ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the category “π. Μάρκος Μανώλης”

Αναρτήσεις για τα Χριστούγεννα

 Αναρτήσεις για τα Χριστούγεννα

gebornΠΟΙΜΕΝΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΛΑΩΝ, πατώντας ΕΔΩ

Τα Χριστούγεννα να θυμόμαστε και την Μεγάλη Παρασκευή, πατώντας ΕΔΩ

Ο Χριστός μας έκανε ελευθέρους και παιδιά του Θεού (Γαλ. δ΄ 1-7), πατώντας ΕΔΩ

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, πατώντας ΕΔΩ

Θαύμα μέγα, το μυστήριο της θείας Ενανθρώπησης του Λόγου του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

 

Advertisements

Ο κ.Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον μακαριστό π.Μάρκο Μανώλη

Επειδή το ερχόμενο Σάββατο (9/4) στον Ι.Ναό Αγίου Γεωργίου Διονύσου, μετα την Θεία Λειτουργία, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου π. Μάρκου Μανώλη εφημέριου του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Διονύσου και πνευματικού προϊστάμενου της <<Π.Ο.Ε.>> και του <<Ορθόδοξου Τύπου>>, θα δημοσιεύσουμε τί έγραψε γι’ αυτόν ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος λίγες ημέρες μετά την οσιακή κοίμηση του.

+ Αρχιμανδρίτης π.Μάρκος Μανώλης

Πρὸς τὸν «᾿Ορθόδοξον Τύπον» 

Κύριε Διευθυντὰ καὶ λοιποὶ ἀδελφοὶ οἱ συγκροτοῦντες τὸ ἐπιτελεῖον τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου», τῆς ἀγωνιστικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐφημερίδος, εἰς τὴν ὁποίαν ἀναπαύονται ψυχικῶς πολλοὶ ᾿Ορθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀναζητοῦντες τὸ σπάνιον εἰς τοὺς ἐσχάτους χαλεποὺς καιρούς μας μαχητικὸν στοιχεῖον ὑπὲρ τῆς καταπροδιδομένης ἀπὸ θρησκευτικοὺς ταγοὺς καὶ ὁδηγοὺς ᾿Ορθοδόξου Πίστεώς μας. Χριστὸς Ἀνέστη! Νὰ ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς ἔνδοξον ἀνάστασιν, ὅπως ὁ ᾿Αρχηγὸς καὶ ᾿Αντιπρόσωπός μας.
῾Η εἴδησις, ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Μᾶρκος Μανώλης, ψυχὴ τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου» καὶ τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορθοδόξου ῾Ενώσεως», ἀνεχώρησε διὰ τὴν αἰωνιότητα, μᾶς συνεκλόνισε. Διότι ὁ π. Μᾶρκος Μανώλης ἦτο ἐκ τῶν ὀλίγων ἀξίων καὶ ὑποδειγματικῶν κληρικῶν τῆς ᾿Εκκλησίας μας. Διὰ βίου ἀγωνιστὴς τῆς ᾿Εκκλησίας, καὶ ἰδίως ὑπερασπιστὴς τῆς Πίστεως, ἐπαξίως φέρων τὸ ὄνομα τοῦ ὑπερμάχου τῆς ᾿Ορθοδοξίας Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ᾿Επισκόπου ᾿Εφέσου. Καὶ ὁ π. Μᾶρκος Μανώλης, ἂν ὑπῆρχεν ἀξιοκρατία, θὰ ἦτο ᾿Επίσκοπος. ᾿Αλλὰ ποῦ ἀξιοκρατία…
῾Ο ἀείμνηστος Ἱερομόναχος ἦτο ζηλωτὴς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπεστράτευε καλοὺς ὁμιλητάς, διὰ νὰ κηρύττουν τὰ ῥήματα τῆς αἰωνίου ζωῆς. ῎Ηθελεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νὰ ἐνοικῇ εἰς τὰς ψυχὰς πλουσίως, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. ῏Ητο ἐργατικὸς καὶ δραστήριος ὅσον ἐλάχιστοι. ᾿Ακάματος λειτουργὸς καὶ ἐξομολόγος. ᾿Εφαρμόζων τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, «᾿Εν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με» (Ματθ. κε´ 36), ἐπεσκέπτετο φυλακὰς καὶ ἐνουθέτει, ἐβοήθει πρὸς μετάνοιαν καὶ ἐξωμολογοῦσε φυλακισμένους. ᾿Επεσκέφθη εἰς τὰς φυλακὰς ἀκόμη καὶ σατανιστὰς καὶ διαβοήτους κακοποιοὺς καὶ τοὺς ἐβοήθησε νὰ μετανο ήσουν καὶ νὰ μᾶς ἐνθυμίσουν τὴν μετάνοιαν τοῦ «εὐγνώμονος», τοῦ καλοπροαιρέτου δηλαδή, λῃστοῦ τοῦ συσταυρωθέντος μὲ τὸν Χριστόν.
῾Ο ἀείμνηστος ἦτο στήριγμα πολλῶν ἀνθρώπων, πνευματικὸν στήριγμα, ἀλλὰ καὶ ὑλικὸν στήριγμα, πολὺ φιλάνθρωπος καὶ βοηθὸς πολλῶν πτωχῶν.
᾿Ιδιαιτέρως πρέπει νὰ ἐξαρθῇ ἡ ὑπεράνθρωπος ἐργατικότης αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὸν ὕπνον εἶχεν ὀλίγην σχέσιν. Γρηγορῶν, ἀγρυπνῶν, μεριμνῶν, κοπιῶν ὅσον ἐλάχιστοι ἄνθρωποι. Θὰ ἠδύνατο καὶ δι᾿ αὐτὸν νὰ λεχθῇ, ὅτι τὸν ὕπνο δὲν ἐχόρτασε, καὶ τώρα, ἀποσταμένος, πῆγε νὰ κοιμηθῇ. Καὶ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ. ᾿Εκοιμήθη τὸ κατάκοπον καὶ ταλαιπωρημένον ἀπὸ ἀσθένειαν σῶμα. Τὸ δὲ πνεῦμα μετέβη εἰς τὴν θριαμβεύουσαν ᾿Εκκλησίαν καὶ τὴν ἀσάλευτον βασιλείαν, διὰ νὰ μετέχῃ τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸν πασχαλινὸν ὕμνον, «ἐκτυπώτερον».
῾Η κηδεία τοῦ π. Μάρκου ἦτο πάνδημος. Χιλιάδες πιστοὶ συνέρρευσαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου Διονύσου, ὅπου ἐφημέρευε, καὶ προσεκύνησαν τὸ σκήνωμά του καὶ μὲ πολλὴν συγκίνησιν παρηκολούθησαν τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν. Τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ μὲ ἰσχυρὰν φωνὴν ἔψαλλε τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη». Κατὰ δὲ τὴν ταφὴν ὁ λαὸς ἀνεφώνει «ἅγιος!». Δι᾿ ἐπιφανεῖς ἄνδρας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γράφεται, ὅτι τὰ σώματα αὐτῶν «ἐτάφησαν ἐν εἰρήνῃ», τὸ ὁποῖον σημαίνει, ὅτι ἐτάφησαν μετὰ τιμῆς, μετὰ τιμῶν. Καὶ ὁ π.Μᾶρκος ἦτο ἐπιφανής, ἅγιος κληρικός, καὶ τὸ σῶμα του ἐτάφη μετὰ τιμῶν, τῇ ἐπιμόνῳ δὲ ἀπαιτήσει τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἐτάφη εἰς τὸν χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ὑπηρέτησε. Καὶ ὁ θάνατος τῶν ἁγίων εἶνε δόξα καὶ ζηλευτός!
῞Οταν φεύγουν ἀπ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμον ἄνθρωποι σπουδαῖοι καὶ πολύτιμοι, λέγεται ὅτι μὲ τὴν ἐκδημίαν των ἐπτώχευσεν ὁ κόσμος. Καὶ μὲ τὴν ἐκδημίαν τοῦ π. Μάρκου Μανώλη δύναται νὰ λεχθῇ ὅτι ἐπτώχευσεν ἡ ᾿Ορθόδοξος ῾Ελληνικὴ κοινωνία. ᾿Αλλ᾿ ἂς μὴ λεχθῇ μόνον τοῦτο τὸ δυσάρεστον. Ἂς λεχθῇ καὶ τοῦτο τὸ εὐχάριστον, ὅτι ἐστάλη εἰς τὸν οὐρανὸν πρεσβευτής, διὰ νὰ πρεσβεύῃ, ἀπὸ ἀνωτέρας θέσεως ἰσχύος, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν περιλειπομένων εἰς τὴν ζωὴν ταύτην.
Εἰς τοὺς ἀποτελοῦντας τὸ ἐπιτελεῖον τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου», τοὺς συνεργάτας, τὰ πνευματικὰ τέκνα, τοὺς φίλους καὶ τοὺς συγγενεῖς τοῦ ἀειμνήστου ἁρμόζει νὰ λυπηθοῦν ὀλιγώτερον, διότι ἐχωρίσθη ἀπ᾿ αὐτοὺς σεβαστὸν καὶ προσφιλὲς πρόσωπον, καὶ νὰ χαροῦν περισσότερον, διότι ἡ ᾿Εκκλησία μας ἔστειλεν εἰς τὸν οὐρανὸν ἕνα ἅγιον, διὰ νὰ πολεμήσῃ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ διὰ τὴν Πίστιν.
῞Ολοι δὲ νὰ εὐχηθῶμεν καὶ νὰ προσευχηθῶμεν, ὅπως ὁ Κύριος ἀναδείξῃ κληρικὸν ἄξιον νὰ διαδεχθῇ τὸν π. Μᾶρκον καὶ νὰ συνεχίσῃ τὸ ἔργον του, προπάντων τὸν καλὸν ἀγῶνα διὰ τὴν Πίστιν. ῾Η συνέχισις τοῦ ἔργου τοῦ ἀειμνήστου θὰ εἶνε δι᾿ αὐτὸν τὸ καλλίτερον μνημόσυνον.
 
Νικόλαος ᾿Ιω. Σωτηρόπουλος
(17 ᾿Απριλίου 2010)
 
Ορθόδοξος Τύπος 7/5/2010

Post Navigation