ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “Ευαγγέλιο”

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (9)

Παρακάτω θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας παλαιές αναρτήσεις του ιστολογίου μας αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη μαζί με την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (9)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΠροφητεία για την χρήση παραβολών από τον Μεσσία (Ματθ. ιγ’ 34-35), πατώντας ΕΔΩ

«Μή καταφρονήσητε ἑνός τῶν μικρῶν» (Ματθ. ιη΄ 10), πατώντας ΕΔΩ

Συγχώρησι του αδελφού απεριορίστως (Ματθ. ιη΄ 21-22), πατώντας ΕΔΩ

Είνε και οι αλλόθρησκοι Εκκλησία; Όλοι οι πιστοί είναι παιδιά του Θεού. Οι διακρίσεις δέν ισχύουν (Γαλ. γ’ 26-29), πατώντας ΕΔΩ

Ο Πέτρος στή Λύδδα θεραπεύει τόν παράλυτο Αινέα (Πρ.Απ. θ’ 32-35), πατώντας ΕΔΩ

XRSTΟ Χριστός αρχιερεύς με επουράνια σκηνή καί δικό του αίμα (Εβρ. θ΄ 11-12), πατώντας ΕΔΩ

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20), πατώντας ΕΔΩ

Ο Απόστολος Ιωάννης μάρτυς των έργων του Ιησού και συγγραφεύς του Ευαγγελίου

Επειδή πριν 13 ημέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία που εόρτασε τη Μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, παρουσιάζουμε απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, τους 2 τελευταίους στίχους του Ευαγγελίου του Ιωάννου.

Ο Απόστολος Ιωάννης μάρτυς των έργων του Ιησού και συγγραφεύς του Ευαγγελίου

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ

Στίχοι Ευαγγελιστού Ιωάννου «24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 25 Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν».

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΤό «οίδαμεν» σημαίνει «γνωρίζουμε, έχουμε τή συνείδησι». Τό «άτινα» είνε η αναφορική αντωνυμία «όστις, ήτις, ό,τι» σέ γένος ουδέτερο, αριθμό πληθυντικό, καί σημαίνει «τά οποία». Τό δέ «οίμαι» σημαίνει «νομίζω».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΜεταφράζουμε: «Αυτός είνε ο μαθητής, πού δίνει μαρτυρία γι΄αυτά, καί έγραψε αυτά, καί έχουμε τή συνείδησι, ότι η μαρτυρία του είνε αληθινή. Υπάρχουν δέ καί άλλα πολλά, πού έκανε ο Ιησούς πού εάν γραφούν ένα πρός ένα, νομίζω, ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θά χωρέση τά γραφόμενα βιβλία. Αμήν».

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 379 του κα’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος του αποσπάσματος είναι ο τίτλος της τελευταίας παραγράφου του βιβλίου ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, πατώντας ΕΔΩ
Ο Μαθητής «όν ηγάπα» ο Ιησούς, είχε την τρυφερώτερη αγάπη προς τον Κύριο του, πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Απόστολος, πατώντας ΕΔΩ
Παπάδες στον Καναδά εκφράζονταν ασεβέστατα για τους Αγίους Αποστόλους, πατώντας ΕΔΩ

«Η σάρξ μου αληθώς εστί βρώσις» (Ιω. στ΄ 51β-59)

Σήμερα που είναι Κυριακή παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το πολύ αξιοσήμαντο απόσπασμα (Ιω. στ΄ 51β’-59) και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, όπου ο Κύριος ομιλεί για την πραγματική βρώση της Άχραντης σάρκας Του και την πραγματική πόση του Τιμίου αίματός Του. Εννοεί μετά από κατάλληλη προετοιμασία (πραγματική μετάνοια και ι. Εξομολόγηση), διαφορετικά γίνεται «εις κρίμα και κατάκριμα» (δείτε και ΕΔΩ).

«Η σάρξ μου αληθώς εστί βρώσις» (Ιω. στ΄ 51β-59) 

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ιωάννου

Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν ήν εγώ δώσω υπέρ τῆς του κόσμου ζωῆς.

52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 53 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν YPERFMYSἐν ἑαυτοῖς. 54 Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56 Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 57 Καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι’ ἐμέ. 58 Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 59 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

IXR

«Ο δέ άρτος, τόν οποίον εγώ θά δώσω, είναι η σάρκα μου, τήν οποία εγώ θά δώσω γιά τή ζωή του κόσμου».

52 Λογομαχούσαν δέ μεταξύ τους οι Ιουδαίοι λέγοντας: «Πώς μπορεί αυτός νά μάς δώση τή σάρκα του γιά νά φάγωμε;». 53 Τούς είπε τότε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σάς λέγω, εάν δέν φάγετε τή σάρκα του Υιού του ανθρώπου καί δέν πίετε τό αίμα του, δέν θά έχετε ζωή μέσα σας. 54 Όποιος θά τράγη τή σάρκα μου καί θά πίνη τό αίμα μου, θά έχη ζωή αιώνια, καί έγώ θά τόν αναστήσω κατά τήν εσχάτη Ναι, ο Θεός έχει αίμα! ημέρα. 55 Διότι η σάρκα μου πραγματικώς είναι τροφή, καί τό αίμα μου πραγματικώς είναι ποτό. 56 Όποιος θά τρώγη τή σάρκα μου καί θά πίνη τό αίμα μου, θά μένη σ΄ εμένα, καί εγώ σ΄ αυτόν. 57 Όπως μέ απέστειλεν ο Πατέρας, ο οποίος είναι η αυτοζωή, καί εγώ ζώ εξ αιτίας του Πατέρα, έτσι καί εκείνος, ο οποίος θά μέ τρώγη, θά ζή εξ αιτίας μου. 58 Αυτός είναι ο άρτος, πού κατέβηκε από τόν ουρανό, όχι όπως οι πατέρες σας έφαγαν τό μάνα καί όμως πέθαναν. Όποιος θά τρώγη αυτό τόν άρτο, θά ζη αιωνίως». 59 Αυτά είπε σέ συναγωγή, διδάσκοντας στήν Καπερναούμ.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους στ΄ 51β-59, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Παράδοξοι λόγοι του Κυρίου για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, πατώντας ΕΔΩ
ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΕΣΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, μικρό τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Απαραίτητη η προετοιμασία με μετάνοια και ι. εξομολόγηση πριν την Θεία Κοινωνία, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Για την εορτή της Σύλληψης του αγίου Ιωάννου του Προφήτου, που εόρτασε η Εκκλησία πριν 10 ημέρες, θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας αναρτήσεις του ιστολογίου μας αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για τον Άγιο Ιωάννη τον Προφήτη και Πρόδρομο.

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Ο ευαγγελισμός του Ζαχαρία (Λουκ. α΄ 8-17), πατώντας ΕΔΩ

Το προδρομικό έργο του Ιωάννου (Ματθ. γ΄ 1-12), πατώντας ΕΔΩ

ο άγιος Πρόδρομος δακτυλοδεικτεί τον ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟΚήρυγμα γιά τήν υπεροχή καί τό έργο του Μεσσία (Λουκ. γ’ 15-18), πατώντας ΕΔΩ

Αυστηρό ελεγκτικό κήρυγμα (Λουκ. γ΄ 7-9), πατώντας ΕΔΩ 

Ο Ιησούς πλέκει τό εγκώμιο του Ιωάννου (Ματθ. ια’ 7-15), πατώντας ΕΔΩ

Ο Ιησούς δοξολογεί τόν Πατέρα (Λουκ. ι’ 21)

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα στίχο από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, με δοξολογία του Κυρίου Ιησού προς τον Πατέρα.

Ο Ιησούς δοξολογεί τόν Πατέρα (Λουκ. ι’ 21)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

21 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

 ΧΡι ΙΗΗ μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

21 Αυτή τήν ώρα ο Ιησούς αισθάνθηκε στήν ψυχή του αγαλλίασι καί είπε: «Σἐ δοξολογώ, Πατέρα, κύριε του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψας αυτά (τά ουράνια μυστήρια) από σοφούς καί ευφυείς, καί τά φανέρωσες σέ νήπια. Ναί, Πατέρα, διότι έτσι θέλησες».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για το στίχο 21 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Αναρτήσεις για την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Επειδή πριν 2 εβδομάδες περίπου ήταν η Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, θυμίζουμε στους αναγνώστες μας αναρτήσεις του ιστολογίου μας για το νόημα του ευαγγελικού αναγνώσματος της Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (Μαρκ η’ 34-θ’ 1).

Αναρτήσεις για την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. η' 34-θ' 1) σε μετάφραση στη δημοτική Οι ακόλουθοι του Ιησού σηκώνουν σταυρό, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα (Μαρκ. stη’ 34-θ’ 1) σε μετάφραση στη δημοτική, πατώντας ΕΔΩ

Δεν αρκεί να κάνουμε το Σταυρό και τον προσκυνούμε, χρειάζεται κάτι ουσιωδέστερο, πατώντας ΕΔΩ

«Άλλο κόσμος, άλλο χριστιανός». «Οι συνειδητοί χριστιανοί είναι ελάχιστοι». Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένο απο τηλεοπτική εκπομπή του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Σταυρός ο διωγμός, ο ονειδισμός, η αδικία, η αδιαφορία στον άδικο διωγμό, πατώντας ΕΔΩ

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣΟ δικός μας Αρχηγός έθεσε αυστηρότατους όρους μαθητείας, πατώντας ΕΔΩ

Καλείται από τον Κύριο, ο άνθρωπος να σηκώσει το δικό του σταυρό, πατώντας ΕΔΩ

 

Αναρτήσεις αποσπάσματων από την Καινή Διαθήκη με ύψιστες διακηρύξεις του Κυρίου για το Πρόσωπό Του

Παρακάτω θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας παλαιές αναρτήσεις του ιστολογίου μας αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη με ύψιστες διακηρύξεις του Κυρίου για το Πρόσωπό Του, μαζί με την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αναρτήσεις αποσπάσματων από την Καινή Διαθήκη με ύψιστες διακηρύξεις του Κυρίου για το Πρόσωπό Του

IXR«Ο άρτος εκ του ουρανού ο αληθινός» (Ιω. στ΄ 28-34), πατώντας ΕΔΩ

«Εγώ ειμι το φώς του κόσμου» (Ιω. θ’ 12-13), πατώντας ΕΔΩ

«Ο εωρακώς εμέ εώρακε τόν Πατέρα», «Εγώ εν τω Πατρί καί ο Πατήρ εν εμοί εστι» (Ιω. ιδ΄ 8-14), πατώντας ΕΔΩ

«Εγώ καί ο Πατήρ έν εσμέν» (Ιω. ι’ 22-30), πατώντας ΕΔΩ

Απολογητικές αναρτήσεις για την παντοτινή αλήθεια του Ευαγγελίου και την αδυναμία αλλαγής του

Παρακάτω θυμίζουμε  αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την παντοτινή αλήθεια του Ευαγγελίου. Τις αναρτήσεις πρέπει να τις προσέξουν οι «εκσυγχρονιστές», οι νεοεποχίτες και όσοι νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο μπορεί ν΄ αλλάζει ανάλογα με τα ήθη της κάθε εποχής.

Απολογητικές αναρτήσεις για την παντοτινή αλήθεια του Ευαγγελίου και την αδυναμία αλλαγής του

ag.GrNSΗ Αγία Γραφή δεν μπορεί να ακυρωθεί, λέγει ο Κύριος, πατώντας ΕΔΩ

Το Ευαγγέλιο είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια και δεν δέχεται καμία τροποποίηση, πατώντας ΕΔΩ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροΗ ηθική του Ευαγγελίου δεν αλλάζει ποτέ, πατώντας ΕΔΩ

Αποστομωτική απάντηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου στους «εκσυγχρονιστές», πατώντας ΕΔΩ

Αποστομωτική απάντηση σε όσους θέλουν να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (8)

Παρακάτω θυμίζουμε στους καλούς αναγνώστες μας παλαιές αναρτήσεις του ιστολογίου μας αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη μαζί με την μετάφραση τους από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (8)

IXRΔοξολογία (Ιουδ. 24-25), πατώντας ΕΔΩ

Φυλαχθήτε από τούς πλάνους (τούς αιρετικούς) (Β’ Ιωάν. 6β-9), πατώντας ΕΔΩ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

Άδικος ο Θεός; (Ρωμ. θ’ 14-18), πατώντας ΕΔΩ

Αυθάδης ένστασι καί έλεγχος της αυθαδείας (Ρωμ. θ’ 19-21), πατώντας ΕΔΩ

Οι αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης (Εβρ. ε’ 1-3), πατώντας ΕΔΩ

κολαση ξΤαλανισμός αμετανοήτων πόλεων (Ματθ. ια΄ 20-24), πατώντας ΕΔΩ

Απόσπασμα απο την ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Αμετάκλητη η απόφαση του Θεού για όσα υποσχέθηκε (Εβρ. στ΄ 13-20), πατώντας ΕΔΩ

3 αναρτήσεις με απόσπασματα από την Καινή Διαθήκη για τους 12 Αποστόλους

Επειδή πριν 17 ημέρες, στις 11 Ιουνίου εόρτασε η Εκκλησία μας ένα από τους 12 Αποστόλους, τον Απόστολο Βαρθολομαίο, θυμίζουμε 3 αναρτήσεις με απόσπασματα από την Καινή Διαθήκη για τους 12 Αποστόλους.

3 αναρτήσεις με απόσπασματα από την Καινή Διαθήκη για τους 12 Αποστόλους

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ πΑποστολή στό κήρυγμα καί εξουσία των δώδεκα αποστόλων (Μάρκ. στ’ 7), πατώντας ΕΔΩ

Δράσι των αποστόλων (Μάρκ. στ’ 12-13), πατώντας ΕΔΩ

Εξουσία των δώδεκα αποστόλων καί οδηγίες πρός αυτούς (Λουκ. θ’ 1-6), πατώντας ΕΔΩ

 

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20)

Επειδήπριν 11 ημέρες συμπληρώθηκαν 25 χρόνια και 6 μήνες από τον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, που ακόμα δεν έχει αρθεί, αρχίζουμε σήμερα το τριήμερο μικρό αφιέρωμα μας στον αδικότατο και ακυρότατο «αφορισμό» του, με απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη, που δείχνει πού εφαρμόζεται από την Εκκλησία ο δίκαιος αφορισμός. Παρουσιάζουμε δίκαιο αφορισμό του Αποστόλου Παύλου σε 2 αιρετικούς. Το αντίθετο έκαναν αυτοί που «αφόρισαν» το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, που δεν είχε σχέση με τις αιρέσεις, αλλά και πολεμούσε τις αιρέσεις.

Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς (Α΄ Τιμ. α’ 18-20)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· 20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

δαιμονες περ2

18 Αυτή τή συμβουλή σού δίνω, παιδί μου Τιμόθεε, σύμφωνα μέ τίς προφητείες πού προηγήθηκαν γιά σένα, λαμβάνοντας αυτές υπ΄ όψιν ν΄ αγωνίζεσαι ως στρατιώτης τόν καλόν αγώνα, 19 έχοντας πίστι καί αγαθή συνείδησι, τήν οποία μερικοί απώθησαν καί έτσι ναυάγησαν ώς πρός τήν πίστι. 20 Απ΄ αυτούς είναι ο Υμέναιος καί ο Αλέξανδρος τούς οποίους παρέδωσα στό Σατανά, γιά νά βασανισθούν παιδαγωγικώς γιά νά μή διδάσκουν βλάσφημα (αιρετικά).

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 18-20 είναι του ιστολογίου μας.

Σύντομη αναφορά του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου στον άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τα πολλά θαύματα του και σε προφητεία του για ερχόμενα μεγάλα δεινά Δείτε και Ο Απόστολος Παύλος αφορίζει αιρετικούς, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις με ποιούς αφορίζει ο Απόστολος Παύλος, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣΟι αρχιερείς ας προσέχουν να μην γίνονται Άννες και Καϊάφες στην κακία, πατώντας ΕΔΩ
Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Πολλές φορές ανάξιοι αρχιερείς της Εκκλησίας συγκρότησαν ληστρικές Συνόδους, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για το ποιούς αφορίζει η Εκκλησία, πατώντας ΕΔΩ
Καταδίκη χωρίς απολογία από ψευτοσύνοδο, πατώντας ΕΔΩ

Αυθάδης ένστασι καί έλεγχος της αυθαδείας (Ρωμ. θ’ 19-21)

Παρακάτω παρουσιάζουμε 3 στίχους από το θ΄ κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και τη μετάφραση τους στη νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Αυθάδης ένστασι καί έλεγχος της αυθαδείας (Ρωμ. θ’ 19-21)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

19 Ἐρεῖς οὖν μοι· τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκε; 20 Μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ Θεῷ; Μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, τί με ἐποίησας οὕτως; 21 Ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν;

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

απ. Παυλος π19 Κατόπιν τούτου θά μου ειπής: «Γιατί πλεόν ο Θεός κατηγορεί τόν άνθρωπο; Στό θέλημά του ποιός βεβαίωςμπόρεσε ποτέ ν΄ αντισταθή;». 20 Αλλ΄ ώ άνθρωπε, ποιός είσαι σύ, πού κάνεις κριτική στό Θεό; Μήπως Pilosμπορεί τό πήλινο αγγείο νά ειπή στόν αγγειοπλάστη του, «Γιατί μέ έκανες έτσι;»; 21 Ή δέν έχει ο αγγειοπλάστης εξουσία πάνω στόν πηλό, από τήν αυτή μάζα πηλού νά κατασκευάση άλλον μέν αγγείο γιά σπουδαία χρήσι καί άλλο γιά ευτελή;

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Ο τίτλος για τους στίχους 19-21, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Άδικος ο Θεός; (Ρωμ. θ’ 14-18), πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (7), πατώντας ΕΔΩ

Ο Πέτρος στή Λύδδα θεραπεύει τόν παράλυτο Αινέα (Πρ.Απ. θ’ 32-35)

Για την Κυριακή του Παραλύτου, παρουσιάζουμε από το θεόπνευστο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, μέρος από το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου, την θεραπεία του παράλυτου Αινέα από τον Απόστολο Πέτρο, και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο Πέτρος στή Λύδδα θεραπεύει τόν παράλυτο Αινέα (Πρ.Απ. θ’ 32-35)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά

32 Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. 33 Εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. 34 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος· Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη. 35 καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Σάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

therpAin32 Περιοδεύοντας δέ ο Πέτρος καί επισκεπτόμενος όλους, κατέβηκε καί στούς αγίους (στούς πιστούς), πού κατοικούσαν στή Λύδδα. 33 Βρήκε δέ εκεί κάποιον άνθρωπο ονομαζόμενο Αινέα, επί οκτώ έτη κατάκοιτο στό κρεββάτι, διότι ήταν παράλυτος. 34 Καί τού είπε ο Πέτρος: «Αινέα! Σέ θεραπεύει ο Ιησούς ο Χριστός. Σήκω καί στρώσε τό κρεββάτι σου». Καί αμέσως σηκώθηκε. 35 Καί τόν είδαν όλοι οι κάτοικοι της Λύδδας καί του Σάρωνος, καί επέστρεψαν στόν Κύριο (τόν Ιησού). 

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 32-35 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δράσι των αποστόλων (Μάρκ. στ’ 12-13)

Επειδή πριν 9 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον Άγιο Σίμωνα τον Ζηλωτή, 1 από τους 12 Αποστόλους, παρουσιάζουμε 2 στίχους από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, που εόρτασε η Εκκλησία τέλη Απριλίου, και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την δράση των 12 Αποστόλων τον καιρό της επίγειας δημόσιας δράσης του Κυρίου.

Δράσι των αποστόλων (Μάρκ. στ’ 12-13)

AG. MARKOS

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Μάρκου

12 Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσι, 13 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ π

Η μετάφραση του στίχου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

12 Βγήκαν δέ οι δώδεκα σέ περιοδεία καί κήρυτταν στούς ανθρώπους νά μετανοήσουν, 13 καί έβγαζαν πολλά δαιμόνια, καί άλειφαν μέ λάδι καί θεράπευαν πολλούς αρρώστους.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Ο τίτλος για το στίχους στ΄ 12-13, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ πΔείτε και Οι Άγιοι Απόστολοι με την έλευση του Αγίου Πνεύματος έγιναν οι τελειότεροι άνθρωποι, μέγιστοι άγιοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι Απόστολοι είναι οι πιο μεγάλοι χαρισματούχοι, πατώντας ΕΔΩ
Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες, πατώντας ΕΔΩ
Απέραντο το μεγαλείο της δράσης των Αγίων Αποστόλων πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός αρχιερεύς με επουράνια σκηνή καί δικό του αίμα (Εβρ. θ΄ 11-12)

Παρουσιάζουμε 2 στίχους από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και τη μετάφραση του στη νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Ο Χριστός αρχιερεύς μέ επουράνια σκηνή καί δικό του αίμα (Εβρ. θ΄ 11-12)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ’ ἔστιν οὐ XRSTταύτης τῆς κτίσεως, 12 οὐδὲ δι’ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

IXR11 Αλλ΄ ο Χριστός, όταν ήλθε ως αρχιερεύς των αγαθών, τά οποία ήταν μελλοντικά, χρησιμοποιώντας τή μεγαλύτερη καί τελειότερη σκηνή, όχι χειροποίητη, όχι δηλαδή αυτού του Το αποστολικό ανάγνωσμα του Ψυχοσάββατου, σε μετάφραση απο τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο κόσμου (αλλά τού υπερφυσικού κόσμου), 12 καί όχι αίμα τράγων καί μόσχων, αλλά τό δικό του αίμα, εισήλθε στά (επουράνια) άγια (των αγίων) μιά γιά πάντα, καί επέτυχε αιώνια λύτρωσι.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Ο τίτλος για τους στίχους 11-12, είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Αναρτήσεις με αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη (7), πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation