ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ

N. SOTIRΠαρουσιάζουμε όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε στον «Ορθόδοξο Τύπο», ακόμα και ως προς το όνομα του συντάκτη του άρθρου, πριν περίπου 7 χρόνια και 4 μήνες, αξιοσήμαντο άρθρο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, για τους αιρετικούς οικουμενιστές και το αιρετικό κήρυγμα τους.

 

ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ

Του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, θεολόγου

απ. Παυλος πΕΝ ΣΧΕΣΕΙ πρός τίς αντιλήψεις καί τή ζωή των εθνικών, των ειδωλολατών, ο απόστολος Παύλος έγραψε πρός τούς χριστιανούς της Εκκλησίας της Εφέσσου: «Υμείς δε ουχ ούτως εμάθετε τόν Χριστόν» (Εφεσ. 4:20). Σείς δεν μάθατε, ότι είνε έτσι ο Χριστός. Σείς, δηλαδή, δέν διδαχθήκατε Χριστό, πού εγκρίνει τέτοιες αντιλήψεις καί τέτοια ζωή, πού έχουν οι ειδωλολάτρες, αλλά διδαχθήκατε Χριστό, πού καταδικάζει τά ειδωλολατρικά φρονήματα καί έργα.
Ο λόγος του αποστόλου Παύλου, «Υμείς δε ουχ ούτως εμάθετε τόν Χριστόν», έρχεται στή διάνοια εξ αιτίας των οικουμενιστών. Οι οικουμενισταί διδάσκουν Χριστό διαφορετικό από τό Χριστό, πού μάθαμε εμείς από τόν ίδιο τό Χριστό καί από τούς αποστόλους του, πού είνε στόματα του Χριστού. Αναφέρουμε μερικές διαφορές μεταξύ του Χριστού των πιστών, καί του Χριστού των οικουμενιστών.
το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ πολυ μικρο π.Ο Χριστός δίδαξε, ότι είνε «πράος καί ταπεινός τη καρδία» (Ματθ. 11:29), αλλά καί αγανάκτησε, καί ωργίσθηκε, καί ύψωσε φραγγέλιο, καί ανέτρεψε τά τραπέζια των χρηματιστών (Μαρκ. 10:14, 3:5, Ιωαν. 2:15). Στήν Αποκάλυψι (6:16-17) κατά σχήμα οξύμωρο γίνεται λόγος περί «τής οργής τού Αρνίου»! Καί εν τούτοις οι οικουμενισταί διδάσκουν μόνο πράο και μελιστάλακτο Χριστό, όχι καί αυστηρό και επιτιμητικό καί τιμωρό.
12 αγιοι αποστολοι πΟ Χριστός καί οι Απόστολοι ωμίλησαν γιά θεία οργή καί τιμωρία (Λουκ. 21:22-23, Ρωμ.1:18, Εφ.5:6, Κολ.3:6, Εβρ.10:27-31, Αποκ. 6:16-17 κ.α.). Οι δε οικουμενισταί επιμελώς αποφεύγουν νά ομιλήσουν γιά θεία οργή καί τιμωρία, ή μάλλον ρητώς διδάσκουν, ότι ο Κύριος δέν τιμωρεί.

Ο Χριστός δίδαξε, ότι ο Θεός είνε πνεύμα, οι οικουμενισταί διδάσκουν, ότι ο Θεός είνε αγάπη. Τήν αγάπη, ιδιότητα του Θεού, οι οικουμενισταί κάνουν ουσία του Θεού!
ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝΟ Παύλος διδάσκει, ότι ο Θεός εξ αιτίας των αμαρτιών των ανθρώπων έκανε ιλαστήριο θύμα τό Χριστό, τιμώρησε τόν Υιό του γιά τίς δικές μας αμαρτίες, καί έπραξε τούτο, γιά νά δείξη «τήν δικαιοσύνην αυτού», γιά νά είνε «δίκαιος» καί νά δικαιώνη, να σώζη, τόν πιστεύοντα στόν Ιησού (Ρωμ.4:25-26). Ο Θεός λοιπόν δέν έχει μόνο τήν ιδιότητα τής αγάπης, έχει καί τήν ιδιότητα τής δικαιοσύνης. Αλλ΄ οι οικουμενισταί ομιλούν μόνο περί της αγάπης του Θεού, δεν ομιλούν καί περί της δικαιοσύνης αυτού. Καταργούν τη δικαιοσύνη, διότι η δικαιοσύνη τιμωρεί…
οικουμεν πανθρ2Ο Χριστός είπε, «Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιωάν.15:5). Καί ο απόστολος Πέτρος γιά τό Χριστό διακήρυξε: «Ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία. ουδέ γάρ όνομα εστιν έτερον υπό τόν ουρανόν τό δεδομένον εν ανθρώποις εν ω δει σωθήναι ημάς» (Πραξ.4:12). Ο Χριστός ο Αρχηγός της Χριστιανικής Θρησκείας, είνε ο μοναδικός Σωτήρ. Αλλ΄ οι οικουμενισταί διδάσκουν, ότι καί οι άλλες Θρησκείες είνε δρόμοι σωτηρίας.
λύκοιΟ Χριστός γιά τούς αιρετικούς είπε: «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες». Επίσης παρέβαλε τούς αιρετικούς μέ «ακάνθας» καί «τριβόλους» (Ματθ. 7:15-16). Ο Παύλος τούς ωνόμασε «λύκους βαρείς, μή φειδόμενους τού ποιμνίου» (Πραξ.20:29). Ο Πέτρος «κατάρας τέκνα» (Β΄ Πέτρ.2:14). Καί ο Ιωάννης «αντιχρίστους» (Α΄ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, μικρό αλλά εξαίρετο τεύχος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Ιωαν.2:18). Αλλ΄ οι οικουμενισταί δέν ομιλούν ποτέ μέ τέτοια γλώσσα γιά τους αιρετικούς. Αντιθέτως ομιλούν μέ γλώσσα ευγενή, αγαπητική, επαινετική, εγκωμιαστική. Και εναγκαλίζονται τούς αιρετικούς, καί ασπάζονται αυτούς, καί οργανώνουν συνεορτασμούς καί ανταλλαγές δώρων.
Ο Χριστός ωμίλησε γιά ίδρυσι «Εκκλησίας», μιάς Εκκλησίας (Ματθ. 16:18). Καί ο Παύλος ομιλεί γιά «έν σώμα», μία δηλαδή Εκκλησία (Εφεσ.4:4). Αλλ΄ οι οικουμενισταί ομιλούν γιά πολλές Εκκλησίες καί γιά «Παγκόσμιο Συμβούλιο συλλειτουργαΕκκλησιών». Αναγνωρίζουν ως Εκκλησίες καί τίς αιρετικές κοινωνίες.

Ο Χριστός έστειλε τό Πνεύμα τό Άγιο στήν Εκκλησία, οι οικουμενισταί λέγουν, ότι καί οι ετερόδοξοι έχουν Πνεύμα Άγιο καί έγκυρα μυστήρια.

Ο Χριστός είπε, ότι όποιος θα «λύση», θά ακυρώση, θά απορρίψει, «μίαν τών εντολών τούτων των ελαχίστων« μία ελάχιστη διδασκαλία, καί θά διδάξη χωρίς αυτή τους ΚΛΙΜΑΞ πτανθρώπους, θά είνε «ελάχιστος εν τη βασιλεία των ουρανών», θά είνε πολύ μικρός, ανάξιος, γιά τή βασιλεία τών ουρανών. Οι οικουμενισταί δέν δίνουν σημασία ούτε σέ ελάχιστη, αλλ΄ ούτε καί σέ μεγάλες χριστιανικές αλήθειες. Οικουμενιστής Ιεράρχης είπε, ότι αιρετικοί είνε μόνον οι Χιλιασταί, οι οποίοι δέν πιστεύουν στό δόγμα τής Αγίας Τριάδος. Τά άλλα δόγματα πάνε περίπατο!

ΧΡι ΙΗΗμείς εδιδάχθημεν αληθινόν καί αυθεντικόν Χριστόν, οι οικουμενισταί κηρύττουν παραποιημένον Χριστόν. Καί παραποιημένον Χριστόν ημείς δεν θέλομε. Είνε απαράδεκτος. Τον χαρίζομεν εις τους οικουμενιστάς, οι οποίοι τόν εδημιούργησαν εν συνεργασία μέ τόν Σατάναν, τόν εχθρόν της αληθείας και της σωτηρίας. Καί κρατούμεν τον Χριστόν του ευαγγελίου, τόν μόνον δυνατόν να κρατήση καί νά σώση ημάς.

 

 Απο την παλαίμαχη εκκλησιαστική εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 27-7-2007.

 

Δείτε Οι αιρετικοί Οικουμενιστές συμπλέουν με τους νεοεποχίτες, πατώντας ΕΔΩ
Μεγάλη ανάγκη συνοδικής καταδίκης των νέων αιρέσεων και του Οικουμενισμού, πατώντας ΕΔΩ
Οι αιρετικοί οικουμενιστές συμπλέουν με τις σκοτεινές δυνάμεις,
πατώντας ΕΔΩ
Για την κούφια αγαπολογία των οικουμενιστών, πατώντας ΕΔΩ

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: