωρίζει ταπεινώσεις από τους εχθρούς και φίλους του και κινδυνεύει να καταστραφή. Θέλουμε και πάλι να έλθουν στο μαρτυρικό μας Έθνος «καιροί αναψύξεως»; Ας μετανοήσωμε για την πρωτοφανή αποστασία μας και ας επιστρέψωμε στο Χριστό. Προ πάντων ας παύσωμε να προσβάλλωμε με χυδαίες βλασφημίες και ορθολογιστικές και αισχρές θεωρίες το πανάσπιλο πρόσωπο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού, καθώς και τους θεμελιώδεις νόμους του Ευαγγελίου και της ανθρωπίνης φύσεως. Ας παύσωμε την πρωτοφανή ασέβεια, την διάλυσι των συζυγιών, τα εγκλήματα των εκτρώσεων και τις σεξουαλικές παρεκτροπές και βδελυρότητες.

Από την ερμηνεία των στίχων 20-21 του Γ’ κεφαλαίου των «Πράξεων Αποστόλων» σελ. 79 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>>.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο <<ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> πατήστε ΕΔΩ

Δείτε και Η μόνη ενδεδειγμένη επανάστασι, πατώντας ΕΔΩ

Θα ζήση η Ελλάς, πατώντας ΕΔΩ

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος για το πρόσφατο βλασφημότατο και χυδαιότατο θεατρικό έργο

Ο Ομολογητής κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή του σταθμού της Νέας Υόρκης «HELLAS FM», πριν 4 ημέρες, το περασμένο Σάββατο (13 Οκτωβρίου 2012) ρωτήθηκε από τον υπεύθυνο της εκπομπής κ. Γεώργιο Χατζηκώστα να πει την γνώμη του για το πρόσφατο βλασφημότατο θεατρικό έργο που παίζεται στην χώρα μας. Παραθέτουμε για σήμερα, μικρό μόνο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα της απάντησης του κ. Σωτηρόπουλου.

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος για το πρόσφατο βλασφημότατο και χυδαιότατο θεατρικό έργο

βλ μΓεώργιος Χατζηκώστας: Μια ερώτηση κ. Σωτηρόπουλε τώρα. Απ’ αυτό που έγινε στην πατρίδα μας, μ’ αυτό το έργο το αισχρό που βάλανε και βγήκαν όλες αυτές οι γυμνές εικόνες.

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: «Η μεγαλύτερη βλασφημία, η μεγαλύτερη ασέβεια! Παρουσιάστηκαν, παλιάνθρωποι, διεστραμμένοι, ομοφυλόφιλοι να εμφανίσουν αυτό το έργο ομοφυλοφίλων και να παρουσιάσουν τον Χριστό σαν τα μούτρα τους. Και λυπάται κανείς όχι μόνο γι’ αυτούς τους παλιανθρώπους, λυπάται κανείς διότι δεν ξεσηκώθηκαν οι επίσκοποι να μαζέψουν τον λαό και να σείσουν την Αθήνα».

Πληροφορίες για την εβδομαδιαία εκπομπή δείτε στο δεξιό μέρος του ιστολογίου μας.

Η εικόνα είναι απο βιβλίο του π. Αυγουστίνου, εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Πόσο μεγάλη αμαρτία είναι η έκτρωση, μικρό απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΗΡΩΔΕΣ»

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη των αγίων 14.000 νηπίων των σφαγιασθέντων απο τον Ηρώδη, παραθέτουμε στους αγαπητούς αναγνώστες μας, μια παρουσίαση σαν βίντεο με μικρό απόσπασμα απο ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΗΡΩΔΕΣ», που αποδεικνύει πόσο μεγάλη αμαρτία είναι η έκτρωση.
 

 

Ολόκληρη την ομιλία θα τη βρείτε στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Οι ολετήρες σωτήρες!

Οι ολετήρες σωτήρες! 

Πολιτικοί, πού δεν έχουν μέσα τους ιδανικά, αλλά κοιλιές και έντερα κατά την έκφρασι του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, χάριν των εαυτών τους και συγγενών και φίλων τους ρήμαξαν τα δημόσια ταμεία, υποδούλωσαν τη χώρα σε ξένους δανειστές, την εξευτέλισαν παγκοσμίως και με τα σκληρά οικονομικά μέτρα, που λαμβάνουν, έχουν κάνει τους πτωχούς πτωχότερους, ώστε πολλοί να μη δύνανται ν’ ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις ανάγκες της ζωής και ν’ απελπίζωνται. Εξ αίτιας δε της καταστάσεως αυτής και της απελπισίας έγιναν και αυτοκτονίες.
Τί υπαγορεύει το αίσθημα του δικαίου; Την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Εν τούτοις κανείς δεν τιμωρείται, κανείς δεν περνάει τις πόρτες της φυλακής, και κανενός η κολοσσιαία περιουσία, πού αποκτήθηκε με ατιμίες, δεν κατάσχεται. Εξοργιστική η ατιμωρησία των ενόχων. Και εξοργιστικώτερο το ότι οι ένοχοι πολιτικοί, οι ολετήρες, παρουσιάζονται ως σωτήρες της Πατρίδος, ως μεσσίες. Και ομιλούν συνεχώς για τις θυσίες του λαού, ενώ οι ίδιοι δεν κάνουν θυσίες, εξακολουθούν να κατέχουν δεκάδες ακίνητα, να λαμβάνουν πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ ο καθένας μηνιαίως, και να ζουν τρυφώντες, σπαταλώντες, ασωτεύοντες και διακυβεύοντες και αυτή την υπόστασι της Ελλάδος.
Αποδυναμωμένη, όπως εξ αιτίας τους κατάντησε η Πατρίς μας, να προσευχώμεθα στο Χριστό, τον ενανθρωπήσαντα Θεό, να την σώση από εχθρούς και «φίλους». Μόνη ελπίς ο Χριστός. 
 
Απο το ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>> μηνός Δεκεμβρίου 2010, της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>, της Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου.

Ο κ.Νικόλαος Σωτηρόπουλος, χθες στην εκπομπή του έγκριτου δημοσιογράφου κ.Γεωργίου Ζερβού, μίλησε για τον δικτατορικό τρόπο με τον οποίο μας κυβερνούν

Στην αρχή, του αποσπάσματος που παραθέτουμε απο την χθεσινή εκπομπή (31 Μαρτίου 2011) «Ραντεβού με την Επικαιρότητα», ο έγκριτος και θαραλλέος δημοσιογράφος κ. Γεώργιος Ζερβός, εναντιώνεται με δίκαιη αγανάκτηση κατα του νέου νομοσχεδίου με το οποίο φασιστικά και δικτατορικά αφαιρούν, αν δεν δηλώσει διαφορετικά στον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, τα όργανα απο κάποιον πάσχοντα που αποκαλούν εγκεφαλικά νεκρό. Όμως η αφαίρεση των οργάνων δεν γίνεται απο νεκρό σώμα αλλά απο ετοιμοθάνατο και αυτό είναι εγκληματικό και απάνθρωπο.
Στην συνέχεια ο καλεσμένος της εκπομπής, κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος (στο 3:48 λεπτό) λαμβάνει τον λόγο και με αγανάκτηση τονίζει ότι δεν έχουμε δημοκρατία αλλά δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα, κλάσμα δημοκρατίας. (Σχετική είναι πρόσφατη επιστολή του Κλάσμα δημοκρατίας καὶ ὁλόκληρη δημοκρατία )
Ο κ.Σωτηρόπουλος φαίνεται κάπως καταβεβλημένος και γι’ αυτό παρακαλούμε τους αναγνώστες να κάνουν προσευχή συνεχώς ώστε ο Θεός να του δίνει δύναμη και υγεία και κάθε φωτισμό.
Παρακαλούμε όποιοι αναγνώστες μας, γνωρίζουν ότι θα ομιλεί ο κ.Σωτηρόπουλος σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό, να μας ειδοποιούν ώστε να το ανακοινώνουμε απο το ιστολόγιο μας.
 
Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο της σελίδας «Ἁγκαλιά της Παναγίας», κ.Αντώνη, που έγραψε αυτό το κομμάτι. Τον παρακαλέσαμε να γράφει ολόκληρες τις εκπομπές που θα έχουν μέσα τον κ.Νικόλαο Σωτηρόπουλο, αλλά δεν ισχύει η παράκληση αφού μας πληροφόρησε ότι ήδη τις γράφει. Τον ευχαριστούμε πολύ για την μέριμνα του αυτή και του ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ και τον αξιότιμο και πολύ έγκριτο δημοσιογράφο κ.Γεώργιο Ζερβό που κάλεσε στην εκπομπή του, τον κ.Νικόλαο Σωτηρόπουλο και ενίσχυσε τους πιστούς.

Εξάπαντος θα λογοδοτήσουν

Εξάπαντος θα λογοδοτήσουν

Οι κυβερνώντες την ταλαίπωρη Πατρίδα μας παρουσιάζονται ως μεσσίες. Κατά κόρον λέγουν, ότι σώζουν την Ελλάδα. Παρουσιάζονται ως σωτήρες ποιοι; Αυτοί, οι όποιοι μαζί με άλλους πολιτικούς κατέστρεψαν την Ελλάδα οικονομικώς, αλλά και πνευματικώς, και την υποδούλωσαν στους ξένους δανειστές, και την εξευτέλισαν διεθνώς. Παρουσιάζονται ως σωτήρες της Ελλάδος αυτοί οι όποιοι με σκληρά οικονομικά μέτρα οδηγούν σε φτώχεια και δυστυχία σημαντικό ποσοστό του Ελληνικού λαού, και σε αυτοκτονίες ανθρώπων από οικονομική απελπισία. Παρουσιάζονται ως σωτήρες αυτοί, οι οποίοι εν ονόματι της δημοκρατίας επιτρέπουν την ασυδοσία, με αποτέλεσμα να καλπάζει στον τόπο μας η εγκληματικότης και να έχουν χάσει οι σημερινοί Έλληνες το αίσθημα της ασφαλείας.
Παρουσιάζονται ως σωτήρες αυτοί, οι οποίοι κατήργησαν όλα τα ιδανικά του Έθνους, και ανήγαγαν σε ιδανικό το χρήμα, και πλούτισαν και θησαύρισαν με αμύθητα πλούτη, σαν να πρόκειται οι άφρονες να ζήσουν επί γης επί χιλιάδες έτη. Ο μεγάλος δημοκράτης, που λέγεται θάνατος, θα τους πατάξει και αυτούς. Το δε απείρως χειρότερο, τους εμφανιζόμενους ως σωτήρες θα στέρησει σωτηρίας, θα τους εξαποστείλει στην αιωνία δυστυχία. Υπάρχει ηθική νομοτέλεια. Ο νους και η συνείδηση δεν δόθηκαν στον άνθρωπο ματαίως. Εξάπαντος θα λογοδοτήσουν.

Απο το ορθόδοξο αγωνιστικό περιοδικό <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>> μηνός Μαρτίου 2011, Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>, της Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου.

Post Navigation