ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ”

Ο Εσταυρωμένος αναθέτει τή μητέρα στόν αγαπημένο μαθητή (Ιωάν. ιθ’ 26-27)

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε την Παναγία την Μυρτιδιώτισσα και πριν 2 ημέρες εόρτασε τη Μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, που είναι η μετάφραση, πριν την αναλυτική ερμηνεία, 2 πολύ αξιοσήμαντων στίχων του Ευαγγελίου του Ιωάννου, με λόγους του Εσταυρωμένου Κυρίου, που έχουν σχέση και με την Παναγία μας και με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Ο Εσταυρωμένος αναθέτει τή μητέρα στόν αγαπημένο μαθητή (Ιωάν. ιθ’ 26-27)

Κείμενο Ευαγγελιστή Ιωάννη «26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. 27 Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. Καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια».

Τό «ούν» είνε μεταβατικό, όπως πολλές φορές, καί εξηγείται «δέ». Τό «παρεστώς», μετοχή παρακειμένου του «παρίσταμαι», σημαίνει «παριστάμενος». Τό «είτα» σημαίνει «έπειτα». Καί η φράσι «εις τα ίδια» σημαίνει «στό κατάλυμά του, μαζί του».

Μεταφράζουμε: «Όταν δέ ο Ιησούς είδε τή μητέρα καί τό μαθητή πού αγαπούσε ιδιαιτέρως, νά παρίσταται, λέγει στή μητέρα του: “Γυναίκα, ιδού ο υιός σου”. Έπειτα λέγει στό μαθητή: “Ιδού η μητέρα σου”. Καί από τήν ώρα εκείνη ο μαθητής τήν πήρε μαζί του».

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΑπο τη σελ. 251 και την ερμηνεία των στίχων 26-27 του ιθ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στη παράγραφο «Ο Εσταυρωμένος αναθέτει τή μητέρα στόν αγαπημένο μαθητή», του εξαίρετου ερμηνευτικού υπομνήματος του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Γ΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Δείτε και  Αναρτήσεις για τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, πατώντας ΕΔΩ
Ο Μαθητής «όν ηγάπα» ο Ιησούς, είχε την τρυφερώτερη αγάπη προς τον Κύριο του, πατώντας ΕΔΩ
Ο άγιος Ιωάννης ο Απόστολος, πατώντας ΕΔΩ
Παπάδες στον Καναδά εκφράζονταν ασεβέστατα για τους Αγίους Αποστόλους, πατώντας ΕΔΩ

Advertisements

Ο Σταυρός του Κυρίου η υπέρτατη θυσία καί το μεγαλύτερο έγκλημα

Επειδή χθές η Εκκλησία εόρτασε μεγάλη εορτή τής Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που είναι σαν την Μεγάλη Παρασκευή παρουσιάζουμε πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α’, όπου ερμηνεύει στίχο, που υπάρχει και στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Ο Σταυρός του Κυρίου η υπέρτατη θυσία καί το μεγαλύτερο έγκλημα

Στίχος Ευαγγελιστή Ιωάννου «16 Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον».

Μετάφραση μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου «16 Ναί! Τόσο αγάπησε ο Θεός τόν κόσμο, ώστε τόν Υιό του τόν μονογενή έδωσε γιά θυσία, ώστε καθένας, πού πιστεύει σ΄ αυτόν, νά μή πεθάνη (πνευματικά), αλλά νά έχει ζωή αιώνια».

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Μιλήσαμε γιά τήν ευχάριστη πλευρά τού σταυρού του Χριστού. Αλλ΄ υπάρχει καί η δυσάρεστη πλευρά. Από τή μία πλευρά σταυρού του Χριστού σημαίνει θυσία, τήν υπερτάτη θυσία. Από τήν άλλη πλευρά σημαίνει έγκλημα, τό μεγαλύτερο έγκλημα. Από τή μία πλευρά ο σταυρός του Χριστού δεικνύει τήν αγάπη του Θεού στό αποκορύφωμά της. Από τήν άλλη πλευρά δεικνύει τό μίσος των ανθρώπων επίσης στό αποκορύφωμά του. Όπως ο Χριστός είπε, «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμον, ώστε τόν Υιόν αυτού τόν μονογενή έδωκεν», έτσι δύναται νά λεχθή τούτο: «Ούτως εμίσησεν ο κόσμος τόν Θεόν, ώστε τόν Υιόν αυτού τόν μονογενή ανεβίβασεν εις τόν σταυρόν, εξετέλεσε κατά τόν αγριώτερον καί σαδιστικώτερον τρόπον».

Απο την ερμηνεία του γ’ κεφαλαίου και του στίχου 16, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 256.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.Α΄ πατήστε ΕΔΩ.

Τα περιεχόμενα του, θα τα δείτε ΕΔΩ.

 

ΣΤΑΥΡΩΣΗ

Δείτε και Ο Χριστός, Αυτός είναι ο μεγάλος Σταυροφόρος και Εσταυρωμένος, πατώντας ΕΔΩ
Η σταύρωση, το πιο οδυνηρό και επαίσχυντο μαρτύριo, πατώντας ΕΔΩ
Η άπειρη αγάπη του Θεού, μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του στίχου 16, του χθεσινού Ευαγγελικού αναγνώσματος, πατώντας ΕΔΩ
Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (Ιω. γ΄ 13-17), πατώντας ΕΔΩ
Τιμώντες τον Σταυρόν, τιμούμε τον Εσταυρωμένον, πατώντας ΕΔΩ.
Μόνο η ζωή που δίνει ο Χριστός είναι η πλήρης και αληθινή ζωή, πατώντας ΕΔΩ
«Ο πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται», πατώντας ΕΔΩ
Ο Θεός ελκύει τους ταπεινούς και καλοπροαίρετους που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους, πατώντας ΕΔΩ
Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνια, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου και το Μεγάλο Σάββατο

Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου και το Μεγάλο Σάββατο

Αναρτήσεις για τη Μεγάλη Παρασκευή, πατώντας ΕΔΩ

Επίκαιρες αναρτήσεις για το Μεγάλο Σάββατο, πατώντας ΕΔΩ

 

Η φράση που συγκινούσε περισσότερο τον π. Αυγουστίνο, απ΄ όλες τις Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, παρουσιάση σαν βίντεο

Επειδή πριν 1 εβδομάδα συμπληρώθηκαν 7 χρόνια και 7 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ιεραποστόλου π. Αυγουστίνου και φθάσαμε στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας γι αυτό παρουσιάζουμε μια παρουσίαση σαν βίντεο με απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου όπου έχει μια φράση του π. Αυγουστίνου για την φράση του που τον συγκινούσε περισσότερο από όλες τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Το απόσπασμα είχαμε παρουσιάσει απομαγνητοφωνημένο πριν 3 χρόνια περίπου (δείτε ΕΔΩ).

Η φράση που συγκινούσε περισσότερο τον π. Αυγουστίνο, απ΄ όλες τις Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, παρουσιάση σαν βίντεο

Δείτε και Για τα Πάθη του Κυρίου, αναρτήσεις, πατώντας ΕΔΩ

Μια φράση του μακαριστού π. Αυγουστίνου για την άπειρη αξία της θυσίας του Κυρίου, παρουσίαση σαν βίντεo, πατώντας ΕΔΩ

“ Ψευδή πορφύρα περιβάλλεται ο περιβάλλων τον ουρανών εν νεφέλαις”.

Ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την εκπομπή του αείμνηστου Γεωργίου Ζερβού με καλεσμένο τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο που έγινε για τα Πάθη του Χριστού και την Υμνογραφία του Επιταφίου Θρήνου, που έγινε τη Μ. Παρασκευή, 13-4-2012, παρουσιάζουμε παρακάτω. Στο απόσπασμα ομιλεί ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.

“ Ψευδή πορφύρα περιβάλλεται ο περιβάλλων τον ουρανών εν νεφέλαις”

nis me zerbMD«Ψευδή πορφύρα περιβάλλεται ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις».

Περιβάλλεται, ενδύεται, Τον έντυσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες για με ψευδή πορφύρα. Πορφύρα λέγεται το βασιλικό ένδυμα. Με ψεύτικη πορφύρα, για Τον εμπαίξουν ως βασιλέα, ως ψευδοβασιλέα. Ποιόν; Αυτόν ο Οποίος, λέει, ο οποίος περιβάλλει τον ουρανόν με νεφέλαις, με φωτεινές νεφέλες, με σύννεφα! Οι νεφέλες nymfμέσα στη Γραφή είναι σύμβολα της δόξης. Όταν έλθει πάλι ο Χριστός θα έλθει, λέει, επι των νεφελών του ουρανού.

Έχουμε ένα προφητικό λόγο του Χριστού κατά τον χρόνο των Παθών. Είπε προφητεία καί κατά τον χρόνο των Παθών, ο Χριστός. Όταν ρώτησε ο αρχιερεύς «Είσαι ΑΝΝΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣο Χριστός, ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού;». Ο Χριστός κατά το Ευαγγέλιο του Μάρκου, είπε «ειμί γαρ», είμαι, βεβαίως είμαι. Και τότε διέρρηξε τα ιμάτιά του ο αρχιερεύς «ακούσατε λέει την βλασφημία αύτου».

Και τί είπε τότε ο Χριστός; Ένας λόγος ποιητικός, υπέροχος, -τα πιο υπέροχα λόγια είναι μέσα στη Γραφή, ιδίως μέσα στο Ευαγγέλιο-. «Απ΄ άρτι όψεσθε τον υιό του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της ο Ζωοδότης ΧριστόςΔυνάμεως» -το δέλτα με κεφαλαίο-, «και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού». «Απ΄ άρτι», από τώρα, από την ώρα που Με καταδικάζετε και Με θανατώνετε και νομίζετε ότι “ο φάκελλος Ιησού” κλείνει, από τώρα, εις τραγικήν ειρωνείαν εις βάρος σας, σαν να τους έλεγε ο Χριστός, θα ιδείτε τον Υιόν του ανθρώπου, τον Υιό του Θεού που έγινε ταπεινός Άνθρωπος, να κάθεται στα δεξιά της Δυνάμεως, του Παντοδυνάμου, του Πατρός, του Θεού Πατρός, ως το τιμώμενο πρόσωπο, και να φέρεται επι των νεφελών του ουρανού. Είναι ποιητικές εκφράσεις που δείχνουν την Nymfδόξα του Χριστού. «Από τώρα που Με σταυρώνετε και με εξουδενώνετε, θα ιδείτε την δόξα μου». Προφητεία ήταν, η οποία επαλήθευσε.

Γεώργιος Ζερβός: Μάλιστα.

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: 20 αιώνες μέχρι σήμερα, 21 αιώνες, ποιό πρόσωπο δοξάζεται, όσο δοξάζεται ο Χριστός, ο σταυρωμένος, ο εξουθενωμένος; Αυτός δοξάζεται περισσότερο απ΄ όλα τα πρόσωπα.

Όλη την εκπομπή θα την δείτε ΕΔΩ

Δείτε και “Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς”, πατώντας ΕΔΩ
Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν (παρουσίαση σαν βίντεο), πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Για την θαυμαστή σιωπή του Κυρίου κατά το θείο Πάθος και την δίκη

Παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την τηλεοπτική εκπομπή του αείμνηστου θαρραλέου, πιστού και έγκριτου δημοσιογράφου και διευθυντού της παλαίμαχης εκκλησιαστικής εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» Γεωργίου Ζερβού,  με συζήτηση που είχε με τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο με θέμα τo Μυστικό Δείπνο, που έγινε πριν από 6 χρόνια τη Μ. Πέμπτη (12-4-2012). Το απόσπασμα ομιλεί για την θαυμαστή σιωπή του Κυρίου κατά το θείο Πάθος και στις δίκες.

Για την θαυμαστή σιωπή του Κυρίου κατά το θείο Πάθος και την δίκη

rantw gaΓεώργιος Ζερβός: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, για την σιωπή του Χριστού κατά το θείο Πάθος και τη δίκη… (τον διακόπτει ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος).

 nis me zerbMDΝικόλαος Σωτηρόπουλος: …Την οποία εθαύμασε και ο Πιλάτος όταν είδε… Όλοι οι κατάδικοι ανέπτυσσαν ρητορεία για να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι και να γλυτώσουν από τη Σταύρωση. Ο Χριστός παραδόξως δεν υπεράσπισε τον Εαυτό Του. Ήξερεότι είναι ειλημμένη απόφαση να Τον σταυρώσουν και εσιώπα. Και αυτή η σιωπή έκανε τον ηγεμόνα να «θαυμάζει λίαν», έκανε τον Πιλάτο να θαυμάζει πολύ. Ήταν μοναδικό φαινόμενο. Και ήταν προφητευμένη και αυτή. «Ως πρόβοτον επί σφαγή ήχθη και ως αμνός , ούτος ούκ ανοίγει το στόμα Αυτού».

Γεώργιος Ζερβός: Αυτά ποιός τα είπε;

Ομιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλο σχετικά με τα Άγια Πάθη του Χριστού μας και τη Μεγάλη Εβδομάδα

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Ησαΐας. Και «εν τη ταπεινώσει η κρίσις Αυτού ήρθη». Τόσο πολύ ταπεινώθηκε ο Χριστός ώστε σαρώθηκε το δίκαιο Του, δεν υπεράσπισε το δίκαιο Του. Από την πλευρά των ανθρώπων ήξερε και να το υπερασπιζόταν δεν θα Τον αθώωναν, αλλά από την πλευρά τη δική του, λοιπόν «επείγετο να θυσιαστεί», γι΄ αυτό εσιώπα. Αυτή η σιωπή αξίζει περισσότερο από 1000 ρητορείες.

Γεώργιος Ζερβός: Γιατί είναι πάρα πολύ παιδαγωγική και διδακτική.

Όλη την εκπομπή θα την δείτε ΕΔΩ

Δείτε και Αναρτήσεις για τη Μεγάλη Παρασκευή, πατὠντας ΕΔΩ

Η συμπεριφορά του προδότη Ιούδα λύπησε πολύ περισσότερο τον Κύριο, απ’ ό,τι η συμπεριφορά των εχθρών Του

Για την προδοσία του Ιούδα που θυμάται η Εκκλησία την Μεγάλη Πέμπτη παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, που υπάρχει στο βιβλίο του «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», τ. Β’ , από την ερμηνεία του στίχου ιγ’ 21-22, για το πόσο πλήγωσε τον Κύριο η προδοσία του μαθητού Του.

Η συμπεριφορά του προδότη Ιούδα λύπησε πολύ περισσότερο τον Κύριο, απ’ ό,τι η συμπεριφορά των εχθρών Του

theol

21 Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι, καὶ ἐμαρτύρησε καὶ εἶπεν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 22 Ἔβλεπον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.

Τό «εμαρτύρησε» σημαίνει «ωμίλησεν εντόνως».

Μεταφράζουμε: «Αυτά είπεν ο Ιησούς, καί ταράχθηκε στό πνεύμα καί ωμίλησεν εντόνως καί είπε: “Αληθινά αληθινά σας λέγω, ότι ένας από σας θά μέ προδώση” Τότε οι μαθηταί κοίταζαν ο ένας τόν άλλο απορώντας γιά τό ποιόν ομιλεί».

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

«Ταύτα ειπών ο Ιησούς». Μέ τή φράσι αυτή εννοούνται οι προηγούμενοι λόγοι του Ιησού ιδίως ως πρός τόν myst deipn2προδότη, τόν οποίο κατ’ επανάληψιν υπαινίχθηκε ο Ιησούς. Εξ αιτίας της προδοσίας του Ιούδα «εταράχθη τω πνεύματι» ο Ιησούς. Άλλοτε «ηγαλλιάσατο τω πνεύματι», διότι τά μυστικά του ουρανού αποκαλύφθηκαν σέ νήπια κατά τή γνώσι, τούς μαθητάς του. Τώρα ταράχθηκε στό πνεύμα, διότι ένας από τους μαθητάς του κατάντησε προδότης. Η συμπεριφορά των εχθρών, αρχιερέων, γραμματέων καί προδοσιαΦαρισαίων, ασφαλώς λυπούσε καί πλήγωνε τήν ευαίσθητη ψυχή του Ιησού, ευαισθητότερη όλων των ανθρωπίνων ψυχών. Αλλ’ η συμπεριφορά του φίλου, του Ιούδα λύπησε καί πλήγωσε τήν ψυχή του Ιησού πολύ περισσότερο, στά τρυφερώτερα βάθη της.

Απο την ερμηνεία των στίχων ιγ’ 21-22, στίχου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Β’, σελ. 320.

Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα 2009.
Για περισσότερα σχετικά με το βιβλίο ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τ.’ Β΄ πατήστε ΕΔΩ.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου θα τα δείτε ΕΔΩ

Το συνιστούμε σε όλους, να το προμηθευτούν.

Δείτε και Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα, πατώντας ΕΔΩ
Αναρτήσεις για το Μυστικό Δείπνο και την Θεία Κοινωνία, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα, τον Νιπτήρα, την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

Για τη σημερινή Ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης (απόγευμα Μ. Τετάρτης), θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα, τον Νιπτήρα, την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

προδοσια

GES P

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Νιπτήρα και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή, πατώντας ΕΔΩ

Τρίτη πρόρρησι του πάθους και της αναστάσεως (Ματθ. κ΄ 17-19)

Επειδή την Κυριακή που πέρασε, Κυριακή Ε’ Νηστειών διαβάστηκε από το Ευαγγέλιο του Μάρκου η τρίτη πρόρρηση του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου, παρουσιάζουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου την τρίτη πρόρρηση του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου, και την μετάφραση του στην νεοελληνική από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Τρίτη πρόρρησι του πάθους και της αναστάσεως (Ματθ. κ΄ 17-19)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου

αγιος Ματθαιος Αποστολος

agios_17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς. 18 Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

ο ΧΡΙΣΤΟΣ διδάσκων

17 Ανεβαίνοντας δε στα Ιεροσόλυμα ο Ιησούς παρέλαβε τους δώδεκα μαθητάς ιδιαιτέρως στο δρόμο και τους είπε: 18 «Ιδού ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός τού ανθρώπου θα παραδοθή στους αρχιερείς και στους γραμματείς, και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο, 19 και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς (ειδωλολάτρες), για να τον εμπαίξουν και να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν, και την τρίτη ημέρα θα αναστηθή».

 Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο τίτλος για τους στίχους 17-19 είναι του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δείτε και Για τα λόγια του Κυρίου που προέλεγαν τα σεπτά Πάθη Του και την Ανάσταση Του, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τη Μεγάλη Παρασκευή

Αναρτήσεις για τη Μεγάλη Παρασκευή

Ο Ιησούς οδηγείται στό Γολγοθά καί σταυρώνεται εν μέσω δύο ληστών (Μαρκ. ιε΄ 20-28), πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ

Η Ανάληψη του Χριστού είναι θρίαμβος και δόξα του Χριστού“Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς” , πατώντας ΕΔΩ

Απάντηση για τον Ψαλμό κατά του Ιούδα. Ο Θεός είναι αγάπη αλλά και δικαιοσύνη, πατώντας ΕΔΩ

Η φράση που συγκινούσε περισσότερο τον π. Αυγουστίνο, απ΄ όλες τις Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για τον Νιπτήρα και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

Αναρτήσεις για τον Νιπτήρα και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή

ιερος νιπτηρας

Ο Διδάσκαλος καί ο Κύριος πλύνει τά πόδια των μαθητών (Ιωάν. ιγ΄ 1-17), πατώντας ΕΔΩ

Και σήμερα αγωνιά ο Κύριος. Το θαύμα της εικόνας στον άγιο Ευθύμιο Κυψέλης, πατώντας ΕΔΩ

GES P

Γιατί αγωνιούσε ο Χριστός, πατώντας ΕΔΩ

Για την συγκλονιστική υπέρτατη αγωνία του Χριστού στη Γεθσημανή και τη δική μας αναισθησία, πατώντας ΕΔΩ

Παρουσίαση σαν βίντεο Τί έβλεπε ο Κύριος και αγωνιούσε στη Γεθσημανή, πατώντας ΕΔΩ

Η προσευχή του Χριστού, της Εκκλησίας, των πιστών και «προσευχή» των Οικουμενιστών πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα

Σήμερα που η Εκκλησία μας θυμάται την προδοσία του Ιούδα, θυμίζουμε παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας για την προδοσία του Ιούδα.

Αναρτήσεις για την προδοσία του Ιούδα

προδοσια

Η συμφωνία της προδοσίας (Μαρκ. ιδ΄ 10-11), πατώντας ΕΔΩ

Απάντηση στο ερώτημα, γιατί ο Κύριος εξέλεξε τον κακοήθη Ιούδα, πατώντας ΕΔΩ

Περισσότερο όμοιοι με τον Ιούδα είναι οι Οικουμενιστές, πατώντας ΕΔΩ

αργυρια

Να μην γίνουμε σκοτεινοί και δόλιοι άνθρωποι, πατώντας ΕΔΩ

Για τα υλικά ενδιαφέροντα του κακού Ιούδα, πατώντας ΕΔΩ

Ας σκεπτόμαστε και τις δικές μας πτώσεις, πατώντας ΕΔΩ

Τρίτη πρόρρησι του πάθους καί της αναστάσεως (Μαρκ. ι’ 32-34)

Επειδή χθες Κυριακή Ε΄ Νηστειών, στους Ναούς διαβάστηκε το ευαγγελικό ανάγνωσμα Μαρκ. ι΄32-45, παρουσιάζουμε το πολύ αξιοσήμαντο κομμάτι Μαρκ. ι΄ 32-34 και την μετάφραση του στη νεοελληνική γλώσσα από τον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, για την 3η πρόρρηση του Κυρίου για τα Πάθη και την Αναστασή Του.

Τρίτη πρόρρησι του πάθους καί της αναστάσεως (Μαρκ. ι’ 32-34)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Μάρκου

AG. MARKOS

32 ῏Ησαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς ῾Ιεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, 33 ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, 34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Ιεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο

XAPAKTHPIΣMOI AIPETIKΩN32 Βάδιζαν δέ τό δρόμο, πού ανέβαινε στά Ιεροσόλυμα. Καί ο Ιησούς προπρορευόταν απ’ αυτούς. Καί θαμπώνονταν (από τή λάμψι της μορφής του), καί ακολουθώντας αισθάνονταν δέος. Καί αφού πάλι πήρε τούς δώδεκα ιδιαιτέρως, άρχισε νά τούς λέγη όσα έμελλαν νά του συμβούν: 33 «Ιδού, ανεβαίνουμε στά ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣΙεροσόλυμα καί ο Υιός του ανθρώπου θά παραδωθή στούς αρχιερείς καί στούς γραμματείς, καί θά τόν καταδικάσουν σέ θάνατο, καί θά τόν παραδώσουν στούς εθνικούς (στούς ειδωλολάτρες), 34 καί θά τόν εμπαίξουν, καί θά τόν μαστιγώσουν, καί θά τόν φτύσουν, καί θά τόν θανατώσουν, καί τήν τρίτη ημέρα θά αναστηθή».

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους ι΄ 32-34, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Ο Ιησούς οδηγείται στό Γολγοθά καί σταυρώνεται εν μέσω δύο ληστών (Μαρκ. ιε΄ 20-28)

Ο Ιησούς οδηγείται στό Γολγοθά καί σταυρώνεται εν μέσω δύο ληστών (Μαρκ. ιε΄ 20-28)

Το κείμενο του Ευαγγελιστή Μάρκου

AG. MARKOS20 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια, καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. 21 Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ, τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ρούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶν τόπον, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Κρανίου τόπος. 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισμένον οἶνον· ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε. 24 καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ. 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη· Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 28 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα· καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη.

 Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

20 Καί όταν τόν περιέπαιξαν, του έβγαλαν τόν κόκκινο μανδύ καί τόν έντυσαν μέ τά δικά του ενδύματα καί τόν έβγαλαν έξω (από τήν πόλι), γιά νά τόν σταυρώσουν. 21 Καί αγγαρεύουν κάποιον περαστικό, τό Σίμωνα τόν Κυρηναίο, πού ερχόταν από τήν ύπαιθρο, τόν πατέρα του Αλεξάνδρου καί του Ρούφου, γιά νά μεταφέρη τό σταυρό του. 22 Καί τόν φέρουν στόν τόπο Γολγοθά, πού μεταφραζόμενο σημαίνει, τόπος Κρανίου, 23 καί τού έδιναν να πιή κρασί ανάμικτο μέ σμύρνα (ως αναισθητικό). Αλλ΄ αυτός δέν τό δέχτηκε. 24 Καί αφού τόν σταύρωσαν, μοίρασαν μεταξύ τους τά ενδύματά του ρίχνοντας κλήρο γι΄ αυτά, γιά τό ποιός καί τί θά πάρη. 25 Ήταν δέ ώρα εννέα τό πρωί 1 , όταν τόν σταύρωσαν. 26 Καί ως αιτία της καταδίκης του ήταν γραμμένη η επιγραφή: Ο βασιλεύς των Ιουδαίων. 27 Καί μαζί του σταυρώνουν δύο ληστάς, ένα από τά δεξιά καί ένα από τά αριστερά του. 28 Καί εκπληρώθηκε τό Γραφικό χωρίο, πού λέγει: Καί μεταξύ των ανόμων (των εγκληματιών) υπολογίσθηκε.

  Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Ο τίτλος για τους στίχους ιε΄ 20-28, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Οι λέξεις «Γολγοθά» καί ο «Κρανίου» στο στίχο 22, είναι με αραιά γράμματα, εμείς τα κάναμε με έντονα για τεχνικούς λόγους. Το ίδιο και η φράση «ο βασιλεύς των Ιουδαίων» του στίχου 26.

Δείτε και Αναρτήσεις για τα Άγια Πάθη του Κυρίου, πατώντας ΕΔΩ
“Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς” , πατώντας ΕΔΩ

Για την Μεγάλη Πέμπτη αναρτήσεις

Για την Μεγάλη Πέμπτη αναρτήσεις

GES PΑναρτήσεις για την Μεγάλη Πέμπτη, πατώντας ΕΔΩ

Γιατί αγωνιούσε ο Χριστός, πατώντας ΕΔΩ

Και σήμερα αγωνιά ο Κύριος. Το θαύμα της εικόνας στον άγιο Ευθύμιο Κυψέλης, πατώντας ΕΔΩ

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή του κ. Γεωργίου Ζερβού για τo Μυστικό Δείπνο του Χριστού, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation