ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο πρόσωπο και το έργο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ιεροκήρυκα και συγγραφέα, του Ομολογητού κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Ο μακαριστός Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν τρομερός ασκητής!

Προχθές, 21 Νοεμβρίου, συμπληρώθηκαν 23 χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Γέροντα Ιακώβου Τσαλίκη και γι αυτό παραθέτουμε απόμαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την αξιοσήμαντη συνέντευξη του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου στον κ. Τσανταρλιώτη όπου ομιλεί για προσωπικές εμπειρίες που είχε από τον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο.

Ο μακαριστός Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν τρομερός ασκητής!

NIKSΝικόλαος Σωτηρόπουλος: Ο π. Ιάκωβος ήταν τρομερός ασκητής! «Πετσί και κόκκαλο» απο την άσκηση. Με νεράκι και παξιμάδια ζούσε, κανένα χορταράκι. Λοιπόν, δεν έτρωγε κρεάτα πουπ. Ιακωβος ΕΣΤΑΥΡ Π τρώμε εμείς, ζωικές τροφές, ισχυρές ζωικές τροφές, δεν έτρωγε τέτοια πράγματα. Ήταν σαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο που θα γιορτάσουμε έπειτα απο λίγες ημέρες. Αφού τα δαιμόνια φώναζαν δια του στόματος των δαιμονισμένων και έλεγαν «Ρε Ιάκωβε! Ιάκωβε κοκκαλιάρη! Μας καις! Μας καις!».

Όλη την συνέντευξη θα την ακούσετε ΕΔΩ

Δείτε και Η αφιέρωση του βιβλίου του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Γραφής» τόμος Γ΄πατώντας ΕΔΩ

Αναρτήσεις παλαιότερες για την Κεχαριτωμένη Παναγία

Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει τα Εισόδια της Παναγίας μας, παρουσιάζουμε παλαιότερες αναρτήσεις για την Κεχαριτωμένη Παναγία.

Αναρτήσεις παλαιότερες για την Κεχαριτωμένη Παναγία

eisodiaΠαλαιότερες αναρτήσεις για την Μητέρα του Θεού, πατώντας ΕΔΩ

Ερμηνευτικά αποσπάσματα της σημερινής αποστολικής περικοπής για την Πάναγνη Παναγία, πατώντας ΕΔΩ

Παρουσιάσεις σαν βίντεο σχετικές με την Υπέραγνη Παναγία, πατώντας ΕΔΩ

Η ευλάβεια των αγίων προς την Κεχαριτωμένη Παναγία, πατώντας ΕΔΩ

Η πάλη μέ τό Διάβολο καί η πανοπλία του Θεού (Εφ. στ΄ 10-20)

Η πάλη μέ τό Διάβολο καί η πανοπλία του Θεού (Εφ. στ΄ 10-20)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ10 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ ΚΛΙΜΑΞ ΜΙΚ2δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ μικροεἰρήνης, 16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· 17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ, 18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, 20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικολάο Σωτηρόπουλο

νικ Γραφ10 Τέλος, αδελφοί μου, νά ενδυναμώνεσθε από τον Κύριο καί από τήν ισχυρή δύναμί του. 11 Ενθυθήτε τήν πανοπλία του Θεού, γιά νά δύνασθε ν΄ αντιμετωπίσετε τίς πανουργίες του Διαβόλου. 12 Διότι η πάλη μας δέν είναι μέ ανθρώπους, αλλά μέ τις αρχές, μέ τις εξουσίες, μέ τους σκοτεινούς κσομοκράτορες της παρούσης ζωής, μέ τά πονηρά πνευματικά όντα γιά τήν κατάκτησι των επουρανίων. 13 Γι΄ αυτό φορέσετε τήν πανοπλία του Θεού, γιά νά δυνηθήτε νά αντισταθήτε κατά τήν κακή ημέρα, καί εκτελώντας όλα νά αναδειχθήτε νικηταί. 14 Σταθήτε λοιπόν σέ θέσι μάχης, αφού ζωσθήτε στή μέση σας μέ τήν αλήθεια, καί φορέσετε τό θώρακα της αρετής, 15 καί βάλετε στά πόδια σας σάν άλλα υποδήματα τήν ετοιμότητα γιά νά διακηρύττετε τό χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης, 16 καί μαζί μέ όλα φορέσετε τήν ασπίδα τής πίστεως, μέ την οποία θά μπορέσετε νά σβήσετε όλα τά πύρινα βέλή του Πονηρού. 17 Λάβετε καί την περικεφαλαία της σωτηρίας, καί τή μάχαιρα του Πνεύματος, πού είναι κομποσχοινιο λόγος του Θεού. 18 Καί μέ κάθε είδος προσευχής καί δεήσεως νά προσεύχεσθε πάντοτε μέ τήν έμπνευσι του Πνεύματος. Καί γι΄ αυτό τό έργο της προσευχής νά αγρυπνήτε μέ κάθε επιμονή καί παράκλησι γιά όλους τους αγίους (τους χριστιανούς). 19 Καί γιά εμένα, γιά νά μου δίνεται λόγος, όταν ανοίγω τό στόμα μου, ώστε μέ παρρησία (μέ θάρρος) νά κάνω γνωστό τό μυστήριο του ευαγγελίου, 20 γιά τό οποίο εκτελώ έργο πρεσβευτού δεμένος μέ αλυσίδες, γιά νά έχω τό θάρρος νά ομιλώ γι΄ αυτό όπως πρέπει νά ομιλώ.

Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.

Την συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να την προμηθευτούν και να την μελετούν κάθε μέρα. Περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ο τίτλος της μετάφρασης για το κομμάτι στ΄ 10-20, είναι του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακάτω παραθέτουμε από το νέο τεύχος του αγωνιστικού Ορθόδοξου περιοδικού «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», βαρυσήμαντη δήλωση της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ».

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(«Η προσπάθεια καί τό συντελεσθέν έργο συνεχίζονται…»)!

sotirΤούς τελευταίους μήνες, καί κυρίως όσον χρόνο ο πρόσφατα εκδημήσας πρός Κύριον αδελφός καί συνεργός, ο στιβαρός καί περισπούδαστος θεολόγος, αοίδιμος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, εδοκιμάζετο σοβαρά λόγω ασθένειας του, αρκετά πρόσωπα (φίλοι, συνεργάτες καί μέλη) της συντελουμένης ηθικοθρησκευτικής, πνευματικής καί εν γένει χριστιανικής προσπάθειας από την Αδελφότητα «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», με έκδηλη αγωνία, αλλά καί αισθητό ενδιαφέρον, είτε αυτοπροσώπως με επίσκεψή τους στα Γραφεία, είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ρωτούσαν μέ έκδηλη αγωνία καί περίμεναν να ακούσουν μία ικανοποιητική απάντηση.
ορθ.Ιερ.Αδελφ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤό δέ ενδιαφέρον τους επικεντρώνετο στό ερώτημα: Τί θά γίνη μετά τήν πιθανή αναχώρηση, μετά τήν τύχον εκδημία καί απουσία τού αδελφού Νίκου Σωτηρόπουλου; Καί εμείς μέ λύπη βέβαια ακούγαμε τίς διάφορες στιχομυθίες, δίνοντας τόπο στά περαιτέρω μέ τήν … σιωπή μας! Τώρα όμως, που ο αγαπητός αδελφός καί διδάσκαλος των χριστιανικών αληθειών, αναχώρησε από κοντά μας καί αντιμετωπίζομε αισθητότερα μία οδυνηρή πραγματικότητα, είμαστε υποχρεωμένοι νά δώσωμε καί μία -έστω λιτή- απάντηση στίς αναφερόμενες ανωτέρω ερωτήσεις, γιά νά είμαστε σχετικά συνεπείς καί μέ τον εαυτό μας, αλλά καί όσους ερωτούσαν μέ αγωνία περί της θέσεως μας, όσον αφορά την μελλοντική μας γραμμή και πορεία.
ΕΚΔ. Ο.Ι.Α. με περιγρΚαί η απάντηση μας εν προκειμένω είναι η εξής: Επιθυμία καί πρόθεσή μας ειλικρινής είναι τό πνευματικό έργο καί η ιερή προσπάθεια που συντελείτο μέχρι τώρα μέ αξιοθαύμαστη προθυμία καί εργατικότητα καί ζήλο (από 1955 έως και σήμερα -2014) στούς γνωστούς χώρους καί τόπους, νά εξακολουθήσουν νά υπάρχουν καί νά επιτελούνται, έστω καί μέ ορισμένα κενά καί ελλείψεις, καί κατά τό νέο ξεκίνημα καί τήν συνέχεια από τά εναπομείναντα πρόσωπα καί όσους άλλους ήθελε οδηγήσει ο Κύριος κοντά σ΄ αυτά. Και αυτό θα γίνη αφού εντείνουμε καί οι επιζώντες τίς δυνάμεις μας, μέ τόν ίδιο ζήλο καί ΣΤΑΥΡΟΣ περιοδικο πτίς ίδιες αρχές καί επιδιώξεις, μέ τίς οποίες άρχισε η προσπάθειά μας στό ξεκίνημα της. Χρειάζεται όμως καί μία παράλληλη φροντίδα, ώστε νά προσέλθουν καί νέοι εθελοντές καί συμπαραστάτες στήν ιερή (ένα τό πιστεύωμε) προσπάθειά μας, πού άρχισε όταν ακόμα ήταν στή ζωή ο ιδρυτής καί κύριος δημιουργός αυτής, ως αρχιμανδρίτης καί ιεροκήρυκας καί διδάσκαλος του Ευαγγελίου, μετέπειτα καί ως επίσκοπος, τώρα δε μακαριστός εν Κυρίω, Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (αιωνία αυτού η μνήμη)!

 Από το  νέο τεύχος Οκτωβρίου 2014 του μηνιαίου ορθόδοξου αγωνιστικού περιοδικού Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.

Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» ή εγγραφείτε συνδρομητές.

Περισσότερα για το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» πατήστε πάνω στο όνομα του περιοδικού ή ΕΔΩ.

Όσες φράσεις ή λέξεις στο παραπάνω άρθρο είναι έντονες, ο τονισμός δεν είναι του ιστολογίου μας αλλά του περιοδικού «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Δείτε και Οι δύο μεγάλοι πόθοι του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, του αείμνηστου Ομολογητού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πατώντας ΕΔΩ

Αποστομωτική απάντηση στους κοσμικούς που λένε ότι ο Θεός δεν έχει ανάμειξη στους σεισμούς

Για τον χθεσινό σεισμό που ακούστηκε στην Ελλάδα, παραθέτουμε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Η αιτία των σεισμών» (17-10-1999) που έγινε λίγο μετά τον μεγάλο σεισμό στην Αττική.

Αποστομωτική απάντηση στους κοσμικούς που λένε ότι ο Θεός δεν έχει ανάμειξη στους σεισμούς

Ομιλίες για τους σεισμούς Γενικώς όμως οι σεισμοί δεν προκαλούνται από τον διάβολο. Απο ποιόν προκαλούνται;
Οι κοσμικοί τί λέγουν; Οι ψευδοεπιστήμονες τί λεγουν; «Οι σεισμοί είναι καθαρώς φυσικά φαινόμενα. Τους σεισμούς προκαλεί η φύσις. Ο Θεός δεν έχει καμία ανάμειξη στους σεισμούς»! Έτσι δεν λένε οι πολλοί; Και όταν τους λέμε ότι τους σεισμούς προκαλεί ο Θεός, αμέσως φέρνουν την ένσταση «Ο Θεός είναι αγάπη».
ονομα ΝΙΣωτ 2 πΤο ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και περισσότερο απο αυτούς το ξέρουμε ημείς οι θεολόγοι που διαβάζουμε μέρα-νύχτα τις Γραφές και όλοι οι θρησκευτικοί άνθρωποι. Και δεν είναι ανάγκη να μας του ειπούν και να μας το τονίσουν άγευστοι των Γραφών, κοσμικοί άνθρωποι, δημοσιογράφοι και άλλοι κοσμικοί άνθρωποι!
1995ΝΙΣ ΠμιΣτο επιχείρημα ότι ο Θεός είναι αγάπη, εγώ θα αντιτάξω ένα άλλο επιχείρημα. Αυτοί λέγουν ότι δεν έχει ο Θεός ανάμειξη στους σεισμούς και νομίζουν έτσι ότι διασώζουν την αγάπη του Θεού. Εγώ όμως φέρνω ένα άλλο επιχείρημα «Ο Θεός εκτός του ότι είναι αγάπη, δεν είναι και παντοδυναμία; Δεν είναι παντοδύναμος;». Ο Θεός είναι παντοδύναμος. «Και αφού είναι παντοδύναμος και είναι συγχρόνως και αγάπη, έπρεπε να μην αφήνει να γίνει σεισμός, αφού ο σεισμός είναι κακό πράγμα, είναι καταστροφή. Εγώ ένας κοινός άνθρωπος, που έχω ολίγη αγάπη εν σχέσει με τον Θεό, πολύ ολίγη αγάπη, εάν δω ότι πρόκειται να γίνει ένα κακό, μία συμφορά και Ομιλία του κ. Νικόλαου Σωτήροπουλου μπορώ να την αποτρέψω, την αποτρέπω. Και αν δω ότι γίνεται η συμφορά και μπορώ να επεμβώ και να την σταματήσω, επεμβαίνω και την σταματώ, με την ολίγη αγάπη που έχω. Ο Θεός με την άπειρη αγάπη, γιατί αφήνει και γίνονται οι σεισμοί; Γιατί δεν επεμβαίνει;».
Ο Θεός είναι, αγαπητοί μου, αγάπη αλλά είναι και δικαιοσύνη. Είναι αγάπη αλλά είναι και δικαιοσύνη και όταν εμείς οι άνθρωποι κάνουμε κατάχρηση της αγάπης Του, τότε τον λόγον έχει η δικαιοσύνη Του. Και πέφτει ως πέλεκυς, επάνω στην ανθρωπότητα.

Την ομιλία θα την βρείτε στο Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου

Δείτε και Μεγάλη αυθάδεια η αμφισβήτηση των αποφάσεων του Θεού, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ
Δεν προκαλεί τους σεισμούς ο ανύπαρκτος Εγκέλαδος, πατώντας ΕΔΩ
Ούτε ο διάβολος προκαλεί τους σεισμούς, πατώντας ΕΔΩ
Άθλια και πανάθλια Μ.Μ.Ε. πατώντας ΕΔΩ
O άγιος Ιωάννης ο Ρώσος σε θαυμαστή εμφάνιση του είπε τρις «Πρέπει να γίνει πόλεμος», για τις ασέβειες και την αμετανοησία μας, πατώντας ΕΔΩ

O ιερός Χρυσόστομος, ο μεγάλος εγκωμιαστής της ελεημοσύνης

Επειδή πριν 4 ημέρες η Εκκλησία εόρτασε τον ιερό Χρυσόστομο, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο το απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Η σπορά της ελεημοσύνης» (12-11-1989), για τον ιερό Χρυσόστομο.

O ιερός Χρυσόστομος, ο μεγάλος εγκωμιαστής της ελεημοσύνης

ΝΙΣ SB 17πΑύριο 13 Νοεμβρίου, εορτάζει άλλος μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, ο μεγαλύτερος και οικουμενικότερος Πατέρας και Διδάσκαλος, ο ιερός ANAΓKH ΠAPPHΣIAΣ, εξαίρετο άρθρο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου Χρυσόστομος. Και ο ιερός Χρυσόστομος συνέδεσε το όνομα του σφικτά με την αγία έννοια της ελεημοσύνης, είναι ο μεγάλος επαινέτης και εγκωμιαστής της ελεημοσύνης, ο άγιος Χρυσόστομος. Συχνά πυκνά ομιλεί εναντίον των σκληρών πλουσίων και υπερ της ελεημοσύνης. Αυτοί οι δύο μεγάλοι άγιοι τους οποίους κοντά εορτάζει η Εκκλησία, τον ένα μετά τον άλλον, ο Ιωάννης ο Ελεήμων και ο Χρυσόστομος ο εγκωμιαστής της ελεημοσύνης δίδουν αφορμή απόψε να μιλήσουμε για την ελεημοσύνη.

Την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Δείτε και Κόμπλεξ δεσπότη απέναντι του ιερού Χρυσοστόμου, πατώντας ΕΔΩ
Ο θελκτικός λόγος του Χριστού (Ιωαν. ζ’ 38) πραγματοποιήθηκε πανηγυρικά στον άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, πατώντας ΕΔΩ

Με την ευλογία του π. Αυγουστίνου κήρυττε και μετά τον άκυρο «αφορισμό» του ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος

Παραθέτουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου με θέμα «Εικόνες δακρύζουν και ματώνουν» (23-2-1997), για την ευλογία του π. Αυγουστίνου που του έδινε για να κηρύττει και μετά τον άκυρο «αφορισμό» του.

Με την ευλογία του π. Αυγουστίνου κήρυττε και μετά τον άκυρο «αφορισμό» του ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος

cyp3Αυτές τις ημέρες απουσίασα στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι ιστορικό και μαρτυρικό νησί και όπως και άλλοτε ανέφερα, ο Ελληνισμός της Κύπρου είναι θρησκευτικότερος, παραδοσιακότερος. Οι Κύπριοι αγαπούν περισσότερο το λόγο του Θεού από άλλα διαμερίσματα του Ελληνισμού. Είναι λαός που αγαπά έτσι περισσότερο τον Χριστό, την Ορθοδοξία.ΝΙΣ μ. ΣΤΑΥΡΟΣ περ + Π.ΑΥΓ Δεν λέω για όλους τους Κυπρίους, αλλά είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των θρησκευτικών ανθρώπων στην Κύπρο. Γι΄ αυτό και εγώ και με την ευλογία του π. Αυγουστίνου, ένα 10ήμερο περίπου, πήγα και κήρυξα στην Κύπρο.

Την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

νισ πΔείτε και Συνοπτικά ο πραγματικός λόγος «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Πλήθος κόσμου και πολλοί πνευματικοί οδηγοί σε πόλη της Κύπρου υπέγραψαν εναντίον του αδικότατου και παράνομου «αφορισμού» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ περΑρκετοί θαρραλέοι μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδας δεν υπολογίζουν τον «αφορισμό» του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Ο μακαριστός πνευματικός πατέρας του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον «αφορισμό» του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του, πατώντας ΕΔΩ
Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών, πατώντας ΕΔΩ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ, πατώντας ΕΔΩ

O Αρχιμανδρίτης Σάββας Αχιλλέως για τον «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

Παρουσιάζουμε παρακάτω video από κήρυγμα του γνωστού Αρχιμανδρίτου και συγγραφέα, π. Σάββα Αχιλλέως, για τον αδικότατο και παρανομότατο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου πνευματικού τέκνου του π. Αυγουστίνου.

O Αρχιμανδρίτης Σάββας Αχιλλέως για τον «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

Πηγή Panagiotis Stam

Δείτε και Ποιόν «αφόρισαν»!, πατώντας ΕΔΩ
Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α’ και άλλοι επίσκοποι κοροϊδεύουν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, πατώντας ΕΔΩ
Συγγνώμην να ζητήσουν αυτοί οι οποίοι ύβρισαν τον Κύριο, πατώντας ΕΔΩ
Να αρθή ο άδικος αφορισμός του ομολογητού θεολόγου, πατώντας ΕΔΩ

Επιστολή ιερομόναχου για τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του

Επειδή σήμερα συμπληρώθηκαν 20 χρόνια και 11 μήνες απο τον αδικότατο και άκυρο «αφορισμό» του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου και ακόμα δεν έχει αρθεί, αρχίζουμε απο σήμερα το μικρό τριήμερο αφιέρωμά μας για τον αδικότατο και κωμικότατο «αφορισμό». Παρουσιάζουμε επιστολή του ιερομόναχου Φωτίου Γεωργίου, στον «Ορθόδοξο Τύπο» που δημοσιεύθηκε αρχές Ιουλίου 2014, περίπου 1,5 μήνα πριν την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου,

Διὰ τὸν κ. Νικόλαον Σωτηρόπουλον

ΝΙΣ 2013 νκ. Διευθυντά,
Μὲ λύπη μου διάβασα τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Νίκου Σωτηρόπουλου πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ κατ᾽ ἐπέκταση πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο μὲ αἴτημά του νὰ προβεῖ σὲ ἐπίσημη δήλωση ἡ Ἱεραρχία καὶ νὰ τὸν ἀποκαταστήσει ἐντὸς τῆς διοικούσης ἐκκλησίας μὲ τὸν περιβόητο αὐτὸν ἀφορισμό. Ἀφορισμὸ ποὺ χωρὶς ἀπολογία κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες θεωρεῖται ἄκυρος. Ἀπάντηση ὁ κ. Σωτηρόπουλος δὲν ἔλαβε φωνὴ ιεραρχιαβοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ. Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας μακαρίζει αὐτόν, ποὺ τὸν ἀφορίζουν οἱ ἄνθρωποι καὶ διακόπτουν κάθε θρησκευτικὴ καὶ κοινωνικὴ σχέση μαζί του καὶ μάλιστα ἀναφέρει ὅτι πρέπει νὰ χαίρεται, νὰ σκιρτᾶ ἀπὸ χαρὰ (Λουκ. στ´ 22−23). Γιατί αὐτὴ ἡ σιωπὴ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο; Ὁ κ. Νίκος Σωτηρόπουλος δὲν πρόσφερε ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας; Πρόσφερε καὶ μάλιστα πρόκειται γιὰ μία πλούσια προσφορὰ τόσο συγγραφικὴ ὅσο καὶ ἑρμηνευτική.
10c75-ce95cea5ce91ce93ce93-ce99cea9-ce9227cebcceb9cebacf81cebfΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μΞεκινώντας πρῶτα ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἑρμήνευσε τὴν Ἁγία Γραφὴ μέσα ἀπὸ ἕνα τρίτομο πολυσέλιδο ἔργο καὶ τουλάχιστον σὲ δύο ἐκδόσεις. Τὸ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιο τὸ ἑρμήνευσε σὲ τρεῖς τόμους συγκεκριμένα πρῶτος τόμος τὸ 2009 σὲ δύο ἐκδόσεις καὶ σὲ 650 σελίδες. Δεύτερος τόμος τὸ 2009 σελίδες 400, τρίτος τόμος τὸ 2012 σελίδες 390. Λόγῳ ἰδιαίτερης ἀγάπης του πρὸς τὸ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιο ὁ πρώην σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Καλλίνικος φίλος τῆς PEIRγραφῆς καὶ τοῦ κηρύγματος τὸν κάλεσε νὰ ὁμιλεῖ ἐπὶ 2 συναπτὰ ἔτη ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Μητροπόλεώς του σὲ περίπου 70 ἐκπομπὲς (Πειραϊκὴ Ἐκκλησία). Ὁμίλησε γιὰ τὰ 5 πρῶτα κεφάλαια καὶ μέρος τοῦ NIKS6ου κεφαλαίου ὅπου ἔτυχε καλῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τοὺς πολυπληθεῖς ἀκροατὲς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ἐκφράστηκε ἐπιθυμία νὰ ἐκδοθοῦν κι ἔτσι τύπωσε καὶ βιβλίο μὲ ἐλάχιστες βελτιώσεις προσθέτοντας κι ἑρμηνεία ἄλλων κεφαλαίων τοῦ κατά Ἰωάννη. Ἀναφορικὰ ἀναφέρω καὶ κάποια ἄλλα συγγραφικά του ἔργα, ερμ δυσκ χωρ αγ. Γραφης Δ πὅπως ἡ ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς σὲ ἁπλὴ ἀπόδοση μέσα ἀπὸ 1330 σελίδες, ἀντιχιλιαστικὸ ἐγχειρίδιο 340 σελίδες, ἑρμηνεία δύσκολων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς σελ. 280. Τὸ ἔργο τοῦ Σωτηρόπουλου θὰ ΒΛΑΣΦ Π μμείνει παρακαταθήκη νὰ βοηθᾶ καὶ νὰ φωτίζει τὶς ἑπόμενες γενιές. Τί ἔργο ἀφήνει ἡ Ἱεραρχία; πλὴν ἐλαχίστων. Ὁ ἀφορισμὸς αὐτὸς εἶναι εὐλογία στὸ κεφάλι του καὶ κατάρα σὲ αὐτούς, ποὺ τὸν ἔδωσαν. Ἂς ἐπανορθώσουν δίκαια καὶ κανονικά, γιατί παράγει τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου καὶ θὰ δώσουμε ὅλοι ἀπολογία στὸ φοβερὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ.
ΝΙΚ ΜΕ Π. ΑΥΓὍλο τὸ συγγραφικό του ἔργο διακοσμεῖ τὴν βιβλιοθήκη μου. Ἡ γνωριμία μου μαζί του εἶναι ἀπὸ τὸ 1970 στὰ γενικὰ συνέδρια τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης ἐπὶ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος τὸν ὀνόμαζε φιλόσοφο. Ἂς προσευχηθοῦμε πρὸς τὸν Κύριο νὰ ἀποκατασταθεῖ καὶ ἐντὸς τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας τὸ ὄνομα τοῦ θεολόγου καὶ κήρυκα Νίκου Σωτηρόπουλου.
Καλὴ ἀντάμωση Νίκο στὴν οὐράνια Βασιλεία!

ΙΕΡΟΜΟΝ. ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 Απο την παλαίμαχη εκκλησιαστική εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 4-7-2014.

Για τον αείμνηστο αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο

Επειδή πριν 2 ημέρες συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την κοίμηση του αείμνηστου αρχιμανδρίτου π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, παρουσιάζουμε απομαγνητοφωνημένο το απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, με θέμα «Η σπορά της ελεημοσύνης» (12-11-1989), που είχαμε παρουσιάσει παλαιότερα σε παρουσίαση σαν video (δείτε ΕΔΩ).

Για τον αείμνηστο αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο

ΝΙΣ 1995 ΣΤπ2

Την αφορμή δίνει και ένας τρίτος Πατέρας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία αγαπητοί δεν έπαυσε να γεννά Πατέρας. Είχε Πατέρες κατα την αρχαία εποχή, έχει Πατέρες και σήμερα. Προχθές ανεχώρησε από την μάταια αυτή ζωή και προσετέθη στη χορεία των ουρανίων Πατέρων, ένας σύγχρονος Πατέρας της Εκκλησίας.

p.EPIFΟ αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ο π. Επιφάνιος δεν ήταν μόνον ένας ενάρετος ασκητής, δεν ήταν μόνο ένας θαυμαστός διαλεκτικός και αγωνιστής, ιδίως δια της γραφίδος. Ο κάλαμος του, «κάλαμος γραμματέως οξυγράφου». Μυαλό θα έλεγα, μαθηματικό, τετραγωνικό. Ο π. Επιφάνιος δεν ήταν μόνον ένας περίφημος εξομολόγος, επιστήμων της εξομολογήσεως, με πλήθος πνευματικά τέκνα όπως απέδειξε η πάνδημος κηδεία του χθες, στον ιερό Ναό της Χρυσοσπηλιωτίσσης. Πλήθος αρχιερέων και ιερέων και μοναχών και ευσεβών ανθρώπων παρηκολούθησαν την EPIFTHEODκηδεία του π. Επιφανίου. Ο π. Επιφάνιος ήτο και φίλος της ελεημοσύνης, ελεήμων άνθρωπος. Σαν ιερομόναχος ήταν ακτήμων, αλλά όπως ο απόστολος Παύλος εφρόντιζε να ελεεί τους πτωχούς ανθρώπους δια των συνεισφορών χριστιανών, έτσι και ο π. Επιφάνιος δια των συνεισφορών ευσεβών ανθρώπων, όπως πληροφορούμαι πολλούς ανθρώπους ελεούσε, βοηθούσε, ανακούφιζε.
Γι΄ αυτό η αποψινή ομιλία είναι εις τιμήν και μνήμην, των δύο μεγάλων αρχαίων Πατέρων, του αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και του ιερού Χρυσοστόμου, αλλά και του συγχρόνου πατρός της Εκκλησίας, του αρχιμανδρίτου, του αειμνήστου αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου.

Την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Δείτε και Για τον αείμνηστο αρχιμανδρίτη π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, παρουσίαση σαν βίντεο, πατώντας ΕΔΩ

Δύο θαυμαστά περιστατικά που αποδεικνύουν πόσο μεγάλος άγιος είναι ο Άγιος Μήλος

Χθές συμπληρώθηκαν 26 και πλέον χρόνια απο τότε που έγινε θαυμαστή αποκάλυψη στον μακαριστό Ομολογητή Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον Άγιο Μήλο και γι’ αυτό παρουσιάζουμε άλλο ένα απομαγνητοφωνημένο μικρό απόσπασμα απο την ομιλία του μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Ένα εφαρμοσμένο ευαγγέλιο (Άγιος Μήλος)» (10-11-2002), με δύο θαυμαστά περιστατικά που αποδεικνύουν πόσο μεγάλος άγιος είναι ο Άγιος Μήλος που φανερώθηκε θαυμαστά στον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Ο π. Σάββας που αναφέρεται στο απόσπασμα είναι ο αρχιμανδρίτης Σάββας Αχιλλέως.

Δύο θαυμαστά περιστατικά που αποδεικνύουν πόσο μεγάλος άγιος είναι ο Άγιος Μήλος

SΝΙKsΈκτοτε κάθε χρόνο κάνουμε Λειτουργία στον άγιο Γεώργιο Καρέα, 10 Νοεμβρίου και τιμούμε τον άγιο, εκεί που είναι ο π. Σάββας ο ιερομόναχος που εξορκίζει δαιμονισμένους και σήμερα έγινε η Λειτουργία. Κάναμε και μια εικόνα του αγίου Μήλου. Και μια φορά στη Λειτουργία, αισθάνθηκα πολύ έντονη agMilosσυγκίνηση και έκανα τη σκέψη ότι αυτός είναι μεγάλος άγιος για να αισθανθώ έντονη συγκίνηση. Όταν τελείωσε η Λειτουργία μια χριστιανή, ευσεβής γυναίκα, η οποία είχε κάνει και τους άρτους της αρτοκλασίας, μου λέει χαρούμενη
-«Ο άγιος Μήλος, κ. Σωτηρόπουλε, είναι μεγάλος άγιος!».
-«Πού το ξέρεις;», της είπα.
-«Αισθάνθηκα πολύ μεγάλη συγκίνηση στη Λειτουργία».
Το ίδιο πράγμα ακριβώς, το ίδιο συναίσθημα και ο ίδιος λόγος!

δαιμονισμενος2Σε μια περίπτωση που ο π. Σάββας εξόρκιζε δαιμόνια και επικαλέστηκε μεταξύ των άλλων αγίων και το όνομα του αγίου Μήλου, όταν επικαλέστηκε αυτό το όνομα, τα δαιμόνια φώναξαν «Αυτός ρε, είναι μεγάλος άγιος, αλλά ποιός τον ξέρει!».

Την ομιλία θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Ακούστε και Θαυμαστή αποκάλυψη στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για τον άγνωστο άγιο ιερομάρτυρα Μήλο τον θαυματουργό, πατώντας ΕΔΩ

Η πρώτη φωτογραφία, είναι μια πρόσφατη φωτογραφία με τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου, μαζί με τον π. Σάββα Αχιλλέως στο θρυλικό βήμα της Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου.

Ο π. Νικόλαος Μανώλης για τον άγιο Νεκτάριο και τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

αγιος Νεκταριος μ πΕπειδή χθες η Εκκλησία εόρτασε την εορτή του αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως και πριν λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν, όπως είπαμε, 2 μήνες από την κοίμηση του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, του γνησιότερου και πιστότερου τέκνου του π. Αυγουστίνου, παραθέτουμε το παρακάτω video που ομιλεί ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης για τον άγιο Νεκτάριο και τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Για τονΝΙΣ 2004 ΙΘ π μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο ομιλεί από το 16ο λεπτό μέχρι το τέλος του video. Συμφωνούμε με όλα όσα λέγονται στο συγκεκριμένο video. Εμείς θα πούμε ότι και οι δύο, ο άγιος Νεκτάριος και ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος ήταν συκοφαντημένοι με απίστευτες συκοφαντίες όσο ζούσαν σε τούτη τη ζωή και φθονήθηκαν πολύ από φθονερούς και υποκριτές κληρικούς και λαϊκούς.

Ο π. Νικόλαος Μανώλης για τον άγιο Νεκτάριο και τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Πηγή: Κανάλι Ιστολόγιου Κατάνυξις

Δείτε Άγιος Νεκτάριος και κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πατώντας ΕΔΩ
Μακάριος ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος!, πατώντας ΕΔΩ
Ο συγκλονιστικός λόγος του πρωτοπρεσβύτερου π. Νικόλαου Μανώλη για τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο και τον «αφορισμό» του, πατώντας ΕΔΩ

Σύγκριση της δύναμης των αγίων αγγέλων και των ανθρώπων

Επειδή σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τους αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και των άλλων ασωμάτων Δυνάμεων παραθέτουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Οι άγγελοι» (12-11-1995), για τη πολύ μεγάλη δύναμη των αγγέλων.

Σύγκριση της δύναμης των αγίων αγγέλων και των ανθρώπων

aggeΟι άγγελοι είναι ανώτεροι απο εμάς τους ανθρώπους και σε δύναμη και σε γνώση. Ένας άγγελος λέγει η Παλαιά Διαθήκη κατέβηκε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων και «επάταξε», θανάτωσε 185.000 Ασσυρίους. Εάν ο άγγελος ήθελε ή μάλλον εάν ο άγγελος είχε εντολή απο το Θεό, μπορούσε να θανατώσει όλα τα στρατεύματα της οικουμένης. Ένας κάτοικος του Ουρανού είναι ισχυρότερος απ” όλες τις δυνάμεις τις στρατιωτικές της γης.
ANASΈνας άγγελος κατέβηκε στον Τάφο του Χριστού και έγινε σεισμός μέγας και οι στρατιώτες, οι φρουροί του Τάφου έπεσαν στο έδαφος σαν νεκροί! Τόσο μεγάλη είναι η δύναμις των αγγέλων! «Άγγελοι» λέγει ο Απόστολος «ισχύϊ και δυνάμει μείζονες». Οι άγγελοι στην ισχύ και στη δύναμη είναι ανώτεροι απο εμάς τους ανθρώπους, πολύ ανώτεροι!

Την ομιλία θα τη βρείτε με τον αριθμό 252, στο βιβλιοπωλείο «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», της αγαπημένης Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου
Ζωοδόχου Πηγής 44, Αθήνα

Δείτε και Oμιλίες του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου σχετικές με τους αγίους αγγέλους, πατώντας ΕΔΩ

Το Ημερολόγιο του 2015, της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Παρουσιάζουμε το Ημερολόγιο του έτους 2015, της αγαπημένης Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, της Αδελφότητας που φθόνησε ο διάβολος σε απίστευτο βαθμό. Η φωτογραφία είναι από το περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», μήνα Σεπτεμβρίου 2014, που ήταν αφιερωμένο στον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο, το γνησιότερο τέκνο του π. Αυγουστίνου.

Το Ημερολόγιο του 2015, της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής και Αγωνιστικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

eort

Δακρύζουν οι Εικόνες για την καταδίωξη των ολίγων πιστών

Παρακάτω παρουσιάζουμε πολύ μικρό απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα απο την πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Εικόνες δακρύζουν και ματώνουν» (23-2-1997), για την καταδίωξη των ολίγων πιστών.

Δακρύζουν οι Εικόνες για την καταδίωξη των ολίγων πιστών

στο βημαπ

Πήγα πέρυσι στη Γερμανία. Πρόσωπα που ήλθαν και άκουσαν τα κηρύγματα και με φιλοξένησαν στα σπίτια τους, έχει δοθεί εντολή να μην τους κοινωνούν οι ιερείς. Και πτωχοί άνθρωποι οικογενειάρχαι -πόσο τους θαυμάζω!- ξεκινούν την Κυριακή και πηγαίνουνGERM σε απόσταση 300 και 400 χιλιόμετρα μακρυά που είναι ένας ευσεβής Ελβετός ορθόδοξος ιερομόναχος, που ανήκει στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία για να κοινωνήσουν. 300 και 400 χιλιόμετρα μακρυά! Πτωχαδάκια! Δακρύζουν οι εικόνες γιατί οι ολίγοι πιστοί καταδιώκονται.

Την ομιλία θα την βρείτε στο βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Δείτε και Τί σημαίνει το θαυματουργικό δάκρυσμα και το μάτωμα των εικόνων, πατώντας ΕΔΩ
Δακρύζουν και ματώνουν οι ι. εικόνες για τον διωγμό των αγωνιστικών Ορθοδόξων Χριστιανών, πατώντας ΕΔΩ
Κατηγορηματικός και απόλυτος ο λόγος του Β΄Τιμ. 3,12 για τον διωγμό όλων των πιστών, πατώντας ΕΔΩ

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.